Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Салттуу технологияларды колдонуунун фонунда түтүктүү сөөктөрдүн посттравматикалык өнөкөт остеомиелити менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун дароо жана узак мөөнөттүү натыйжалары

Салттуу технологияларды колдонуунун фонунда түтүктүү сөөктөрдүн посттравматикалык өнөкөт остеомиелити менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун дароо жана узак мөөнөттүү натыйжалары
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Өнөкөт остеомиелит - кеңири таралган ириңдүү сезгенүү ооруларынын бири. Ири оорулары бар бей- таптардын арасында өнөкөт посттравматикалык остеомиелит менен ооругандардын үлүшү 6-10% ды түзөт. За- манбап изилдөөлөр көрсөткөндөй, ачык сөөк сыныктарынан кийин остеомиелит 10-22% учурларда, жабык сыныктарды хирургиялык дарылоодон кийин - 2ден 7% га чейин жана көбүнчө түтүктүү сөөктөрдө кездешет [13]. Ири хирургиялык инфекцияны дарылоо бүгүнкү күнгө чейин эң маанилүү жана чечүү кыйын болгон көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда, бул организмдин иммундук каршылыгынын төмөндөшү менен гана эмес, антибиотиктерге туруктуу микрофлора штаммдарынын кеңири колдонулушу менен байланыштуу, бирок ошондой эле көптөгөн авторлор хирургиялык кийлигишүүлөрдүн канааттандырарлык эмес жыйынтыктары менен, госпи- талга чейинки этапта эрте диагноз коюу каталарында, операцияга чейинки даярдыкта, ошондой эле операцияны жасоо техникасында көрүшөт [14,15]. Проблеманын социалдык мааниси, ириңдүү оорулар жана остеомиелит негизинен калктын эң эффективдүү бөлүгүнөн жабыркайт, мында бейтаптардын 90% дан көбү кийинчерээк майып болуп калышат [16]. Бул көбүнчө жаракаттардын жогорку деңгээлине, таяныч-кыймыл аппаратынын оор жаракаттарынын үлүшүнүн өсүшүнө жана травмадан кийинки остеомиелиттин санынын көбөйүшүнө, ошондой эле хирургиялык дарылоо ыкмаларына көрсөтмөлөрдүн кеңейишине негизинен байланыштуу ошондой эле металл остеосинтезинин ар кандай түрлөрү да түрткү болот.

Авторлор жөнүндө

Абдурасулов Майсалбек Калмурзаевич, врач-ортопед, соискатель Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения,Чуйская область, Аламудунский район, с. Таш Дөбө,Кыргызская Республика;
Сагымбаев Эрмек Маратович, аспирант Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения,Чуйская область, Аламудунский район, с. Таш Дөбө,Кыргызская Республика;
Буларкиева Элиза Алымкуловна, кандидат медицинских наук, ученый секретарь , врач-кардиоревматолог, Кыргызского НИИ курортологии и восстановительного лечения, с. Таш-Дөбө, Кыргызская Республика.

Abdurasulov Maysalbek Kalmurzaevich, orthopedic doctor, applicant of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic;
Sagymbaev Ermek Maratovich, graduate student of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic;
Bularkieva Eliza Alymkulovna, Candidate of Medical Sciences, Scientific Secretary of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Cardiorheumatologist, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic

Абдурасулов ​​Майсалбек Калмурзаевич, врач-ортопед, Курортология жана кайра калыбына келтируучу дарылоо Кыргыз  иизилдөө институтунун илимий кызматкери, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы;

Сагымбаев Эрмек Маратович, Кыргыз курортология жана реабилитациялык дарылоо илим-изилдөө институтунун аспиранты, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы;

Буларкиева Элиза Алымкуловна, медицина илимдеринин кандидаты, кардио-ревматолог,Кыргыз курортология жана реабилитация илим-изилдөө институтунун илимий катчысы, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы.

