Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында жашаган кулак, мурун жана кулкундун өнөкөт патологиясы менен ооруган адамдарда микрофлоранын өзгөчөлүктөрү жана анын микробго каршы дары-дармектерге сезгичтиги

Кыргыз Республикасында жашаган кулак, мурун жана кулкундун өнөкөт патологиясы менен ооруган адамдарда микрофлоранын өзгөчөлүктөрү жана анын микробго каршы дары-дармектерге сезгичтиги
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Микроорганизмдердин түрдүк курамын жана алардын кулак, мурун көңдөйү жана пара- назалдык синус, көмөкөй бездеринин өнөкөт ириң-сезгенүү ооруларын дарылоо үчүн тамчылардын жана ара- лашмалардын курамы кирген колдонулган дары-дармектерге сезгичтигин бактериологиялык верификациялоо. Изилдөөнүн максаты — микрофлораны жана анын ортоңку кулактын, параназалдык синус жана мурун көңдөйүнүн, көмөкөй бездеринин өнөкөт сезгениши менен ооруган адамдарды дарылоо үчүн сунуш кылынган дары-дармектерге сезгичтигин изилдөө. Материалдар жана ыкмалар. Бактериологиялык верификациялоого үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт сезгениши менен ооруган 77 бейтаптан, өнөкөт полипоздук риносинусит менен ооруган 30 бейтаптан, ортоңку кулактын өнөкөт сезгениши менен ооруган 126 бейтаптан жана өнөкөт тонзиллит менен ооруган 65 бейтаптан алынган ма- териалдар дуушар болгон. Натыйжалар жана талкуулар. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр 316 штаммды бөлүп көрсөтүүгө жана аныктоого мүмкүндүк берди. Алардын 48и мите козу карындык мүнөзгө ээ, калгандары бактериялык мүнөзгө ээ. Текше- рилген бейтаптардын ар бир тобундагы бактериялык микрофлорада микроорганизмдердин кандайдыр бир деңгээлде айырмаланган өкүлчүлүгү болгон. Жыйынтыгы. Синтомицин линиментиндеги сунуш кылынган аралашма, сайып тешүүдөн жана жуугандан кийин, көмөкөй бездеринин криптине жана кобулуна сайганда, анын өтө натыйжалуу жана альтернативдүү дарылоо үчүн сунуш кылынган терапиялык таасирин алууга мүмкүндүк берет.

Авторлор жөнүндө

Эргешова Айнура Мажитовна, к.м.н., доцент кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,
Бишкек, Кыргызская Республика
Сулайманов Жуамбек Сулайманович, д.м.н., и/а профессор,заведующий кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Карагулова Мээрим Маратбековна, Аспирант кафедры специализированной хирургической Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Ли Герман Владимирович,  Врач-ординатор кафедры специализированной хирургической  Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Ergeshova Ainura Mazhitovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Sulaymanov Zhuambek Sulaymanovich, MD., and Professor, Head of the Department of Specialized Surgical Care, KSMIRaAT named after named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Karagulova Maerim Maratbekovna, Ph.D., Student, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Lee German Vladimirovich, Resident Doctor of the Department of Specialized Surgical Care Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

 

Эргешова Айнура Мажитовна, медицина илимдеринин кандидаты, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык жардамдын көлөмүнун адистештирилген кафедранын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Сулайманов Жуамбек Сулайманович, медицина илимдеринин доктору жана/профессор, кафедранын башчысы, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардамдын бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Карагулова Мээрим Маратбековна, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам бөлүмүнүн аспиранты,  Бишкек, Кыргыз Республикасы
Ли Герман Владимирович, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам белумунун дарыгер-ординатору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

Для цитирования

Эргешова А.М.,Сулайманов Ж.С., Карагулова М.М. , Ли Г.В. Особенности микрофлоры и ее чувствительность к антимикробным препаратам у больных с хронической патологией уха, носа и глотки, проживающих в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 112-118. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

For citation

Ergeshova A.M.,Sulaimanov J.S., Karagulova M.M., Lee G.V. Features of microflora and its sensitivity to antimicrobial
agents in patients with chronic pathology of ear, nose and throat, residents of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyr
gyzstan 2022, No.4, pp. 112-118.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

Цитата үчүн

Эргешова А.М.,Сулайманов Ж.С., Карагулова М.М. , Ли Г.В.Кыргыз Республикасында жашаган кулак, мурун жана кулкундун өнөкөт патологиясы менен ооруган адамдарда микрофлоранын өзгөчөлүктөрү жана анын микробго каршы дары-дармектерге сезгичтиги. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 112-118. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

Авторлор Эргешова А.М., Сулайманов Ж.С., Карагулова М.М., Ли Г.В.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112
Беттер 112-118
Негизги сөздөр микрофлора, бактериологиялык диагностика, үстүңкү жаак кобулунун өнөкөт сезгениши, өнөкөт полипоздук риносинусит, өнөкөт ортоңку кулактын сезгениши, өнөкөт тонзиллит
Орусча
Об авторах

