Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Эл аралык сероэпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө эл аралык кызматташтыктын тажрыйбасы

Эл аралык сероэпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө эл аралык кызматташтыктын тажрыйбасы
Полный текст  

Корутунду

Россия Федерациясы өнөктөш өлкөлөргө илимий потенциалды жогорулатууда жана жугуштуу ооруларды изилдөөдө кызматташтыктыкеңейтүүдө жардам көрсөтүү боюнча ырааттуу иш алып барууда. COVID-19 пандемиясынын башталышында Россия Федерациясынын. Өкмөтүнүн колдоосу менен Роспотребнадзор калктын SARS-CoV-2ге каршы иммунитетине серомониторинг жүргүзүү боюнча көп этаптуу программаны иштеп чыккан, ал Россия Федерациясында, Кыргыз Республикасында, Беларусь Республикасында, Армения Республикасы жана Тажикстан Республикасында ишке ашырылган. Изилдөөлөр тизмеленген өлкөлөрдүн ар кандай курактагы жана кесипкөй топторун камтыган. Ыктыярчылар SARS CoV-2нин эки негизги антигенине IgG антителолорунун деңгээли боюнча бааланган: нуклеокапсид (Nc) жана S протеининин (RBD) рецепторду байланыштырган домени, алардын инфекциялык же эмдөөдөн кийинки процесстеринде максималдуу өкүлчүлүгүнө байланыштуу. Жалпысынан 2020-2021-жылдары изилдөө башталган өлкөлөрдө пандемия учурунда калктын иммунитетинин деңгээлинин (серопозитивдүү адамдардын үлүшү) жогорулашынын туруктуу тенденциясы байкалган.Ал эми 2022-жылы пандемиянын өнүгүшүнүн кийинки мезгилинде изилдөөгө кошулган өлкөлөрдө калктын олуттуу бөлүгү COVID-19дан манифесттик же симптомсуз түрдө ооруган, ошондуктан статистикалык маанилүү айырмачылыктар жаш курагы, кесиптик жана аймактык калктын, серопреваленттүүлүгү интенсивдүү “эпидемияга каршы” жана 2021-жылдын ортосунда башталган эмдөө өнөктүгүнүн натыйжасында аныкталган жок. 2021-жылдын биринчи жарымында бардык өлкөлөрдө активдүү жүргүзүлүп жаткан коронавируска каршы эмдөө (баштапкы да, бутерда) калктын иммунитетинин деңгээлинин жогорулашынын негизги себептери болуп калды. Ошол эле учурда,серопозитивдүүлүк структурасында RBDга гана антителолору бар адамдардын үлүшүнүн көбөйүшүнө карай жылыш болгон. 2022-2023-жылдардагы пандемиянын кийинки этаптарында серопозитивдүү волонтерлордун дээрлик 90% эки антигендерге (Nc+RBD) антителолор менен гуморалдык иммунитетке ээ болушкан. Пандемиянын кийинки этаптарында, өтө өтүүчү штаммдын пайда болушунун жана вакцинациянын жогорку камтылышынын шарттарында калктын иммунитети “гибриддик” экендиги айдан ачык.

Авторлор жөнүндө

Попова Анна Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, Главный государственный санитарный врач Российской ФедерацииФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; (Роспотребнадзор), Москва, Российская Федерация

Егорова Светлана Александровна, доктор медицинских наук, заместитель директора по инновационной работе ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Сан кт-Петербург, Российская Федерация

Смирнов Вячеслав, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Смоленский Вячеслав Юрьевич, кандидат медицинских наук, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, научный сотрудник, аспирант Национального института общественного здоровья Министе рства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Нурматов Зуридин Шарипович, доктор медицинских наук, руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю Национального института общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Джангазиев Бакыт Ишенович, заместитель министра по цифровому развитию министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Дрозд Ирина Викторовна, кандидат медицинских наук, заведующая центральной клинико-диагностической лабораторией ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Миличкина Анжелика Марсовна, кандидат медицинских наук, главный врач, ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Жимбаева Оюна Баяровна, врач клинической лабораторной диагностики ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Тарасенко Александр Александрович, заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Министер ство здравоохранения, Минск, Республики Беларусь

