Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

 • Макалаларды тапшыруу

Сизде «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын логиниңиз барбы?

Кирүү

Логин керекпи?

Каттоо

Эгер сиз катталып, аккаунтуңузга кирген болсоңуз, анда макала тапшыруу процессин баштасаңыз болот. Бул үчүн, Сиз Автордун ролун тандоо керек.

Авторлор үчүн эрежелер

Макалалар редакцияга «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын электрондук басмасынын системасы (https://zdrav.kg/) аркылуу макалаларды даярдоодо анын талаптарына ылайык жөнөтүлөт.Туура тапшыруу үчүн макала, "Авторлор үчүн нускамаларды" окуңуз.

Журнал басылмалардын төмөнкү түрлөрүн кабыл алат:

Оригиналдуу макала

Макалада аяктаган изилдөөнүн натыйжалары баяндалышы керек. Макаланын көлөмү сандарды, таблицаларды кошкондо машинкада басылган 20 бетке чейин жол берилет. Макала төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 1) кириш сөз; 2) материалдар жана ыкмалар; 3) изилдөөлөрдүн натыйжалары; 4) натыйжаларды талкуулоо; 5) рахмат.

 • Киришүү изилдөөнүн максаты жана милдеттеринин негиздемесин камтыйт.
 • Материалдар жана методдор кыска субтитрлер менен өзүнчө фрагмент катары берилиши мүмкүн. Бардык салттуу эмес ыкма модификациялары жетиштүү деталдуу сүрөттөлүшү керек. Жумушта колдонулган бардык реагенттер үчүн жаныбарлар, клетка культуралары ж.б. өндүрүүчүлөрдү жана/же алуу булактарын (өлкөнүн, компаниянын, институттун аталыштары менен) так көрсөтүү зарыл.

 • Натыйжалар логикалык ырааттуулукта өзүнчө фрагменттердин түрүндө баяндалат, алар бөлүмчөлөр менен бөлүнгөн, талкуу элементтери жок,

  методикалык деталдарды кайталабастан, таблицаларда жана цифраларда келтирилген сандык маалыматтарды кайталабастан.

 • Талкууда алынган маалыматтарды деталдуу талдоо адабият маалыматтары менен салыштырылат, бул авторлордун корутундулары жана корутундулары үчүн негиз катары кызмат кылат.

 • Ыраазычылык бөлүмү милдеттүү эмес, бирок абдан сунушталат. Бул бөлүмдө авторлор изилдөөнү каржылаган уюмга, ишти аткарууда жана/же жазууда кеңеш берген кесиптештерине жана изилдөөнү жүргүзүүгө көмөк көрсөткөн техникалык персоналга ыраазычылык билдире алышат. Конкреттүү реагенттерди же жабдууларды берүү үчүн ыраазычылык билдирүүлөрү, адатта, Материалдар жана методдор бөлүмүндө жайгаштырылат.

Кыскача билдирүүлөр

Журналда көлөмү аз болгон, жаңылыгы жана мааниси жок макалалар жарыяланып турат. Бул макалалар рецензияланып, кыска мөөнөттө басылып чыгат. Кыска билдирүүнүн жалпы көлөмү машинкада басылган 8 барак менен чектелет, цифралардын жана/же таблицалардын саны 3төн ашпоого тийиш, ал эми пайдаланылган адабияттардын тизмеси 15тен ашпоого тийиш. Титулдук баракча төмөндө сүрөттөлгөндөй форматталат. Кыска билдирүүнүн бөлүмдөрү жогоруда сүрөттөлгөн түпнуска макаланын бөлүмдөрүнө окшош, бирок рубрикалар жана субтитрлер менен айырмаланбайт, натыйжаларды талкуулоо менен бирге айтууга болот.

Макалаларды жана лекцияларды карап чыгуу

Обзордук макалалар жана лекциялар көбүнчө редакциянын тапшырмасы менен даярдалат же редколлегия мүчөлөрүнүн бири тарабынан сунушталышы мүмкүн. Бул макалалардын жасалгалоо эрежелери тууралуу кененирээк маалыматты редакциядан тапса болот.

