Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасындагы инфекциялык контролдоо боюнча илимий-практикалык борбордун 20 жылдык иш тажрыйбасы

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасындагы инфекциялык контролдоо боюнча илимий-практикалык борбордун 20 жылдык иш тажрыйбасы
Полный текст  

Корутунду

Обзордук макала Коомдук саламаттыкты сактоо Улуттук институтунун алдындагы инфекциялык контролдоо боюнча Республикалык илимий-практикалык борборунун 20 жылдык иш тажрыйбасына арналган. Борбор 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2003-жылдын 6-ноябрындагы №490 буйругу менен уюштурулган. "Оорукана ичиндеги инфекцияларга эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүү үчүн инфраструктураны уюштуруу жөнүндө". Борбордун негизги максаты инфекциялык контролду жана медициналык калдыктарды башкаруу системасын өркүндөтүүнү кайчылаш функционалдык координациялоо жана уюштуруу, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекцияларга эпидемиологиялык көзөмөл, клиникалык микробиология жана антибиотиктерге туруктуулукту мониторингдөө болуп саналат. Борбор инфекциялардын алдын алуу жана инфекциялык контролдоого (ИАИК) карата улуттук тутумунун ченемдик укуктук базасын түзүү боюнча бир топ иштерди аткарды. Ооруканалардын деңгээлинде ИАИК системаларына көптөгөн мониторинг жана баа берүүлөр жүргүзүлүп, аларды өркүндөтүү боюнча сунуштар берилип, кызматкерлер окутулду. Улуттук системаны чыңдоо үчүн донордук жана эл аралык уюмдардан, анын ичинде COVID-19 пандемиясы учурунда каржылоону ийгиликтүү тартуу боюнча чоң тажрыйба бар. Бирок, ошол эле учурда, алдыда дагы бир топ иштер бар экенин моюнга алуу керек, анткени ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу процесси үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек. Көрсөтмөлөр, алгоритмдер жана стандарттык операциялык процедуралар өлкөнүн топтолгон тажрыйбасына жана БДССУнун жаңы сунуштарына ылайык 3-5 жыл аралыгында жаңыртылууга тийиш. ИАИК жана медициналык калдыктарын башкаруу (МКБ) боюнча мониторинг жана баалоо 2-3 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлүшү керек. Бирок мониторинг процесси өзү каржылык жактан кымбат келет, ошондуктан башка ыкмаларды киргизүү керек. Республикада көптөгөн уюмдар инфекциялык контролго мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн текшерүү баракчаларын колдонушат, аудиттин ар кандай түрлөрүн жүргүзүүдө бул текшерүү барактарын сунуштар менен талдоолорду, ИК жана МКБ системаларын бекемдөө боюнча сунуштар камтылган түрүндө Талдоо жана кыскача аналитикалык отчетторду даярдоо борборуна өткөрүп берүүсү жакшы болмок. Саламаттыкты сактоо уюму менен кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн институтташтыруу, калкка медициналык жардам көрсөтүүчү мекемелердин деңгээлинде түздөн-түз ИК системаларын чыңдоо үчүн колдоо керек.

Авторлор жөнүндө

Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля Национального института Общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Джумалиева Гульмира Артыкбаевна, доктор медицинских наук, профессор, проректор Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, доктор медицинских наук, директор Национального института Общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Касымов Омор Тилегенович, доктор медицинских наук, профессор, Национального института Общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Кравцов Алексей Анатольевич, кандидат медицинских наук, специалист по безопасности Фризениус Медикал КЕА KF3

Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, Doctor of Medical Sciences., Professor, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dzhumalieva Gulmira Artykbaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekov Zharkynbek Orozbekovich, Doctor of Medical Sciences, Director of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymov Omor Tilegenovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kravtsov Alexey Anatolyevich, Candidate of Medical Sciences, safety specialist Friesenius Medical KEA KF3, Bishkek, Kyrgyz Republic

Байызбекова Джайнагүл Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Жумалиева Гүлмира Артыкбаевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, медицина илимдеринин доктору, Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Касымов Омор Тилегенович, медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Кравцов Алексей Анатольевич, медицина илимдеринин кандидаты, коопсуздук боюнча адис Friesenius Medical KEA KF3, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