Дашкевич Алла Михайловна, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения, Минск, Республики Беларусь

Нанушян Л.М, заместитель Министра здравоохранения, Ереван, Республики Армения

Ванян А.В, кандидат медицинских наук, Генеральный директор ГНКО Национального центра по контролю и профилактике заболева ний Министерства здравоохранения, Ереван, Республики Армения

Мелик-Андреасян Гаянэ Гургеновна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе филиала «Референс Лабораторный Центр» ГНКО Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения, Ереван, Республика Армения

Рузиев Муродали Мехмондустович, доктор медицинских наук, профессор, директор ГУТаджикский НИИ профилактической медицины Министерства здравоохранения, Душанбе, Республика Таджикстан

Тотолян Арег Артемович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, зав. лабораторией молекулярной иммунологии и сероэпидемиологии,Санкт-Петербург, Российская Федерация

Касымов Омор Тилегенович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ РФ, научный руководитель НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Popova Anna Yuryevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare; (Rospotrebnadzor), Moscow, Russian Federation

Egorova Svetlana Aleksandrovna, Doctor of Medical Sciences, Deputy Director for Innovation Work of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Smirnov Vyacheslav, Doctor of Medical Sciences, Professor, Leading Researcher of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Smolensky Vyacheslav Yurievich,Candidate of Medical Sciences, Deputy Head of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, St. Petersburg, Russian Federation

Nuridinova Zhanylay Nuridinovna, research fellow, graduate student of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Nurmatov Zuridin Sharipovich, Doctor of Medical Sciences, Head of the Republican Scientific and Practical Center for ControlNational Institute of Public Health, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Dzhangaziev Bakyt Ishenovich, Deputy Minister for Digital Development, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Drozd Irina Viktorovna, Candidate of Medical Sciences, Head of the Central Clinical Diagnostic Laboratory of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Milichkina Anzhelika Marsovna, Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Zhimbaeva Oyuna Bayarovna, doctor of clinical laboratory diagnostics of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Tarasenko Alexander Alexandrovich, Deputy Minister of Health, Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Belarus Ministry of Health, Minsk, Republic of Belarus

Dashkevich Alla Mikhailovna, Deputy Chief Physician for EpidemiologyRepublican Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health of the Ministry of Health, Minsk, Republic of Belarus

Nanushyan Lena Manukovna, Deputy Minister of Health, Yerevan, Republic of Armenia

Melik-Andreasyan Gayane Gurgenovna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Scientific Work of the “Reference Laboratory Center” branch of the SNCO of the National Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health, Yerevan, Republic of Armenia

Ruziev Murodali Mehmondustovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Director of the Tajik Research Institute of Preventive Medicine of the Ministry of Health, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Totolyan Areg Artemovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, RAS Full Member, St. Petersburg Pasteur Institute of Epidemiology and Microbiology, Director, Head of the Laboratory of Molecular Immunology, St. Petersburg, Russian Federation

Kasymov Omor Tilegenovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences of the Russian Federation,Scientific Director of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Попова Анна Юрьевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия Федерациясынын Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгы чөйрөсүнө көзөмөл жүргүзүү боюнча федералдык кызматынын башкы мамлекеттик санитардык врачы; (Роспотребнадзор), Москва, Россия Федерациясы

Егорова Светлана Александровна, медицина илимдеринин доктору, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун директорунун инновациялык иштер боюнча орун басары. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Смирнов Вячеслав, медицина илимдеринин доктору, профессор, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун жетектөөчү илимий кызматкери. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Смоленский Вячеслав Юрьевич, медицина илимдеринин кандидаты, Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын бакубаттуулугун көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматынын жетекчисинин орун басары, Санкт-Петербург шаары, Россия Федерациясы

