Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

"Учур-контролдук" ыкмасы менен саламаттык сактоо уюмдарындагы жумушчулар арасында коронавирус инфекциясы (COVID-19) жайылышынын потенциалдуу тобокелдик факторлорун баалоо, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл

"Учур-контролдук" ыкмасы менен саламаттык сактоо уюмдарындагы жумушчулар арасында коронавирус инфекциясы (COVID-19) жайылышынын потенциалдуу тобокелдик факторлорун баалоо, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Киришүү. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустук оорунун (COVID-19) кесепеттерин жумшартуу боюнча көрүлгөн чараларга карабастан, 2020-жылдын сентябрына карата 3173 медицина кызматкерине COVID-19 диагнозу коюлган, бул COVID-19 инфекциясынын бардык учурларынын 17% түзөт. Биз Бишкек шаарындагы COVID-19 бейтаптары менен байланышта болгон медицина кызматкерлеринин арасында COVID-19 инфекциясынын коркунучун аныктоого аракет кылдык. Методдор. Биз тыгыздык үлгүсүн колдонуу менен медициналык кызматкерлердин арасында COVID-19 оорусу жогору болгон алты ооруканада медициналык кызматкерлердин арасында изилдөөнү жүргүздүк. Улуттук COVID-19 реестриндеги SARS-CoV-2 үчүн ПТРдин оң натыйжалары жана SARS-CoV-2 үчүн терс IgG 2020-жылдын июнь айынан 2021-жылдын май айына чейин COVID-19 бейтаптары менен байланышта болгон медициналык кызматкерлер -19 <14 күн. Контролдук топ SARS-CoV-2 жана IgG үчүн терс ПТР натыйжалары менен бир эле ооруканада бир убакта иштеген медициналык кызматкерлердин арасынан туш келди тандалып алынган. Биз социалдык демографиялык, операциялык, клиникалык жана лабораториялык маалыматтарды чогулттук жана COVID-19 менен байланышкан факторлорду олуттуу аныктоо үчүн логистикалык регрессияны колдондук (p<0,05). Натыйжалар. Изилдөөгө жалпысынан 511 адам кирген, анын ичинен 128 учур жана 383 көзөмөл. 511 катышуучунун ичинен: 454 (89%) аялдар жана 383 (75%) 50 жашка чейинки катышуучулар. Катышуучулардын 118 (92%) учуру жана 348 (91%) контроль кызматкерлери сменада жатаканада (үйдө эмес) жашашкан. Кошумча оорулар 44 (34%) учурда жана 56 (15%) контролдо болгон кызматкерлердин онокот оорулары бар экендиги такталган. Анализдин жыйынтыгы боюнча респиратордун герметикалуулугун текшерүү, башка медицина кызматкерлери менен нөөмөттө иштөө үчүн жатакананы бөлүшүү жана кошумча оорулардын болушу оорунун коркунучу фактору болуп саналган. Жыйынтыгы.Натыйжалар жеке коргонуу каражаттарын, өзгөчө респираторлорду туура орнотуу жана кийүү боюнча сапатты жогорулатуу жана окутуу, ошондой эле медицина кызматкерлеринин байланышын жакшыртуу, персоналды, бейтаптарды жана өзүн коргоо үчүн жеке жоопкерчиликти жогорулатуу зарылдыгын сунуш кылат.

Авторлор жөнүндө

Алымкулова Венера Алымкуловна, врач эпидемиолог Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика. Магистрант Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. Асфендиярова, Респондент Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Алматы, Республика Казахстан;
Зикриярова Санам Махсутжановна, к.м.н, доцент кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ инфекции, врач эпидемиолог-гигиенист в Казахском национальном медицинском университете им С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан;
Оторбаева Динагуль Сатаровна, начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика.

Alymkulova Venera Alymkulovna, Epidemiologist of the Department of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic. Master student of the Asfendiyarova Kazakh National Medical University, Respondent of the US Centers for Disease Control and Prevention, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Zikriyarova Sanam Makhsutzhanovna, Candidate of Medical Sciences,Associate Professor of the Department of Epidemiology with acourse of HIV infection, epidemiologist-hygienist at the Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Otorbayeva Dinagul Satarovna, Head of the Department of Prevention of Infectious, Parasitic Diseases and Epidemiological Supervision of the Department of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Supervision of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic.

