Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунда бруцеллез оорусунун 2020-2022-жылдарында кездешүүсү, жыштыгы, түзүмү жана динамикасы

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунда бруцеллез оорусунун 2020-2022-жылдарында кездешүүсү, жыштыгы, түзүмү жана динамикасы
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Макалада бруцеллезду көзөмөлдөөнү жакшыртуу максатында Жалал-Абад облусунун 2020-2022-жылдардагы шаар тургундарынын бруцеллезуна эпидемиологиялык анализ, оорунун түзүмү жана эпизоотиялык баалоо келтирилген. Изилдөөнүн максаты - облус боюнча шаар калкынын бруцеллез оорусунун өзгөчөлүктөрүнө эпидемиологиялык анализ жүргүзүү. Материалдар жана методдор. Облустук оорулардын алдын алуу жана санитардык – эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматтарына негизделген, айлык жана жылдык отчеттук №1 формасы, "Инфекциялык жана мите оорулар жөнүндө" формалары, райондук жана шаардык МСЭКБ, облустук санитардык эпидемиологиялык башкаруу центрине көрсөтүлгөн формалар колдонулду. Натыйжалар жана талкуулар. Акыркы үч жылда облустун аймактарында, өзгөчө бийик тоолуу райондордо оорурунун өсүү тенденциясы байкалып, шаар калкында азайуу байкалган. Ошондой эле 14 жашка чейинки балдар арасында бруцеллездун өсүшү 1,4 эседен 3,2 эсеге чейин байкалган. Бруцеллез оорусунун структурасында курч бруцеллез биринчи орунда турат - 92,4%, экинчи орунда өнөкөт 5,2% жана субактуалуу турат -2,3% кездешет. Бруцеллез диагнозу клиникалык-лабораториялык түрдө 5,3%, бактериологиялык методдун жардамы менен 68,7% жана клиникалык-эпидемиологиялык 31,2% көрсөтүлгөн. Жыйынтыгы. Ошентип, Жалал-Абад облусунун шаарларында жашаган калктын бруцеллез оорусу акыркы үч жылда 32,0 дөн 17,4 кө 100 миң калк көрсөтүчкүндө азайган, мында облустун райондорунда оорунун өсүү тенденциясы байкалган (18,7-24,2 ден 100 миң калкка).

Авторлор жөнүндө

Темиров Немат Мойдунович, к.м.н. доцент, заведующий кафедрой организации здравоохранения, Медицинского факультета Жалал-Абадского государственного Университета,.Жалал-Абад, Кыргызская Республика

Темирова Вазира Нематовна, преподаватель кафедры общественное здравоохранения Международной школа медицины, научно производственного комплекса. Международный Университет Кыргызс тана, Бишкек, Кыргызская Республика

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, преподаватель Ошского Государственного Университета, международного медицинского факультета, Ош, Кыргызская Республика

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, д.м.н., профессор Ошского государственного университета кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, Ош, Кыргызская Республика

Temirov Nemat Moidunovich, Ph.D. Associate Professor, Head of the Department of Health Organization, Faculty of Medicine, Jalal-Abad State University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic

Temirova Vazira Nematovna, teacher of the Department of Public Health, International School of Medicine, Scientific and Production Complex. International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abdimomunova Begimai Toktobolotovna, teacher, Osh State University, International Medical Faculty, Osh, Kyrgyz Republic

Zholdoshev Saparbay Tezekbaevich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Osh State University, Department of Epidemiology, Microbiology and Infectious Diseases, Osh, Kyrgyz Republic

Темиров Немат Мойдунович, медицина илимдеринин кандидаты,  Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинин саламаттыкты сактоону уюштуруу кафедрасынын доценти, Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы

Темирова Вазира Нематовна, Эл аралык медицина мектебинин илимий-өндүрүштүк комплексинин коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын мугалими. Кыргызстан Эл аралык университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, ОшМУнун Эл аралык медицина факультетинин мугалими, Ош, Кыргыз Республикасы

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, медицина илимдеринин доктору, ОшМУнун эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын профессору, Ош, Кыргыз Республикасы

 

Шилтемелер

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

Для цитирования

Темиров Н.М.,Темирова В.Н.,Абдимомунова Б.Т., Жолдошев С.Т. Частота, структура и динамика заболеваемости бруцеллезом за 2020-2022 годы в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №3, с.54-62. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62