Нуридинова Жаңылай Нуридиновна, Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун илимий кызматкери, аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун Республикалык илимий-практикалык контролдоо борборунун жетекчиси, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Джангазиев Бакыт Ишенович, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары, Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Дрозд Ирина Викторовна, медицина илимдеринин кандидаты, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдее институтунун борбордук клиникалык диагностикалык лабораториясынын башчысы. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Миличкина Анжелика Марсовна, медицина илимдеринин кандидаты, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдее институтунун башкы врачы. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Жимбаева Оюна Баяровна, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун клиникалык лабораториялык диагностикасынын доктору. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Тарасенко Александр Александрович, саламаттыкты сактоо министринин орун басары, Беларусь Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин башкы мамлекеттик санитардык врачы, Минск, Беларусь Республикасы

Дашкевич Алла Михайловна, Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык гигиена, эпидемиология жана саламаттык сактоо борборунун башкы врачынын эпидемиология боюнча орун басары, Минск шаары, Беларусь Республикасы

Нанушян Л., Армения Республикасы, Ереван, саламаттыкты сактоо министринин орун басары

Ванян А.В., медицина илимдеринин кандидаты, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча СНКО улуттук борборунун башкы директору, Ереван, Армения Республикасы

Мелик-Андреасян Гаяне Гургеновна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Саламаттык сактоо министрлигинин Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу улуттук борборунун СНКОнун “Референт-лабораториялык борбор” филиалынын илимий иштер боюнча директорунун орун басары, Ереван, Армения Республикасы

Рузиев Муродали Мехмондустович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Тажикстандын Мамлекеттик университетинин Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдын алуу медицинасы илим-изилдөө институтунун директору, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы

Арег Артемович Тотолян, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия илимдер академиясынын академиги, Пастер атындагы Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун директору. Молекулярдык иммунология жана сероэпидемиология лабораториясынын жетекчиси, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Касымов Омор Тилегенович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Экономикалык академиясынын академиги, Коомдук саламаттыкты сактоо илимий изилдөө институтунун илимий директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

Для цитирования

Попова А.Ю., Егорова С.А., Смирнов В.С., Смоленский В.Ю., Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Джангазиев Б.И., Дрозд И.В., Миличкина А.М., Жимбаева О.Б., Тарасенко А.А., Дашкевич А.М., Нанушян Л.М., Ванян А.В., Мелик-Андреасян Г.Г., Рузиев М.М., Тотолян А.А.,Касымов О.Т. Опыт международного сотрудничества при реализации популяционных сероэпидемиологических исследований. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 3, с. 11-20.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

For citation

Popova A.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Smolenskyi V. Yu., Nuridinova Zh. N., Nurmatov Z.Sh., Dzhangaziev B.I., Drozd I.V., Milichkina A.M., Zhimbaeva O.B., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Nanushyan L.M., Vanyan A.V., Melik-An dreasyan G.G., Ruziev M.M., Totolyan A.A., Kasymov O.T. Experience of international cooperation in population sero epidemiologic studies. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.11-20. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

Цитата үчүн

Попова А.Ю., Егорова С.А., Смирнов В.С., Смоленский В.Ю., Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Джангазиев Б.И., Дрозд И.В., Миличкина А.М., Жимбаева О.Б., Тарасенко А.А., Дашкевич А.М., Нанушян Л.М., Ванян А.В., Мелик-Андреасян Г.Г., Рузиев М.М., Тотолян А.А.,Касымов О.Т. Эл аралык сероэпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө эл аралык
кызматташтыктын тажрыйбасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 11-20. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

Авторлор Попова А.Ю., Егорова С. А. , Смирнов В. С. , Смоленский В. Ю. , Нуридинова Ж. Н. , Джангазиев Б.И., Дрозд И. В. , Миличкина А. М. , Жимбаева О. Б., Тарасенко А. А., Дашкевич А. М. , Нанушян Л. М. , Ванян А. В. , Мелик-Андреасян Г. Г. , Рузиев М.М. , Нурматов З.Ш., Тотолян А. А. , Касымов О.Т.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20
Беттер 11-20
Негизги сөздөр пандемия, COVID-19, серопревалентүү, сероэпидемиологиялык изилдөө, калктын иммунитети
Орусча
Об авторах

