Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Бала кездеги диафрагмалык грыжа

Бала кездеги диафрагмалык грыжа
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Диафрагмалык грыжа - дем алуу органдарынын, жүрөк-кан тамыр системасынын жана тамак сиңирүү системасынын органдарын тең жабыркатуучу айкалышкан кемтик. Изилдөөнүн максаты - 2012-2022-жылдары Мамлекеттик балдар клиникалык ооруканасында дарыланган диафрагма патологиясы бар балдардын оору тарыхын изилдөө. Материалдар жана ыкмалар. Диафрагма кемтиги бар балдардын 73 учуруна анализ жүргүзүлдү, анын ичинен 2012-2022-жылдар аралыгында 69 (94,5%) неонатология жана көкүрөк хирургия бөлүмдөрүндө хирургиялык дарылоодон өтүшкөн. Натыйжалар. Диафрагмадагы дефекттин локализациясы боюнча – куполдун өзүндө грыжа – 58 (79,5%), анын ичинен 12 (20,7%) оң куполдун релаксациясы болгон. 46 (79,3%) балада сол куполдун грыжалары болгон, анын ичинен 36 (78,3%) жалган, 10 (21,7%) чындык. Гиатус грыжа - 13 (17,8%), ал эми 2 (2,7%) адамда - алдыңкы грыжа. 8 (10,9%) адамда грыжа мурунку жүрөккө жасалган операциялардын натыйжасында пайда болгон (Тубаса кемтик VSD-6, PDA-1, Тетралогия Фалло-1), анын ичинен 4 (50%) гана жүрөккө операция жасалган. өнүгүү дем алуу жетишсиздиги, ал эми калгандары эс алуу диагнозу коюлган Жыйынтыгы. 1. Кеңири таралган диафрагмалык грыжа бул куполдун өзүнүн грыжалары – текшерилгендердин жалпы санынын 79,5%. 2. 5,5% учурларда, балдар хирургиялык дарылоо көрсөтүлгөн эмес, анткени. мурунку жүрөк операциясынын татаалдыгы болгон. 3. Диафрагмалык грыжа башка соматикалык жана неврологиялык ооруларга жамынып жүргөн балдардын 17,8%ы аныкталган, ошондуктан кусуу синдрому үчүн көкүрөк көңдөйүнүн органдарын 2 проекцияда пландуу рентгенография, кандын пландуу анализи сунушталган. 4. 2 айга чейинки балдардын өлүмү операциялардын жалпы санынын 11,6%ын түздү.

Авторлор жөнүндө

Передереев Роман Александрович, aссистент кафедры детской хирургии, КГМА им. И.К. Ахунбаева;врач отделения торакальной хирургии ГДКБСМП, Бишкек, Кыргызская Республика
Омурбеков Талантбек Ороскулович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Орозоев Умарбек Дыйканович, заведующий отделения гнойной хирургии ГДКБСМП, Бишкек, Кыргызская Республика
Самсалиев Абдымалик Жоробекович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Peredereev Roman Alexandrovich, Assistant of the Department of Pediatric Surgery, KSMA named I. K. Akhunbaeva, Physician of the Thoracic-surgery department Children's Clinical Emergency Hospital of Bishkek city, Kyrgyz Republic
Omurbekov Talantbek Oroskulovich, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Pediatric Surgery of the KGMA named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Orozoev Umarbek Duikanovich, Physician of the Department of Surgical Infection Children's Clinical Emergency Hospital of Bishkek city, Kyrgyz Republic
Samsaliev Abdymalik Zhorobekovich, Candidate of Medical Sciences, Assistant, Department of Pediatric Surgery, KSMA named I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Передереев Роман Александрович, И.К. Ахунбаева атындагы КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын ассистенти, Бишкек шаарынын Балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын торакалдык хирургия бөлүмүнүн дарыгери, Кыргыз Республикасы
Омурбеков Талантбек Ороскулович, медицина илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Орозоев Умарбек Дуйканович, Бишкек шаарынын Балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургиялык инфекция бөлүмүнүн дарыгери, Кыргыз Республикасы
Самсалиев Абдымалик Жоробекович, медицина илимдеринин кандидаты, КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын ассистенти, И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Джаманкулова, Ф. С. Частота и структура врожденных пороков развития в Киргизской Республике / Ф. С. Джаманкулова, М. С. Мусуралиев, А. А. Сапарбаев //Бюллетень науки и практики.–2018. –Т. 4, № 4.– С.53-61.– DOI 10.5281 / zenodo. 1218217. – EDN XMFWQP. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP]
2. Оптимизация хирургического лечения и улучшения качества жизни при врожденной и приобретенной хирургической патологии у детей в Кыргызской Республике / К. А. Узакбаев, И. М. Юлдашев, А. Т. Джумаев [и др.] // Здоровье матери и ребенка. – 2018. – № 4. – С. 1-9. – EDN FQVVVP. [Uzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP]
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

1. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP
2. ОUzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

1. Джаманкулова, Ф. С. Частота и структура врожденных пороков развития в Киргизской Республике / Ф. С. Джаманкулова, М. С. Мусуралиев, А. А. Сапарбаев //Бюллетень науки и практики.–2018. –Т. 4, № 4.– С.53-61.– DOI 10.5281 / zenodo. 1218217. – EDN XMFWQP. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP]
2. Оптимизация хирургического лечения и улучшения качества жизни при врожденной и приобретенной хирургической патологии у детей в Кыргызской Республике / К. А. Узакбаев, И. М. Юлдашев, А. Т. Джумаев [и др.] // Здоровье матери и ребенка. – 2018. – № 4. – С. 1-9. – EDN FQVVVP. [Uzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP]
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