For citation
 Temirov N.M., Temirova V.N., Abdimunova B.T., Zholdoshev S.T. Frequency, structure and dynamics of brucellosis inciden ce for 2020-2022 in the Jalal-Abad region of the Kyrgyz Re public Health care of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.54-62.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62
Цитата үчүн

Темиров Н.М.,Темирова В.Н.,Абдимомунова Б.Т., Жолдошев С.Т. Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунда бруцеллез оорусунун 2020-2022-жылдарында кездешүүсү, жыштыгы, түзүмү жана динамикасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 54-62. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62

Авторлор Темиров Н.М., Темирова В.Н., Абдимомунова Б.Т., Жолдошев С.Т.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62
Беттер 54-62
Негизги сөздөр Оору, Бруцеллёз, контингент, булгануу булактары , майда мал , бодо мал
Орусча
Об авторах

Темиров Немат Мойдунович, к.м.н. доцент, заведующий кафедрой организации здравоохранения, Медицинского факультета Жалал-Абадского государственного Университета,.Жалал-Абад, Кыргызская Республика

Темирова Вазира Нематовна, преподаватель кафедры общественное здравоохранения Международной школа медицины, научно производственного комплекса. Международный Университет Кыргызс тана, Бишкек, Кыргызская Республика

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, преподаватель Ошского Государственного Университета, международного медицинского факультета, Ош, Кыргызская Республика

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, д.м.н., профессор Ошского государственного университета кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, Ош, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

Для цитирования

Темиров Н.М.,Темирова В.Н.,Абдимомунова Б.Т., Жолдошев С.Т. Частота, структура и динамика заболеваемости бруцеллезом за 2020-2022 годы в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №3, с.54-62. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62

Англисче
About authors

Temirov Nemat Moidunovich, Ph.D. Associate Professor, Head of the Department of Health Organization, Faculty of Medicine, Jalal-Abad State University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic

Temirova Vazira Nematovna, teacher of the Department of Public Health, International School of Medicine, Scientific and Production Complex. International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abdimomunova Begimai Toktobolotovna, teacher, Osh State University, International Medical Faculty, Osh, Kyrgyz Republic

Zholdoshev Saparbay Tezekbaevich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Osh State University, Department of Epidemiology, Microbiology and Infectious Diseases, Osh, Kyrgyz Republic

References

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

For citation
 Temirov N.M., Temirova V.N., Abdimunova B.T., Zholdoshev S.T. Frequency, structure and dynamics of brucellosis inciden ce for 2020-2022 in the Jalal-Abad region of the Kyrgyz Re public Health care of Kyrgyzstan 2023, No.3, pp.54-62.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62
Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Темиров Немат Мойдунович, медицина илимдеринин кандидаты,  Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинин саламаттыкты сактоону уюштуруу кафедрасынын доценти, Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы

Темирова Вазира Нематовна, Эл аралык медицина мектебинин илимий-өндүрүштүк комплексинин коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын мугалими. Кыргызстан Эл аралык университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, ОшМУнун Эл аралык медицина факультетинин мугалими, Ош, Кыргыз Республикасы

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, медицина илимдеринин доктору, ОшМУнун эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын профессору, Ош, Кыргыз Республикасы

 

