Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында вирустук гепатитинин А турун таралышы

Кыргыз Республикасында вирустук гепатитинин А турун таралышы
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Борбордук Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргыз Республикасы (КР) вирустук гепатит боюнча эндемиялыгы жогору өлкөлөрдүн катарына кирет. Изилдөөнүн максаты А вирустук гепатитинин КР таралышын изилдөө болуп саналат. Изилдөөнүн материалы - Бишкек шаарынын 11-үй-бүлөлүк медицина борборунун (ҮМБ) аймагында жашаган адамдардын кан сывороткалары жана анкеталык маалыматтары, саламаттык сактоо уюмдарынын АВГ ооруусу боюнча отчеттук статистикалык маалыматтары болгон. Тандалган методу кайчылаш секция, кесилиш, бир моменттүү изилдөө ыкмасы. Эпидемиологиялык изилдөө 2018-жылы бардык курактагы топтордун кадам үлгүсү боюнча тандалган 995 адамдын арасында жүргүзүлгөн. Таркалышын баалоо үчүн иммундук-ферменттик анализ (ИФА) ыкмасы менен коюлган Anti-HAV изилденген. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, антителолордун титри ымыркай кезинен баштап аныкталат жана 10-14 жашка чейин 62% га жетет, андан ары жаштын өсүшү менен серопозитивдүүлөрдүн үлүшү параллелдүү өсөт. Жалпысынан алганда, серопозитивдуулугу 83% ды түзгөн. Отчеттук маалыматтар боюнча 14 жашка чейинки ооруп калган балдардын үлүшү Бишкек шаарында 74%, ал эми КР боюнча 88% түздү. КР жаш курагы боюнча ооруга чалдыгуусун талдоо көрсөткөндөй, оорунун эң жогорку деңгээли 3 жаштагы (835,0 100 миң калкка) жана 4 жаштагы (868,0 100 миң калкка) балдарда байкалат, жалпысынан республика боюнча 2018-жылы интенсивдүү көрсөткүч 154,0 [3] түздү. Жыйынтыктап айтканда, калк арасында ВГАнын таралышы жогору, антителолордун үлүшү 82,8%, инфекция негизинен 14 жашка чейин болот жана эң жогорку деңгээли 3-4 жаш курагында байкалат. ВГАнын таралышынын анык картинасын алуу үчүн КР жаш категориялары жана региондору боюнча стратификацияланган ушундай эле рандомизацияланган изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл. ВГА оорусун азайтуу үчүн биринчи кезекте эмдөөнү камтыган күрөштүн өлкөлүк программасын иштеп чыгуу зарыл.

Авторлор жөнүндө

Абдрахманова Замира Орозовна, врач эпидемиолог, научный сотрудник Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Песслер Франк, д.м.н., руководитель Центра по Экспериментальному и Клиническому Исследованию по Инфекционным Заболеваниям Ганноверского Медицинского Университета, Ганновер, Германия

Abdrahmanova Zamira Orozovna, epidemiologist, researcher, Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections, NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Pessler Frank, MD, Head of Department Center for Experimental and Clinical Research on Infectious Diseases, Hanover Medical University, Hannover, GermanyАбдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф. Распространенность
вирусного гепатита А в Кыргызской Республике. Здравоохранение
Кыргызстана 2023, № 1, с.77-82.

Абдрахманова Замира Орозовна, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун  Республикалык вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун  вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Песслер Франк, MD, Жугуштуу оорулар боюнча эксперименталдык жана клиникалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы, Ганновер медициналык университети, Ганновер, Германия

Шилтемелер

1. Целевая программа “Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской республике на 2017-2022гг”, утвержденный приказом МЗ КР №431 от 22.05.2017г. [Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017]
2. Под редакцией академика РАН, профессора В.И. Покровского, академика РАН, профессора А.А. Тотоляна // Вирусные гепатиты в Российской Федерации “Аналитичкский обзор” №11 выпуск, глава 1, страница 6-8. [Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8. ] https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3. Информационный бюлетень “Санэпидслужба и здоровье населения”, 2017-2021гг.[Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021]
4. Приказ МЗ КР №524 от 20.07.2018 года “Об утверждении руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в КР”. [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".]
5. Медицинский блог врача скорой помощи // Эпидемии и тенденции распространения вируса гепатита А. [Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. ] https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. БалабасоваА. М.Клинико-эпидемиологические особенности вирусного гепатита А у детей. //Здравоохранение Кыргызстана. 616.36-002-08, 2013год, №4, стр. 16. [BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

1. Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017
2. Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8.  https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3.Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021
4. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".
5. Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

1. Целевая программа “Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской республике на 2017-2022гг”, утвержденный приказом МЗ КР №431 от 22.05.2017г. [Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017]
2. Под редакцией академика РАН, профессора В.И. Покровского, академика РАН, профессора А.А. Тотоляна // Вирусные гепатиты в Российской Федерации “Аналитичкский обзор” №11 выпуск, глава 1, страница 6-8. [Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8. ] https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3. Информационный бюлетень “Санэпидслужба и здоровье населения”, 2017-2021гг.[Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021]
4. Приказ МЗ КР №524 от 20.07.2018 года “Об утверждении руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в КР”. [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".]
5. Медицинский блог врача скорой помощи // Эпидемии и тенденции распространения вируса гепатита А. [Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. ] https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. БалабасоваА. М.Клинико-эпидемиологические особенности вирусного гепатита А у детей. //Здравоохранение Кыргызстана. 616.36-002-08, 2013год, №4, стр. 16. [BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