Келтирилген басылмаларды сыпаттоо үчүн библиографиялык стандарттар

Журналдын макаласынын сүрөттөлүшү:

Мамытова Э.М. COVID 19 менен нерв системасынын бузулушунун патофизиологиялык жана клиникалык аспектилери // Кыргызстан саламаттыкты сактоо. 2021. №3. 8-15-бб.

Мамытова Э.М. Патофизиологические и клинические аспекты поражения нервной системы при COVID 19 // Здравоохранение Кыргызстана. 2021. №3. С. 8-15.
Mamytova E.M. Pathophysiological and clinical aspects of nervous system damage in COVID 19 // Healthcare of Kyrgyzstan. 2021. no.  pp.8-15. 

Китептен макаланын сүрөттөлүшү (монография):

Эсенаманов М.К., Касымов О.Т., Джусупов К.О. Тамактануу жана ден соолук. Бишкек: Наука, 2005. 232 б.

Эсенаманов М.К., Касымов О.Т., Джусупов К.О. Питание и здоровье. Бишкек: Наука, 2005. 232 с. 
Esenamanov M.K., Kasymov O.T., Dzhusupov K.O. Pitanie i zdorov'e. Bishkek: Nauka, 2005. 232 s. 

Англис тилиндеги шилтемелерди туура форматтоо мисалдары:

Turenne CY, Wallace R., Behr MA Mycobacterium avium postgenomic доорунда.Клин. Микроб. Аян, 2007, том. 20, жок. 2, стр. 205–229.

Гудман JW, Парслоу ТГ Иммуноглобулин белоктору. Негизги жана клиникалык иммунология. Эд. Stites DP, Terr AI, Parslow TG Appletion&Ланге, 1994, стр. 66–79.

Turenne C.Y., Wallace R., Behr M.A. Mycobacterium avium in the postgenomic era. Clin. Microb. Rev., 2007, vol. 20, no. 2, pp. 205–229.
Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin proteins. Basic and Clinical Immunology. Ed. Stites D.P., Terr A.I., Parslow T.G. Appletion&Lange, 1994, pp. 66–79.

Макаланын текстинде, сандарда жана таблицаларда адабий булактарга шилтемелер чарчы кашаанын ичинде араб цифралары менен көрсөтүлөт [1, 2, 3,...]. Диссертацияларга, диссертациялардын авторефераттарына, жыйнактардагы басылмаларга, жергиликтүү деңгээлдеги методикалык документтерге шилтеме жасоого жол берилбейт. Булактардын саны чектелбейт. Ар бир маалымдамада чыгарманын бардык авторлору камтылган. Жарыяланбаган макалалар тизмеге кирбейт.

Символдор, аббревиатуралар жана өлчөө бирдиктери

Макаланын текстинде эң көп колдонулган татаал терминдер же аталыштар үчүн (терминдин толук аталышы биринчи жолу айтылгандан кийин кашаанын ичинде) 3-5тен ашпаган салттуу эмес аббревиатураларды киргизсе болот. Тиешелүү транскрипцияда эл аралык номенклатуралар менен мыйзамдаштырылган аббревиатуралар колдонулат. Мисалы, "интерлейкин" термини үчүн "IL" дегендин орусча версиясы эмес, "IL" аббревиатурасы колдонулат; ушул сыяктуу эле, кыскартуулар колдонулат: "TNF" же "TNF" эмес, "TNF"; "SD" эмес, "CD". Микроорганизмдердин аттары оригиналдуу транскрипцияда курсив аркылуу берилет (E. coli, Streptococcus pyogenes). Өлчөө бирдиктери эл аралык эрежелер менен жөнгө салынган аббревиатурасынан кийин чекитсиз берилет (с, ч, см, мл, мг, кДа ж.б.).

Иллюстративдик материалдын дизайны

Иллюстративдик материал оригиналдуу, башкача айтканда, мурда эч жерде жарыяланбаган болушу керек.

Иллюстрациялардын жалпы саны (таблицалар жана сүрөттөр) сегизден ашпоого тийиш. Көбүрөөк иллюстрациялар менен алардын жарыяланышы автор тарабынан төлөнөт. Түстүү иллюстрацияларды басып чыгаруу (алардын санына карабастан) да автор тарабынан төлөнөт.