Алымкулова Венера Алымкуловна, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин магистранты, АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун респонденти, Алматы, Казакстан Республикасы;

Зикриярова Санам Махсутжановна, медицина илимдеринин кандидаты, ВИЧ инфекциясы боюнча эпидемиология кафедрасынын доценти, С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин эпидемиолог-гигиенисти, Алматы, Казакстан Республикасы;

Оторбаева Динагүл Сатаровна, Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин инфекциялык, мите ооруларды алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы, Саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлү, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Шилтемелер

1. Кордиоли М. [и др.]. Серораспространенность COVID-19 среди медицинских работников: потенциальные погрешности в оценке распространенности инфекции // Эпидемиология и инфекции. 2022. (150). [Kordioli M. [i dr.]. Serorasprostranennost' COVID-19 sredi medicinskih rabotnikov: potencial'nye pogreshnosti v ocenke rasprostranennosti infekcii // Epidemiologiya i in fekcii. 2022. (150).]
2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020 [Cov S.-, Cov S.- infekcii sredi medicinskih rabotnikov v kontekste COVID -19 2020]
3. Culp WC. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) Ситуационный отчет — 82 данных // Всемирная организация здравоохранения. 2020. № Апрель (2019) [Culp WC. Koronavirusnaya bolezn' 2019 (COVID-19) Situacionnyj otchet — 82 dannyh// Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. 2020. № Aprel' (2019)]
4. Ли К. [и др.]. Динамика ранней передачи пневмонии, инфицированной новым коронавирусом, в Ухане, Китай // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 13 (382). 1199–1207 гг.[Li K. [i dr.]. Dinamika rannej peredachi pnevmonii, inficirovannojnovym koronavirusom, v Uhane, Kitaj // Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 13 (382). 1199–1207 gg.]
5. Организация WH WHO | Сводка вероятных случаев ОРВИ с началом заболевания с 1 ноября 2002 г. по 31 июля 2003 г. //ВОЗ. 2015. № ноябрь 2002 (5). С. 2–5. [Organizaciya WH WHO | Svodka veroyatnyh sluchaev ORVI s nachalom zabolevaniya s 1 noyabrya 2002 g. po 31 iyulya 2003 g. // VOZ. 2015. № noyabr' 2002 (5). S. 2–5.]
6. Платонова Т. А. [и др.]. Заболеваемость ковид-19 медицинских работников. Вопросы биобезопасности и профессиональные факторы риска // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2021. № 2 (20). С. 4–11.[Platonova T. A. [i dr.]. Zabolevaemost' kovid-19 medicinskih rabotnikov. Voprosy biobezopasnosti i professional'nye faktory riska // Epidemiologiya i vakcinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). S. 4–11.]
7. Роте К. [и др.]. Передача инфекции 2019-nCoV от бессимптомного контакта в Германии // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 10 (382). К. 970–971 гг.[Rote K. [i dr.]. Peredacha infekcii 2019-nCoV ot bessimptomnogo kontakta v Germanii// Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 10 (382). K. 970–971 gg.]
8. Велаван Т. П., Мейер К. Г. Эпидемия COVID-19 // Тропическая медицина и международное здравоохранение. 2020. № 3 (25). С. 278–280. [Velavan T. P., Mejer K. G. Epidemiya COVID-19 // Tropicheskaya medicina i mezhdunarodnoe zdravoohranenie. 2020. № 3 (25). S. 278–280.]
9. Всемирная организация здравоохранения Передача SARS-CoV-2: последствия для мер предосторожности по профилактике инфекций. Всемирная организация здоровья. // medRxiv. 2020. № июль. С. 1–21. [Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya Peredacha SARS-CoV-2: posledstviya dlya mer predostorozhnosti po profilaktike infekcij. Vsemirnaya organizaciya zdorov'ya. //medRxiv. 2020. № iyul'. S. 1–21.]

