Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын 2021- жылдагы бойго жеткен калкынын COVID-19 илдетинин алдын алуу боюнча билими, мамилеси, практикасы

Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын 2021- жылдагы бойго жеткен калкынын COVID-19 илдетинин алдын алуу боюнча билими, мамилеси, практикасы
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Киришүү. Коронавирустук инфекция (COVID-19) пандемиясы Кытайда пайда болуп, 2020-жылдын башында дээрлик бүт дүйнөгө таасирин тийгизген. Коомдук саламаттыкты сактоонун натыйжалуу чараларын түшүнүү жана маалымдоо үчүн биз Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын бойго жеткен калкынын билимине, мамилесине жана практикасына сурамжылоо жүргүздүк. Изилдөө методдору. 2021-жылдын август айында Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын бойго жеткен калкын сурамжылоо менен секциялык изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн катышуучуларын тартуу үчүн жөнөкөй эки этаптуу кластердик тандоо ыкмасы колдонулган. Анализ Epi Info 7 статистикалык програм- масын колдонуу менен жүргүзүлдү.Өзгөрмөлөр жыштык жана пайыз катары суммаланган. Натыйжалар. Сурамжылоо Бишкек шаарынын 1390 (86%) жана Нарын шаарынын 234 (14%) чоң тургундарынын арасында жүргүзүлгөн. Бардыгы болуп 1624 анкета талданып, жооп берүү көрсөткүчү 95% түздү, анын ичинен 918 (57%) эркектер жана 706 (43%) аялдар. Изилдөөнүн катышуучуларынын орточо жашы 35 жашты түздү, стан- дарттык четтөө 14,9. Сурамжылоого катышкандардын 1490у (92%) адамдар COVID-19 тыгыз байланышта болгон адамдан адамга жугушу мүмкүн экенин билишкен, 1371и (84%) COVID-19 инфекциясын жуктурган адам виру- стун белгилери жок болсо да башкаларга жугуза аларын билишкен. 1446 (89) беткап кийүү маанилүү экенин бел- гилешти, бирок 1255 (77) респондент гана беткап тагынышат, 1440 (89) бөлмөдө физикалык аралыкты сактоо маанилүү экенин белгилешти, бирок 955 (59) гана суралган респонденттер аралыкты сакташкан, 1556 ( 96) коом- дук жайларга баргандан кийин колду жууш керек экенин айтышкан. Жыйынтыктар. COVID-19 глобалдык коркунучу уланып жаткандыктан, билимди жана практиканы өркүндөтүү зарыл. Жалпысынан, биздин изилдөөнүн натыйжалары катышуучулардын COVID-19 жөнүндө адекваттуу билим деңгээли, жакшы мамилеси бар, бирок начар практиканы көрсөтүп жатканын көрсөтүп турат.

Авторлор жөнүндө

Малышева Марина Андреевна, врач эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики, Резидент учебной программы по Полевой эпидемиологии в Регионе Центральной Азии, Бишкек, Кыргызская Республика;
Набирова Диляра Азизовна, д.м.н., Старший советник по прикладной эпидемиологии, Программы обучения эпидемиологии в Центральной Азии в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, Алмата, Республика Казахстан;
Зикриярова Санам Махсутжановна, к.м.н. доцент кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ инфекции Казахский медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алмата, Республика Казахстан.

Marina Andreevna Malysheva, epidemiologist at the Republican Immunoprophylaxis Center, Resident of the Field Epidemiology Curriculum in Central Asia Region, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Nabirova Dilyara Azizovna, MD, Senior Advisor in Applied Epidemiology, Central Asia Epidemiology Training Program at the US Center for Disease Control and Prevention, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Zikriyarova Sanam Makhsutzhanovna, Ph.D. Associate Professor of Epidemiology with course of HIV infection Kazakh Medical University named after S.D. Asfendiyarova, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Малышева Марина Андреевна, Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиологу, Борбордук Азия регионундагы талаа эпидемиологиясынын окуу программасынын резиденти, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы;

Набирова Диляра Азизовна, медицина илимдеринин доктору, АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун Борбордук Азиядагы эпидемиологиялык окутуу программасынын прикладдык эпидемиология боюнча улук кеңешчиси, Алматы, Казакстан Республикасы;

Зикриярова Санам Махсутжановна, м.и.к. , С.Д. Асфендияр атындагы Казак медицина университетинин ВИЧ-инфекция курсу боюнча эпидемиология кафедрасынын доценти, Алматы, Казакстан Республикасы.

