Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Сол жалпы каротид артериясынын бифуркациялык аймагынын улуу хемодектомасын эки эсептүү хируриялык дарылоо. Практикадагы иш

Сол жалпы каротид артериясынын бифуркациялык аймагынын улуу хемодектомасын эки эсептүү хируриялык дарылоо. Практикадагы иш
Полный текст  

Корутунду

Киришүү.Моюндун хемодэктомасы параганглиянын рецептордук клеткаларынан пайда болгон жум- шак ткандардын шишиктери, алар моюндун органикалык эмес шишиктеринин 18% жана бардык органикалык эмес шишиктердин 40% түзөт. Хемодэктомдун булагы – каротид денеси (гломус). Максаты: сол жалпы каротид артериясынын бифуркация аймагындагы чоң хемодэктоманы эки этаптуу (эндо- васкулярдык жана хирургиялык) дарылоонун натыйжаларын клиникалык демонстрациялоо. Натыйжалар. Шишик менен камсыз кылуучу тамырлардын жарым-жартылай эмболизациясы жасалган. Эмбо- лизациянын операциядан кийинки мезгили кыйынчылыксыз өттү. Эртеси күнү экинчи этап сол жагында узар- тылган жатын моюнчасынын ыкмасы менен шишик алып салуу болду. Операция учурунда шишиктен бир аз кан кеткен, бул чоң артерияларды убактылуу кысуу талап кылбаган жана шишикти толугу менен алып салууга мүмкүндүк берген. 2-операциялык этаптын операциядан кийинки мезгили да кыйынчылыксыз өттү. Жыйынтыктар. Хемодэктоманын көлөмү чоң болгондуктан, пациентке эффективдүү жана коопсуз эки этаптуу операция жасалган: шишиктин азыктандыруучу тамырларын эмболизациялоо, андан кийин аны экинчи этапта толук алып салуу.

Авторлор жөнүндө

Суфианов Альберт Акрамович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация. Директор Научно-исследовательского института нейрохирургии Российского университета дружбы народов (РУДН). Главный врач ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень, Российская Федерация
Карасев Сергей Михайлович, кандидат медицинских наук, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация
Зуев Илья Александрович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация
Рустамов Рахмонжон Равшанович, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург НХО2 (сосудистого) ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация

Sufianov Albert Akramovich, MD, Professor, Head of the Department of Neurosurgery, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov" of the Ministry of Health of the Russian Federation Sechenov University), Moscow, Russian Federation. Director of the Research Institute of Neurosurgery of the Peoples' Friendship University of Russia (PFUR). Chief Physician of the Federal State Budgetary Institution Federal Center for Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation
Karasev Sergey Mikhailovich, Ph.D., Physician for X-ray endovascular diagnostics and treatment Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Tyumen, Russian Federation 
Zuev Ilya Alexandrovich, physician for endovascular diagnostics and treatment, Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation
Rustamov Rakhmonzhon Ravshanovich, Ph.D.,neurosurgeon of NX O2 (vascular) Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation

Суфианов Альберт Акрамович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия Федерациясынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин (Сеченов атындагы университет) «И.М.Сеченов атындагы Биринчи Москва мамлекеттик медициналык университети» федералдык мамлекеттик автономиялык жогорку окуу жайынын,  нейрохирургия кафедрасынын башчысы, Москва, Россия Федерациясы; Россиянын Элдердин достугу университетинин нейрохирургия илим-изилдее институтунун директору (РУДН). Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин башкы дарыгери, Тюмень, Россия Федерациясы

Карасев Сергей Михайлович, медицина илимдеринин кандидаты, РФ Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин рентген эндоваскулярдык диагностикасы жана дарылоо боюнча дарыгери, Тюмень, Россия Федерациясы

Зуев Илья Александрович, рентген эндоваскулярдык дарыгери, Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» диагностика жана дарылоо федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемеси, Тюмень, Россия Федерациясы

Рустамов Рахмонжон Равшанович, медицина илимдеринин кандидаты, нейрохирург дарыгери NXO2 (кан тамыр) РФ Саламаттык сактоо министрлигинин федералдык мамлекеттик бюджеттик мекеме "Федералдык борбор Нейрохирургия", Тюмень, Россия Федерациясы

 

Шилтемелер

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

Для цитирования

Суфианов А.А., Карасев С.М., Зуев И.А., Рустамов Р.Р. Двухэтапное оперативное лечение крупной хемодектомы области бифуркации левой общей сонной артерии. Случай из практики. Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

For citation

Sufianov A.A., Karasev S.M., Zuev I.A., Rustamov R.R. Twostage surgical treatment of a large chemodectoma of the bi
furcation area of the left common carotid artery. Case from practice.Health care of Kyrgyzstan 2022,No.4, pp.168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

Цитата үчүн

Суфианов А.А., Карасев С.М., Зуев И.А., Рустамов Р.Р. Сол жалпы каротид артериясынын бифуркациялык аймагынын улуу хемодектомасын эки эсептүү хируриялык дарылоо. Практикадагы иш. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

Авторлор Суфианов А.А., Карасев С.М., Зуев И.А., Рустамов Р.Р.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168
Беттер 168-177
Негизги сөздөр моюндун хемодэктомасы, мультиспиралдык компьютердик ангиография, embolization of tumor feeding vessels
Орусча
Об авторах

