Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири

Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Кыргызстанда кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүнүн сапатына баа берүү жүргүзүлдү (QTSA), анын ичинде COVID-19дун кургак учук кызматына таасирин баалоо үчүн атайын модуль камтылган. Бул баало- онун натыйжалары кургак учукка каршы кызматтардын ири жана ар жер жерлерде үзгүлтүккө учурашын, анын ичинде кургак учукка каршы ресурстарды COVID-19ду жоюу чараларына кайра бөлүштүрүү, кургак учук менен ооругандарды аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттердин чектелгендигин жана инфекцияны көзөмөлдөөгө кан- дайдыр бир таасир тийгизгендигин көрсөтүп турат. Мындан тышкары, баалоонун натыйжалары COVID-19дун кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде бейтапка багытталган кызматтарга тийгизген таасирин азайтуу боюнча көрүлгөн чаралардын олуттуу кеңейгендигин көрсөтүп турат. Кургак учук менен күрөшүү системасына болгон таасирин чечүү үчүн күч-аракеттерди жана инвестицияларды кургак учукка каршы күрөшүүгө багыттоо сунушталат.

Авторлор жөнүндө

Хоффман Саманта Александра, Степень магистра в области общественного здравоохранения, директор по стратегической информации Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Кадыралиева Айнура Аскеровна, Специалист по мониторингу и оценке Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Чолурова Рахат Андашкановна,к. м.н.,технический директор Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Ибраимова Айнура Султановна, к.м.н., директор проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, заведующая отделом информатики и эпидемиологии Национального Центра Фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Huffman Samantha Alexandra, Master of Public Health (MPH), Strategic Information Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kadyralieva Ainura Askerovna, Monitoring and Evaluation Specialist, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Cholurova Rakhat Andashkanovna, Ph.D., Technical Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ibraimova Ainura Sultanovna, Ph.D., Chief of Party, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdrakhmanova Elmira Dzhusupbekovna, Head of the Department of Informatics and Epidemiology of the National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Хоффман Саманта Александра, коомдук саламаттык сактоо боюнча магистр даражасы, стратегиялык маалымат багытынын директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Кадыралиева Айнура Аскеровна, мониторинг жана баалоо боюнча адис USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Чолурова Рахат Андашкановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун техникалык директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ибраимова Айнура Султановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, информатика жана эпидемиология бѳлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

Шилтемелер

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом, 2021. Женева, Швейцария/ World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. Национальная программа борьбы с туберкулезом. Годовой отчет 2020.Бишкек, Кыргызстан/National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Приказ МЗ КР № 225 от 08.04.2020 "О мерах по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях ЧС и ЧП в КР"/ Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID TB DIAH (центр сбора данных, оценки воздействия и коммуникации). Оценка качества противотуберкулезных услуг./USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Глобальные инструменты оценки качества противотуберкулезных услуг: Дополнительные модули COVID-19/USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Приказ МЗ КР № 202 от 17.02.2021 “О расширении подхода управления случаем ТБ”/Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом, 2021. Женева, Швейцария/ World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. Национальная программа борьбы с туберкулезом. Годовой отчет 2020.Бишкек, Кыргызстан/National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Приказ МЗ КР № 225 от 08.04.2020 "О мерах по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях ЧС и ЧП в КР"/ Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID TB DIAH (центр сбора данных, оценки воздействия и коммуникации). Оценка качества противотуберкулезных услуг./USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Глобальные инструменты оценки качества противотуберкулезных услуг: Дополнительные модули COVID-19/USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Приказ МЗ КР № 202 от 17.02.2021 “О расширении подхода управления случаем ТБ”/Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

Для цитирования

Хоффман С.А., Кадыралиева А.А., Чолурова Р.А., Ибраимова А.С., Абдрахманова Э.Д. Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные услуги в Кыргызстане. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 78- 85.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

For citation

Huffman S. A., Kadyralieva A. A., Cholurova R. A., Ibraimova A.S., Abdrakhmanova E.D.Impact of COVID-19 on tuberculosis services in Kyrgyzstan. Health care of Kyrgyzstan 2022,No. 2, pp. 78-85. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

Цитата үчүн

Хоффман С.А., Кадыралиева А.А., Чолурова Р.А., Ибраимова А.С., Абдрахманова Э.Д. Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 78-85. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