Шилтемелер

1. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, 2020.[VOZ ob"yavila o nachale pandemii COVID-19. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya, 2020.]
2. В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed:30.06.2021).]
3. В Кыргызстане вводится режим чрезвычайного положения [Electronic resource]. URL:https://rus.azattyk.org/a/30505743. html(accessed:09.07.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource].URL: http: //kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).]
4. Статистические данные по COVID-19 в Кыргызстане на 9 июля [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021). [Statisticheskie dannye po COVID-19 v Kyrgyzstane na 9 iyulya [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).]
5. Бишкек — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).[Bishkek —Vikipediya [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bishkek (accessed: 02.07.2021).]
6. Нарынская область — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарынская_область (accessed:02.07.2021).[Narynskaya oblast' — Vikipediya [Electronic resource]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Narynskaya_oblast' (accessed: 02.07.2021).]

7.  Lin Y. et al. Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19 Infection Among the Public in China // Front. Public Heal. 2020. Vol. 8, № May. P. 1–7.

8.   Paterson P. et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers // Vaccine. Elsevier Ltd, 2016. Vol. 34, № 52. P. 6700–6706.

9.   Zhong B.L. et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publisher, 2020. Vol. 16, № 10. P. 1745.

1. WHO announced the beginning of the COVID-19 pandemic. World Health Organization, 2020.

2. The first case of coronavirus has been registered in Kyrgyzstan [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa / (accessed: 30.06.2021).

3. A state of emergency is being introduced in Kyrgyzstan [Electronic resource]. URL: https://rus.azattyk.org/a/30505743.html (accessed: 09.07.2021).

4. Statistical data on COVID-19 in Kyrgyzstan as of July 9 [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).

5. Bishkek - Wikipedia [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).

6. Naryn region - Wikipedia [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Naryn region (accessed: 02.07.2021). Lin Yu. et al . Knowledge, attitude, influence and concern about COVID-19 infection among the Chinese population // Front. Public health. 2020. Volume 8, no. May. pp. 1-7.

8. Paterson P. et al. Indecision about vaccines and medical workers // Vaccine. LLC "Elzevir", 2016. Volume 34, No. 52. pp. 6700-6706.

9. Zhong B.L. et al. Knowledge, attitude and practice regarding COVID-19 among Chinese residents during the rapid growth of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-poll // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publishing House, 2020. Volume 16, No. 10. p. 1745.

1. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, 2020.[VOZ ob"yavila o nachale pandemii COVID-19. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya, 2020.]
2. В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed:30.06.2021).]
3. В Кыргызстане вводится режим чрезвычайного положения [Electronic resource]. URL:https://rus.azattyk.org/a/30505743. html(accessed:09.07.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource].URL: http: //kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).]
4. Статистические данные по COVID-19 в Кыргызстане на 9 июля [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021). [Statisticheskie dannye po COVID-19 v Kyrgyzstane na 9 iyulya [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).]
5. Бишкек — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).[Bishkek —Vikipediya [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bishkek (accessed: 02.07.2021).]
6. Нарынская область — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарынская_область (accessed:02.07.2021).[Narynskaya oblast' — Vikipediya [Electronic resource]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Narynskaya_oblast' (accessed: 02.07.2021).]

7. Lin Y. et al. Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19 Infection Among the Public in China // Front. Public Heal. 2020. Vol. 8, № May. P. 1–7.

8.  Paterson P. et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers // Vaccine. Elsevier Ltd, 2016. Vol. 34, № 52. P. 6700–6706.

