Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы COVID-19, пневмония менен ооруган бейтаптарга жардам көрсөткөн стационарларда инфекциялык контролдоо программаларын ишке ашырууга баа берүү, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл

Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы COVID-19, пневмония менен ооруган бейтаптарга жардам көрсөткөн стационарларда инфекциялык контролдоо программаларын ишке ашырууга баа берүү, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл
Полный текст  

Корутунду

COVID-19 пандемиясы дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да кеңири жайылды. Саламаттыкты сактоо уюмдарында коргоо жана инфекцияны көзөмөлдөө боюнча чаралардын жетишсиздиги медицина кызматкерлеринин арасында оорунун өсүшүнө алып келди. 2020-жылы саламаттыкты сактоо уюмдарында инфекциялык көзөмөлдөө практикасына байкоо жүргүзүүнүн жана COVID-19, COVID-19га шектелген, пневмония учурларын башкаруу боюнча 80 койкалуу же андан көп ооруканалардын, 100 койкалуу жана андан жогору амбулаториялык ооруканаларда медициналык персоналынын сурамжылоосунун негизинде кросс-секциялык изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн максаты инфекциялык контролдоо чараларына баа берүү, кемчиликтерди аныктоо жана сунуштарды берүү болду. Баалоо 16 саламаттыкты сактоо уюмунда (22 бөлүмдө) жүргүзүлдү, анын ичинен 2 мекеме социалдык объектилерден өзгөртүлүп, Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда күндүзгү амбулатория катары иштеген. Маалыматтарды талдоо административдик чаралардын жетишсиздигин, инженердик-техникалык иш-чаралардын жоктугун жана жеке коргонуу каражаттарын эффективдүү пайдаланбаганын аныктады.

Авторлор жөнүндө

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, аспирант Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, врач-эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Национального института общественного здоровья,Бишкек, Кыргызская Республика

Temirbekov Sanzharbek Temirbekovich, graduate student at the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mukhtarov Myrzabek Mukhtarovich, epidemiologist of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
Для цитирования

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М. Оценка выполнения программ инфекционного контроля в стационарах, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, с пневмонией в гг. Бишкек, Ош и в Чуйской области, Кыргызской Республики, 2020 год . Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78

 

For citation
Temirbekov S.T., Mukhtarov M.M.Evaluation of the impleme ntation of infection control programs in hospitals providing care to COVID-19 patients and with pneumonia in cities Bis hkek,Osh and Chui oblasts, Kyrgyz Republic,2020. Health care of Kyrgyzstan scientific  and practical journal 2024,  No.1, pp. 72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78
Цитата үчүн

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М. Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы COVID-19, пневмония менен ооруган бейтаптарга жардам көрсөткөн стационарларда инфекциялык контролдоо программаларын ишке ашырууга баа берүү, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл. Кыргызстандын саламаттык сактоо
илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78

Авторлор Темирбеков С. Т., Мухтаров М.М.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78
Беттер 72-78
Негизги сөздөр COVID-19, Инфекциялык көзөмөл, Административдик чаралар, Коргонуу чаралары
Орусча
Об авторах

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, аспирант Национального института общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, врач-эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Национального института общественного здоровья,Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы
 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
Для цитирования

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М. Оценка выполнения программ инфекционного контроля в стационарах, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, с пневмонией в гг. Бишкек, Ош и в Чуйской области, Кыргызской Республики, 2020 год . Здравоохранение Кыргызстана научно-практический журнал 2024, № 1, с.72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78

 

Англисче
About authors

Temirbekov Sanzharbek Temirbekovich, graduate student at the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mukhtarov Myrzabek Mukhtarovich, epidemiologist of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

References
 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
For citation
Temirbekov S.T., Mukhtarov M.M.Evaluation of the impleme ntation of infection control programs in hospitals providing care to COVID-19 patients and with pneumonia in cities Bis hkek,Osh and Chui oblasts, Kyrgyz Republic,2020. Health care of Kyrgyzstan scientific  and practical journal 2024,  No.1, pp. 72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78
Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Темирбеков Санжарбек Темирбекович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун аспиранты, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Мухтаров Мырзабек Мухтарович, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун эпидемиологу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер
 1. Coronavirus disease. 2019 (COVID-19): situation report – 436. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-43-covid-19.pdf?sfvrsn=2c21c09c_2.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. MMWR 2005;54(No. RR-17): [inclusive page numbers].54(RR-17):43-4.
 3. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva2009.
 4. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2003, 52(RR–10).
 5. Всемирная Организация Здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (nCoV). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
 6. CDC. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. March 2020. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html.
Цитата үчүн

Темирбеков С.Т., Мухтаров М.М. Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы COVID-19, пневмония менен ооруган бейтаптарга жардам көрсөткөн стационарларда инфекциялык контролдоо программаларын ишке ашырууга баа берүү, Кыргыз Республикасы, 2020-жыл. Кыргызстандын саламаттык сактоо
илимий-практикалык журналы 2024, № 1, б. 72-78. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2024.1.3.10.72.78

Көрүүлөр: 473
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support