Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы кургак учуктун инфекциясын көзөмөлдөөгө баа берүү, 2023-ж.

Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы кургак учуктун инфекциясын көзөмөлдөөгө баа берүү, 2023-ж.
Полный текст  

Корутунду

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасынын функцияларынын бири болуп саламаттык сактоо уюмдарында кургак учукка каршы инфекциялык көзөмөлдөө иш-чараларын жүргүзүү саналат. Кургак учукка каршы күрөшүү боюнча инфекциялык көзөмөлдөө иш-чаралардын туура жүргүзүлүшү кургак учуктун бейтаптардан медицина кызматкерлерине нозокомиалдык таралышын же бейтаптардын арасында инфекциянын кайчылаш таралышынын алдын алат. Республиканын бардык 25 (100%) кургак учукка каршы ооруканаларында жана республиканын бардык аймактарында 895 баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү уюмдарында (49,9%) кургак учукка каршы инфекциялык контролдоо иш-чараларынын аткарылышына баа берилди. Баалоо натыйжалары үч критерий боюнча чечмеленди (эң жакшы, жакшы жана канааттандырарлык). Анын негизинде өлкөдөгү кургак учукка каршы бардык ооруканаларга канааттандырарлык баа берилди, баалоо көрсөткүчү 70% жана андан жогору болду. Бааланган МСАК саламаттык сактоо уюмдарынын ичинен 41,3%ы гана канааттандырарлык көрсөткүчкө туура келет (70% жана андан көп).

Авторлор жөнүндө

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, аспирант Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, врач-эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Курманов Рустам Абдыкайыпович, доктор медицинских наук, профессор, ректор Кыргызского Государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Данияро ва, Бишкек,Кыргызская Республика

Temirbekov Sanzharbek Temirbekovich, graduate student at the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mukhtarov Myrzabek Mukhtarovich, epidemiologist of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kurmanov Rustam Abdykaiypovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Курманов Рустам Абдыкайыпович, медицина илимдеринин доктору, профессор, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
Для цитирования

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М., Курманов Р.А. Оценка инфекционного контроля туберкулёза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики, 2023. Здравоохранение Кыргызстана научно -практический журнал 2024, № 1, с. 67-71. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

For citation

Temirbekov S.T., Mukhtarov M.M., Kyrmanov R.A. Assessm ent of TB infection control in health care organizations of the Kyrgyz Republic, 2023. Health care of Kyrgyzstan scientific  and practical journal 2024, No.1, pp.67-71.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

Цитата үчүн

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М., Курманов Р.А. Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы кургак учуктун инфекциясын көзөмөлдөөгө баа берүү, 2023-ж. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 67-71. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

Авторлор Темирбеков С. Т., Мухтаров М.М., Курманов Р.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71
Беттер 67-71
Негизги сөздөр кургак учук, саламаттыкты сактоо уюмдары, Инфекциялык көзөмөл, Баалоо, Баштапкы медициналык-санитардык , Баштапкы медициналык-санитардык жардам уюмдары (МСЖУ)
Орусча
Об авторах

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, аспирант Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, врач-эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Курманов Рустам Абдыкайыпович, доктор медицинских наук, профессор, ректор Кыргызского Государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Данияро ва, Бишкек,Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы
 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
Для цитирования

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М., Курманов Р.А. Оценка инфекционного контроля туберкулёза в организациях здравоохранения Кыргызской Республики, 2023. Здравоохранение Кыргызстана научно -практический журнал 2024, № 1, с. 67-71. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

Англисче
About authors

Temirbekov Sanzharbek Temirbekovich, graduate student at the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mukhtarov Myrzabek Mukhtarovich, epidemiologist of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kurmanov Rustam Abdykaiypovich, Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

References
 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
For citation

Temirbekov S.T., Mukhtarov M.M., Kyrmanov R.A. Assessm ent of TB infection control in health care organizations of the Kyrgyz Republic, 2023. Health care of Kyrgyzstan scientific  and practical journal 2024, No.1, pp.67-71.
https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Курманов Рустам Абдыкайыпович, медицина илимдеринин доктору, профессор, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер
 1. Информационный бюллетень «Основные факты», Всемирная организация здравоохранения, ноябрь 2023г. (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis).
 2. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml)
 3. Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН (https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesjachnyj-bjulleten-sjesizn-2.html).
 4. Инфекционный контроль туберкулеза в ОЗ КР. Методическое руководство. – Б: 2023. – 44 с.
 5. Оценочный лист состояния инфекционного контроля туберкулеза в противотуберкулезных организаций здравоохранения. - Б: 2023. – 28.с.
Цитата үчүн

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М., Курманов Р.А. Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы кургак учуктун инфекциясын көзөмөлдөөгө баа берүү, 2023-ж. Кыргызстандын саламаттык сактоо илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 67-71. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.9.67.71

Көрүүлөр: 455
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support