Иллюстрациянын өлчөмдөрү:

 • максималдуу бийиктиги - 210 мм
 • 1 мамыча үчүн максималдуу туурасы - 82 мм, 2 мамыча үчүн - 170 мм

Таблицалар. Ар бир таблица өзүнчө файл катары берилет. Таблицалар фигуралардын (графиктердин) номерлеринен өзүнчө араб цифралары менен номерленет жана сүрөттөр). Аталышы таблицадан жогору басылган. Таблицада камтылган орус тилиндеги бардык тексттер, анын ичинде өлчөө бирдиктери англис тилине которулушу керек; бул учурда котормо өзүнчө сапта тиешелүү орус тилиндеги тексти менен уячага жайгаштырылышы керек. Таблицанын аталышы жана ага эскертүүлөрдүн тексти да англис тилине которулуп, орусча тексттин астында жаңы сапта берилиши керек (үлгүнү караңыз). Таблицалардагы белгилер үчүн бир же бир нече (*) колдонулушу керек. Түшүндүрүү таблицанын астындагы тиешелүү сандан (*) кийин басылып чыгарылат. Өлчөм бирдиктери зарыл болсо, саптын же мамычанын аталыштарына киргизилет.

Сүрөттөр (график жана фотосүрөттөр). Макаланын текстинде фигуралардын (графиктердин, фотосүрөттөрдүн) жана таблицалардын аталыштары абзацтан кийин дароо жайгаштырылат, алар биринчи шилтеме жасалган жерде.Бардык цифралар макаланын текстинде колдонулгандыктан, араб цифралары менен ырааттуу түрдө номерленет. Сандардын аттары жана алардын жазуулары өзүнчө файлда тизме катары берилет. Тизмеде: цифранын номери,аталышы (баш тамга менен), эскертүүлөрдүн тексти (микросүрөттөр үчүн чоңойтуу көрсөтүлүшү керек). Сүрөттүн коштомо жазуулары кыска, бирок жетиштүү маалыматтуу. Сандардын аталыштары жана аларга эскертүүлөр,фигуралардын коштомо жазуулары, легендалардын тексти англис тилине которулуп, жаңы сапта тиешелүү тексттин астына жайгаштырылышы керек(үлгүнү караңыз). Фигуралар .tiff (100% масштабда 300 dpi кем эмес чечилиши), .eps же .tiff кеңейтүүсү менен графикалык форматтарда берилиши мүмкүн. ai. Word документтеринде камтылган сүрөттөр кабыл алынбайт. Графиктер жана диаграммалар алар түзүлгөн таблицалар менен, же .doc же, жакшыраак, .xls кеңейтилген файлдар түрүндө тиешелүү графикалык элементтер (тилкалар, секторлор ж.).doc же, жакшыраак, .xls кеңейтүүлөрү бар файлдар катары.

Макаланы жарыялоо акысы

Эрежеге ылайык, «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналына макалаларды жарыялоо авторлор жана алар иштеген мекемелер үчүн акысыз. Редакция төмөнкү учурларда төлөмдү талап кылышы мүмкүн: 1) түстүү иллюстрацияларды басып чыгаруу үчүн; 2) көп сандагы иллюстративдик материал менен (8 иллюстрациядан ашык).

Макалаларды даярдоо

Макала тапшыруу үчүн авторлор төмөнкү пункттарды ырасташы керек. Эгерде макала аларга ылайык келбесе, четке кагылышы мүмкүн.

1. Журналга макала жөнөтүү менен авторлор берилген материалдар мурда толугу менен же жарым-жартылай, кандайдыр бир формада, эч бир жерде же тилде жарыяланбаганына кепилдик беришет. Авторлор макаланын кароого берилбей тургандыгына кепилдик беришет жана башка журналда басылмалар. Макала Кыргызстандын ден соолук журналына жарыялоого кабыл алынган учурдан тартып андагы берилген материалды авторлор толугу менен же жарым-жартылай кандайдыр бир формада, каалаган жерде жана эч кандай тилде журналдын жетекчилигинин макулдугусуз жарыялай албайт. . Төмөнкүлөр өзгөчө болушу мүмкүн: 1) макаланын материалдарын тезистер же кыскача резюме түрүндө алдын ала же андан кийин жарыялоо; 2) макаланын материалдарын лекциянын же рецензиянын бөлүгү катары колдонуу; 3) автордун диссертация, китеп же монография жазууда журналга берилген материалдарды пайдалануусу. Басмачылардын жазуу жүзүндөгү уруксатысыз толугу менен же жарым-жартылай кайра чыгарууга тыюу салынат. Мыйзамды бузгандар жоопко тартылат. Кыргыз Республикасынын № 6 Мыйзамы менен корголот.Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» 1998-жылдын 14-январында