Шилтемелер

1. Лямкин Г.И., Пономаренко Д.Г.,Худолеев А.А., Вилинская С.В., Зайцев А.А., Куличенко А.Н. Эпидемическая ситуация по
бруцеллезу в Российской Федерации и государствах- участниках Содружества Независимых Государств//Инфекцион
ные болезни.: новости, мнения, обучение. 2016.- № 1. С. 68-74.[Lyamkin G.I., Ponomarenko D.G.,Khudoleev A.A., Vilinskaya
S.V., Zaitsev A.A., Kulichenko A.N. The epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation and the member States of
the Commonwealth of Independent States // Infectious diseases.: news, opinions, training. 2016.- No. 1. pp. 68-74.]
2. Драновская Е.А. К вопросу о влиянии вакцинации на течение бруцеллезной инфекции в эксперименте / Е.А. Драновская,
Н.А. Грекова // Матер. V Объедин. Съезда гигиен., эпидем. и инфекц. Казахстана. – Алма-Ата, 1991. - Т. 7. - С. 193- 194.
[Dranovskaya E.A. On the question of the effect of vaccination on the course of brucellosis infection in the experiment / E. A.
Dranovskaya, N.A. Grekova // Mater. V United. Congress of Hygiene., epidem. and the infection. Kazakhstan. – Alma-Ata, 19
91. - Vol. 7. - pp. 193-194.]
3. Жукова Н.В. Современные вакцины: характеристика и классификация / Н.В. Жукова, И.М. Кривошеева // Крымский те
рапевтический журнал. - 2013. - № 2. - С. 99-104. [Zhukova N.V. Modern vaccines: characteristics and classification / N.V.
Zhukova, I.M. Krivosheeva // Crimean Therapeutic Journal. - 2013. - No. 2. - pp. 99-104.]
4. Гасанова Шарифа Гидаятгызы. Эпидемиологические характеристики и динамике заболеваемости бруцеллезом среди
людей в Азербайджане(2017-2021гг.) // Якутский медицинский журн.-2023.-№1(81).-С.54-57. [Gasanova Sharifa Giday
atgizi. Epidemiological characteristics and dynamics of brucellosis incidence among people in Azerbaijan (2017-2021) // Yakut
Medical Journal.-2023.-№1(81).- Pp.54-57.]
5. Желудков М.М. Бруцеллез в России:современная эпидемиология и лабораторная диагностика: автореферат дис. ... д-ра
мед. наук: 14.00.30, 03.00.07 / М.М. Желудков. - Москва, 2009. - 51 с. [Stomachs M.M. Brucellosis in Russia: modern epi
demiology and laboratory diagnostics: abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.00.30, 03.00.07 / M. M.
Stomachs. - Moscow, 2009. - 51 p.]
6. Абдразакова А.К., Тайчиев И., Муратов Ж.К., Турусбекова А.К. Эпидемиологическая характеристика бруцеллеза в Ош
ской области Кыргызской Республики// Вестник Ошского государственного уриверситета.-2021.-№ 5,Т1.-С.5-11. [Ab
drazakova A.K., Taichiev I., Muratov Zh.K., Turusbekova A.K. Epidemiological characteristics of brucellosis in the Osh region
of the Kyrgyz Republic// Bulletin of Osh State University.-2021.-No.5,T1.-pp.5-11.]
7. Темирова В.Н., Темиров Н.М.,Салиева С.Т., Абдимомунова Б.Т.,Ураимов Р.К.,Жолдошоев С.Т. Эпидемиологические
особенности бруцеллезом сельского населения Джлал-Абадской области Кыргызской Республики за 2022 год// Бюллетень
науки и практики.-2023-Том 9,№8.- С.118-125. [Temirova V.N., Temirov N.M., Salieva S.T., Abdimunova B.T.,Uraimov R.
K.,Zholdoshoev S.T. Epidemiological features of brucellosis of the rural population of the Jlal-Abad region of the Kyrgyz Repub
licfor 2022// Bulletin of Science and practice.-2023-Volume 9, No. 8.-pp.118-125. ]
8. Ногойбаева К.А., Кутманова А.З. Клинические маски бруцеллеза у детей // Здравоохранение Кыргызстана. 2006. № 2. С.
138-140. [Nogoibayeva K.A., Kutmanova A.Z. Clinical masks of brucellosis in children // Healthcare of Kyrgyzstan. 2006. No.
2. pp. 138-140.]
9. Темирова В.Н, Темиров Н.М, Абдымомунов М. А, Сатыкул Ж, Бахавидинова Г. М. Эпидемиологический анализ особен
ности заболеваемости бруцеллезом населения Чаткальского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики
за 2022год. //Тенденции развития науки и образования», 2023 .- №99 (Часть 5). 2023.- С. 167-171.[Temirova V.N., Temi
rov N.M., Abdymomunov M. A., Satykul Zh, Bakhavidinova G. M. Epidemiological analysis of the incidence of brucellosis in
the population of Chatkal district of Jalal-Abad region of the Kyrgyz Republic for 2022. //Trends in the development of science
and education", 2023.- No. 99 (Part 5). 2023.- pp. 167-171.

Цитата үчүн

Темиров Н.М.,Темирова В.Н.,Абдимомунова Б.Т., Жолдошев С.Т. Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунда бруцеллез оорусунун 2020-2022-жылдарында кездешүүсү, жыштыгы, түзүмү жана динамикасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 3, б. 54-62. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.3.9.7.54.62

Көрүүлөр: 564
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support