Для цитирования

Байызбекова Д.А., Джумалиева Г.А., Касымбеков Ж.О., Касымов О.Т., Кравцов А.А.Опыт 20-летний работы научно-практического центра инфекционного контроля в системе здравоохранения Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1 , с. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

For citation

Baiyzbekova D.A., Dzhumalieva G.A., Kasymbekov Zh.O., Kasymov O.T., Kravtsov A.A. 20-year experience of the sci entific and practical center for infection control in the health  care system of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzs tan scientific and practical journal 2024, No 1, pp. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

Цитата үчүн

Байызбекова Д.А., Джумалиева Г.А., Касымбеков Ж.О., Касымов О.Т., Кравцов А.А. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасындагы инфекциялык контролдоо боюнча илимий-практикалык борбордун 20 жылдык иш тажрыйбасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

Авторлор Байызбекова Д.А., Джумалиева Г.А., Касымбеков Ж.О., Касымов О.Т., Кравцов А.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21
Беттер 12-21
Негизги сөздөр Мониторинг жана баалоо, Инфекциялардын алдын алуу жана инфекциялык контролдоо, Medical waste management, Ченемдик документтер, Медициналык кызматтын коопсуздугу , ИКтин компоненттери
Орусча
Об авторах

Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля Национального института Общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Джумалиева Гульмира Артыкбаевна, доктор медицинских наук, профессор, проректор Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, доктор медицинских наук, директор Национального института Общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Касымов Омор Тилегенович, доктор медицинских наук, профессор, Национального института Общественного здоровья Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Кравцов Алексей Анатольевич, кандидат медицинских наук, специалист по безопасности Фризениус Медикал КЕА KF3

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

Для цитирования

Байызбекова Д.А., Джумалиева Г.А., Касымбеков Ж.О., Касымов О.Т., Кравцов А.А.Опыт 20-летний работы научно-практического центра инфекционного контроля в системе здравоохранения Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1 , с. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

Англисче
About authors

Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, Doctor of Medical Sciences., Professor, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dzhumalieva Gulmira Artykbaevna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekov Zharkynbek Orozbekovich, Doctor of Medical Sciences, Director of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymov Omor Tilegenovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kravtsov Alexey Anatolyevich, Candidate of Medical Sciences, safety specialist Friesenius Medical KEA KF3, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

For citation

Baiyzbekova D.A., Dzhumalieva G.A., Kasymbekov Zh.O., Kasymov O.T., Kravtsov A.A. 20-year experience of the sci entific and practical center for infection control in the health  care system of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzs tan scientific and practical journal 2024, No 1, pp. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Байызбекова Джайнагүл Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Жумалиева Гүлмира Артыкбаевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, медицина илимдеринин доктору, Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Касымов Омор Тилегенович, медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Кравцов Алексей Анатольевич, медицина илимдеринин кандидаты, коопсуздук боюнча адис Friesenius Medical KEA KF3, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Совершенствование профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения: Временное практическое руководство, содействующее реализации Руководства ВОЗ по основным компонентам программ для профилактики инфекций и инфекционного контроля. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.10).

2. Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. Практическое руководство. Утвержден Приказом МЗ КР № 795 от 22.11.18г.

3. Приказ МЗ КР № 490 от 06.11.2003 года. «Об организации инфраструктуры эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями».
4. Приказ МЗ КР №192 от 18.05.2005г. «О профилактике внутрибольничных инфекциях в стационарах хирургического профиля»-«Эпидемиологический надзор за ИОХВ»
5. Приказ МЗ КР №206 от 27.05.2005г. «Об утверждении основных стандартов безопасности медицинских процедур».

6. Приказ МЗ КР № 130 от 17 марта 2006 года «Об утверждении стандартов дезинфекции и стерилизации в медицинской практике».
7. Приказ МЗ КР № 231 от 04.05.2006г «Об усовершенствовании системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Кыргызской Республики».
8. Приказ МЗ КР № 97 от 24 февраля 2006 года «Об усовершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в пилотных ОЗ Нарынской области»
9. «Стандарты инфекционного контроля в медицинских учреждениях». Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.