2. Берилген макаланын файлы .doc, .docx, .rtf форматында берилет.

3. Макала бар файлдан тышкары төмөнкү файлдар берилет:

   1) Метадайындары бар файл (системага жүктөлгөндө ага "Метаберилиштер" деген ат берилет):

 • Редакция менен андан ары кат алышуу үчүн жооптуу автордун фамилиясы, аты, атасынын аты, илимий даражасы, илимий наамы, кызматы (орус жана англис тилдеринде).
 • Жооптуу автор иштеген мекеменин аталышы (орусча жана расмий түрдө кабыл алынган англисче версиялары).

 • Почта индекси менен кат алышуу үчүн почта дареги (орус жана англис тилдеринде).

 • Телефон, факс (өлкө жана шаар коддору менен), e-mail.

 • Башка авторлоштордун фамилиясы жана инициалдары, алардын илимий даражалары, илимий наамдары, ээлеген кызматы

 • Редакцияга жиберилген макаланын толук аталышы. Тексттин барактарынын саны, цифралардын саны, таблицалардын саны.

 • Иш журналдын кайсы бөлүмү үчүн арналганын көрсөтүңүз: лекция, рецензия, оригиналдуу макала, кыскача билдирүү.

 • Жумуш жөнөтүлгөн күн.
   2) Бардык авторлор кол койгон метаберилиштер менен файлдын сканерленген көчүрмөсү (системага жүктөлгөндө ага "Авторлордун кол тамгалары" деген ат берилет) 
  3) Титул баракчасы (системага жүктөлгөндө ага "Титулдук баракча" аталышы берилет), төмөнкү формада:

 • макаланын аталышы (эч кандай кыскартууларды колдонбостон) (орус жана англис тилдеринде);
 • Башка авторлоштордун фамилиясы жана инициалдары, алардын илимий

  даражалары, илимий наамдары, ээлеген кызматы. (толук, орус жана англис тилдеринде);

 • иш аткарылган бөлүм жана мекеме (Эгер макаланын авторлору ар кандай мекемелердин кызматкерлери болсо, анда акыркылар бирден баштап ирети боюнча номерленет жана тиешелүү цифра ушул мекеменин атынан чыккан автордун фамилиясынан кийин коюлат. Макаланын англис тилиндеги бөлүгүндө авторлорду белгилөө үчүн сандардын ордуна латын тамгалары колдонулат (a, b, c, d, ж.б.);

 • макаланын аталышы үчүн кыскартылган аталышы (пробелдерди жана тыныш белгилерин кошкондо 35 белгиден ашык эмес) (орус жана англис тилдеринде);

 • орус жана англис тилдеринде кеминде 6 ачкыч сөз (орус жана англис тилдеринде);

 • телефон номери, факс номери жана электрондук почта дареги e-mail менен кат алышуу үчүн дарек.
  4) Кыскача маалымат (системага жүктөөдө ага «Кыскача» аталышы берилет) шилтемелер жана конкреттүү аббревиатураларсыз бир абзац түрүндө. Көлөмү - 300 сөздөн кем эмес. Аннотация толугу менен англис тилине которулушу керек. Кээ бир учурларда, редакциялык кеңештин чечими боюнча кыскача баяндаманын англис тилиндеги деталдуу варианты суралышы мүмкүн.
  5) Сүрөттөр, эгерде бар болсо, ар бири өзүнчө файл катары (системага жүктөөдө ар бир сүрөткө “Figure_Figure сериялык номери. Фигуранын аты” аталышы берилет).
  6) doc, .docx, .rtf форматындагы файл, тизмеси бар: цифранын номери, аталышы (баш тамга менен), ноталардын тексти (микрофото үчүн чоңойтуу көрсөтүлүшү керек). Сүрөттүн коштомо жазуулары кыска, бирок жетиштүү маалыматтуу.
  7) Таблицалар, эгерде бар болсо - ар бири өзүнчө файлда (Ар бир таблицанын аталышы таблица менен файлдын аталышы катары берилиши керек).
  8) Келтирилген адабияттар менен файл (системага жүктөлгөндө ага "Адабият" деген аталыш берилет), төмөнкү формада:

