Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында жашаган өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган адамдардын микрофлорасынын түрдүк курамы

Кыргыз Республикасында жашаган өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган адамдардын микрофлорасынын түрдүк курамы
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Макалада микробдук инфекция, өзгөчө Staphylococcus aureus менен байланышкан өнөкөт полипоздук риносинуситтин этиологиясы жана гипериммундук реакцияны, андан кийинки мурун кобулдарынын ичинде мурундун полиптеринин тез өсүшүн шарттаган “суперантиген” теориясында маанилүү роль ойногон эн- теротоксинди бөлүп чыгаруу өзгөчөлүгү боюнча заманбап көз караш берилген. Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында жашаган бейтаптарда өнөкөт полипоздук риносинуситтердеги микробиологиянын өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Материалдар жана ыкмалар. Колонияларды идентификациялоо жана эсептөө менен бактериологиялык изилдөөгө үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт ириңдүү-полипоздук сезгениши менен ооруган 20 жаштан 65 жашка чейинки 30 бейтаптан алынган материалдар колдонулган. Натыйжалар жана талкуулар. Көпчүлүк бейтаптарда Staphylococcus aureus аныкталган, бул 73% түзөт. Жыйынтыгы.Чет элдик авторлордун микробиологиялык изилдөөлөрүнүн маалыматтары жана биздин изил дөөлөрдүн маалыматтары менен дал келүү байкалат.Staphylococcus aureus өнөкөт полипоздук риносинуситтердин өрчүшүнүн патогенезинде башкы ролду ойнойт.

Авторлор жөнүндө

Эргешова Айнура Мажитовна, к.м.н., доцент кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,
Бишкек, Кыргызская Республика
Карагулова Мээрим Маратбековна, Аспирант кафедры специализированной хирургической Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Ли Герман Владимирович, Врач-ординатор кафедры специализированной хирургической  Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбекова Светлана Кубаткуловна, заведующая бактериологической лаборатории Национального центра охраны материнства и детства, Бишкек, Кыргызская Республика

Ergeshova Ainura Mazhitovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Karagulova Maerim Maratbekovna, Ph.D., Student, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Lee German Vladimirovich, Resident Doctor of the Department of Specialized Surgical Care Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekova Svetlana Kubatkulovna, Head of Bacteriological Laboratory, National Centre for Maternal and Child Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Эргешова Айнура Мажитовна, медицина илимдеринин кандидаты, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык жардамдын көлөмүнун адистештирилген кафедранын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Карагулова Мээрим Маратбековна, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам бөлүмүнүн аспиранты,  Бишкек, Кыргыз Республикасы
Ли Герман Владимирович, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам белумунун дарыгер-ординатору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбекова Светлана Кубаткуловна, Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бактериологиялык лабораториясынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

Шилтемелер

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

Для цитирования

Эргешова А.М., Карагулова М.М., Ли Г.В., Касымбекова С.К. Видовой состав микрофлоры у больных с хроническим полипозным риносинуситом, проживающих в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 106-111. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106

For citation

Ergeshova A.M., Karagulova M.M., Lee G.V., Kasymbekova S.K.Species composition of microflora in patients with
chronic polypous rhinosinusitis residing in the Kyrgyz Republic.Health care of Kyrgyzstan2022, No.4, pp. 106-111.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106 

Цитата үчүн

Эргешова А.М., Карагулова М.М., Ли Г.В., Касымбекова С.К. Кыргыз Республикасында жашаган өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган адамдардын микрофлорасынын түрдүк курамы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 106-111. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106

Авторлор Эргешова А.М., Карагулова М.М., Ли Г.В., Касымбекова С.К.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106
Беттер 106-111
Негизги сөздөр бактериологиялык изилдөө, алтын түстүү стафилококк, өнөкөт полипоздук риносинусит
Орусча
Об авторах

Эргешова Айнура Мажитовна, к.м.н., доцент кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,
Бишкек, Кыргызская Республика
Карагулова Мээрим Маратбековна, Аспирант кафедры специализированной хирургической Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Ли Герман Владимирович, Врач-ординатор кафедры специализированной хирургической  Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбекова Светлана Кубаткуловна, заведующая бактериологической лаборатории Национального центра охраны материнства и детства, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

