Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөрдүн жүрөккө тийгизген таасиринин анализи

IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөрдүн жүрөккө тийгизген таасиринин анализи
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Кыргыз Республикасында интравитальдык нефробиопсияны колдонуу ар кандай нефро- патияларда морфологиялык сүрөттүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүүнү байытты. IgA нефропатия (IgAN) дүйнө жүзү боюнча негизги гломерулонефриттин таралган түрү болуп саналат. Изилдөөнүн максаты: IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөргө жүрөктүн көлөмүнүн реструктуризациясынын көз карандылыгын баа- лоо. Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары - ИГАН менен ооруган 71 бейтап изилденген. Алардын ичинен 36 эркек (51%) жана 35 (49%) аял, орточо жашы 33±1,4 (18-50). ИГАН диагнозу Оксфорддун гистопатологиялык классификациясына ылайык тастыкталган. Натыйжалар. көбүнчө ИГАН менен ооруган пациенттерде - 70,4%, (бир мезангиалдык мейкиндикте үчтөн ашык клетка ядросунун) мезангиалдык гиперклеткалуулугу аныкталган. Бейтаптардын 57,7% эндокапиллярдык гипер- клеткалуулугу аныкталган. Ошол эле маалда, сегментардык гломерулосклероз 54,9% учурларда, ал эми ИГАН менен ооругандардын 60,5% дан тубулярдык атрофиясы табылган. Мезангиалдык пролиферация жүрөктүн көңдөйлөрүнүн өзгөрүшүнө, сол карынчанын көлөмүнүн чоңоюусуна шарт түзгөн (R=0,4) Жыйынтыгы. Биздин изилдөөнүн натыйжалары боюнча, жүрөктүн көлөмүнүн өзгөрүшү менен ИГАН морфологиясынын ортосунда оң корреляция табылган.

Авторлор жөнүндө

Айыпова Динара Аалыевна, к.м.н.,заведующая отделением нефрологии Национального Центра кардиологии и терапии имени Академика М.М. Миррахимова, Бишкек, Кыргызская Республика
Бейшебаева Насира Адылбековна, к.м.н., заведующая отделением нефрологии Национального центра охраны материнства и детства, Бишкек, Кыргызская Республика
Салбаева Альбина Эркинбековна, ординатор кафедры факультетской терапии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Калиев Рысбек Рысманбетович, д.м.н.,профессор кафедры факультетской терапии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Aiypova Dinara Aalyevna, Ph.D., Head of the Department of Nephrology National Center for Cardiology and Therapy named after Academician M.М. Mirrakhimov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Beishebaeva Nasira Adylbekovna, Ph.D., Head of the Department of Nephrology, National Center of maternity and childhood welfare, Bishkek, Kyrgyz Republic
Salbaeva Albina Erkinbekovna, for clinical resident, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kaliev Rysbek Rysmanbetovich, MD, Professor of the Department of Faculty Therapy of the Kyrgyz State Medical Academy named after. I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Айыпова Динара Аалыевна, м.и.к., Академик М.М. Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун нефрология бѳлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Бейшебаева Насира Адылбековна, м.и.к., Эне жана баланы коргоо улуттук борбору нефрология бѳлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Салбаева Альбина Эркинбековна, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын терапия кафедрасынын ординаторы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Калиев Рысбек Рысманбетович, м.и.д., И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын факультеттик терапия кафедрасынын профессоры, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

 

Шилтемелер

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

Для цитирования

Айыпова Д.А., Бейшебаева Н.А., Салбаева А.Э., Калиев Р.Р. Анализ влияния морфологических изменений в почках на сердце при IgA нефропатии.Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.13-18. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13

For citation

Aiypova D.A., Beishebaeva N.A., Salbaeva A.E., Kaliev R.R. Analysis of the effect of morphological changes in the kidne ys on the heart in IgA nephropathy.  Health care of Kyrgyz stan 2022, No.4, pp.13-18. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13

Цитата үчүн

Айыпова Д.А., Бейшебаева Н.А., Салбаева А.Э., Калиев Р.Р.  IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөрдүн жүрөккө тийгизген таасиринин анализи. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, № 4, б. 13-18.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13 

Авторлор Айыпова Д.А., Бейшебаева Н.А., Салбаева А.Э., Калиев Р.Р.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13
Беттер 13-18
Негизги сөздөр IgA нефропатия, нефробиопсия, мезангиопролиферативдик гломерулонефрит, өнөкөт бөйрөк оорусу
Орусча
Об авторах

