Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Клиникалык үлгүлѳрдүн бактериологиялык анализи

Клиникалык үлгүлѳрдүн бактериологиялык анализи
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Ириңдүү-сезгенүү ооруларын бактериологиялык изилдөө ыкмасы диагностиканын алтын стандарты бойдон калууда. Методдун сезгичтигине клиникалык материалдын мүнөздөмөлөрү, үлгүлөрдү алуу техникасы, колдонулган азык каражаттары жана изилдөө шарттары таасир этет. Ошондуктан, антибактериалдык терапия көбүнчө эмпирикалык мүнөзгө ээ. Бул изилдөөнүн максаты ириңдүү-сезгенүү ооруларынын этиологиялык түзүлүшүн аныктоо болгон. Материалдар жана ыкмалар. Анализдин объектилери болуп 2019-2021-жылдардагы клиникалык үлгүлөрдү изилдөөнүн жыйынтыктары эсептелет. Үлгүлөр колдонуудагы көрсөтмөлөргө ылайык кадимки жана хромогендик азыктандыруучу азыктарды колдонуу менен классикалык бактериологиялык ыкма менен изилденди. Жыйынтыктар жана талкуулар. Изилденген үлгүлөрдүн структурасын талдоо көрсөткөндөй, заараны бактериурияга изилдөө - 25,55%, кан стерилдүүлүгүн аныктоо - 22,5% түздү, жараат, тамактын мазогу, какырык азыраак текшерилип, 10,86%; 3,87% жана 2,84% түзкөн. Какырыктан (99,15% жана тамактын мазогунун (97,28%) салыштырмалуу оң натыйжаларынын жогорку аныктоо көрсөткүчү, кыязы, дем алуу жолдору аркылуу өткөндө какырыктын табигый булганышы менен байланыштырылат. Жарааттын мазогу (36,7%), заараны (44,23% изилдөөдө көрсөтүлгөн оң натыйжалар табылган. Кан стерилдүүлүгүн изилдөөнүн салыштырмалуу төмөн көрсөткүчү (28,96%), кыязы, антибиотик терапиясынан кийин кан үлгүлөрүн бир жолу чогултуу менен байланышкан. Үлгүлөрдөн бөлүнүп алынган бактериялардын спектрин талдоо шарттуу бактериялардын ичинен Enterobacterales (34,9%), стафилококктор (27,7%) жана сейрек кездешүүчү стрептококктор (13,9%) жана Pseudomonas aeruginosa (4,50%) жана башка микроорганизмдер (19,10%) бөлүнөрүн көрсөттү. Башка микроорганизмдердин тобуна Candida spp, Acinetobacter spp, Moraxella spp жана көгөрүп кирет. Билдирилген маалыматтар Listeria spp, Legionella spp, Micoplasma spp сыяктуу кан инфекциялары жана төмөнкү дем алуу жолдорунун инфекциялары үчүн маанилүү микроорганизмдердин спектрин чагылдырбайт. Ушуга байланыштуу маанилүү микроорганизмдердин спектрин кеңейтүү, сапатты камсыз кылуу жана сезгич азык каражат тарын,микробиологиялык анализаторлорду колдонуу менен зарыл. Жыйынтык. Заараны бактериурияга изилдөө - 25,55%, кан стерилдү үлүгүн аныктоо - 22,5%, жараат, тамактын мазогу, какырык азыраак текшерилип, 10,86%; 3,87% жана 2,84% түзкөн.Сезгенүү процесстеринин себеби көбүнчө Enterobacterales тукумундагы бактериялар (34,9%), стафилококктор (27,7%) жана азыраак стрептококктор (13,9%), Pse udomonas aeruginosa (4,50%) жана башка микроорганизмдер (19,10%). Сезимтал жана атайын хромогендик агарларды жана микробиологиялык анализаторлорду колдонуу изилдөөнүн ишенимдүү жана өз убагында натыйжаларын камсыз кылат.