1. Cordioli M. [и др.]. COVID-19 seroprevalence amongst healthcare workers: potential biases in estimating infection prevalence // Epidemiology and Infection. 2022. (150).

2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020/ Cov S.-, Cov S.- Industry among workers in the area of COVID -19 2020.

3. Culp W. C. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 82 Data // World Health Organization. 2020. № April (2019).

4. Li Q. [и др.]. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia // New England Journal of Medicine. 2020. № 13 (382). C. 1199–1207.

5. Organisation W. H. WHO | Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November  2002 to 31 July 2003 // Who. 2015. № November 2002 (5). C. 2–5.

6. Platonova T. A. [и др.]. The incidence of covid-19 medical workers. The issues of biosafety and occupational risk factors // Epidemiologiya i Vaktsinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). C. 4–11.

7. Rothe C. [и др.]. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany // New England Journal of Medicine. 2020. № 10 (382). C. 970–971.

8. Velavan T. P., Meyer C. G. The COVID-19 epidemic // Tropical Medicine and International Health. 2020. № 3 (25). C. 278–280.

9. World Health Organization Transmission of SARS-CoV-2: Implications for Infection Prevention Precautions. World Health Organization. // medRxiv. 2020. № July. C. 1–21.

1. Кордиоли М. [и др.]. Серораспространенность COVID-19 среди медицинских работников: потенциальные погрешности в оценке распространенности инфекции // Эпидемиология и инфекции. 2022. (150). [Kordioli M. [i dr.]. Serorasprostranennost' COVID-19 sredi medicinskih rabotnikov: potencial'nye pogreshnosti v ocenke rasprostranennosti infekcii // Epidemiologiya i in fekcii. 2022. (150).]
2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020 [Cov S.-, Cov S.- infekcii sredi medicinskih rabotnikov v kontekste COVID -19 2020]
3. Culp WC. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) Ситуационный отчет — 82 данных // Всемирная организация здравоохранения. 2020. № Апрель (2019) [Culp WC. Koronavirusnaya bolezn' 2019 (COVID-19) Situacionnyj otchet — 82 dannyh// Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. 2020. № Aprel' (2019)]
4. Ли К. [и др.]. Динамика ранней передачи пневмонии, инфицированной новым коронавирусом, в Ухане, Китай // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 13 (382). 1199–1207 гг.[Li K. [i dr.]. Dinamika rannej peredachi pnevmonii, inficirovannojnovym koronavirusom, v Uhane, Kitaj // Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 13 (382). 1199–1207 gg.]
5. Организация WH WHO | Сводка вероятных случаев ОРВИ с началом заболевания с 1 ноября 2002 г. по 31 июля 2003 г. //ВОЗ. 2015. № ноябрь 2002 (5). С. 2–5. [Organizaciya WH WHO | Svodka veroyatnyh sluchaev ORVI s nachalom zabolevaniya s 1 noyabrya 2002 g. po 31 iyulya 2003 g. // VOZ. 2015. № noyabr' 2002 (5). S. 2–5.]
6. Платонова Т. А. [и др.]. Заболеваемость ковид-19 медицинских работников. Вопросы биобезопасности и профессиональные факторы риска // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2021. № 2 (20). С. 4–11.[Platonova T. A. [i dr.]. Zabolevaemost' kovid-19 medicinskih rabotnikov. Voprosy biobezopasnosti i professional'nye faktory riska // Epidemiologiya i vakcinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). S. 4–11.]
7. Роте К. [и др.]. Передача инфекции 2019-nCoV от бессимптомного контакта в Германии // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 10 (382). К. 970–971 гг.[Rote K. [i dr.]. Peredacha infekcii 2019-nCoV ot bessimptomnogo kontakta v Germanii// Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 10 (382). K. 970–971 gg.]
8. Велаван Т. П., Мейер К. Г. Эпидемия COVID-19 // Тропическая медицина и международное здравоохранение. 2020. № 3 (25). С. 278–280. [Velavan T. P., Mejer K. G. Epidemiya COVID-19 // Tropicheskaya medicina i mezhdunarodnoe zdravoohranenie. 2020. № 3 (25). S. 278–280.]
9. Всемирная организация здравоохранения Передача SARS-CoV-2: последствия для мер предосторожности по профилактике инфекций. Всемирная организация здоровья. // medRxiv. 2020. № июль. С. 1–21. [Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya Peredacha SARS-CoV-2: posledstviya dlya mer predostorozhnosti po profilaktike infekcij. Vsemirnaya organizaciya zdorov'ya. //medRxiv. 2020. № iyul'. S. 1–21.]

