Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Гипофиздин аденомасынан жабыркаган бейтаптардын операцияга чейинки жана операциядан кийинки мезгилдеги нейроофтальмологиялык симптоматикасына салыштырма талдоо

Гипофиздин аденомасынан жабыркаган бейтаптардын операцияга чейинки жана операциядан кийинки мезгилдеги нейроофтальмологиялык симптоматикасына салыштырма талдоо
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Алдыңкы көрүү жолу гипофизге тыгыз жакын жайгашкандыктан, нейроофтальмологиялык симптоматика гипофиз аденомасын аныктоодо өзгөчө мааниге ээ. Изилдөөнүн максаты - Транскраниалдык жана эндоскопиялык транссфеноидалдык хирургиялык ыкмалар менен аткарылган операцияга чейинки жана операциядан кийинки нейроофтальмологиялык симпто матиканы аныктоо аркылуу гипофиз аденомасына жабыркаган бейтаптарды дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу. Изилдөө материалы жана ыкмалары. Гипофиздин аденомасынан жабыркаган 170 бейтап. Изилденгендердин ичинде эркектер – 72 (42,4%), аялдар – 98 (57,6%). Жабыркагандардын жаш курагы 14 ден 74 жашка чейин. Гипофиздин аденомасынан жабыркаган бейтаптарды дарылоодогу колдонулган транскраниалдык жана эндоскопиялык транссфеноидалдык хирургия ыкмаларынын техникалык жактары, ѳзгѳчѳлүктѳрү, дарылоонун акыбети жана динамикасы изилденген. Натыйжалары. Алгачкы жолу маанилүү клиникалык материалда гипофиз аденомасы бар бейтаптарда нейроофтальмологиялык симптоматиканын шишиктин жайгашуусунан, өсүү өзгөчөлүгүнөн, көлөмдүү түзүмдүн өлчөмүнөн көз карандылыгы статистикалык ишенимдүү экендиги айкындалды. Алгачкы жолу эндосупраселлярдык гипофиз аденомасын ар кандай хирургиялык ыкмалар менен алуудан кийнки нейроофтальмологиялык симптоматиканын динамикасы окшош тайпалардагы бейтаптарда салыштыруу аркылуу изилденген. Хирургиялык дарылоодон кийинки көрүү функцияларынын динамикасынын шишиктин мүнөзүнөн жана көрүү бузулууларынын операцияга чейинки айкындыгынан, ошондой эле көрүү бузулууларынын стадиясынан көз карандылыгына талдоо жасалган. Көрүү функцияларынын эрте жана алыскы операциядан кийинки мезгилде начарлоого алып келүүчү факторлор аныкталган.

Авторлор жөнүндө

Алик кызы Элиза, аспирант Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАН КР, проректор по учебной работе, профессор кафедры нейрохирургии Кыргызской Государственной Меди цинской Академии имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Alik kyzy Eliza, postgraduate Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Yrysov Keneshbek Bakirbaevich, Doctor of Medical Sciences, professor, corresponding member of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Vice-Rector for Academic Affairs, Professor of the Department of Neurosurgery of the I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic

Алик кызы Элиза, И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич - медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корреспондент КР УИА,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА окутуу иши боюнча проректору, нейрохирургия кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

Для цитирования

Алик кызы Элиза, Ырысов К.Б.Сравнительный анализ нейроофтальмологической симптоматики у больных с аденомой гипофиза до операции и в послеоперационном периоде.Здравоохранение Кыргыз стана 2023, № 3,с.47-53 .doi.10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

For citation

Alik kyzy Eliza, Yrysov K.B. Comparative analysis of neuro ophthalmological symptomology in patients with pituitary ade nomas in preoperative and postoperative periods. Health ca re of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.47-53.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

Цитата үчүн

Алик кызы Элиза, Ырысов К.Б. Гипофиздин аденомасынан жабыркаган бейтаптардын операцияга чейинки жана операциядан кийинки мезгилдеги нейроофтальмологиялык симптоматикасына салыштырма талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

Авторлор Алик кызы Элиза, Ырысов К.Б.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53
Беттер 47-53
Негизги сөздөр гипофиздин аденомасы , кѳз нервинин диски, кѳз түпкүрү, кѳрүү функциясы, транскраниалдык хирургия, эндоскопиялык транссфеноидалдык хирургия
Орусча
Об авторах

Алик кызы Элиза, аспирант Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАН КР, проректор по учебной работе, профессор кафедры нейрохирургии Кыргызской Государственной Меди цинской Академии имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

Для цитирования

Алик кызы Элиза, Ырысов К.Б.Сравнительный анализ нейроофтальмологической симптоматики у больных с аденомой гипофиза до операции и в послеоперационном периоде.Здравоохранение Кыргыз стана 2023, № 3,с.47-53 .doi.10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

