Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Неонаталдык сепсис, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекцияларга эпидкөзөмөл көйгөйү катары (Бишкек ш. саламаттык сактоо уюмдарынын маалыматтары боюнча)

Неонаталдык сепсис, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекцияларга эпидкөзөмөл көйгөйү катары (Бишкек ш. саламаттык сактоо уюмдарынын маалыматтары боюнча)
Полный текст  

Корутунду

Жаңы төрөлгөн балдардын сепсиси Кыргыз Республикасы үчүн олуттуу медициналык-социалдык көйгөй болуп саналат, ал инфекциялардын алдын алуу жана инфекциялык контролдоо, диагноз коюу жана дарылоо боюнча комплекстүү мамилени жана иш-чараларды өркүндөтүүнү талап кылат. Неонаталдык сепсис көбүнчө медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекция катары өнүгөт. 2023-жылы Коомдук саламаттыкты сактоо Улуттук институтунун алдындагы инфекциялык контролдоо боюнча Республикалык илимий-практикалык борбору (КССУИ РИКИПБ) тарабынан 6 саламаттыкты сактоо уюмдарында жургузулгөн кайчылаш изилдөөлөр көрсөткөндөй, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекция катары неонаталдык сепсис текшерилген 137 ымыркайдын арасынан 7,3% анык талды. Тобокелдик факторлору төмөнкүлөр болду: кан тамыр катетерлеринин болушу (RR – 6,3 жана OR – 7,3) жана дем алуу органдары тарабындагы манипуляциялар (RR – 4,2 жана OR – 6,0). Сепсис менен ооруган жаңы төрөлгөн ымыркайлардын 80% төрөлгөндө дене салмагы 2500 граммдан аз (RR – 6,4 жана OR – 7,6) жана кош бойлуулук мө өнөтү 37 жумадан аз (RR – 6,7 жана OR– 7,8) болгондугу маа нилүү фактор болгон. Неонаталдык сепсистин алдын алуу жана дарылоо үчүн инфекциялык контролдун стандарттарын сактоо, эрте диагностика жана адекваттуу антибиотик терапиясын жүргүзүү, ошондой эле жергиликтүү эпидемиологиялык кырдаалды жана микроорганизмдердин антибиотиктерге туруктуулугун эске алуу зарыл.

Авторлор жөнүндө

Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник Национального института общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Асыранова Уулке Сырдыбековна, соискатель ученой степени кандидата медицинских наук, научный сотрудник Национального института общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, , Бишкек, Кыргызская Республика
Рыскулбекова Айнагуль Байсаловна, заместитель главного врача - Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек, Бишкек, Кыргызская Республика

Amanbekov Eldiiar Bakytovich, postgraduate scientific researcher of the National Institute of Public Health, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
Asyranova Uulke Syrdybekovna, applicant for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences, researcher at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ryskulbekova Aynagul Baysalovna, Deputy Chief Physician - Center for State Sanitary and Epidemiological Supervision of Bishkek, Bishkek, Kyrgyz Republic

Аманбеков Элдияр Бакытович, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун аспирантурасынын илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Асыранова Уулке Сырдыбековна, медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасына талапкер, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Рыскулбекова Айнагүл Байсаловна, башкы дарыгердин орун басары - Бишкек шаарынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. Сборник клинических протоколов по неонатологии «Уход за детьми с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела», утвержденный приказом МЗ КР № 104 от 10 февраля 2016 года [Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016]
 2. Всемирная организация здравоохранения. Сепсис, основные факты 19.07.2023. [The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023.] who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis
 3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад об эпидемиологии и бремени сепсиса, 09 сентября 2020 г. [The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020] 9789240010789-eng.pdf (who.int)
 4. Соромбаева Н. О., Темиров Н. М., Асыранова У. С., Темирова В. Н., Абдыраева Б. Р., Жолдошев С. Т., и др. Превалентности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди новорожденных родильных стационаров Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. С. 352-363. [Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian)] https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39
 5. Практическое руководство «Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденный приказом МЗ КР №795 от11.2018г. [Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.]
 6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7
 7. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1
 8. Данилова В. В. Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных. Медицина неотложных состояний. 2016; №7 (78): 120-123. [Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)]
 9. Лекманов А.У., Миронов П.И., Александрович Ю.С., Азовский Д.К., Попов Д.А., Пшениснов К.В и др. Сепсис у детей: федеральные клинические рекомендации (проект). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021; Т. 11, №2: 241-292. DOI: 17816/psaic969 [Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)]
 10. Хацко В., Потапов В. В., О. К. Зенин Этиология, патогенез и диагностика сепсиса (обзор литературы). Медицинские науки. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 [Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)]

1. Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016
2. The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023. who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis

3. The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020. 9789240010789-eng.pdf (who.int)

4. Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian) https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39

5. Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.
6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7

8. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1

9. Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)

10. Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)
11. Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)

 1. Сборник клинических протоколов по неонатологии «Уход за детьми с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела», утвержденный приказом МЗ КР № 104 от 10 февраля 2016 года [Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016]
 2. Всемирная организация здравоохранения. Сепсис, основные факты 19.07.2023. [The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023.] who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis
 3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад об эпидемиологии и бремени сепсиса, 09 сентября 2020 г. [The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020] 9789240010789-eng.pdf (who.int)
 4. Соромбаева Н. О., Темиров Н. М., Асыранова У. С., Темирова В. Н., Абдыраева Б. Р., Жолдошев С. Т., и др. Превалентности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди новорожденных родильных стационаров Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. С. 352-363. [Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian)] https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39
 5. Практическое руководство «Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденный приказом МЗ КР №795 от11.2018г. [Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.]
 6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7
 7. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1
 8. Данилова В. В. Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных. Медицина неотложных состояний. 2016; №7 (78): 120-123. [Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)]
 9. Лекманов А.У., Миронов П.И., Александрович Ю.С., Азовский Д.К., Попов Д.А., Пшениснов К.В и др. Сепсис у детей: федеральные клинические рекомендации (проект). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021; Т. 11, №2: 241-292. DOI: 17816/psaic969 [Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)]
 10. Хацко В., Потапов В. В., О. К. Зенин Этиология, патогенез и диагностика сепсиса (обзор литературы). Медицинские науки. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 [Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)]
Для цитирования

Аманбеков Э.Б., Асыранова У.С., Абдиразаков Н.А., Рыскулбекова А. Б. Сепсис новорождённых, как проблема эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (по данным ОЗ г. Бишкек). Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

For citation

Amanbekov E.B., Asyranova U.S., Abdirazakov N.A.,Rysku lbekova A.B. Sepsis of newborns as a problem in the sureil lance of infections associated with the provision of medical care (according to the Bishkek city health department). Health care of Kyrgyzstan scientific and practical journal 2024,  No.1, pp. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

Цитата үчүн

Аманбеков Э.Б., Асыранова У.С., Абдиразаков Н.А., Рыскулбекова А. Б. Неонаталдык сепсис, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекцияларга эпидкөзөмөл көйгөйү катары (Бишкек ш. саламаттык сактоо уюмдарынын маалыматтары боюнча). Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

Авторлор Аманбеков Э.Б., Асыранова У.С., Абдиразаков Н.А., Рыскулбекова А.Б.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29
Беттер 22-29
Негизги сөздөр Коркунуч факторлору, алдын алуу, жаңы төрөлгөн балдар, ССБИнын эпидемиологиялык көзөмөлү, Сепсис , Медициналык манипуляциялар
Орусча
Об авторах

Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник Национального института общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Асыранова Уулке Сырдыбековна, соискатель ученой степени кандидата медицинских наук, научный сотрудник Национального института общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, , Бишкек, Кыргызская Республика
Рыскулбекова Айнагуль Байсаловна, заместитель главного врача - Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы
 1. Сборник клинических протоколов по неонатологии «Уход за детьми с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела», утвержденный приказом МЗ КР № 104 от 10 февраля 2016 года [Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016]
 2. Всемирная организация здравоохранения. Сепсис, основные факты 19.07.2023. [The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023.] who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis
 3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад об эпидемиологии и бремени сепсиса, 09 сентября 2020 г. [The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020] 9789240010789-eng.pdf (who.int)
 4. Соромбаева Н. О., Темиров Н. М., Асыранова У. С., Темирова В. Н., Абдыраева Б. Р., Жолдошев С. Т., и др. Превалентности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди новорожденных родильных стационаров Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. С. 352-363. [Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian)] https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39
 5. Практическое руководство «Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденный приказом МЗ КР №795 от11.2018г. [Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.]
 6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7
 7. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1
 8. Данилова В. В. Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных. Медицина неотложных состояний. 2016; №7 (78): 120-123. [Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)]
 9. Лекманов А.У., Миронов П.И., Александрович Ю.С., Азовский Д.К., Попов Д.А., Пшениснов К.В и др. Сепсис у детей: федеральные клинические рекомендации (проект). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021; Т. 11, №2: 241-292. DOI: 17816/psaic969 [Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)]
 10. Хацко В., Потапов В. В., О. К. Зенин Этиология, патогенез и диагностика сепсиса (обзор литературы). Медицинские науки. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 [Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)]
Для цитирования