Для цитирования

Алымкулова В. А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д. С. Оценка потенциальных факторов риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников организаций здравоохранения методом «случай-контроль», г.Бишкек, Кыргызская Республика, 2020 год. Здравоохранение Кыргызстана 2022,№1, с. 137-142.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

For citation

Alymkulova V.A., Zikriyarova S.M., Otorbaeva D. S. Assessment of risk factors for coronavirus disease (COVID-19) in healthcare workers: a case-control study, Bishkek, Kyrgyzstan, 2020.Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 1, pp. 137-142.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

Цитата үчүн

Алымкулова В. А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д. С. "Учур-контролдук" ыкмасы менен саламаттык сактоо уюмдарындагы жумушчулар арасында коронавирус инфекциясы (COVID-19) жайылышынын потенциалдуу тобокелдик факторлорун баалоо, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022,№1, с. 137-142. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

Авторлор Алымкулова В.А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д.С.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137
Беттер 137-142
Негизги сөздөр тобокелдик факторун баалоо, PCR confirmed, медицина кызматкерлери, COVID-19, коронавирус
Орусча
Об авторах

Алымкулова Венера Алымкуловна, врач эпидемиолог Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика. Магистрант Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. Асфендиярова, Респондент Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Алматы, Республика Казахстан;
Зикриярова Санам Махсутжановна, к.м.н, доцент кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ инфекции, врач эпидемиолог-гигиенист в Казахском национальном медицинском университете им С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан;
Оторбаева Динагуль Сатаровна, начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика.

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Кордиоли М. [и др.]. Серораспространенность COVID-19 среди медицинских работников: потенциальные погрешности в оценке распространенности инфекции // Эпидемиология и инфекции. 2022. (150). [Kordioli M. [i dr.]. Serorasprostranennost' COVID-19 sredi medicinskih rabotnikov: potencial'nye pogreshnosti v ocenke rasprostranennosti infekcii // Epidemiologiya i in fekcii. 2022. (150).]
2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020 [Cov S.-, Cov S.- infekcii sredi medicinskih rabotnikov v kontekste COVID -19 2020]
3. Culp WC. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) Ситуационный отчет — 82 данных // Всемирная организация здравоохранения. 2020. № Апрель (2019) [Culp WC. Koronavirusnaya bolezn' 2019 (COVID-19) Situacionnyj otchet — 82 dannyh// Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. 2020. № Aprel' (2019)]
4. Ли К. [и др.]. Динамика ранней передачи пневмонии, инфицированной новым коронавирусом, в Ухане, Китай // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 13 (382). 1199–1207 гг.[Li K. [i dr.]. Dinamika rannej peredachi pnevmonii, inficirovannojnovym koronavirusom, v Uhane, Kitaj // Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 13 (382). 1199–1207 gg.]
5. Организация WH WHO | Сводка вероятных случаев ОРВИ с началом заболевания с 1 ноября 2002 г. по 31 июля 2003 г. //ВОЗ. 2015. № ноябрь 2002 (5). С. 2–5. [Organizaciya WH WHO | Svodka veroyatnyh sluchaev ORVI s nachalom zabolevaniya s 1 noyabrya 2002 g. po 31 iyulya 2003 g. // VOZ. 2015. № noyabr' 2002 (5). S. 2–5.]
6. Платонова Т. А. [и др.]. Заболеваемость ковид-19 медицинских работников. Вопросы биобезопасности и профессиональные факторы риска // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2021. № 2 (20). С. 4–11.[Platonova T. A. [i dr.]. Zabolevaemost' kovid-19 medicinskih rabotnikov. Voprosy biobezopasnosti i professional'nye faktory riska // Epidemiologiya i vakcinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). S. 4–11.]
7. Роте К. [и др.]. Передача инфекции 2019-nCoV от бессимптомного контакта в Германии // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 10 (382). К. 970–971 гг.[Rote K. [i dr.]. Peredacha infekcii 2019-nCoV ot bessimptomnogo kontakta v Germanii// Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 10 (382). K. 970–971 gg.]
8. Велаван Т. П., Мейер К. Г. Эпидемия COVID-19 // Тропическая медицина и международное здравоохранение. 2020. № 3 (25). С. 278–280. [Velavan T. P., Mejer K. G. Epidemiya COVID-19 // Tropicheskaya medicina i mezhdunarodnoe zdravoohranenie. 2020. № 3 (25). S. 278–280.]
9. Всемирная организация здравоохранения Передача SARS-CoV-2: последствия для мер предосторожности по профилактике инфекций. Всемирная организация здоровья. // medRxiv. 2020. № июль. С. 1–21. [Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya Peredacha SARS-CoV-2: posledstviya dlya mer predostorozhnosti po profilaktike infekcij. Vsemirnaya organizaciya zdorov'ya. //medRxiv. 2020. № iyul'. S. 1–21.]