Авторлор жөнүндө

Ашыралиева Дамира Омурзаковна, врач-бактериолог, Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля Национального института Общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргы зская Республика
Умуралиева Алиман Мамадалиева, кандидат медицинских наук, и.о.доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева МЗ; МНиО, Бишкек, Кыргызская Республика
Аманкулова Гулнара Эркинбековна, бактериолог, заведующая диагностической лаборатории Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Ashyralieva Damira Omurzakovna, bacteriologist, Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Umuralieva Aliman Mamadalievna, Candidate of Medical Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the Kyrgyz State Medical Academy named after. I.Akhunbaeva MOH; MSaE, Bishkek, Kyrgyz Republic
Amankulova Gulnara Erkinbekovna, bacteriologist, Head of Diagnostic laboratory of the Department prevention Diseases and State sanitary and Epidemiological Surveillance, the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Ашыралиева Дамира Өмүрзаковна, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун бактериологу, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Умуралиева Алиман Мамадалиевна, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын микробиология, вирусология жана иммунология кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу. И.Ахунбаева ССМ; MSAE, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Аманкулова Гульнара Эркинбековна, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгынын диагностикалык лабораториясынын башчысы, бактериолог, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
Для цитирования

Ашыралиева Д.О., Умуралиева А.М., Аманкулова Г.Э. Бактериологический анализ клинических образцов. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

For citation

Ashyralieva D.O., Umuralieva A.M., Amankulova G.E. Bac teriological analysis of clinical samples.Health care of Kyr gyzstan scientific and practical journal 2024,No.1, pp. 41- 46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

Цитата үчүн

Ашыралиева Д.О., Умуралиева А.М., Аманкулова Г.Э. Клиникалык үлгүлѳрдүн бактериологиялык анализи. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

Авторлор Ашыралиева Д.О., Умуралиева А.М. , Аманкулова Г.Э.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46
Беттер 41-46
Негизги сөздөр Бактерия, Микроорганизмдерди идентификациялоо, Антибиотикке сезимталдык, Туруктуулук
Орусча
Об авторах

Ашыралиева Дамира Омурзаковна, врач-бактериолог, Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля Национального института Общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргы зская Республика
Умуралиева Алиман Мамадалиева, кандидат медицинских наук, и.о.доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева МЗ; МНиО, Бишкек, Кыргызская Республика
Аманкулова Гулнара Эркинбековна, бактериолог, заведующая диагностической лаборатории Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы
 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
Для цитирования

Ашыралиева Д.О., Умуралиева А.М., Аманкулова Г.Э. Бактериологический анализ клинических образцов. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

Англисче
About authors

Ashyralieva Damira Omurzakovna, bacteriologist, Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Umuralieva Aliman Mamadalievna, Candidate of Medical Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the Kyrgyz State Medical Academy named after. I.Akhunbaeva MOH; MSaE, Bishkek, Kyrgyz Republic
Amankulova Gulnara Erkinbekovna, bacteriologist, Head of Diagnostic laboratory of the Department prevention Diseases and State sanitary and Epidemiological Surveillance, the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References
 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
For citation

Ashyralieva D.O., Umuralieva A.M., Amankulova G.E. Bac teriological analysis of clinical samples.Health care of Kyr gyzstan scientific and practical journal 2024,No.1, pp. 41- 46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Ашыралиева Дамира Өмүрзаковна, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун бактериологу, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Умуралиева Алиман Мамадалиевна, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын микробиология, вирусология жана иммунология кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу. И.Ахунбаева ССМ; MSAE, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Аманкулова Гульнара Эркинбековна, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгынын диагностикалык лабораториясынын башчысы, бактериолог, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер
 1. А.В.Голуб Пероральные цефалоспорины III поколения в амбулаторной клинической практике. Клиническая микробиология и антимикробная химия терапия 2015, Том 17, №1. С 18-22.
 2. Чубукова О.А. Совершенствование эпидемиологического и микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за внебольничными пневмониями. Автореф. дис. канд. мед.наук. - Нижний Новгород. – 2012. – 26с
 3. Juven T. Clinical profile of serologically diagnosed pneumococcal pneumonia/ T. Juven, J. Mertsola, P. Toikka et al.// Pediatr. Infect. Dis. J. – 2001. –Vol. 20. -№ 11. -Р.1028-1033
Цитата үчүн

Ашыралиева Д.О., Умуралиева А.М., Аманкулова Г.Э. Клиникалык үлгүлѳрдүн бактериологиялык анализи. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.5.41.46

Көрүүлөр: 433
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support