Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциянын алдын алуу жана контролдоо боюнча мониторинг жана баалоо

Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциянын алдын алуу жана контролдоо боюнча мониторинг жана баалоо
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Инфекциянын алдын алуу жана көзөмөлдөө – саламаттыкты сактоо уюмдарында инфекциялардын алдын алуу боюнча системалык мамиле. Бул практика саясатты иштеп чыгуудан баштап медициналык персоналга чейин саламаттыкты сактоонун бардык деңгээлдерди камтыйт. Бейтаптын коопсуздугун жана медициналык тейлөөнүн сапатын камсыз кылуу үчүн бул универсалдуу мааниге ээ. Ооругандардын санынын көбөйүшү жана антибиотиктерге туруктуулугу менен актуалдуулугу жогорулайт. ДССУ бул чакырыктарга жооп иретинде глобалдык стратегияны сунуштады. Саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциянын алдын алуу боюнча натыйжасыз чаралар микробдорго каршы туруктуулукту жана саламаттыкты сактоо менен байланышкан инфекцияларды жогорулатуунун негизги фактору болуп саналат. Бирок, мындай инфекциялардын олуттуу бөлүгүн алдын алуу үчүн потенциал бар, бул алардын жайылышын азайтуу стратегиялары боюнча ДСУнун глобалдык стратегиясын иштеп чыгуу менен колдоого алынат. Бул изилдөөнүн максаты талдоо, инфекциянын алдын алуу жана көзөмөлдөө мониторингинин жана баалоонун негизги аспектилерин аныктоо жана натыйжаларды жана алардын заманбап медициналык практикадагы маанисин талкуулоо болуп саналат. Материалдар жана методдор. инфекцияны алдын алуу жана көзөмөлдөөнү баалоо Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 10.10.2023-жылдан 11.06.2023-жылга чейин түз байкоо жүргүзүү ыкмасы менен жүргүзүлгөн. Баалоо ооруканалар жана БМСЖ үчүн иштелип чыккан баалоо текшерүү тизмесин колдонуу менен жүргүзүлгөн. Статистикалык маалыматтарды иштетүү MS Office Excel 365 программасында аткарылган, анын ичинде статистикалык байкоо, корреляция жана регрессиялык талдоо ыкмалары. Жыйынтыктар жана талкулоо. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда инфекцияны алдын алуу жана көзөмөлдөөнү баалоонун жыйынтыгы бир катар компоненттер боюнча жогорку эффективдү үлүктү көрсөттү. Натыйжалуулуктун эң жогорку критерийлерине төмөнкү компоненттер боюнча жетишилген: “Медициналык процедуралардын коопсуздугу” (84,9%), “Медициналык калдыктарды башкаруу” (82,4%), “Борбордук стерилизация бөлүмү” (77,5%), “Оорукананын гигиенасы” (76,2%). Администрациялык камсыздоодо (66,5%), изоляциялоо тутумунда (60,2%), медициналык персоналды даярдоодо (26%) жана эпидемиологиялык көзөмөлдө (33,5%) базалык деңгээл (25-50%) иш-ча ралардын орточо натыйжалуулугу жакшыртуу чараларын талап кылат. Бул жыйынтыктар саламаттыкты сактоо провайдерлерин окутууну жана саламаттык сактоо менен байланышкан инфекцияларды көзөмөл дөө аракеттерин жакшыртуу зарылдыгын көрсөтүп турат. Жыйынтык. Административдик колдоодо (66,5%) жана изоляциялык системаларда (60,2%) натыйжалуулуктун орточо деңгээли, ошондой эле медициналык персоналды окутууда (26%) жана эпидемиологиялык көзөмөлдө (33,5%) натыйжалуулуктун төмөн экени аныкталган. Бул инфекцияны көзөмөлдөөнүн пландарында өнүктүрүү боюнча көбүрөөк иш-чараларды киргизүү зарылдыгын көрсөтүп турат. Сунуштар жакшыртылган административдик колдоону, изоляция системаларын, саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин квалификациясын жогорула тууну жана саламаттык сактоо менен байланышкан инфекцияларынын көзөмөлүн камтыйт.