Для цитирования

Алымкулова В. А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д. С. Оценка потенциальных факторов риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников организаций здравоохранения методом «случай-контроль», г.Бишкек, Кыргызская Республика, 2020 год. Здравоохранение Кыргызстана 2022,№1, с. 137-142.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

Англисче
About authors

Alymkulova Venera Alymkulovna, Epidemiologist of the Department of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic. Master student of the Asfendiyarova Kazakh National Medical University, Respondent of the US Centers for Disease Control and Prevention, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Zikriyarova Sanam Makhsutzhanovna, Candidate of Medical Sciences,Associate Professor of the Department of Epidemiology with acourse of HIV infection, epidemiologist-hygienist at the Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Otorbayeva Dinagul Satarovna, Head of the Department of Prevention of Infectious, Parasitic Diseases and Epidemiological Supervision of the Department of Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Supervision of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic.

Full text

PDF (RUS)

References

1. Cordioli M. [и др.]. COVID-19 seroprevalence amongst healthcare workers: potential biases in estimating infection prevalence // Epidemiology and Infection. 2022. (150).

2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020/ Cov S.-, Cov S.- Industry among workers in the area of COVID -19 2020.

3. Culp W. C. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 82 Data // World Health Organization. 2020. № April (2019).

4. Li Q. [и др.]. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia // New England Journal of Medicine. 2020. № 13 (382). C. 1199–1207.

5. Organisation W. H. WHO | Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November  2002 to 31 July 2003 // Who. 2015. № November 2002 (5). C. 2–5.

6. Platonova T. A. [и др.]. The incidence of covid-19 medical workers. The issues of biosafety and occupational risk factors // Epidemiologiya i Vaktsinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). C. 4–11.

7. Rothe C. [и др.]. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany // New England Journal of Medicine. 2020. № 10 (382). C. 970–971.

8. Velavan T. P., Meyer C. G. The COVID-19 epidemic // Tropical Medicine and International Health. 2020. № 3 (25). C. 278–280.

9. World Health Organization Transmission of SARS-CoV-2: Implications for Infection Prevention Precautions. World Health Organization. // medRxiv. 2020. № July. C. 1–21.

For citation

Alymkulova V.A., Zikriyarova S.M., Otorbaeva D. S. Assessment of risk factors for coronavirus disease (COVID-19) in healthcare workers: a case-control study, Bishkek, Kyrgyzstan, 2020.Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 1, pp. 137-142.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Алымкулова Венера Алымкуловна, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин магистранты, АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун респонденти, Алматы, Казакстан Республикасы;

Зикриярова Санам Махсутжановна, медицина илимдеринин кандидаты, ВИЧ инфекциясы боюнча эпидемиология кафедрасынын доценти, С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин эпидемиолог-гигиенисти, Алматы, Казакстан Республикасы;