9.  Zhong B.L. et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publisher, 2020. Vol. 16, № 10. P. 1745.

Для цитирования

Малышева М.А., Набирова Д.А., Зикриярова С.М. Знания, отношения, практика к профилактике COVID-19 среди взрослого населения городов Бишкек и Нарын, Кыргызская Республика, 2021 год. Здравоохранение Кыргызстана 2022,№1, с. 130-136. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

For citation

Malysheva M. A., Nabirova D.A., Zikriarova S. M. Knowledge, attitudes, and practice to COVID-19 prevention among the adult population of Bishkek and Naryn,Kyrgyz Republic, 2021. Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 1, pp. 130-136.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

Цитата үчүн

Малышева М.А., Набирова Д.А., Зикриярова С.М.Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын 2021-жылдагы бойго жеткен калкынын COVID-19 илдетинин алдын алуу боюнча билими, мамилеси, практикасы Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022,№1, с. 130- 136.

 https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

Авторлор Малышева М.А., Зикриярова С.М., Набирова Д.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130
Беттер 130-136
Негизги сөздөр SARS-CoV-2, билим, мамилелер, практика, пандемия, COVID-19, Кыргыз Республикасы
Орусча
Об авторах

Малышева Марина Андреевна, врач эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики, Резидент учебной программы по Полевой эпидемиологии в Регионе Центральной Азии, Бишкек, Кыргызская Республика;
Набирова Диляра Азизовна, д.м.н., Старший советник по прикладной эпидемиологии, Программы обучения эпидемиологии в Центральной Азии в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, Алмата, Республика Казахстан;
Зикриярова Санам Махсутжановна, к.м.н. доцент кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ инфекции Казахский медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алмата, Республика Казахстан.

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, 2020.[VOZ ob"yavila o nachale pandemii COVID-19. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya, 2020.]
2. В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed:30.06.2021).]
3. В Кыргызстане вводится режим чрезвычайного положения [Electronic resource]. URL:https://rus.azattyk.org/a/30505743. html(accessed:09.07.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource].URL: http: //kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).]
4. Статистические данные по COVID-19 в Кыргызстане на 9 июля [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021). [Statisticheskie dannye po COVID-19 v Kyrgyzstane na 9 iyulya [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).]
5. Бишкек — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).[Bishkek —Vikipediya [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bishkek (accessed: 02.07.2021).]
6. Нарынская область — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарынская_область (accessed:02.07.2021).[Narynskaya oblast' — Vikipediya [Electronic resource]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Narynskaya_oblast' (accessed: 02.07.2021).]

7.  Lin Y. et al. Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19 Infection Among the Public in China // Front. Public Heal. 2020. Vol. 8, № May. P. 1–7.

8.   Paterson P. et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers // Vaccine. Elsevier Ltd, 2016. Vol. 34, № 52. P. 6700–6706.

9.   Zhong B.L. et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publisher, 2020. Vol. 16, № 10. P. 1745.

Для цитирования

Малышева М.А., Набирова Д.А., Зикриярова С.М. Знания, отношения, практика к профилактике COVID-19 среди взрослого населения городов Бишкек и Нарын, Кыргызская Республика, 2021 год. Здравоохранение Кыргызстана 2022,№1, с. 130-136. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

Англисче
About authors

Marina Andreevna Malysheva, epidemiologist at the Republican Immunoprophylaxis Center, Resident of the Field Epidemiology Curriculum in Central Asia Region, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Nabirova Dilyara Azizovna, MD, Senior Advisor in Applied Epidemiology, Central Asia Epidemiology Training Program at the US Center for Disease Control and Prevention, Almaty, Republic of Kazakhstan;
Zikriyarova Sanam Makhsutzhanovna, Ph.D. Associate Professor of Epidemiology with course of HIV infection Kazakh Medical University named after S.D. Asfendiyarova, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Full text

PDF (RUS)

References

1. WHO announced the beginning of the COVID-19 pandemic. World Health Organization, 2020.

2. The first case of coronavirus has been registered in Kyrgyzstan [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa / (accessed: 30.06.2021).