Суфианов Альберт Акрамович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация. Директор Научно-исследовательского института нейрохирургии Российского университета дружбы народов (РУДН). Главный врач ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень, Российская Федерация
Карасев Сергей Михайлович, кандидат медицинских наук, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация
Зуев Илья Александрович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация
Рустамов Рахмонжон Равшанович, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург НХО2 (сосудистого) ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень, Российская Федерация

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

Для цитирования

Суфианов А.А., Карасев С.М., Зуев И.А., Рустамов Р.Р. Двухэтапное оперативное лечение крупной хемодектомы области бифуркации левой общей сонной артерии. Случай из практики. Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

Англисче
About authors

Sufianov Albert Akramovich, MD, Professor, Head of the Department of Neurosurgery, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov" of the Ministry of Health of the Russian Federation Sechenov University), Moscow, Russian Federation. Director of the Research Institute of Neurosurgery of the Peoples' Friendship University of Russia (PFUR). Chief Physician of the Federal State Budgetary Institution Federal Center for Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation
Karasev Sergey Mikhailovich, Ph.D., Physician for X-ray endovascular diagnostics and treatment Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Tyumen, Russian Federation 
Zuev Ilya Alexandrovich, physician for endovascular diagnostics and treatment, Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation
Rustamov Rakhmonzhon Ravshanovich, Ph.D.,neurosurgeon of NX O2 (vascular) Federal State Budgetary Institution "Federal Center of Neurosurgery" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation

References

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

For citation

Sufianov A.A., Karasev S.M., Zuev I.A., Rustamov R.R. Twostage surgical treatment of a large chemodectoma of the bi
furcation area of the left common carotid artery. Case from practice.Health care of Kyrgyzstan 2022,No.4, pp.168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Суфианов Альберт Акрамович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия Федерациясынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин (Сеченов атындагы университет) «И.М.Сеченов атындагы Биринчи Москва мамлекеттик медициналык университети» федералдык мамлекеттик автономиялык жогорку окуу жайынын,  нейрохирургия кафедрасынын башчысы, Москва, Россия Федерациясы; Россиянын Элдердин достугу университетинин нейрохирургия илим-изилдее институтунун директору (РУДН). Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин башкы дарыгери, Тюмень, Россия Федерациясы

Карасев Сергей Михайлович, медицина илимдеринин кандидаты, РФ Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин рентген эндоваскулярдык диагностикасы жана дарылоо боюнча дарыгери, Тюмень, Россия Федерациясы

Зуев Илья Александрович, рентген эндоваскулярдык дарыгери, Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Федералдык нейрохирургия борбору» диагностика жана дарылоо федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемеси, Тюмень, Россия Федерациясы

Рустамов Рахмонжон Равшанович, медицина илимдеринин кандидаты, нейрохирург дарыгери NXO2 (кан тамыр) РФ Саламаттык сактоо министрлигинин федералдык мамлекеттик бюджеттик мекеме "Федералдык борбор Нейрохирургия", Тюмень, Россия Федерациясы

 

Шилтемелер

1. Матякин Е.Г., Дан В.Н., Шубин A.A. и др. Параганглиомы шеи (хемодектомы). М.: Вердана, 2005. [Matyakin E.G., Dan V.N., Shubin A.A. etc. Paragangliomas of the neck (chemodectomas). M.: Verdana, 2005].
2. Степанов P.P. Диагностика и хирургическое лечение каротидных хемодектом.// Дисс.канд.мед.наук.- М.- 2000.[Stepanov P.P. Diagnosis and surgical treatment of carotid chemodectomas.// Diss.2000]
3. Paridaans M.P.M., van der Bogt K.E.A., Jansen J.C. et al. Results from craniocaudal carotid body tumor resection: Should it be the standard surgical approach? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2013; 46 (6): 624-629
4. Amato B., Bianco T., Compagna R. et al. Surgical resection of carotid body paragangliomas: 10 years of experience. Am. J. Surg. 2014; 207 (2): 293-298
5. Bishop G.B., Urist M.M., Gammal T. et al. Paragangliomas of the neck. Arch. Surg. 1992; 127: 1441-1445.
6. Barnes L., Tse L.L.Y., Hunt J.L. Carotid body paragangliomas. In: Pathology and genetics of head and neck tumors. Ed. by Barnes E.L., Evenson J.W., Reichardt P., Sidransky D. Lyon, France: IARC Press. 2005; 364-365.
7. Knight T.T.Jr., Gonzalez J.A., Ray J.M., Rush D.S. Current concepts for the surgical management of carotid body tumor. Am. J. Surg. 2006; 191: 104-110.
8. Shah H.M., Gemmete J.J., Chaudhary N. et al. Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) Onyx. J. Neurointerv. Surg. 2012; 4 (2): 125-129
9. Kafie F.E., Freischlag J.A. // Ann. Vascular Surgery. 2001. V. 15. P. 237-242.

Цитата үчүн

Суфианов А.А., Карасев С.М., Зуев И.А., Рустамов Р.Р. Сол жалпы каротид артериясынын бифуркациялык аймагынын улуу хемодектомасын эки эсептүү хируриялык дарылоо. Практикадагы иш. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 168-177. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.24.168

Көрүүлөр: 2623
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support