Попова Анна Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, Главный государственный санитарный врач Российской ФедерацииФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; (Роспотребнадзор), Москва, Российская Федерация

Егорова Светлана Александровна, доктор медицинских наук, заместитель директора по инновационной работе ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Сан кт-Петербург, Российская Федерация

Смирнов Вячеслав, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Смоленский Вячеслав Юрьевич, кандидат медицинских наук, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, научный сотрудник, аспирант Национального института общественного здоровья Министе рства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Нурматов Зуридин Шарипович, доктор медицинских наук, руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю Национального института общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Джангазиев Бакыт Ишенович, заместитель министра по цифровому развитию министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Дрозд Ирина Викторовна, кандидат медицинских наук, заведующая центральной клинико-диагностической лабораторией ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Миличкина Анжелика Марсовна, кандидат медицинских наук, главный врач, ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Жимбаева Оюна Баяровна, врач клинической лабораторной диагностики ФБУН «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Тарасенко Александр Александрович, заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Министер ство здравоохранения, Минск, Республики Беларусь

Дашкевич Алла Михайловна, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения, Минск, Республики Беларусь

Нанушян Л.М, заместитель Министра здравоохранения, Ереван, Республики Армения

Ванян А.В, кандидат медицинских наук, Генеральный директор ГНКО Национального центра по контролю и профилактике заболева ний Министерства здравоохранения, Ереван, Республики Армения

Мелик-Андреасян Гаянэ Гургеновна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе филиала «Референс Лабораторный Центр» ГНКО Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения, Ереван, Республика Армения

Рузиев Муродали Мехмондустович, доктор медицинских наук, профессор, директор ГУТаджикский НИИ профилактической медицины Министерства здравоохранения, Душанбе, Республика Таджикстан

Тотолян Арег Артемович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, зав. лабораторией молекулярной иммунологии и сероэпидемиологии,Санкт-Петербург, Российская Федерация

Касымов Омор Тилегенович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ РФ, научный руководитель НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

Для цитирования

Попова А.Ю., Егорова С.А., Смирнов В.С., Смоленский В.Ю., Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Джангазиев Б.И., Дрозд И.В., Миличкина А.М., Жимбаева О.Б., Тарасенко А.А., Дашкевич А.М., Нанушян Л.М., Ванян А.В., Мелик-Андреасян Г.Г., Рузиев М.М., Тотолян А.А.,Касымов О.Т. Опыт международного сотрудничества при реализации популяционных сероэпидемиологических исследований. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 3, с. 11-20.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

Англисче
About authors

Popova Anna Yuryevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare; (Rospotrebnadzor), Moscow, Russian Federation

Egorova Svetlana Aleksandrovna, Doctor of Medical Sciences, Deputy Director for Innovation Work of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Smirnov Vyacheslav, Doctor of Medical Sciences, Professor, Leading Researcher of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Smolensky Vyacheslav Yurievich,Candidate of Medical Sciences, Deputy Head of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, St. Petersburg, Russian Federation

Nuridinova Zhanylay Nuridinovna, research fellow, graduate student of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Nurmatov Zuridin Sharipovich, Doctor of Medical Sciences, Head of the Republican Scientific and Practical Center for ControlNational Institute of Public Health, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Dzhangaziev Bakyt Ishenovich, Deputy Minister for Digital Development, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Drozd Irina Viktorovna, Candidate of Medical Sciences, Head of the Central Clinical Diagnostic Laboratory of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Milichkina Anzhelika Marsovna, Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Zhimbaeva Oyuna Bayarovna, doctor of clinical laboratory diagnostics of the Federal Budgetary Institution of Science "St. Petersburg Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur" of the Federal Service for Surveillance in the Sphere of Consumer Rights Protection and Human Welfare, St. Petersburg, Russian Federation

Tarasenko Alexander Alexandrovich, Deputy Minister of Health, Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Belarus Ministry of Health, Minsk, Republic of Belarus

Dashkevich Alla Mikhailovna, Deputy Chief Physician for EpidemiologyRepublican Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health of the Ministry of Health, Minsk, Republic of Belarus