Для цитирования

Эргешова А.М., Карагулова М.М., Ли Г.В., Касымбекова С.К. Видовой состав микрофлоры у больных с хроническим полипозным риносинуситом, проживающих в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 106-111. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106

Англисче
About authors

Ergeshova Ainura Mazhitovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Karagulova Maerim Maratbekovna, Ph.D., Student, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Lee German Vladimirovich, Resident Doctor of the Department of Specialized Surgical Care Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekova Svetlana Kubatkulovna, Head of Bacteriological Laboratory, National Centre for Maternal and Child Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

For citation

Ergeshova A.M., Karagulova M.M., Lee G.V., Kasymbekova S.K.Species composition of microflora in patients with
chronic polypous rhinosinusitis residing in the Kyrgyz Republic.Health care of Kyrgyzstan2022, No.4, pp. 106-111.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106 

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Эргешова Айнура Мажитовна, медицина илимдеринин кандидаты, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык жардамдын көлөмүнун адистештирилген кафедранын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Карагулова Мээрим Маратбековна, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам бөлүмүнүн аспиранты,  Бишкек, Кыргыз Республикасы
Ли Герман Владимирович, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам белумунун дарыгер-ординатору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбекова Светлана Кубаткуловна, Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бактериологиялык лабораториясынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

Шилтемелер

1. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99.[Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95 99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
2. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б., Алексанян Т.А. Новый взгляд на лечение полипозного риносинусита. Вестник оториноларингологии. 2020;85(3):48–51. [Popov I.B., Shcherbakov D.A., Tyryk O.B., Aleksanyan T.A. A new look at the treatment of polypous rhinosinusitis. Vestnik Oto-Rino-Laringologii 2020;85(3):48–51.] https://doi.org/10.17116/otorino20208503148

3. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020. Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
4. Винникова Н.В. Особенности микрофлоры полости носа больных полипозным риносинуситом. Российская Ринология,1,2015 doi: 10.17116/rosrino201523113-15.[Vinnikova NV. Specific features of the microflora of the nasal cavity in patients with polypous rhinosinusitis. Russian Rhinology. 2015;23(1):13‑15.] (In Russ.). https://doi.org/10.17116/rosrino201523113-15
5. Ponikau JU, Kern EB. An animal model for fungus induced eosinophilic information of the airway: what do we learn from it. Российская ринология. 2006; 2:33-34.
6. Шахов А.В., Ларин Р.А., Рылкин Ю.А. Полипозный риносинусит: Взгляд на патогенез и современные технологии лечения. Консилиум. Оториноларингология, №4(124) май, 2014. [Shakhov A.V., Larin R.A., Rylkin Yu.A. Polyposis rhinosinusitis: a look at the pathogenesis and modern treatment technologies. Council. Otorhinolaryngology, №4(124) May, 2014(In Russ.).]
7. Bachert C., Gevaert P., Cauwenberg P. Staphylococcus aureus superantigen and airway desease. Curr Allergy Astma ReP. 2002;2:252-258.
8. Štrelingerová J., Lengyelová L., Boldiš M., Rybansky L., Mrazova M., Mráz M., Zelenák A. Colonisation of Staphylococcus aureus in Patients with Nasal Polyposis. Neuro Endocrinol Lett. 2019; 40(1 Suppl.): 37–42. doi: 10.1007/ s11882-019-0853-7.
9. Туровский А.Б., Бондарева Г.П., Мусаев К.М. Роль золотистого стафилококка в течении полипозного синусита. Медицинский совет. 2021;(6):44–48. doi: 10.21518/2079-701X-2021-6-44-48.[Turovski A.B., Bondareva G.P., Musaev K.M. The role of Staphylococcus aureus in the course of polyposis sinusitis. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2021;(6):44-48.] (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-6-44-48

Цитата үчүн

Эргешова А.М., Карагулова М.М., Ли Г.В., Касымбекова С.К. Кыргыз Республикасында жашаган өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган адамдардын микрофлорасынын түрдүк курамы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 106-111. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.15.106

Көрүүлөр: 316
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)