Айыпова Динара Аалыевна, к.м.н.,заведующая отделением нефрологии Национального Центра кардиологии и терапии имени Академика М.М. Миррахимова, Бишкек, Кыргызская Республика
Бейшебаева Насира Адылбековна, к.м.н., заведующая отделением нефрологии Национального центра охраны материнства и детства, Бишкек, Кыргызская Республика
Салбаева Альбина Эркинбековна, ординатор кафедры факультетской терапии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Калиев Рысбек Рысманбетович, д.м.н.,профессор кафедры факультетской терапии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

Для цитирования

Айыпова Д.А., Бейшебаева Н.А., Салбаева А.Э., Калиев Р.Р. Анализ влияния морфологических изменений в почках на сердце при IgA нефропатии.Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.13-18. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13

Англисче
About authors

Aiypova Dinara Aalyevna, Ph.D., Head of the Department of Nephrology National Center for Cardiology and Therapy named after Academician M.М. Mirrakhimov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Beishebaeva Nasira Adylbekovna, Ph.D., Head of the Department of Nephrology, National Center of maternity and childhood welfare, Bishkek, Kyrgyz Republic
Salbaeva Albina Erkinbekovna, for clinical resident, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kaliev Rysbek Rysmanbetovich, MD, Professor of the Department of Faculty Therapy of the Kyrgyz State Medical Academy named after. I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

For citation

Aiypova D.A., Beishebaeva N.A., Salbaeva A.E., Kaliev R.R. Analysis of the effect of morphological changes in the kidne ys on the heart in IgA nephropathy.  Health care of Kyrgyz stan 2022, No.4, pp.13-18. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Айыпова Динара Аалыевна, м.и.к., Академик М.М. Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун нефрология бѳлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Бейшебаева Насира Адылбековна, м.и.к., Эне жана баланы коргоо улуттук борбору нефрология бѳлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Салбаева Альбина Эркинбековна, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын терапия кафедрасынын ординаторы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Калиев Рысбек Рысманбетович, м.и.д., И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын факультеттик терапия кафедрасынын профессоры, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

 

Шилтемелер

1.      Clinical and pathological correlation of glomerulopathies in patients living in the Kyrgyz Republic [Text] / D. A. Aiypova, N. A. Beishebaeva, R. R. Kaliev // Clinical Nephrology. - Moscow, 2019. - № 2. - С. 32-38. https://nephrologyjournal.ru/ru/archive/article/37730

2.      Berger J., Hinglais N. Les depots intercapillairesd’IgA-IgG [text] / J. Berger, N. Hinglais. Journal of Urology and Nephrology // - 1968. Vol. (74) №9. - P.694–695

3.      Prognostic indicators of IgA nephropathy in the Chinese–clinical and pathological perspectives [text] / Li P.K., Ho K.K., Szeto C.C. et al. Nephrol Dial Transplant // - 2002. - № 17. – Р.64–69

4.      Is IgA nephropathy the commonest primary glomerulopathy among young adults in the USA / Nair R, Walker P.D. et al. Kidney Int // - 2006. –№ 69. – Р. 1455–1458

5.      Distribution of primary renal diseases leading to end-stage renal failure in the United States, Europe, and Australia/New Zealand: results from an international comparative study / Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R [et al.] Am J Kidney Dis // - 2000. - №35. – Р. 157-165.

6.      Immunostaining findings in IgA nephropathy: correlation with histology and clinical outcome in the Oxford classification patient cohort / S. S. Bellur [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2011. – Vol. 26, N 8. – P. 2533–2536. https://doi. org/10.1093/ndt/gfq812

7.      Oxford Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification Working Group / H. Trimarchi [et al.] // Kidney Int. – 2017. – Vol. 91, N 5. – P. 1014–1021. https://doi.org/10.1016/j.kint.2017.02.003

8.      Frequency of mesangial IgA deposits in a non-selected autopsy series / Waldherr R, Rambausek M, Duncker WD [et al.] // Nephrol Dial Transplant. - 1989. - №4. – Р.943–946.

9.      Incidence of latent mesangial IgA deposition in renal allograft donors in Japan / Suzuki K, Honda K, Tanabe K [et al.] // Kidney Int. – 2003. - №63. -Р.2286–2294

10.    The genetics of IgA nephropathy: an overview from China / Zhu L, Zhang H. // Kidney Dis. – 2015. - №1. – Р. 27–32. doi: 10.1159/000381740

Цитата үчүн

Айыпова Д.А., Бейшебаева Н.А., Салбаева А.Э., Калиев Р.Р.  IgA нефропатиясында бөйрөктөгү морфологиялык өзгөрүүлөрдүн жүрөккө тийгизген таасиринин анализи. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, № 4, б. 13-18.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.1.13 

Көрүүлөр: 3025
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support