10. «Инструменты оценки инфекционного контроля в медицинских учреждениях» Утверждены Приказом МЗ КР № 320 от 14.06.2006г.
11. Постановление Правительства КР №32 от 12.01.12г. «Об утверждении инструкции по инфекционному контролю в ОЗ КР».
12. Приказ МЗ КР № 59 от 18.02.2013г. «Об усовершенствовании безопасной системы управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
13. Приказ МЗ КР №54 от 29.01.2014г «Об утверждении клинических руководств и протоколов по антибиотикопрофилактике инфекций в ОЗ хирургического профиля, по планированию семьи, по синдромному подходу ведения пациентов с ИППП, поддержке сексуального и репродуктивного здоровья людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
14. Приказ МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. «Об утверждении клинических протоколов и стандартных операционных процедур по планированию семьи, акушерству и неонатологии».
15. «Руководство по эпидемиологическому надзору за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения», – Б.: 2014. – 124с.
16. Приказ МЗ КР № 454 от 04.08. 2015г «О совершенствовании системы управления качеством в организациях здравоохранения КР».
17. Приказ МЗ КР № 214 от 28.03.2016г. «Об усовершенствовании мониторинга и оценки системы ИК в ОЗ КР».
18. Приказ МЗ КР № 251 от 15.04.2016г. «Об усовершенствовании противоэпидемических мероприятий в стоматологических организациях КР».
19. Приказ МЗ КР № 716 от 15.08.2017г. «Об усовершенствовании инфекционного контроля в отделениях высокого (реанимация, интенсивная терапия и хирургия) ОЗ КР».
20. Приказ МЗ КР № 214 от 16.03.18г. «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по управлению медицинскими отходами (УМО) в ОЗ, Руководство по мониторингу и оценке системы УМО в ОЗ КР».
21. Постановление Правительства КР № 719 от 30.12.2019г. «О вопросах по обращению с медицинскими отходами и работе с ртутьсодержащими изделиями в организациях здравоохранения КР».
22. Приказ МЗ КР № 1062 от 15.12.20г. «О проведении мониторинга и оценки системы инфекционного и управления медицинскими отходами в организациях здравоохранения».
23. Приказ МЗ КР № 208 от 30.03.20г. «Временное руководство по профилактике инфекций в условиях эпидемии CОVID-19 в КР.
24. Приказ МЗ КР № 297 от 08.05.20г. «Об утверждении временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
25. Приказ МЗ КР № 526 от 17.07.20г. «Об утверждении 2-ой редакции временных стандартных операционных процедур для организаций здравоохранения республики в период эпидемии COVID-19».
26. Приказ МЗ № 430 от «Об утверждении руководства по мониторингу и оценке инфекционного контроля в организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи».
27. Приказ МЗ КР №486 от 19.04.2022 г. «Об утверждение стандартных операционных процедур по безопасности децентрализованного водоснабжения здравоохранения республики».
28. Приказ МЗ КР № 825 от 29.06.21г. «Об утверждении практического руководства водоснабжение, санитария гигиена в ОЗ КР в рамках инфекционного контроля».
29. The impact of COVID-19 on sexual and reproductive health in Eastern Europe and Central Asia/ UNFPA, ANSER. – 2022. – P. 114.
30. Инфекционный контроль туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики: Методическое руководство. - Б: 2023. – 44 с. Утверждено Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
31. Сборник стандартных операционных процедур по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики. - Б: 2023. – 48 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
32. Оценочный лист состояния инфекционного контроля противотуберкулезной организации здравоохранения. - Б: 2023. – 28 с. Утверждены Приказом МЗ КР № 1433 от 30.11.2023 г.
33. Стандарты операционных процедур по организации системы УМО в ОЗ.- 41 с. Приказ МЗ КР №1016 от 23.08.2023 г.
34. Инструкция по инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской республики. – 208 с. Утверждена Постановлением Кабинета Министров КР от 12 декабря 2023 года № 663

Цитата үчүн

Байызбекова Д.А., Джумалиева Г.А., Касымбеков Ж.О., Касымов О.Т., Кравцов А.А. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасындагы инфекциялык контролдоо боюнча илимий-практикалык борбордун 20 жылдык иш тажрыйбасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 12-21. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.1.12.21

Көрүүлөр: 586
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support