Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

COVID-19дун Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы кызматынын иш-чараларын ишке ашыруусуна тийгизген таасири

COVID-19дун Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы кызматынын иш-чараларын ишке ашыруусуна тийгизген таасири
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Макалада COVID-19 пандемиясынын кургак учукка каршы иш-чараларды ишке ашырууга, атап айт- канда Кыргыз Республикасы боюнча кургак учук учурларын аныктоого тийгизген таасири боюнча маалыматтар баяндалган. Коюлган максатты чечүү үчүн Улуттук фтизиатрия борборунун информатика жана эпидемиология бөлүмүнүн 2019-2021-жылдардагы отчеттук маалыматтары алынды. Анализге кургак учуктун катталган учур- ларынын саны боюнча маалыматтар киргизилген, 2019-2021-жылдарда кургак учукка чалдыгуунун жана өлүүнүн көрсөткүчтөрү 2020-жылы кургак учукка чалдыгуу жана өлүмдүүлүк катары эпидемиологиялык көрсөткүчтөр 2019-жылга салыштырмалуу кыйла төмөндөгөн: кургак учукка чалдыгуу көрсөткүчү 3,3 эсеге (78,9 дан 53,5 ке чейин, ОШ=3,3, 95% ДИ 1,8-6,2, ре2 жана өлүм 3,9% деңгээлинде калып өзгөргөн жок). Кургак учук боюнча оорулардын деңгээлинин кыйла төмөндөшү (32,2% га), треп-19 пандемиясына байланыштуу аныктоонун төмөндөшү менен байланыштуу.Кургак учукка каршы кызмат пандемия учурунда кадрлар менен камсыз кылуу кыйынчылыктарын көтөрүп, кургак учук менен ооруган бейтаптарды тейлөөнүн начарлашына алып келди. 2021- жылы кургак учук менен ооругандыгы кургак учукту диагностикалоо процессинин жакшыргандыгын жана кат- талган учурлардын санын көбөйтүүнү көрсөтөт (58,9 учур 100 миң калкка). Акыркы 4 жылда республикада кургак учукка чалдыгуунун эң жогорку көрсөткүчү Чүй облусунда (124,2-88,2), андан кийин калкынын саны көп аймак- тарда – Бишкек шаарында (88,8-59,7), Жалал-Абад облусунда (73,3-55,6) жана Ош облусунда (75,0-55,9), ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Ысык – Көл облусунда (48,9-37,5) байкалган.

Авторлор жөнүндө

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, заведующая отделом информатики и эпидемиологии Национального Центра Фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Abdrakhmanova Elmira Dzhusupbekovna, Head of the Department of Informatics and Epidemiology of the National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, информатика жана эпидемиология бѳлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

Для цитирования

Абдрахманова Э.Д. Влияние COVID-19 на реализацию мероприятий противотуберкулезной службой Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 108-113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

For citation

Abdrakhmanova E.D. Impact of COVID-19 on the implementation of activities by the anti-tuberculosis service of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2022,No.2, pp. 108-113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

Цитата үчүн

Абдрахманова Э.Д. COVID-19дун Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы кызматынын иш-чараларын ишке ашыруусуна тийгизген таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 108 113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

Авторлор Абдрахманова Э.Д.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg20226215108
Беттер 108-113
Негизги сөздөр COVID-19, кургак учук, оору, кургак учуктун өлүмү, кургак учукту аныктоо
Орусча
Об авторах

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, заведующая отделом информатики и эпидемиологии Национального Центра Фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

Для цитирования

Абдрахманова Э.Д. Влияние COVID-19 на реализацию мероприятий противотуберкулезной службой Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 108-113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

Англисче
About authors

Abdrakhmanova Elmira Dzhusupbekovna, Head of the Department of Informatics and Epidemiology of the National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

For citation

Abdrakhmanova E.D. Impact of COVID-19 on the implementation of activities by the anti-tuberculosis service of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2022,No.2, pp. 108-113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Абдрахманова Эльмира Джусупбековна, информатика жана эпидемиология бѳлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. World Health Organization.Global tuberculosis report; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports?op= Replet&name =/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf [Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://extranet.who.int/sree/Reports op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=ID&outtype=pdf]
2. World Health Organization. Global tuberculosis report; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/handle/10665/329368/ 978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].[Mundus Health Organization. Global tuberculosis fama; 2019. https://apps.who.int /iris/bitstream/manubrio/10665/329368/978924...-eng.pdf [accessed 8.10.20].]
3. World Health Organization. Tuberculosis and COVID-19: Considerations for tuberculosis care; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/…-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20]. [Mundus Health Organization. Tuberculosis, et COVID-19: Considerationes pro tuberculosis cura; 2020. https://www.who.int/ docs/default-source/documentis/tuberculosis/...-tb-covid-19.pdf [accessed 8.10.20].]
4. Motta I, Centis R, D’Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, et al. Tuberculosis COVID-19 and migrants: Preliminary analysis of deaths occurring in 69 patients from two cohorts. Pulmonology. 2020; 26:233–40, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.pulmoe.2020.05.002. [Motta ego, Centis R, D ' Ambrosio L, García-García JM, Goletti D, Gualano G, al. Tuberculosis COVID-19 et migrantes: Praevia analysis funera facta sunt in 69 aegros, ab duabus cohortibus. Pulmonology. 2020; 26:233-40, http://dx.doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.05.002.]
5. Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Active tuberculosis, sequelae and COVID-19 co-infection: First cohort of 49 cases. Eur Respir J. 2020; 56:2001398 http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020. [Tadolini M, Codecasa LR, García-García JM, Blanc FX, Borisov S, Alffenaar JW, et al. Activa tuberculosis, sequelae et COVID-19 co-infectio: Prima cohors 49 casibus. Eur Respir J. 2020; 56:2001398. http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01398-2020 .]
6. Buonsenso D. Iodice F,SorbaBiala J,GolettiD. COVID-19 effects on tuberculosis care in Sierra Leone. Pulmonology,
2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013. [Buonsenso D. Iodice F, SorbaBiala J, GolettiD. COVID-19 effectus in tuberculosis cura in Sierra Leone. Pulmonology, 2020 http://dx.doi.org /10.1016/j.pulmoe.2020.05.013.]
7. Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, et al. Impact of the SARS Coronavirus 2 epidemic ontuberculo sistreatment outcome, Northern Italy. Eur Respir J. 2020;56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 [Magro P, Formenti B, Marchese V, Gulletta M, Tomasoni LR, Caligaris S, al. Ictum SARS Coronavirus 2 pestilentia in tuberculo sis curatio exitus, Northern Italy. Eur Respir J. 2020; 56:2002665, http://dx.doi.org/10.1183/13993003.02665-2020 .]

Цитата үчүн

Абдрахманова Э.Д. COVID-19дун Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы кызматынын иш-чараларын ишке ашыруусуна тийгизген таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 108 113. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226215108

Көрүүлөр: 338
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)