 

Шилтемелер

1. Байзыханов С.К-Р. Применение антибактериального цементного носителя при лечении животных с острым травматическим остеомиелитом [Текст] / С.К-Р. Байызханов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
2. Веретельникова И.Ю. Экспериментальное обоснование применения композитных антибиотиксодержащих материалов при хирургическом лечении хронического неспецифического остеомиелита позвоночника [Текст] / И.Ю.Веретельникова // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
3. Власов, В.В. Введение в доказательную медицину [Текст] / В.В.Власов. – М.: Медиа Сфера, 2001. – С.58-60.
4. Гайятт, Г. Путеводитель читателя медицинской литературы. Принципы клинической практики, основанной на доказанном [Текст] // Г.Гайятт, Д.Ренни. – М.: МедиаСфера, 2003. – С.17-63.
5. Динаев, Ш.Л. Несвободная мышечно-надкостничная пластика в комплексном лечении остеомиелита дистальных метаэпифизов костей предплечья (анатомо-клиническое исследование) [Текст] / Ш.Л.Динаев // Автореф. дис. … канд. мед. наук.– М., 2014. – 20 с.
6. Живцов О.П. Хирургическое лечение остеомиелитических полостных дефектов длинных трубчатых костей с применением остеопластических материалов (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / О.П.Живцов // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2015. – 20 с.

7. Зайцев, А.Б. Реконструктивно-восстановительное лечение больных остеомиелитом голени [Текст] / Зайцев А.Б.: Автореф.дис. ... д-ра мед.наук. - Нижний Новгород, 2009. - 32 с.
8. Козлов, И.В. Пластическое замещение остеомиелитических дефектов голени и стопы лоскутами с осевым типом кровоснабжения (клинико-анатомическое исследование [Текст] / И.В. Козлов // Автореф. дис. ... канд.мед.наук - СПб., 2008. -24 с.
9.Одарченко Д.И. Применение локальных армирующих антибактериальных носителей при лечении хронического остеомиелита длинных костей (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] / Д.И.Одарченко // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2013. – 21 с.
10. Пекишев, А.В. Использование кровоснабжаемых кожно-костных лоскутов при лечении остеомиелита костей стопы и нижней трети голени [Текст] / А.В.Пекишев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2005. – 18 с.
11. Подгорнов, В.В. Использование кровоснабжаемых комплексов тканей при лечении остеомиелита пяточной кости [Текст]/ В.В.Подгорнов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 22 с.
12. Ячменев А.Н. Диагностика и лечение остеомиелита ключицы (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / А.Н.Ячменев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 20 с.

1. Bayzykhanov S.K-R. The use of an antibacterial cement carrier in the treatment of animals with acute traumatic osteomyelitis [Text] / S.K-R. Bayyzkhanov // Author. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 22 p.
2. Veretelnikova I.Yu. Experimental substantiation of the use of composite antibiotic-containing materials in the surgical treatment of chronic nonspecific osteomyelitis of the spine [Text] / I.Yu. Veretelnikova // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 22 p.
3. Vlasov, V.V. Introduction to evidence-based medicine [Text] / V.V Vlasov. - M .: Media Sfera, 2001. - S. 58-60.
4. Gayatt, G. A reader's guide to medical literature. Principles of clinical practice based on evidence [Text] // G. Gayatt, D. Rennie. - M .: MediaSfera, 2003. - P.17-63.
5. Dinaev, Sh.L. Non-free muscular-periosteal plastic in the complex treatment of osteomyelitis of the distal metaepiphyses of the forearm bones (anatomical and clinical study) [Text] / Sh.L. Dinaev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2014 .-- 20 p.
6. Zhivtsov OP Surgical treatment of osteomyelitis cavity defects of long tubular bones using osteoplastic materials (clinical and experimental study) [Text] / OP Zhivtsov // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 20 p.
7. Zaitsev, A.B. Reconstructive and restorative treatment of patients with lower leg osteomyelitis [Text] / Zaitsev AB: Author's abstract. dis. ... Doctor of Medical Sciences. - Nizhny Novgorod, 2009 .-- 32 p.
8. Kozlov, I. V. Plastic replacement of osteomyelitic defects of the leg and foot with flaps with an axial type of blood supply (clinical and anatomical study [Text] / IV Kozlov // Abstract of the thesis ... Candidate of Medical Sciences - SPb., 2008. - 24 p.
9. Odarchenko D.I. The use of local reinforcing antibacterial carriers in the treatment of chronic osteomyelitis of long bones (experimental clinical study) [Text] / DI Odarchenko // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2013 .-- 21 p.
10. Pekishev, A.V. The use of blood-supplied skin and bone grafts in the treatment of osteomyelitis of the bones of the foot and lower third of the leg [Text] / AV Pekishev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2005 .-- 18 p.
11. Podgornov, V.V. The use of blood-supplied tissue complexes in the treatment of osteomyelitis of the calcaneus [Text] / VV Podgornov // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2005 .-- 22 p.
12. Yachmenev A.N. Diagnosis and treatment of osteomyelitis of the clavicle (clinical and experimental study) [Text] / AN Yachmenev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2007 .-- 20 p.

