Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Бишкек шаары боюнча Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стоматологиялык жардам көрсөтүү

Бишкек шаары боюнча Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стоматологиялык жардам көрсөтүү
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиктер программасы 10 жашка чейинки балдарга, каттоодо турган кош бойлуу аялдарга жана 70 жаштан жогорку курактагы пенсионерлерге стоматологиялык кызмат көрсөтүүнү камтыйт. Калктын бул категорияларында стоматологиялык жардамга муктаждык жогору. Бул кызматтардын актуалдуулугу калктын башка категорияларына салыштырмалуу мамлекеттик колдоо жагынан эң маанилүү болуп саналат. Изилдөөнүн максаты - 10 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар жана 70 жаштан ашкан пенсионерлер үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн Бишкек шаарынын стоматологиялык клиникаларына мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык стоматологиялык кызмат көрсөтүүгө талдоо жүргүзүү. Материалдар жана ыкмалар. Изилдөөдө 01.01.2021-31.12.2022 Бишкек шаары боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана стоматологиялык поликлиникалардын расмий отчетторуна статистикалык талдоо ыкмасы колдонулган. Натыйжалар жана талкуулар. 2021-жылы Бишкек шаарында стоматологиялык клиникалардын бюджетин түзүүгө бул категориялардын жалпы саны 276 689 адамды түзсө, 2022-жылы 306 789 адамды түздү. №3 стоматологиялык поликлиникада кош бойлуу аялдардын кызматтарды көп керектөөлөрү байкалган. 10 жашка чейинки балдар үчүн ушундай эле тенденцияны белгилей кетүү керек, №3 стоматологиялык клиникада кызмат көрсөтүүлөрдүн максималдуу саны жана минималдуу стоматологиялык клиникада 4. Ошол эле учурда айырма 32 эседен ашат. Ушундай эле жагдай 70 жана андан жогорку жаштагы пенсионерлердин категориясында да бар. Жыйынтыгы. Кырдаалды талдоо стоматологиялык тейлөөгө акы төлөө саясатын андан ары модернизациялоо зарылдыгын, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы стоматологиялык клиникалардын бюджетин түзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү эсепке алуунун жаңы механизмдерин иштеп чыгуунун актуалдуулугун көрсөттү.

Авторлор жөнүндө

Калиев Марат Темирбекович, к.м.н., доцент, заместитель директора Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Закирова Альбина Зарылбековна, ассистент факультета усовершенствования врачей профессорского цикла хирургической стоматологии, ортопедии и ортодонтии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Азизбекова Жыпара Азизбековна, начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда обязательного медицинского страхования при МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика

Kaliev Marat Temirbekovich, Ph.D., Associate Professor, Deputy Director of the National Institute of Public Health, Bishkek,Kyrgyz Republic
Zakirova Albina Zarylbekovna, assistant of the faculty of advanced training of doctors of the professorial cycle of surgical dentistry, orthopedics and orthodontics of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Azizbekova Zhypara Azizbekovna, Head of the Department for the Implementation of Medical Insurance Programs of the Compulsory Medical Insurance Fund under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Калиев Марат Темирбекович, м.и.к., доцент, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директорунун орун басары, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Закирова Альбина Зарылбековна, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык стоматология, ортопедия жана ортодонтия профессордук циклинин дарыгерлеринин квалификациясын жогорулатуу факультетинин ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Азизбекова Жыпара Азизбековна, Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Анисимова Е.Н., Аксамит Л.А., Манухина Е.И., Т.М. Особенности оказания неотложной стоматологической помощи беременным женщинам. Стоматология. 2016; 95 (2):18‑25. [Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.]
2. ВОЗ. Семьдесят четвертая сессия Всемирной Ассамблеи. WHA74.5 Пункт 13.2 повестки дня 31 мая 2021 г. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-ru.pdf. [World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.]
3. Каратаева А. М., Исмаилов А. А., Сманалиев М. Д. Возможности оптимизации финансового обеспечения страховой стоматологической помощи льготному контингенту населения южного региона Кыргызстана // Бюллетень науки и практики.-2021. - №10. Т. 7. –С. 245-252. [Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.]
4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.(Электронный ресурс).Режим доступа:http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayutzhenshiny/.[National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Утверждена постановлением Правительства КР от 20 ноября 2015 года № 790.(Электронный ресурс). –http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru [The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Субанова А.А., Белов Г.В., Сулайманов И.Б., Смайылкулов Д.Д. Применение природных антиоксидантов при лечении воспалительных заболеваний пародонта./Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с.47-53; https://doi.org/10.51350/zdravkg202131147.[Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

1. Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.
2. World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.
3. Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.
4. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

1. Анисимова Е.Н., Аксамит Л.А., Манухина Е.И., Т.М. Особенности оказания неотложной стоматологической помощи беременным женщинам. Стоматология. 2016; 95 (2):18‑25. [Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.]
2. ВОЗ. Семьдесят четвертая сессия Всемирной Ассамблеи. WHA74.5 Пункт 13.2 повестки дня 31 мая 2021 г. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-ru.pdf. [World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.]
3. Каратаева А. М., Исмаилов А. А., Сманалиев М. Д. Возможности оптимизации финансового обеспечения страховой стоматологической помощи льготному контингенту населения южного региона Кыргызстана // Бюллетень науки и практики.-2021. - №10. Т. 7. –С. 245-252. [Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.]
4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.(Электронный ресурс).Режим доступа:http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayutzhenshiny/.[National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Утверждена постановлением Правительства КР от 20 ноября 2015 года № 790.(Электронный ресурс). –http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru [The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Субанова А.А., Белов Г.В., Сулайманов И.Б., Смайылкулов Д.Д. Применение природных антиоксидантов при лечении воспалительных заболеваний пародонта./Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с.47-53; https://doi.org/10.51350/zdravkg202131147.[Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

Для цитирования

Калиев М.Т., Закирова А.З., Азизбекова Ж.А. Оказание стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий Кыргызской Республики по городу Бишкек. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с. 92-97.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

For citation

Kaliev M.T.,Zakirova A.Z., Azaizbekova J.A. Provision of dental care within the framework of the Program of State Guarantees of the Kyrgyz Republic in Bishkek. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 92-97. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

Цитата үчүн

Калиев М.Т., Закирова А.З., Азизбекова Ж.А.Бишкек шаары боюнча Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стоматологиялык жардам көрсөтүү. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2023, № 1, б. 92-97. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

Авторлор Калиев М.Т., Закирова А.З., Азизбекова Ж.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97
Беттер 92-97
Негизги сөздөр ден соолук, саламаттык сактоо, кызматтар, алдын алуу, мамлекеттик кепилдиктер программасы, стоматология, жардам, коом, категориялар, калк
Орусча
Об авторах

Калиев Марат Темирбекович, к.м.н., доцент, заместитель директора Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Закирова Альбина Зарылбековна, ассистент факультета усовершенствования врачей профессорского цикла хирургической стоматологии, ортопедии и ортодонтии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Азизбекова Жыпара Азизбековна, начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда обязательного медицинского страхования при МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Анисимова Е.Н., Аксамит Л.А., Манухина Е.И., Т.М. Особенности оказания неотложной стоматологической помощи беременным женщинам. Стоматология. 2016; 95 (2):18‑25. [Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.]
2. ВОЗ. Семьдесят четвертая сессия Всемирной Ассамблеи. WHA74.5 Пункт 13.2 повестки дня 31 мая 2021 г. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-ru.pdf. [World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.]
3. Каратаева А. М., Исмаилов А. А., Сманалиев М. Д. Возможности оптимизации финансового обеспечения страховой стоматологической помощи льготному контингенту населения южного региона Кыргызстана // Бюллетень науки и практики.-2021. - №10. Т. 7. –С. 245-252. [Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.]
4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.(Электронный ресурс).Режим доступа:http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayutzhenshiny/.[National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Утверждена постановлением Правительства КР от 20 ноября 2015 года № 790.(Электронный ресурс). –http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru [The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Субанова А.А., Белов Г.В., Сулайманов И.Б., Смайылкулов Д.Д. Применение природных антиоксидантов при лечении воспалительных заболеваний пародонта./Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с.47-53; https://doi.org/10.51350/zdravkg202131147.[Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