Аманбеков Э.Б., Асыранова У.С., Абдиразаков Н.А., Рыскулбекова А. Б. Сепсис новорождённых, как проблема эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (по данным ОЗ г. Бишкек). Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

Англисче
About authors

Amanbekov Eldiiar Bakytovich, postgraduate scientific researcher of the National Institute of Public Health, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
Asyranova Uulke Syrdybekovna, applicant for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences, researcher at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ryskulbekova Aynagul Baysalovna, Deputy Chief Physician - Center for State Sanitary and Epidemiological Supervision of Bishkek, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016
2. The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023. who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis

3. The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020. 9789240010789-eng.pdf (who.int)

4. Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian) https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39

5. Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.
6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7

8. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1

9. Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)

10. Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)
11. Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)

For citation

Amanbekov E.B., Asyranova U.S., Abdirazakov N.A.,Rysku lbekova A.B. Sepsis of newborns as a problem in the sureil lance of infections associated with the provision of medical care (according to the Bishkek city health department). Health care of Kyrgyzstan scientific and practical journal 2024,  No.1, pp. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Аманбеков Элдияр Бакытович, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун аспирантурасынын илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Асыранова Уулке Сырдыбековна, медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасына талапкер, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Рыскулбекова Айнагүл Байсаловна, башкы дарыгердин орун басары - Бишкек шаарынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер
 1. Сборник клинических протоколов по неонатологии «Уход за детьми с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела», утвержденный приказом МЗ КР № 104 от 10 февраля 2016 года [Collection of clinical protocols on neonatology "Care for children with very low body weight and extremely low body weight", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 104 dated February 10, 2016]
 2. Всемирная организация здравоохранения. Сепсис, основные факты 19.07.2023. [The World Health Organization. Sepsis, basic facts 07/19/2023.] who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/sepsis
 3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад об эпидемиологии и бремени сепсиса, 09 сентября 2020 г. [The World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis, September 09, 2020] 9789240010789-eng.pdf (who.int)
 4. Соромбаева Н. О., Темиров Н. М., Асыранова У. С., Темирова В. Н., Абдыраева Б. Р., Жолдошев С. Т., и др. Превалентности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди новорожденных родильных стационаров Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. С. 352-363. [Sorombaeva NO, Temirov NM, Asyranova US, Temirova VN, Abdyrayeva BR, Zholdoshev ST, et al. (2022). Prevalence of Healthcare-Associated Infections Among Newborns in Maternity Hospitals of the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 8(9), 352-363. (in Russian)] https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/39
 5. Практическое руководство «Инфекционный контроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденный приказом МЗ КР №795 от11.2018г. [Practical guide "Infection control in healthcare organizations of the Kyrgyz Republic", approved by Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 795 dated 11/22/2018.]
 6. Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020;395(10219):200-211. doi:10.1016/S0140-6736(19)32989-7
 7. Kumar A, Hammond N, Abbenbroek B., et al. Sepsis-coded hospitalisations and associated costs in Australia: a retrospective analysis. BMC Health Serv Res 23, 1319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10223-1
 8. Данилова В. В. Современные взгляды на диагностику сепсиса у новорожденных. Медицина неотложных состояний. 2016; №7 (78): 120-123. [Danilova V. V. Modern views on the diagnosis of sepsis in newborns. Emergency medicine. 2016; №7 (78): 120-123. (in Russian)]
 9. Лекманов А.У., Миронов П.И., Александрович Ю.С., Азовский Д.К., Попов Д.А., Пшениснов К.В и др. Сепсис у детей: федеральные клинические рекомендации (проект). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021; Т. 11, №2: 241-292. DOI: 17816/psaic969 [Lekmanov AU, Mironov PI, Alexandrovich YS, Azovsky DK, Popov DA, Pshenisnov KV, et al. Sepsis in children: federal clinical recommendations (draft). Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2021; vol. 11, No.2: 241-292. DOI: 10.17816/psaic969 (in Russian)]
 10. Хацко В., Потапов В. В., О. К. Зенин Этиология, патогенез и диагностика сепсиса (обзор литературы). Медицинские науки. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 [Khatsko V, Potapov VV, Zenin O K, Etiology, pathogenesis and diagnosis of sepsis (literature review). Medical sciences. 2017; № 3 (43): 139–150. DOI 10.21685/2072-3032-2017-3-15 (in Russian)]
Цитата үчүн

Аманбеков Э.Б., Асыранова У.С., Абдиразаков Н.А., Рыскулбекова А. Б. Неонаталдык сепсис, медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан инфекцияларга эпидкөзөмөл көйгөйү катары (Бишкек ш. саламаттык сактоо уюмдарынын маалыматтары боюнча). Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 22-29. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.2.22.29

Көрүүлөр: 491
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support