Эргешова Айнура Мажитовна, к.м.н., доцент кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,
Бишкек, Кыргызская Республика
Сулайманов Жуамбек Сулайманович, д.м.н., и/а профессор,заведующий кафедры специализированной хирургической помощи Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Карагулова Мээрим Маратбековна, Аспирант кафедры специализированной хирургической Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Ли Герман Владимирович,  Врач-ординатор кафедры специализированной хирургической  Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

Для цитирования

Эргешова А.М.,Сулайманов Ж.С., Карагулова М.М. , Ли Г.В. Особенности микрофлоры и ее чувствительность к антимикробным препаратам у больных с хронической патологией уха, носа и глотки, проживающих в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 112-118. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

Англисче
About authors

Ergeshova Ainura Mazhitovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Sulaymanov Zhuambek Sulaymanovich, MD., and Professor, Head of the Department of Specialized Surgical Care, KSMIRaAT named after named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Karagulova Maerim Maratbekovna, Ph.D., Student, Department of Specialized Surgical Care, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov,  Bishkek, Kyrgyz Republic
Lee German Vladimirovich, Resident Doctor of the Department of Specialized Surgical Care Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

 

References

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

For citation

Ergeshova A.M.,Sulaimanov J.S., Karagulova M.M., Lee G.V. Features of microflora and its sensitivity to antimicrobial
agents in patients with chronic pathology of ear, nose and throat, residents of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyr
gyzstan 2022, No.4, pp. 112-118.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Эргешова Айнура Мажитовна, медицина илимдеринин кандидаты, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык жардамдын көлөмүнун адистештирилген кафедранын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Сулайманов Жуамбек Сулайманович, медицина илимдеринин доктору жана/профессор, кафедранын башчысы, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардамдын бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Карагулова Мээрим Маратбековна, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам бөлүмүнүн аспиранты,  Бишкек, Кыргыз Республикасы
Ли Герман Владимирович, С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун адистештирилген хирургиялык жардам белумунун дарыгер-ординатору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б., Pассказова Т.В., Калинина И.Б. Средний отит. Роль бактериальной и грибковой инфекции. Медицинский Совет. 2013;(7):11-17. [Kunelskaya V.Y., Shadrin G.B., Rasskazova T.V., Kalinina I.B. Otitis media. The role of bacterial and fungal infections. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(7):11-17. ] (In Russ.)
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2013-7-11-17
2. Кунельская В.Я., Шадрин Г.Б. Современный подход к диагностике и лечению микотических поражений ЛОР-органов. Вестник оториноларингологии. 2012;(6):76-81. [Kunel'skaia VIa, Shadrin GB. The modern approach to diagnostics and treatment of mycotic lesions in ear, nose, and throat. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2012;77(6):76‑81. (In Russ.).]
3. Develioglu O.N., Ipek H.D., Bahar H. et al. Bacteriological evaluation of tonsillar microbial flora according to age and tonsillarsize in recurrent tonsillitis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2014,271(6):1661-1665.
4. Енин И.П., Батурин В.А., Щетинин Е.В. и др. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите. Вестник оториноларингологии. 2013,4:21-22.[Enin I.P., Baturin V.A., Shchetinin E.V. Microflora of palatine tonsils in chronic tonsillitis.. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2013.4:21-22. (In Russ.).]
5. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В. Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2018;83(1):36 39. [Gurov AV, Levina IuV, Guseva AL, Elchueva ZG, Efimova SP, Gordienko MV. The specific microbiological and clinical features of acute otitis media.Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2018;83(1):36‑39. (In Russ.).] https://doi.org/10.17116/otorino201883136-39.
6. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Bachert C., et al European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2 2020.Rhinology. 2020;58(29):1-464. https://doi.org/10.4193/Rhin20.600.
7. Козлов В.С., Савлевич Е.Л. Полипозный риносинусит. Современные подходы к изучению патогенеза, диагностике и лечению. Вестник оториноларингологии. 2015;80(4):95-99. [Kozlov VS, Savlevich EL. Chronic rhinosinusitis with nasalpolyps. The recent trend in the studies of the pathogenesis, diagnosis and treatment of this disease. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2015;80(4):95‑99.] (In Russ.).https://doi.org/10.17116/otorino201580495-99
8. Г.А.Фейгин. Т.В.Казначеева, Д.С.Джандаев, А.М.Эргешова. Анаэробная инфекция и ее роль в конструировании эмпирической антибактериальной терапии оториноларингологических заболеваний. Кыргызско-Российский Славянский Университет (г.Бишкек) . Оториноларингология жана Бас, Мойын Хирургиясы №2, 2007. [G.A. Feigin. T.V. Kaznacheeva, D.S. Dzhandaev, A.M. Ergeshova. Anaerobic infection and its role in designing empirical antibiotic therapy for otorhinolaryngological diseases. Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek) . Otorhinolaryngology Zhana Bas, Moiyn Khirurgiyasy No.2, 2007. (In Russ.).] 

Цитата үчүн

Эргешова А.М.,Сулайманов Ж.С., Карагулова М.М. , Ли Г.В.Кыргыз Республикасында жашаган кулак, мурун жана кулкундун өнөкөт патологиясы менен ооруган адамдарда микрофлоранын өзгөчөлүктөрү жана анын микробго каршы дары-дармектерге сезгичтиги. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 112-118. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.16.112

Көрүүлөр: 2188
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support