Для цитирования

Передереев Р.А., Омурбеков Т.О., Орозоев У.Д., Самсалиев А.Ж. Диафрагмальные грыжи в детском возрасте. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 2, с.39. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

For citation

Peredereev R.A.,Omurbekov T.O., OrozoevU.D., Samsaliev A.Zh. Diaphragmatic hernia in childhood. Health care of Kyr
gyzstan 2023, No.2, pp.39-43. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

Цитата үчүн

Передереев Р.А., Омурбеков Т.О., Орозоев У.Д., Самсалиев А.Ж. Бала кездеги диафрагмалык грыжа. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 2, б. 39-43. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

Авторлор Передереев Р.А., , Орозоев У.Д., Самсалиев А.Ж.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43
Беттер 39-43
Негизги сөздөр балдар, диафрагмалык грыжа, асфиксия бузулушу, диафрагма куполунун релаксациясы
Орусча
Об авторах

Передереев Роман Александрович, aссистент кафедры детской хирургии, КГМА им. И.К. Ахунбаева;врач отделения торакальной хирургии ГДКБСМП, Бишкек, Кыргызская Республика
Омурбеков Талантбек Ороскулович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Орозоев Умарбек Дыйканович, заведующий отделения гнойной хирургии ГДКБСМП, Бишкек, Кыргызская Республика
Самсалиев Абдымалик Жоробекович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Джаманкулова, Ф. С. Частота и структура врожденных пороков развития в Киргизской Республике / Ф. С. Джаманкулова, М. С. Мусуралиев, А. А. Сапарбаев //Бюллетень науки и практики.–2018. –Т. 4, № 4.– С.53-61.– DOI 10.5281 / zenodo. 1218217. – EDN XMFWQP. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP]
2. Оптимизация хирургического лечения и улучшения качества жизни при врожденной и приобретенной хирургической патологии у детей в Кыргызской Республике / К. А. Узакбаев, И. М. Юлдашев, А. Т. Джумаев [и др.] // Здоровье матери и ребенка. – 2018. – № 4. – С. 1-9. – EDN FQVVVP. [Uzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP]
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

Для цитирования

Передереев Р.А., Омурбеков Т.О., Орозоев У.Д., Самсалиев А.Ж. Диафрагмальные грыжи в детском возрасте. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 2, с.39. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

Англисче
About authors

Peredereev Roman Alexandrovich, Assistant of the Department of Pediatric Surgery, KSMA named I. K. Akhunbaeva, Physician of the Thoracic-surgery department Children's Clinical Emergency Hospital of Bishkek city, Kyrgyz Republic
Omurbekov Talantbek Oroskulovich, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Pediatric Surgery of the KGMA named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Orozoev Umarbek Duikanovich, Physician of the Department of Surgical Infection Children's Clinical Emergency Hospital of Bishkek city, Kyrgyz Republic
Samsaliev Abdymalik Zhorobekovich, Candidate of Medical Sciences, Assistant, Department of Pediatric Surgery, KSMA named I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP
2. ОUzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

For citation

Peredereev R.A.,Omurbekov T.O., OrozoevU.D., Samsaliev A.Zh. Diaphragmatic hernia in childhood. Health care of Kyr
gyzstan 2023, No.2, pp.39-43. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Передереев Роман Александрович, И.К. Ахунбаева атындагы КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын ассистенти, Бишкек шаарынын Балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын торакалдык хирургия бөлүмүнүн дарыгери, Кыргыз Республикасы
Омурбеков Талантбек Ороскулович, медицина илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Орозоев Умарбек Дуйканович, Бишкек шаарынын Балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургиялык инфекция бөлүмүнүн дарыгери, Кыргыз Республикасы
Самсалиев Абдымалик Жоробекович, медицина илимдеринин кандидаты, КММАнын балдар хирургиясы кафедрасынын ассистенти, И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Джаманкулова, Ф. С. Частота и структура врожденных пороков развития в Киргизской Республике / Ф. С. Джаманкулова, М. С. Мусуралиев, А. А. Сапарбаев //Бюллетень науки и практики.–2018. –Т. 4, № 4.– С.53-61.– DOI 10.5281 / zenodo. 1218217. – EDN XMFWQP. [ Jamankulova, F. S. Frequency and structure of congenital malformations in the Kyrgyz Republic / F.S. Dzhamankulova, M. S. Musuraliev, A. A. Saparbaev // Bulletin of Science and Practice. - 2018. - V. 4, No. 4. - S.53-61. – DOI 10.5281/zenodo.1218217. -EDNXMFWQP]
2. Оптимизация хирургического лечения и улучшения качества жизни при врожденной и приобретенной хирургической патологии у детей в Кыргызской Республике / К. А. Узакбаев, И. М. Юлдашев, А. Т. Джумаев [и др.] // Здоровье матери и ребенка. – 2018. – № 4. – С. 1-9. – EDN FQVVVP. [Uzakbaev K. A., Yuldashev I. M., Dzhumaev A. T. [et al.] Optimization of surgical treatment and improvement of the quality of life in congenital and acquired surgical pathology in children in the Kyrgyz Republic // Health of mother and child. - 2018. - No. 4. - P. 1-9. – EDN FQVVVP]
3. Kozlov Yu.A., Kovalkov K.A., Chubko D.M., Rasputin A.A., Weber I.N., Baradieva P.Zh., Timofeev A.D., Zvonkov D.A. Multicenter study of thoracoscopic treatment of congenital diaphragmatic hernia. Endoscopic surgery. 2018;24(5):10‑18
4. Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L, Wijnen R. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc. 2016;30:2818-2824

Цитата үчүн

Передереев Р.А., Омурбеков Т.О., Орозоев У.Д., Самсалиев А.Ж. Бала кездеги диафрагмалык грыжа. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 2, б. 39-43. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.6.39.43

Көрүүлөр: 1893
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support