Nanushyan Lena Manukovna, Deputy Minister of Health, Yerevan, Republic of Armenia

Melik-Andreasyan Gayane Gurgenovna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Scientific Work of the “Reference Laboratory Center” branch of the SNCO of the National Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health, Yerevan, Republic of Armenia

Ruziev Murodali Mehmondustovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Director of the Tajik Research Institute of Preventive Medicine of the Ministry of Health, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Totolyan Areg Artemovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, RAS Full Member, St. Petersburg Pasteur Institute of Epidemiology and Microbiology, Director, Head of the Laboratory of Molecular Immunology, St. Petersburg, Russian Federation

Kasymov Omor Tilegenovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences of the Russian Federation,Scientific Director of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

For citation

Popova A.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Smolenskyi V. Yu., Nuridinova Zh. N., Nurmatov Z.Sh., Dzhangaziev B.I., Drozd I.V., Milichkina A.M., Zhimbaeva O.B., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Nanushyan L.M., Vanyan A.V., Melik-An dreasyan G.G., Ruziev M.M., Totolyan A.A., Kasymov O.T. Experience of international cooperation in population sero epidemiologic studies. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.11-20. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Попова Анна Юрьевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия Федерациясынын Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгы чөйрөсүнө көзөмөл жүргүзүү боюнча федералдык кызматынын башкы мамлекеттик санитардык врачы; (Роспотребнадзор), Москва, Россия Федерациясы

Егорова Светлана Александровна, медицина илимдеринин доктору, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун директорунун инновациялык иштер боюнча орун басары. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Смирнов Вячеслав, медицина илимдеринин доктору, профессор, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун жетектөөчү илимий кызматкери. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Смоленский Вячеслав Юрьевич, медицина илимдеринин кандидаты, Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын бакубаттуулугун көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматынын жетекчисинин орун басары, Санкт-Петербург шаары, Россия Федерациясы

Нуридинова Жаңылай Нуридиновна, Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун илимий кызматкери, аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун Республикалык илимий-практикалык контролдоо борборунун жетекчиси, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Джангазиев Бакыт Ишенович, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары, Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Дрозд Ирина Викторовна, медицина илимдеринин кандидаты, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдее институтунун борбордук клиникалык диагностикалык лабораториясынын башчысы. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Миличкина Анжелика Марсовна, медицина илимдеринин кандидаты, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдее институтунун башкы врачы. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Жимбаева Оюна Баяровна, Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун клиникалык лабораториялык диагностикасынын доктору. Пастер» Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана адамдын жыргалчылыгын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Тарасенко Александр Александрович, саламаттыкты сактоо министринин орун басары, Беларусь Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин башкы мамлекеттик санитардык врачы, Минск, Беларусь Республикасы

Дашкевич Алла Михайловна, Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык гигиена, эпидемиология жана саламаттык сактоо борборунун башкы врачынын эпидемиология боюнча орун басары, Минск шаары, Беларусь Республикасы

Нанушян Л., Армения Республикасы, Ереван, саламаттыкты сактоо министринин орун басары

Ванян А.В., медицина илимдеринин кандидаты, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча СНКО улуттук борборунун башкы директору, Ереван, Армения Республикасы

Мелик-Андреасян Гаяне Гургеновна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Саламаттык сактоо министрлигинин Ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу улуттук борборунун СНКОнун “Референт-лабораториялык борбор” филиалынын илимий иштер боюнча директорунун орун басары, Ереван, Армения Республикасы

Рузиев Муродали Мехмондустович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Тажикстандын Мамлекеттик университетинин Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдын алуу медицинасы илим-изилдөө институтунун директору, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы

Арег Артемович Тотолян, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россия илимдер академиясынын академиги, Пастер атындагы Санкт-Петербургдагы эпидемиология жана микробиология илим-изилдөө институтунун директору. Молекулярдык иммунология жана сероэпидемиология лабораториясынын жетекчиси, Санкт-Петербург, Россия Федерациясы

Касымов Омор Тилегенович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Экономикалык академиясынын академиги, Коомдук саламаттыкты сактоо илимий изилдөө институтунун илимий директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Brueggemann A.B., Jansen van Rensburg M.J., Shaw D., McCarthy N., Jolley K.A., Maiden M.C.J., et al. The Invasive Respiratory Infection Surveillance (IRIS) Initiative reveals significant reductions in invasive bacterial infections during the COVID-19 pandemic.The Lancet Digital Health 2021, 3, 6, E360-E370 doi: 10.1016/s2589-7500(21)00077-7.