Англисче
About authors

Alik kyzy Eliza, postgraduate Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Yrysov Keneshbek Bakirbaevich, Doctor of Medical Sciences, professor, corresponding member of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Vice-Rector for Academic Affairs, Professor of the Department of Neurosurgery of the I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

For citation

Alik kyzy Eliza, Yrysov K.B. Comparative analysis of neuro ophthalmological symptomology in patients with pituitary ade nomas in preoperative and postoperative periods. Health ca re of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.47-53.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Алик кызы Элиза, И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич - медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корреспондент КР УИА,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА окутуу иши боюнча проректору, нейрохирургия кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1.  Азизян В. Н. Эндоскопическая хирургия аденом гипофиза: исторический обзор [Текст] / В.Н. Азизян, А.Ю. Григорьев,
О. В. Иващенко // Эндокринная хирургия. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 5–15.
2. Акшулаков С.К.Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа и головного мозга [Текст]  / С. К. Акшулаков, Н. А. Рыскельдиев, Д. К. Тельтаев // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010. – Т. 18, № 1. –
С. 3–6.
3. Алимова К. Б. Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной
области [Текст] / К. Б. Алимова, Ю. М. Урманова // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – Т. 76, №
4. – С. 104–108.
4. Аникин С. А. Зрительные нарушения при опухолях хиазмально-селлярной области [Текст] / С. А. Аникин, В.Е. Олю
шин, Т. Н. Фадеева // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 22.
5. Гормолысова Е. В. Хирургические осложнения после эндоскопического трансназального транссфеноидального удале
ния аденом гипофиза [Текст] / Е. В. Гормолысова, Д. А.Рзаев, Е. В.Галушко // Нейрохирургия. – 2017. – № 1. – С.93–98.
6. Гук Н. А. Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дрени
рования [Текст] / Н. А. Гук, Д. С. Тесленко, А. Д. Мумлев // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2015. – Т. 12,
№ 2. – С. 9–14.
7. Дюсембеков Е. К. Качество жизни пациентов, пролеченных по поводу гормонально-активных аденом гипофиза [Текст]
/ Е. К. Дюсембеков, А. К. Досанова, Р. Б. Базарбекова // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2019. – Т. 56, № 3. –
С. 38.
8. Yrysova M.B., Yrysov K.B., Samudinova T.T., Toichibaeva R.I., Kasymov O.T. Long-term tendency and risk factors for stroke
in Bishkek // Heart Vessels Transplant. – 2023; 7:103-10.
9. Imakeev N. A. Results of treatment of patients with brain tumors and dynamics of visual functions [Text] / N. A. Imakeev, K.
B.Yrysov, M. A. Medvedev // Healthcare of Kyrgyzstan. - 2018. – No. 4. – pp. 13-18.
10. Kadashev B.A. Phased application of transcranial and trans sphenoidal surgical approaches in the treatment of pituitary adeno
mas [Text] / B. A. Kadashev, Y. K. Trunin, V. I. Kornienko //Questions of neurosurgery.- 2011.– No. 4. –pp. 6-10.
11. Mamytov M. M. Transsphenoidal surgery of tumors of the chiasmal-sellar region [Text] / M. M. Mamytov, K. B. Yrysov, B.Zh.
Turganbayev // Bulletin of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbayev.- 2015. Vol.1, No.3. – pp. 19-22.
12. Yrysov K.B., Arstanbekov N.A., Mamytov M.M., Akmataliev A.A., Turganbaev B.J., Vityala Y. Postoperative complications in
patients with intracranial meningiomas who underwent surgery // Biomedicine. – 2023.- V. 43. – No 3.
13. D'Haens J.Fully endoscopic transsphenoidal surgery for functioning pituitary adenomas: a retrospective comparison with tradi
tional transsphenoidal microsurgery in the same institution [Text] / J. D'Haens, K. Van Rompaey, T. Stadnik // Surg Neurol. –
2019. – Vol. 72, N 4. – P. 336–340.
14. El-Azouzi M. Transsphenoidal surgery for visual loss in patients with pituitary adenomas [Text] / M. El-Azouzi, P. M. Black,
G. Candia // Neurol Res. – 2019. – Vol. 12, N 1. – P. 23–25.
15. Gondim J. A. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary
center [Text] / J. A. Gondim, M. Schops, J. P. de Almeida // Pituitary. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 68–77.

Цитата үчүн

Алик кызы Элиза, Ырысов К.Б. Гипофиздин аденомасынан жабыркаган бейтаптардын операцияга чейинки жана операциядан кийинки мезгилдеги нейроофтальмологиялык симптоматикасына салыштырма талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.6.47.53

Көрүүлөр: 545
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support