         Маалымдама номери

Авторлор, басылманын аталышы жана ал басылган булагы, басып чыгаруу

Толук аты-жөнү, басылманын аталышы жана англис тилиндеги булагы

Келтирилген макаланын толук интернет дареги (URL) жана/же

Таблицада алфавиттик тартипте, адегенде орус тилинде, андан кийин латын графикасы менен тилдерде жайгаштырылган

Библиографиялык стандартка ылайык, "Журнал жөнүндө" бетинде жайгашкан Авторлор үчүн эрежелерге ылайык көрсөтүү

Басылманын расмий англисче аталышы жана ал басылган булагы орус тилдүү макалалар үчүн. Сейрек учурларда, англис тилиндеги расмий аталыштары жок болгондо (бул рефераттар, китептер ж. Англис тилдүү басылмалар жана булактар ​​үчүн бул тилке сызыкча менен белгиленген.

Макала жөнүндө маалымат басылманын расмий сайтында жайгаштырылбаган учурда, макаланын URL дарегин үчүнчү тараптын сайттарынан, анын ичинде www.e-library.ru системасынан пайдаланууга жол берилет.

макаланын doi URL кийин чарчы кашаанын ичинде берилет

 

 • Текст бир жарым сап аралык менен терилген; шрифттин өлчөмү 14 пунктта колдонулат; курсив астын сызуу үчүн эмес, басым жасоо үчүн колдонулат (Интернет даректерин кошпогондо); бардык шилтемелер иллюстрациялар, графиктер жана таблицалар документтин аягында эмес, тексттин тиешелүү жерлеринде жайгаштырылат.

 • Текст "Журнал жөнүндө" бетинде жайгашкан Авторлор үчүн эрежелерде баяндалган стилистикалык жана библиографиялык талаптарга жооп берет.

 • Эгерде сиз макалаңызды журналдын рецензияланган бөлүмүнө тапшырсаңыз, анда сиз Blind Peer Reviewтин талаптарына макул болосуз, аны кененирээк "Журнал жөнүндө" беттеги Рецензия бөлүмүндө таба аласыз.

Автордук укук

Бул журналга жарыялоочу авторлор төмөнкүлөргө макул болушат:

1. Авторлор чыгармага автордук укукту сактап калышат жана журналга чыгарманы Creative Commons Attribution License шарттарына ылайык биринчи жолу басып чыгаруу укугун беришет, бул башка адамдарга чыгарманы кайра бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет, эгерде оригиналдуу чыгарманын авторлоруна кредит жана бул журналдын түп нускасы сакталат.

2. Авторлор чыгарманын бул жерде жарыяланган вариантын өзгөчө эмес жайылтууга (мисалы, аны институттун репозиторийине жайгаштыруу, китепке жарыялоо) анын түп нускасына шилтеме жасоо менен өзүнчө келишимдик макулдашууларды түзүүгө укуктуу. бул журналда жарыялоо.

3. Авторлор өз иштерин Интернетке (мисалы, институттун репозиторийине же жеке сайтына) ушул журнал тарабынан каралып чыгуу процессине чейин жана процессинде жайгаштырууга укуктуу, анткени бул жемиштүү талкууга жана ага көбүрөөк шилтемелерге алып келиши мүмкүн. иш (Ачык мүмкүндүктүн эффектин караңыз).

Купуялуулук

Бул журналдын веб-сайтына киргизилген ысымдар жана электрондук почта даректери бул журналда көрсөтүлгөн максаттар үчүн гана колдонулат жана башка максаттар үчүн колдонулбайт же башка адамдарга жана уюмдарга берилбейт.