3. A state of emergency is being introduced in Kyrgyzstan [Electronic resource]. URL: https://rus.azattyk.org/a/30505743.html (accessed: 09.07.2021).

4. Statistical data on COVID-19 in Kyrgyzstan as of July 9 [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).

5. Bishkek - Wikipedia [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).

6. Naryn region - Wikipedia [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Naryn region (accessed: 02.07.2021). Lin Yu. et al . Knowledge, attitude, influence and concern about COVID-19 infection among the Chinese population // Front. Public health. 2020. Volume 8, no. May. pp. 1-7.

8. Paterson P. et al. Indecision about vaccines and medical workers // Vaccine. LLC "Elzevir", 2016. Volume 34, No. 52. pp. 6700-6706.

9. Zhong B.L. et al. Knowledge, attitude and practice regarding COVID-19 among Chinese residents during the rapid growth of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-poll // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publishing House, 2020. Volume 16, No. 10. p. 1745.

For citation

Malysheva M. A., Nabirova D.A., Zikriarova S. M. Knowledge, attitudes, and practice to COVID-19 prevention among the adult population of Bishkek and Naryn,Kyrgyz Republic, 2021. Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 1, pp. 130-136.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Малышева Марина Андреевна, Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиологу, Борбордук Азия регионундагы талаа эпидемиологиясынын окуу программасынын резиденти, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы;

Набирова Диляра Азизовна, медицина илимдеринин доктору, АКШнын Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун Борбордук Азиядагы эпидемиологиялык окутуу программасынын прикладдык эпидемиология боюнча улук кеңешчиси, Алматы, Казакстан Республикасы;

Зикриярова Санам Махсутжановна, м.и.к. , С.Д. Асфендияр атындагы Казак медицина университетинин ВИЧ-инфекция курсу боюнча эпидемиология кафедрасынын доценти, Алматы, Казакстан Республикасы.

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, 2020.[VOZ ob"yavila o nachale pandemii COVID-19. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya, 2020.]
2. В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource]. URL: http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed:30.06.2021).]
3. В Кыргызстане вводится режим чрезвычайного положения [Electronic resource]. URL:https://rus.azattyk.org/a/30505743. html(accessed:09.07.2021).[V Kyrgyzstane zaregistrirovan pervyj sluchaj koronavirusa [Electronic resource].URL: http: //kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-zaregistrirovan-pervye-3-sluchaia-koronavirusa/ (accessed: 30.06.2021).]
4. Статистические данные по COVID-19 в Кыргызстане на 9 июля [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021). [Statisticheskie dannye po COVID-19 v Kyrgyzstane na 9 iyulya [Electronic resource]. URL: http://med.kg/ru/informatsii/4827-statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-9-iyulya-2.html (accessed: 09.07.2021).]
5. Бишкек — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек (accessed: 02.07.2021).[Bishkek —Vikipediya [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bishkek (accessed: 02.07.2021).]
6. Нарынская область — Википедия [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарынская_область (accessed:02.07.2021).[Narynskaya oblast' — Vikipediya [Electronic resource]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Narynskaya_oblast' (accessed: 02.07.2021).]

7. Lin Y. et al. Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19 Infection Among the Public in China // Front. Public Heal. 2020. Vol. 8, № May. P. 1–7.

8.  Paterson P. et al. Vaccine hesitancy and healthcare providers // Vaccine. Elsevier Ltd, 2016. Vol. 34, № 52. P. 6700–6706.

9.  Zhong B.L. et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey // Int. J. Biol. Sci. Ivyspring International Publisher, 2020. Vol. 16, № 10. P. 1745.

Цитата үчүн

Малышева М.А., Набирова Д.А., Зикриярова С.М.Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Нарын шаарларынын 2021-жылдагы бойго жеткен калкынын COVID-19 илдетинин алдын алуу боюнча билими, мамилеси, практикасы Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022,№1, с. 130- 136.

 https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20223119130

Көрүүлөр: 8466
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support