Оторбаева Динагүл Сатаровна, Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин инфекциялык, мите ооруларды алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы, Саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлү, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Кордиоли М. [и др.]. Серораспространенность COVID-19 среди медицинских работников: потенциальные погрешности в оценке распространенности инфекции // Эпидемиология и инфекции. 2022. (150). [Kordioli M. [i dr.]. Serorasprostranennost' COVID-19 sredi medicinskih rabotnikov: potencial'nye pogreshnosti v ocenke rasprostranennosti infekcii // Epidemiologiya i in fekcii. 2022. (150).]
2. Cov S.-, Cov S.- инфекции среди медицинских работников в контексте COVID -19 2020 [Cov S.-, Cov S.- infekcii sredi medicinskih rabotnikov v kontekste COVID -19 2020]
3. Culp WC. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) Ситуационный отчет — 82 данных // Всемирная организация здравоохранения. 2020. № Апрель (2019) [Culp WC. Koronavirusnaya bolezn' 2019 (COVID-19) Situacionnyj otchet — 82 dannyh// Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. 2020. № Aprel' (2019)]
4. Ли К. [и др.]. Динамика ранней передачи пневмонии, инфицированной новым коронавирусом, в Ухане, Китай // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 13 (382). 1199–1207 гг.[Li K. [i dr.]. Dinamika rannej peredachi pnevmonii, inficirovannojnovym koronavirusom, v Uhane, Kitaj // Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 13 (382). 1199–1207 gg.]
5. Организация WH WHO | Сводка вероятных случаев ОРВИ с началом заболевания с 1 ноября 2002 г. по 31 июля 2003 г. //ВОЗ. 2015. № ноябрь 2002 (5). С. 2–5. [Organizaciya WH WHO | Svodka veroyatnyh sluchaev ORVI s nachalom zabolevaniya s 1 noyabrya 2002 g. po 31 iyulya 2003 g. // VOZ. 2015. № noyabr' 2002 (5). S. 2–5.]
6. Платонова Т. А. [и др.]. Заболеваемость ковид-19 медицинских работников. Вопросы биобезопасности и профессиональные факторы риска // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2021. № 2 (20). С. 4–11.[Platonova T. A. [i dr.]. Zabolevaemost' kovid-19 medicinskih rabotnikov. Voprosy biobezopasnosti i professional'nye faktory riska // Epidemiologiya i vakcinoprofilaktika. 2021. № 2 (20). S. 4–11.]
7. Роте К. [и др.]. Передача инфекции 2019-nCoV от бессимптомного контакта в Германии // Медицинский журнал Новой Англии. 2020. № 10 (382). К. 970–971 гг.[Rote K. [i dr.]. Peredacha infekcii 2019-nCoV ot bessimptomnogo kontakta v Germanii// Medicinskij zhurnal Novoj Anglii. 2020. № 10 (382). K. 970–971 gg.]
8. Велаван Т. П., Мейер К. Г. Эпидемия COVID-19 // Тропическая медицина и международное здравоохранение. 2020. № 3 (25). С. 278–280. [Velavan T. P., Mejer K. G. Epidemiya COVID-19 // Tropicheskaya medicina i mezhdunarodnoe zdravoohranenie. 2020. № 3 (25). S. 278–280.]
9. Всемирная организация здравоохранения Передача SARS-CoV-2: последствия для мер предосторожности по профилактике инфекций. Всемирная организация здоровья. // medRxiv. 2020. № июль. С. 1–21. [Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya Peredacha SARS-CoV-2: posledstviya dlya mer predostorozhnosti po profilaktike infekcij. Vsemirnaya organizaciya zdorov'ya. //medRxiv. 2020. № iyul'. S. 1–21.]

Цитата үчүн

Алымкулова В. А., Зикриярова С.М., Оторбаева Д. С. "Учур-контролдук" ыкмасы менен саламаттык сактоо уюмдарындагы жумушчулар арасында коронавирус инфекциясы (COVID-19) жайылышынын потенциалдуу тобокелдик факторлорун баалоо, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022,№1, с. 137-142. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223120137

Көрүүлөр: 7929
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support