2. Netea M.G., Giamarellos-Bourboulis E.J., Domínguez-Andrés J., Curtis N., van Crevel R., van de Veerdonk F.L., Bonten M.Trained Immunity: a Tool for Reducing Susceptibility to and the Severity of SARS-CoV-2 Infection. Cell. 2020 May 28; 181(5):969–977. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.042
3. Попова А.Ю., Андреева Е.Е., Бабура Е.А., Балахонов С.В., Башкетова Н.С., Буланов М.В., Валеуллина Н.Н., Горяев Д.В., Детковская Н.Н., Ежлова Е.Б., Зайцева Н.Н., Историк О.А., Ковальчук И.В., Козловских Д.Н., Комбарова С.В., Курганова О.П., Кутырев В.В., Ломовцев А.Э., Лукичева Л.А., Лялина Л.В., Мельникова А.А., Микаилова О.М., Носков А.К., Носкова Л.Н., Оглезнева Е.Е., Осмоловская Т.П., Патяшина М.А., Пеньковская Н.А.,Самойлова Л.В., Смирнов В.С., Степанова Т.Ф., Троценко О.Е., Тотолян А.А. Особенности формирования серопревалентности населения Российской Федерации к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 в первую волну эпидемии COVID-19 // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 2.С. 297–323. doi: 10.15789/2220-7619-FOD-1684.
4. Popova A.Y., Tarasenko A.A., Smolenskiy V.Yu., Egorova S.A., Smirnov V.S., Dashkevich A.M., Svetogor T.N., Glinskaya I.N., Skuranovich A.L., Milichkina A.M., Dronina A.M., Samoilovich E.O., Khamitova I.V., Semeiko G.V., Amvrosyeva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Esmanchik O.P., Karaban I.A., Drobyshevskaya V.G., Sadovnikova G.V., Shilovich M.V., Podushkina E.A., Kireichuk V.V., Petrova O.A., Bondarenko S.V., Salazhkova I.F., Tkach L.M., Shepelevich L.P., Avtukhova N.L., Ivanov V.M., Babilo A.S., Navyshnaya M.V., Belyaev N.N., Zueva E.V.,Volosar L.A.,Verbov V.N., Likhachev I.V., Zagorskaya T.O., Morozova N.F., Korobova Z.R., Gubanova A.V., Totolian A.A. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian J. of In fection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2021, Vol. 11, no. 5, pp. 887–904. doi: 10.15789/2220-7619-HIT-1798.
5. Popova A.Y., Smirnov V.S., Andreeva E.E., Babura E.A.,Balakhonov S.V., Bashketova N.S., Bugorkova S.A., Bulanov M.V., Valeullina N.N.,Vetrov V.V., Goryaev D.V., Detkovskaya T.N., Ezhlova E.B., Zaitseva N.N., Istorik O.A., Kovalchuk I.V., Kozlovskikh D.N., Kombarova S.Y., Kurganova O.P., Lomovtsev A.E., Lukicheva L.A., Lyalina L.V., Melnikova A.A.,Mikailova O.M., Noskov A.K., Noskova L.N., Oglezneva E.E., Osmolovskaya T.P., Patyashina M.A., Penkovskaya N.A., Samoilova L.V., Stepanova T.F., Trotsenko O.E., Totolian A.A. SARS‐CoV‐2 Seroprevalence Structure of the Russian Population during the COVID‐19 Pandemic.Viruses,2021,Vol.13,pp.1648. https://doi.org/10.3390/v13081648
6. Попова А.Ю., Тотолян А.А. Методология оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, No 4. C. 609–616. doi: 10.15789/2220-7619-MFA-1770.
