Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык- эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кеңешинин ролу

Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык- эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кеңешинин ролу
Полный текст  

Корутунду

ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин жана биологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн координациялоо максатында мамлекет башчылары Биримдиктин туруктуу көмөкчү органын – «Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган- дардын жетекчилеринин кеңешин» түзүү чечимине келишти. Мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрөсүндөгү органдар». Анын курамына Биримдике мүчө мамлекеттердин калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрө сүндөгү ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери (башкы мамлекеттик санитардык врачтар) жана ЕЭК өкүлдөрү кирди. Жетекчилердин Кеңеши мүчө мамлекеттердин тажрыйбасын жана эл аралык тажрыйбаны талкуулоо үчүн аянтча, ошондой эле натыйжалуу ишке ашыруу механизмдерин, санитардык чараларды колдонуу боюнча макулдашылган саясатты калыптандыруу болуп калды. COVID-19 пандемиясынын учурунда бул Кеңеш COVID-19нын жайылышына каршы күрөштө жана анын кесепеттерин минималдаштырууда чындап иштеген орган экенин көрсөттү. Биримдиктин бир катар ченемдик-укуктук актылары кабыл алынган, алар чакырыктарга өз убагында чара көрүүгө мүмкүндүк берген, мүчө мамлекеттерди керектүү товарлар, анын ичинде дезинфекциялоочу каражаттар, дары-дармектер менен үзгүлтүксүз трансчегаралык камсыздоону тез арада калыбына келтирүүгө өбөлгө түзгөн, медициналык жана медициналык эмес буюмдар, ошондой эле биргелешкен изилдөөлөр SARS-CoV-2 вирусуна каршы эмдөөдөн кийинки жана инфекциядан кийинки калктын иммунитетин баалоо жана коронавирустун штаммдарынын вариацияларын изилдөө жүргүзүлдү, киргизилген чектөөлөрдү алып салууга жана мүчө мамлекеттердин жа- рандарынын Биримдиктин аймагы аркылуу эркин жүрүүсүн тез арада калыбына келтирүүгө ырааттуу кадам жасоого мүмкүндүк берди, биргелешкен иш-чараларды натыйжалуу ишке ашырууга жана COVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылышынын кесепеттерин алдын алуу жана минималдаштыруу боюнча зарыл башкаруу чечимдерин кабыл алууга көмөктөштү. Бул ишке Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы да жигердүү катышты, атап айтканда, «Жугуштуу оорулардын чыгышына каршы аракеттенүүнүн макулдашылган алгоритмин жөнгө салуучу санитардык-эпидемиологиялык сунуштар (2022-жылдын 5-апрелиндеги №12 Комиссиянын Коллегиясынын сунушу) даярдалды жана кабыл алынды. Жетекчилердин кеңешинин иштеши Биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын ден соолугуна байланыштуу жалпы көйгөйлөргө байланышкан актуалдуу маселелерди чечүү үчүн бул органдын ишинин натыйжалуулугун жана зарылчылыгын көрсөттү.

Авторлор жөнүндө

Жукова Наталья Павловна, директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Карымбаева Салия Токтогуловна, заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Бокитько Борис Глебович, начальник отдела санитарных мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Клецова Евгения Александровна, консультант отдела санитарных мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Zhukova Natalia Pavlovna, Director of the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Karymbaeva Saliya Toktogulovna, Deputy Director of the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Bokitko Boris Glebovich, Head of the Sanitary Measures Unit of t the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Kletsova Evgenia Alexandrovna, Consultant of the Sanitary Measures Unit of t the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).

Жукова Наталья Павловна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директору.
Карымбаева Салия Токтогуловна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директорунун орун басары.
Бокитко Борис Глебович, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин санитардык чаралар бөлүмүнүн башчысы.
Клецова Евгения Александровна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин санитардык чаралар бөлүмүнүн консультанты.

Шилтемелер

Для цитирования

Жукова Н.П., Карымбаева С.Т., Бокитько Б.Г., Клецова Е.А.Роль совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского Экономического Союза в принятии мер по обеспечению эпидемиологической безопасности государств-членов Евразийского Экономического Союза Здравоохранение Кыргызстана 2023, №1, с.165-171. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

For citation

Zhukova N.P., Karymbaeva S.T., Bokitko B.G., Kletsova E.A.The role of the council of heads of authorized bodies in the field of sanitary and epidemiological well-being of the population of the member states of the Eurasian Economic Union in taking measures to ensure epidemiological security of the member states of the Eurasian Economic Union. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp.165-171. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

Цитата үчүн

Жукова Н.П., Карымбаева С.Т., Бокитько Б.Г., Клецова Е.А.Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык
Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кеңешинин ролу. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 165-171.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

Авторлор Жукова Н.П., Карымбаева С.Т., Бокитько Б.Г., Клецова Е.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171
Беттер 165-171
Негизги сөздөр Эмдөө, COVID-19, алдын алуу, ЕАЭБ, калктын ден соолугу, Жетекчилер кеңеши, эпидемиологиялык коопсуздук
Орусча
Об авторах

Жукова Наталья Павловна, директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Карымбаева Салия Токтогуловна, заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Бокитько Борис Глебович, начальник отдела санитарных мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Клецова Евгения Александровна, консультант отдела санитарных мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Полный текст

PDF (RUS)

Для цитирования

Жукова Н.П., Карымбаева С.Т., Бокитько Б.Г., Клецова Е.А.Роль совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского Экономического Союза в принятии мер по обеспечению эпидемиологической безопасности государств-членов Евразийского Экономического Союза Здравоохранение Кыргызстана 2023, №1, с.165-171. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

Англисче
About authors

Zhukova Natalia Pavlovna, Director of the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Karymbaeva Saliya Toktogulovna, Deputy Director of the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Bokitko Boris Glebovich, Head of the Sanitary Measures Unit of t the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).
Kletsova Evgenia Alexandrovna, Consultant of the Sanitary Measures Unit of t the Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures Department of the Eurasian Economic Commission (EEC).

For citation

Zhukova N.P., Karymbaeva S.T., Bokitko B.G., Kletsova E.A.The role of the council of heads of authorized bodies in the field of sanitary and epidemiological well-being of the population of the member states of the Eurasian Economic Union in taking measures to ensure epidemiological security of the member states of the Eurasian Economic Union. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp.165-171. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Жукова Наталья Павловна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директору.
Карымбаева Салия Токтогуловна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директорунун орун басары.
Бокитко Борис Глебович, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин санитардык чаралар бөлүмүнүн башчысы.
Клецова Евгения Александровна, Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин санитардык чаралар бөлүмүнүн консультанты.

Цитата үчүн

Жукова Н.П., Карымбаева С.Т., Бокитько Б.Г., Клецова Е.А.Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык
Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кеңешинин ролу. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 165-171.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.24.165.171

Көрүүлөр: 3566
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support