1. Байзыханов С.К-Р. Применение антибактериального цементного носителя при лечении животных с острым травматическим остеомиелитом [Текст] / С.К-Р. Байызханов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
2. Веретельникова И.Ю. Экспериментальное обоснование применения композитных антибиотиксодержащих материалов при хирургическом лечении хронического неспецифического остеомиелита позвоночника [Текст] / И.Ю.Веретельникова // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
3. Власов, В.В. Введение в доказательную медицину [Текст] / В.В.Власов. – М.: Медиа Сфера, 2001. – С.58-60.
4. Гайятт, Г. Путеводитель читателя медицинской литературы. Принципы клинической практики, основанной на доказанном [Текст] // Г.Гайятт, Д.Ренни. – М.: МедиаСфера, 2003. – С.17-63.
5. Динаев, Ш.Л. Несвободная мышечно-надкостничная пластика в комплексном лечении остеомиелита дистальных метаэпифизов костей предплечья (анатомо-клиническое исследование) [Текст] / Ш.Л.Динаев // Автореф. дис. … канд. мед. наук.– М., 2014. – 20 с.
6. Живцов О.П. Хирургическое лечение остеомиелитических полостных дефектов длинных трубчатых костей с применением остеопластических материалов (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / О.П.Живцов // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2015. – 20 с.

7. Зайцев, А.Б. Реконструктивно-восстановительное лечение больных остеомиелитом голени [Текст] / Зайцев А.Б.: Автореф.дис. ... д-ра мед.наук. - Нижний Новгород, 2009. - 32 с.
8. Козлов, И.В. Пластическое замещение остеомиелитических дефектов голени и стопы лоскутами с осевым типом кровоснабжения (клинико-анатомическое исследование [Текст] / И.В. Козлов // Автореф. дис. ... канд.мед.наук - СПб., 2008. -24 с.
9.Одарченко Д.И. Применение локальных армирующих антибактериальных носителей при лечении хронического остеомиелита длинных костей (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] / Д.И.Одарченко // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2013. – 21 с.
10. Пекишев, А.В. Использование кровоснабжаемых кожно-костных лоскутов при лечении остеомиелита костей стопы и нижней трети голени [Текст] / А.В.Пекишев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2005. – 18 с.
11. Подгорнов, В.В. Использование кровоснабжаемых комплексов тканей при лечении остеомиелита пяточной кости [Текст]/ В.В.Подгорнов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 22 с.
12. Ячменев А.Н. Диагностика и лечение остеомиелита ключицы (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / А.Н.Ячменев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 20 с.

Для цитирования

Абурасулов М.Г., Сагымбаев Э.М.,Буларкиева Э.А. Ближайшие и отдаленные результаты хирургическ ого лечения больных с посттравматическим хроническим остеомиелитом трубчатых костей на фоне использования традиционных технологий. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 62-68.

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021124762

For citation

Abdurasulov M.G., Sagymbaev E.M.,Bularkieva E.A. Immediate and long-term results of surgical treatment of
patients with post-traumatic chronic osteomyelitis of tubular bones against the background of the use of traditional tech
nologies . Healthcare of Kyrgyzstan 2021,No. 4, pp. 62-68.https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124762

Цитата үчүн

Абурасулов М.Г., Сагымбаев Э.М.,Буларкиева Э.А. Салттуу технологияларды колдонуунун фонунда
түтүктүү сөөктөрдүн посттравматикалык өнөкөт остеомиелити менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун дароо жана узак мөөнөттүү натыйжалары. Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б.  62-68. doi.10.51350/zdravkg-2021124762

Авторлор Абурасулов М.Г., Сагымбаев Э.М., Буларкиева Э.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2021124762
Беттер 62-68
Негизги сөздөр остеомиелит, хирургиялык дарылоо, салттуу технологиялар, травмадан кийинки ириңдөө, жыйынтыктар
Орусча
Об авторах