Для цитирования

Абдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф. Распространенность вирусного гепатита А в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.77-82.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

For citation

Abdrachmanova Z.О., Nurmatov Z.S., Pessler F. The prevalence of viral hepatitis A in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 77-82. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

 

Цитата үчүн

Абдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф.Кыргыз Республикасында вирустук гепатитинин А турун таралышы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 77-82. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

Авторлор Абдрахманова З.О., Песслер Ф., Нурматов З.Ш.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82
Беттер 77-82
Негизги сөздөр Вирустук гепатит А, сероэпидемиологиялык изилдөө, серопревалентүү, проэпидемиологиялык
Орусча
Об авторах

Абдрахманова Замира Орозовна, врач эпидемиолог, научный сотрудник Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Песслер Франк, д.м.н., руководитель Центра по Экспериментальному и Клиническому Исследованию по Инфекционным Заболеваниям Ганноверского Медицинского Университета, Ганновер, Германия

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Целевая программа “Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской республике на 2017-2022гг”, утвержденный приказом МЗ КР №431 от 22.05.2017г. [Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017]
2. Под редакцией академика РАН, профессора В.И. Покровского, академика РАН, профессора А.А. Тотоляна // Вирусные гепатиты в Российской Федерации “Аналитичкский обзор” №11 выпуск, глава 1, страница 6-8. [Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8. ] https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3. Информационный бюлетень “Санэпидслужба и здоровье населения”, 2017-2021гг.[Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021]
4. Приказ МЗ КР №524 от 20.07.2018 года “Об утверждении руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в КР”. [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".]
5. Медицинский блог врача скорой помощи // Эпидемии и тенденции распространения вируса гепатита А. [Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. ] https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. БалабасоваА. М.Клинико-эпидемиологические особенности вирусного гепатита А у детей. //Здравоохранение Кыргызстана. 616.36-002-08, 2013год, №4, стр. 16. [BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

Для цитирования

Абдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф. Распространенность вирусного гепатита А в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.77-82.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

Англисче
About authors

Abdrahmanova Zamira Orozovna, epidemiologist, researcher, Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections, NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Pessler Frank, MD, Head of Department Center for Experimental and Clinical Research on Infectious Diseases, Hanover Medical University, Hannover, GermanyАбдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф. Распространенность
вирусного гепатита А в Кыргызской Республике. Здравоохранение
Кыргызстана 2023, № 1, с.77-82.

References

1. Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017
2. Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8.  https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3.Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021
4. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".
5. Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

For citation

Abdrachmanova Z.О., Nurmatov Z.S., Pessler F. The prevalence of viral hepatitis A in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 77-82. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

 

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Абдрахманова Замира Орозовна, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун  Республикалык вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун  вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Песслер Франк, MD, Жугуштуу оорулар боюнча эксперименталдык жана клиникалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы, Ганновер медициналык университети, Ганновер, Германия

Шилтемелер

1. Целевая программа “Стратегия борьбы с вирусными гепатитами в Кыргызской республике на 2017-2022гг”, утвержденный приказом МЗ КР №431 от 22.05.2017г. [Target program “Strategy for combating viral hepatitis b Kyrgyz Republic for 2017-2022”, approved by the order of the Ministry of Health KR No.431ted 22.05.2017]
2. Под редакцией академика РАН, профессора В.И. Покровского, академика РАН, профессора А.А. Тотоляна // Вирусные гепатиты в Российской Федерации “Аналитичкский обзор” №11 выпуск, глава 1, страница 6-8. [Edited by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor V.I. Pokrovsky, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor A.A.Totolyan // Viral hepatitis in the Russian Federation “Analytical Review" No. 11 issue, chapter 1, page 6-8. ] https://www. pasteurorg.ru/ files/materials/photo/2020/VirHep2018.pdf
3. Информационный бюлетень “Санэпидслужба и здоровье населения”, 2017-2021гг.[Information bulletin “Sanitary and Epidemiological service and public health”, 2017-2021]
4. Приказ МЗ КР №524 от 20.07.2018 года “Об утверждении руководства по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в КР”. [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 524 dated 20.07.2018 “On approval of the management on epidemiological surveillance of viral hepatitis in the Kyrgyz Republic".]
5. Медицинский блог врача скорой помощи // Эпидемии и тенденции распространения вируса гепатита А. [Medical blog of an ambulance doctor // Epidemics and trends in the spread of hepatitis A virus. ] https://www.happydoctor.ru/havrix/epidemic.
6. БалабасоваА. М.Клинико-эпидемиологические особенности вирусного гепатита А у детей. //Здравоохранение Кыргызстана. 616.36-002-08, 2013год, №4, стр. 16. [BalabasovaA.M.Clinical and epidemiological features of viral hepatitis A in children. //Healthcare of Kyrgyzstan.616.36-002-08, 2013, No. 4, p. 16.] https://www.zdrav.kg/images/PDFs/2013-1234/4-2013.pdf.

Цитата үчүн

Абдрахманова З.О., Нурматов З.Ш., Песслер Ф.Кыргыз Республикасында вирустук гепатитинин А турун таралышы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 77-82. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.10.77.82

Көрүүлөр: 2427
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support