Авторлор жөнүндө

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Эсеналиева Айдай Дуйшонбековна, аспирант, научный сотрудник  Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Esenalieva Aidai Duishonbekovna, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Amanbekov Eldiiar Bakytovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Эсеналиева Айдай Дүйшөнбековна, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Аманбеков Элдияр Бакытович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
Для цитирования

Абдиразаков Н.А., Эсеналиева А.Д., Аманбеков Э.Б. Мониторинг и оценка профилактики инфекций и инфекционного контроля в ОЗ города Бишкек и Чуйской области. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

For citation

Abdirazakov N. A., Esenalieva A. D., Amanbekov E. B. Monitoring and evaluation of infection prevention and control in health care facilities in the city of Bishkek and Chui region Health care of Kyrgyzstan scientific and practical journal 20 24,  No.1, pp. 47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

Цитата үчүн

Абдиразаков Н.А., Эсеналиева А.Д., Аманбеков Э.Б. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциянын алдын алуу жана контролдоо боюнча мониторинг жана баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 47-53.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

Авторлор Абдиразаков Н.А., Эсеналиева А. Д., Аманбеков Э.Б.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53
Беттер 47-53
Орусча
Об авторах

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Эсеналиева Айдай Дуйшонбековна, аспирант, научный сотрудник  Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник Республиканского научно-практический центр инфеционного контроля при Национальном институте общественного здоровья МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы
 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
Для цитирования

Абдиразаков Н.А., Эсеналиева А.Д., Аманбеков Э.Б. Мониторинг и оценка профилактики инфекций и инфекционного контроля в ОЗ города Бишкек и Чуйской области. Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

Англисче
About authors

Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Esenalieva Aidai Duishonbekovna, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Amanbekov Eldiiar Bakytovich, postgraduate student, researcher at the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control at the National Institute of Public Health of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References
 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
For citation

Abdirazakov N. A., Esenalieva A. D., Amanbekov E. B. Monitoring and evaluation of infection prevention and control in health care facilities in the city of Bishkek and Chui region Health care of Kyrgyzstan scientific and practical journal 20 24,  No.1, pp. 47-53. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Эсеналиева Айдай Дүйшөнбековна, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Аманбеков Элдияр Бакытович, аспирант, Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер
 1. Профилактика инфекций и инфекционный контроль/Доклад Генерального директора – 10 января 2022г. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_12-ru.pdf
 2. Профилактика инфекций и инфекционный контроль GLOBAL (who.int)
 3. Ежедневные новости семьдесят сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2023 г. https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly---daily-update--27-may-2023
 4. Alp E., Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. J. Infect. Dev. Ctries, 2015, vol. 9, no. 10, pp. 1040–1045. doi: 10.3855/jidc.6832
 5. Cosgrove S.E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Infect. Dis., 2006, vol. 42 (suppl. 2), pp. S82–S89. doi: 10.1086/499406
 6. Laxminarayan R., Duse A., Wattal C., Zaidi A.K., Wertheim H.F., Sumpradit N., Vlieghe E., Hara G.L., Gould I.M., Goossens H., Greko C., So A.D., Bigdeli M., Tomson G., Woodhouse W., Ombaka E., Peralta A.Q., Qamar F.N., Mir F., Kariuki S., Bhutta Z.A., Coates A., Bergstrom R., Wright G.D., Brown E.D., Cars O. Antibiotic resistance-the need for global solutions. Lancet Infect. Dis., 2013, vol. 13, no. 12, pp. 1057–1098. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70318-9
 7. llegranzi B., Bagheri Nejad S., Combescure C., Graafmans W., Attar H., Donaldson L., Pittet D. Burden of endemic healthcare-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, vol. 377, no. 9761, pp. 228– 241. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
 8. Report on the endemic burden of healthcare-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization, 2011. URL: http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf (18.08.2021)
 9. Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L., Duan N., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Intern. Med., 2013, vol. 158, no. 5, pt 2, pp. 365– 368. doi: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001
Цитата үчүн

Абдиразаков Н.А., Эсеналиева А.Д., Аманбеков Э.Б. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун саламаттык сактоо мекемелеринде инфекциянын алдын алуу жана контролдоо боюнча мониторинг жана баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 47-53.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.6.47.53

Көрүүлөр: 452
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support