Абдурасулов Майсалбек Калмурзаевич, врач-ортопед, соискатель Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения,Чуйская область, Аламудунский район, с. Таш Дөбө,Кыргызская Республика;
Сагымбаев Эрмек Маратович, аспирант Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения,Чуйская область, Аламудунский район, с. Таш Дөбө,Кыргызская Республика;
Буларкиева Элиза Алымкуловна, кандидат медицинских наук, ученый секретарь , врач-кардиоревматолог, Кыргызского НИИ курортологии и восстановительного лечения, с. Таш-Дөбө, Кыргызская Республика.

Полный текст

 PDF (RUS)

Список литературы

1. Байзыханов С.К-Р. Применение антибактериального цементного носителя при лечении животных с острым травматическим остеомиелитом [Текст] / С.К-Р. Байызханов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
2. Веретельникова И.Ю. Экспериментальное обоснование применения композитных антибиотиксодержащих материалов при хирургическом лечении хронического неспецифического остеомиелита позвоночника [Текст] / И.Ю.Веретельникова // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
3. Власов, В.В. Введение в доказательную медицину [Текст] / В.В.Власов. – М.: Медиа Сфера, 2001. – С.58-60.
4. Гайятт, Г. Путеводитель читателя медицинской литературы. Принципы клинической практики, основанной на доказанном [Текст] // Г.Гайятт, Д.Ренни. – М.: МедиаСфера, 2003. – С.17-63.
5. Динаев, Ш.Л. Несвободная мышечно-надкостничная пластика в комплексном лечении остеомиелита дистальных метаэпифизов костей предплечья (анатомо-клиническое исследование) [Текст] / Ш.Л.Динаев // Автореф. дис. … канд. мед. наук.– М., 2014. – 20 с.
6. Живцов О.П. Хирургическое лечение остеомиелитических полостных дефектов длинных трубчатых костей с применением остеопластических материалов (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / О.П.Живцов // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2015. – 20 с.

7. Зайцев, А.Б. Реконструктивно-восстановительное лечение больных остеомиелитом голени [Текст] / Зайцев А.Б.: Автореф.дис. ... д-ра мед.наук. - Нижний Новгород, 2009. - 32 с.
8. Козлов, И.В. Пластическое замещение остеомиелитических дефектов голени и стопы лоскутами с осевым типом кровоснабжения (клинико-анатомическое исследование [Текст] / И.В. Козлов // Автореф. дис. ... канд.мед.наук - СПб., 2008. -24 с.
9.Одарченко Д.И. Применение локальных армирующих антибактериальных носителей при лечении хронического остеомиелита длинных костей (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] / Д.И.Одарченко // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2013. – 21 с.
10. Пекишев, А.В. Использование кровоснабжаемых кожно-костных лоскутов при лечении остеомиелита костей стопы и нижней трети голени [Текст] / А.В.Пекишев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2005. – 18 с.
11. Подгорнов, В.В. Использование кровоснабжаемых комплексов тканей при лечении остеомиелита пяточной кости [Текст]/ В.В.Подгорнов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 22 с.
12. Ячменев А.Н. Диагностика и лечение остеомиелита ключицы (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / А.Н.Ячменев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 20 с.

Для цитирования

Абурасулов М.Г., Сагымбаев Э.М.,Буларкиева Э.А. Ближайшие и отдаленные результаты хирургическ ого лечения больных с посттравматическим хроническим остеомиелитом трубчатых костей на фоне использования традиционных технологий. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 62-68.

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021124762

Англисче
About authors

Abdurasulov Maysalbek Kalmurzaevich, orthopedic doctor, applicant of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic;
Sagymbaev Ermek Maratovich, graduate student of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic;
Bularkieva Eliza Alymkulovna, Candidate of Medical Sciences, Scientific Secretary of the Kyrgyz Research Institute of Resortology and Restorative Treatment, Cardiorheumatologist, Chui region, Alamudun district, Tash Dobo village, Kyrgyz Republic

Full text

 PDF (RUS)