Для цитирования

Калиев М.Т., Закирова А.З., Азизбекова Ж.А. Оказание стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий Кыргызской Республики по городу Бишкек. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с. 92-97.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

Англисче
About authors

Kaliev Marat Temirbekovich, Ph.D., Associate Professor, Deputy Director of the National Institute of Public Health, Bishkek,Kyrgyz Republic
Zakirova Albina Zarylbekovna, assistant of the faculty of advanced training of doctors of the professorial cycle of surgical dentistry, orthopedics and orthodontics of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Azizbekova Zhypara Azizbekovna, Head of the Department for the Implementation of Medical Insurance Programs of the Compulsory Medical Insurance Fund under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.
2. World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.
3. Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.
4. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

For citation

Kaliev M.T.,Zakirova A.Z., Azaizbekova J.A. Provision of dental care within the framework of the Program of State Guarantees of the Kyrgyz Republic in Bishkek. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 92-97. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Калиев Марат Темирбекович, м.и.к., доцент, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директорунун орун басары, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Закирова Альбина Зарылбековна, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун хирургиялык стоматология, ортопедия жана ортодонтия профессордук циклинин дарыгерлеринин квалификациясын жогорулатуу факультетинин ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Азизбекова Жыпара Азизбековна, Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Анисимова Е.Н., Аксамит Л.А., Манухина Е.И., Т.М. Особенности оказания неотложной стоматологической помощи беременным женщинам. Стоматология. 2016; 95 (2):18‑25. [Anisimova E.N., Aksamit L.A., Manukhina E.I., T.M. Features of emergency dental care for pregnant women. Dentistry. 2016; 95(2):18-25.]
2. ВОЗ. Семьдесят четвертая сессия Всемирной Ассамблеи. WHA74.5 Пункт 13.2 повестки дня 31 мая 2021 г. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-ru.pdf. [World Health Organization. Seventy-fourth session of the World Assembly. WHA74.5 Agenda item 13.2 31 May 2021 (Electronic resource). Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.]
3. Каратаева А. М., Исмаилов А. А., Сманалиев М. Д. Возможности оптимизации финансового обеспечения страховой стоматологической помощи льготному контингенту населения южного региона Кыргызстана // Бюллетень науки и практики.-2021. - №10. Т. 7. –С. 245-252. [Karataeva A. M., Ismailov A. A., Smanaliev M. D. Opportunities for optimizing the financial support of insurance dental care for the privileged contingent of the population of the southern region of Kyrgyzstan // Bulletin of Science and Practice. -2021. - No. 10. T. 7. -S. 245-252.]
4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.(Электронный ресурс).Режим доступа:http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayutzhenshiny/.[National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (Electronic resource).Access mode: http://stat.kg/ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej-osnovnuyu-chast-zhitelej-respubliki-starshe-trudosposobnogo-vozrasta-sostavlyayut-zhenshiny/
5. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Утверждена постановлением Правительства КР от 20 ноября 2015 года № 790.(Электронный ресурс). –http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru [The program of state guarantees to provide citizens with health care. Approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 20, 2015 No. 790. (Electronic resource). - Access mode: http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
6. Субанова А.А., Белов Г.В., Сулайманов И.Б., Смайылкулов Д.Д. Применение природных антиоксидантов при лечении воспалительных заболеваний пародонта./Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с.47-53; https://doi.org/10.51350/zdravkg202131147.[Subanova A. A., Belov G.V., Sulaimanov I. B., Smayilkulov D.D. The use of natural antioxidants in the treatment of inflammatory periodontal diseases. /Health care of Kyrgyzstan 2021, no 1, pp. 47-53; https://doi.org/ 10.51350/zdrav kg202131147.

Цитата үчүн

Калиев М.Т., Закирова А.З., Азизбекова Ж.А.Бишкек шаары боюнча Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында стоматологиялык жардам көрсөтүү. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2023, № 1, б. 92-97. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.12.92.97

Көрүүлөр: 2722
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support