Авторлор Хоффман С.А., Кадыралиева А.А., Чолурова Р.А., Ибраимова А.С., Абдрахманова Э.Д.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg2022621078
Беттер 78-85
Негизги сөздөр COVID-19, кургак учук, кызматтарга таасири, диагностика, дарылоо, бейтап, ресурстарды кайра бөлүштүрүү, жеткиликтүүлүгү
Орусча
Об авторах

Хоффман Саманта Александра, Степень магистра в области общественного здравоохранения, директор по стратегической информации Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Кадыралиева Айнура Аскеровна, Специалист по мониторингу и оценке Проектa USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Чолурова Рахат Андашкановна,к. м.н.,технический директор Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Ибраимова Айнура Султановна, к.м.н., директор проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, заведующая отделом информатики и эпидемиологии Национального Центра Фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом, 2021. Женева, Швейцария/ World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. Национальная программа борьбы с туберкулезом. Годовой отчет 2020.Бишкек, Кыргызстан/National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Приказ МЗ КР № 225 от 08.04.2020 "О мерах по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях ЧС и ЧП в КР"/ Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID TB DIAH (центр сбора данных, оценки воздействия и коммуникации). Оценка качества противотуберкулезных услуг./USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Глобальные инструменты оценки качества противотуберкулезных услуг: Дополнительные модули COVID-19/USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Приказ МЗ КР № 202 от 17.02.2021 “О расширении подхода управления случаем ТБ”/Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

Для цитирования

Хоффман С.А., Кадыралиева А.А., Чолурова Р.А., Ибраимова А.С., Абдрахманова Э.Д. Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные услуги в Кыргызстане. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 78- 85.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

Англисче
About authors

Huffman Samantha Alexandra, Master of Public Health (MPH), Strategic Information Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kadyralieva Ainura Askerovna, Monitoring and Evaluation Specialist, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Cholurova Rakhat Andashkanovna, Ph.D., Technical Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ibraimova Ainura Sultanovna, Ph.D., Chief of Party, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdrakhmanova Elmira Dzhusupbekovna, Head of the Department of Informatics and Epidemiology of the National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

For citation

Huffman S. A., Kadyralieva A. A., Cholurova R. A., Ibraimova A.S., Abdrakhmanova E.D.Impact of COVID-19 on tuberculosis services in Kyrgyzstan. Health care of Kyrgyzstan 2022,No. 2, pp. 78-85. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Хоффман Саманта Александра, коомдук саламаттык сактоо боюнча магистр даражасы, стратегиялык маалымат багытынын директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Кадыралиева Айнура Аскеровна, мониторинг жана баалоо боюнча адис USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Чолурова Рахат Андашкановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун техникалык директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ибраимова Айнура Султановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, информатика жана эпидемиология бѳлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по борьбе с туберкулезом, 2021. Женева, Швейцария/ World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2021. Geneva, Switzerland
2. Национальная программа борьбы с туберкулезом. Годовой отчет 2020.Бишкек, Кыргызстан/National Tuberculosis Program. Annual Report 2020. Bishkek, Kyrgyzstan
3. Приказ МЗ КР № 225 от 08.04.2020 "О мерах по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях ЧС и ЧП в КР"/ Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 225 dated April 8, 2020 “On measures to provide tuberculosis care under emergency conditions and in a state of emergency in the Kyrgyz Republic”
4. USAID TB DIAH (центр сбора данных, оценки воздействия и коммуникации). Оценка качества противотуберкулезных услуг./USAID Tuberculosis Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH). Quality of Tuberculosis Services Assessments. https://www.tbdiah.org/assessments/quality-of-tuberculosis-services-assessments/.
5. USAID TB DIAH. Глобальные инструменты оценки качества противотуберкулезных услуг: Дополнительные модули COVID-19/USAID TB DIAH. Quality of Tuberculosis Services Assessment Global Tools: Supplemental COVID-19 Modules.https://www.tbdiah.org/resources/publications/quality-of-tuberculosis-services-assessment-global-tools-supplemental-covid-19-modules/
6. Приказ МЗ КР № 202 от 17.02.2021 “О расширении подхода управления случаем ТБ”/Order of the Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic No.202 dated February17, 2021“On expanding the TB case management approach”

Цитата үчүн

Хоффман С.А., Кадыралиева А.А., Чолурова Р.А., Ибраимова А.С., Абдрахманова Э.Д. Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 78-85. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621078

Көрүүлөр: 320
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)