Здравоохранение Кыргызстана
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Распространненость артериальной гипертензии у лиц сахарным диабетом, находящихся на диспансерном учете в центрах семейной медицины г. Бишкек

Распространненость артериальной гипертензии у лиц сахарным диабетом, находящихся на диспансерном учете в центрах семейной медицины г. Бишкек
Полный текст Full text Толук текст  

Аннотация

Макалада Бишкек шаарынын ҮМБда каттоодо турган кант диабеттүи бар адамдардын арасында ар- териялык гипертензиянын таралышы боюнча маалыматтар келтирилген. Артериялык гипертензия (АГ) жана кант диабети (КД) бүткүл дүйнө боюнча жугуштуу эмес кеңири тараган оорулардын бири болуп саналат. Кар- диология жана эндокринология тармагындагы иш-чаралардын көлөмүнө карабастан, АГ жана КД эпидемио- логиялык көрүнүшү жыл сайын начарлоодо. Гипертония менен ооруган адамдардын саны акыркы 30 жылда дээрлик эки эсеге көбөйдү – 650 миллиондон, 1,28 миллиардтан ашуун, ал эми 15 жылда КД бар адамдардын саны 171 миллиондон 537 миллионго өскөн .Кыргыз Республикасында калктын саламаттыгын жакшыртуу боюнча максаттарга жетүү үчүн саламаттык сактоо секторун реформалоо үй-бүлөлүк дарыгерлер жана жалпы практикадагы врачтар көрсөтүүчү саламаттык сактоонун баштапкы звеносуна багытталган. Үй — бүлөлүк ме- дицина-бул адамды бир бүтүн катары караган жана курагына жана жынысына карабастан ар кандай оорулуу адамга "көп профилдүү" жардам көрсөтө алган жападан-жалгыз клиникалык адистик. Көп кырдуу жалпы прак- тикадагы дарыгердин мамилеси КД менен ооруган адамдарда АГ өз убагында диагностикалоого мүмкүндүк берет, анткени көпчүлүк учурларда АГ симптомсуз көбөйүп жана бейтаптын объективдүү изилдөөсүнүн жүрүшүндө гана табылат. АГ эрте диагностикасы комплекстүү дарылоо-профилактикалык кийлигишүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет, бул чаралар АГ жана КД артынан чыккан потенциалдуу жагымсыз кабылдо- олорду азайтат. Маалымат карталарын талдоодон кийин кант диабети менен ооруган адамдардын арасында 51,3% артериялык басымдын жогорку көрсөткүчтөрү аныкталган. АГ көп учурда аялдар жана 40 жаштан улуу адамдарда жолуканы аныкталган. АГ менен КД айкалышы пациенттердин ооруларын болжолдоону начарлатат, алар өтүшүп кетүү коркунучу жогору болгон топко кирет жана медикаментоздук антигипертензивдик терапияны дароо баштаганга муктаж.

Об авторах

Абылова Назгуль Кубанычбековна, аспирант и ассистент Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Abylova Nazgul Kubanychbekovna, graduate student and assistant of Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Further Training S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic,Bishkek, Kyrgyz Republic

Абылова Назгүл Кубанычбековна, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты жана ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы.

 

Список литературы

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
Всемирная организация здравоохранения.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
Дедов И.И., Ше стакова М.В. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. – 2006. – 344 с.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5.Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В. В., и др. Распространенно сть факторов риска неинфекционных за болеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):4-11. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
6.Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
7. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5.Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
7. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
Всемирная организация здравоохранения.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
Дедов И.И., Ше стакова М.В. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. – 2006. – 344 с.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В. В., и др. Распространенно сть факторов риска неинфекционных за болеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):4-11. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5. Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
6. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

Для цитирования

Абылова Н.К., Распространненость артериальной гипертензии у лиц сахарным диабетом, находящихся на диспансерном учете в центрах семейной медицины г. Бишкек. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 79-83.

https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

For citation

Аbylova N.K. Prevalence of arterial hypertension in per sons with diabetes in dispensary accounting at family medi
cine centers in Bishkek. Healthcare of Kyrgyzstan 2021,No. 4, pp. 79-83.https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

Цитата үчүн

Абылова Н.К.,Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина борборлорунда диспансердик каттоодо турган кант диабети менен ооруган адамдардын ичинде артериялык гипертензиянын таралышы. Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б.  79-83.https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

Авторы Абылова Н.К.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20211241079
Страницы 79-83
Ключевые слова сахарный диабет, Артериальная гипертензия, Центры семейной медицины, Бишкек
Русский
Об авторах

Абылова Назгуль Кубанычбековна, аспирант и ассистент Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

 PDF (RUS)

Список литературы

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
Всемирная организация здравоохранения.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
Дедов И.И., Ше стакова М.В. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. – 2006. – 344 с.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5.Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В. В., и др. Распространенно сть факторов риска неинфекционных за болеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):4-11. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
6.Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
7. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

Для цитирования

Абылова Н.К., Распространненость артериальной гипертензии у лиц сахарным диабетом, находящихся на диспансерном учете в центрах семейной медицины г. Бишкек. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 79-83.

https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

Английский
About authors

Abylova Nazgul Kubanychbekovna, graduate student and assistant of Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Further Training S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic,Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

 PDF (RUS)

References

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5.Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
7. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

For citation

Аbylova N.K. Prevalence of arterial hypertension in per sons with diabetes in dispensary accounting at family medi
cine centers in Bishkek. Healthcare of Kyrgyzstan 2021,No. 4, pp. 79-83.https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

Кыргызский
Авторлор жөнүндө

Абылова Назгүл Кубанычбековна, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты жана ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы.

 

Толук текст

 PDF (RUS)

Шилтемелер

1. World Health Organization.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
Всемирная организация здравоохранения.- 2021/ https://www.who.int/ ru/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
2.Diabetes around the world in 2021 /Atlas IDF, 2021.
3.Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabetes mellitus and arterial hypertension. – 2006. – 344 р.
Дедов И.И., Ше стакова М.В. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. – 2006. – 344 с.
4.Muromtseva G. A., Kontseva A.V., Konstantinov V. V., et al. Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in the Russian populatio n in 20 12-2013 The results of the ESSAY-RF stud y. Card iovascul ar therapy and p revention. 2014;13(6):4-11.doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В. В., и др. Распространенно сть факторов риска неинфекционных за болеваний в российской популяции в 2012-2013 гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):4-11. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-4-11.
5. Дe Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al. Type 1 diabetes mellitus and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014;130:1110–113
6. Arauz-Pacheco C, Parrott MA, Raskin P; American Diabetes Association. Treatment of hypertension in adults with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl. 1):S80–S82.

Цитата үчүн

Абылова Н.К.,Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина борборлорунда диспансердик каттоодо турган кант диабети менен ооруган адамдардын ичинде артериялык гипертензиянын таралышы. Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б.  79-83.https://doi.org/10.51350/zdravkg20211241079

Просмотров: 5177
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support