7. Popova A.Y., Kasymov O.T, Smolenski V.Y., Smirnov V.S., Egorova S.A., Nurmatov Z.S. Milichkina A.M., Suranbaeva G.S., Kuchuk T.E., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V. A., Nuridinova Z.N., Derkenbaeva A.A., Drobyshevskaya V.G., Sattarova G.Z., Kaliev M.T., Gubanova A.V., Zhimbaeva O.B., Razumovskaya A.P., Verbov V.N., Likhachev I.V., Krasnov A.V., Totolian A.A. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med. Microbiol.Immunol., 2022, Vol. 211, no. 4, pp:195-210. doi:10.1007/s00430-022-00744-7.
8. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Abdullozoda J.A., Ruziev M.M., Milichkina A.M., Ivanov V.A., Vokhidov S.D., Ramsay E.S., Mullodzhanova M.M., Drozd I.V., Kholova B.T., Krasnov A.A., Jafarov N.D., Zhimbayeva O.B.,Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Drobyshevskaya V.G., Totolian Areg A. Achievement of maximal SARS-CoV-2 collective immunity among the Tajik population by March 2022. Medical Immunology (Russia) = Meditsinskaya Immunologiya, 2023, Vol. 25, no. 1, pp. 193-214. doi: 10.15789/1563-0625-AOM-2630
9. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Vanyan A.V., Milichkina A.M., Bakunts N.G., Drozd I.V., Abovyan R.A., Ivanov V.A., Melik-Andreasyan G.G., Ramsay E.S., Palozyan G.H., Arbuzova T.V., Keshishyan A.S., Zhimbayeva O.B., Petrova O.A., Gubanova A.V., Razumovskaya A.P., Totolian A.A. SARS-CoV-2 collective immunity among the population of the Republic of Armenia. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 1, pp. 75–90. doi: 10.15789/2220-7619-SCI-2450.
10. Popova A.Yu., Smirnov V.S., Egorova S.A., Tarasenko A.A., Dashkevich A.M., Milichkina A.M., Skuranovich A.L., Drozd I.V., Glinskaya I.N., Zueva E.V., Samoilovich E.O., Ivanov V.A., Ramsay E.S., Gubanova A.V., Drobyshevskaya V.G., Zhimbaeva O.B., Petrova O.A., Razumovskaya A.P., Karaban I.A., Amvrosieva T.V., Shmeleva N.P., Rubanik L.V., Dronina A.M., Totolian A. A. Evolution of heard SARS-CoV-2 humoral immunity in the Republic of Belarus. Russian J. of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2023, Vol. 13, no. 4 (принята в печать)
11. Smirnov V.S., Lyalina L.V., Milichkina A.M., Khamitova I.V., Zueva E.V., Ivanov V.A., Zaguzov V.S., Totolian A.A. Longitudinal Randomized Cohort Study of SARS-CoV-2 Antibody Seroprevalence in the St. Petersburg Population. Viruses, 2022, Vol.14, 913. https://doi.org/10.3390/v14050913
12. Totolian A.A., Smirnov V.S., Krasnov A.A., Ramsay E.S., Dedkov V.G., Popova A.Y. COVID-19 Case Numbers as a Function of Regional Testing Strategy, Vaccination Coverage,and Vaccine Type. Research Square. Preprint. https: //doi.org/10.21203/rs.3.rs-2183670/v1

Цитата үчүн

Попова А.Ю., Егорова С.А., Смирнов В.С., Смоленский В.Ю., Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Джангазиев Б.И., Дрозд И.В., Миличкина А.М., Жимбаева О.Б., Тарасенко А.А., Дашкевич А.М., Нанушян Л.М., Ванян А.В., Мелик-Андреасян Г.Г., Рузиев М.М., Тотолян А.А.,Касымов О.Т. Эл аралык сероэпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө эл аралык
кызматташтыктын тажрыйбасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 11-20. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.1.11.20 

Көрүүлөр: 938
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support