References

1. Bayzykhanov S.K-R. The use of an antibacterial cement carrier in the treatment of animals with acute traumatic osteomyelitis [Text] / S.K-R. Bayyzkhanov // Author. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 22 p.
2. Veretelnikova I.Yu. Experimental substantiation of the use of composite antibiotic-containing materials in the surgical treatment of chronic nonspecific osteomyelitis of the spine [Text] / I.Yu. Veretelnikova // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 22 p.
3. Vlasov, V.V. Introduction to evidence-based medicine [Text] / V.V Vlasov. - M .: Media Sfera, 2001. - S. 58-60.
4. Gayatt, G. A reader's guide to medical literature. Principles of clinical practice based on evidence [Text] // G. Gayatt, D. Rennie. - M .: MediaSfera, 2003. - P.17-63.
5. Dinaev, Sh.L. Non-free muscular-periosteal plastic in the complex treatment of osteomyelitis of the distal metaepiphyses of the forearm bones (anatomical and clinical study) [Text] / Sh.L. Dinaev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2014 .-- 20 p.
6. Zhivtsov OP Surgical treatment of osteomyelitis cavity defects of long tubular bones using osteoplastic materials (clinical and experimental study) [Text] / OP Zhivtsov // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2015 .-- 20 p.
7. Zaitsev, A.B. Reconstructive and restorative treatment of patients with lower leg osteomyelitis [Text] / Zaitsev AB: Author's abstract. dis. ... Doctor of Medical Sciences. - Nizhny Novgorod, 2009 .-- 32 p.
8. Kozlov, I. V. Plastic replacement of osteomyelitic defects of the leg and foot with flaps with an axial type of blood supply (clinical and anatomical study [Text] / IV Kozlov // Abstract of the thesis ... Candidate of Medical Sciences - SPb., 2008. - 24 p.
9. Odarchenko D.I. The use of local reinforcing antibacterial carriers in the treatment of chronic osteomyelitis of long bones (experimental clinical study) [Text] / DI Odarchenko // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2013 .-- 21 p.
10. Pekishev, A.V. The use of blood-supplied skin and bone grafts in the treatment of osteomyelitis of the bones of the foot and lower third of the leg [Text] / AV Pekishev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2005 .-- 18 p.
11. Podgornov, V.V. The use of blood-supplied tissue complexes in the treatment of osteomyelitis of the calcaneus [Text] / VV Podgornov // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2005 .-- 22 p.
12. Yachmenev A.N. Diagnosis and treatment of osteomyelitis of the clavicle (clinical and experimental study) [Text] / AN Yachmenev // Abstract of the thesis. dis. ... Cand. honey. sciences. - M., 2007 .-- 20 p.

For citation

Abdurasulov M.G., Sagymbaev E.M.,Bularkieva E.A. Immediate and long-term results of surgical treatment of
patients with post-traumatic chronic osteomyelitis of tubular bones against the background of the use of traditional tech
nologies . Healthcare of Kyrgyzstan 2021,No. 4, pp. 62-68.https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124762

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Абдурасулов ​​Майсалбек Калмурзаевич, врач-ортопед, Курортология жана кайра калыбына келтируучу дарылоо Кыргыз  иизилдөө институтунун илимий кызматкери, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы;

Сагымбаев Эрмек Маратович, Кыргыз курортология жана реабилитациялык дарылоо илим-изилдөө институтунун аспиранты, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы;

Буларкиева Элиза Алымкуловна, медицина илимдеринин кандидаты, кардио-ревматолог,Кыргыз курортология жана реабилитация илим-изилдөө институтунун илимий катчысы, Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы.

 

Толук текст

 PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Байзыханов С.К-Р. Применение антибактериального цементного носителя при лечении животных с острым травматическим остеомиелитом [Текст] / С.К-Р. Байызханов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
2. Веретельникова И.Ю. Экспериментальное обоснование применения композитных антибиотиксодержащих материалов при хирургическом лечении хронического неспецифического остеомиелита позвоночника [Текст] / И.Ю.Веретельникова // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2015. – 22 с.
3. Власов, В.В. Введение в доказательную медицину [Текст] / В.В.Власов. – М.: Медиа Сфера, 2001. – С.58-60.
4. Гайятт, Г. Путеводитель читателя медицинской литературы. Принципы клинической практики, основанной на доказанном [Текст] // Г.Гайятт, Д.Ренни. – М.: МедиаСфера, 2003. – С.17-63.
5. Динаев, Ш.Л. Несвободная мышечно-надкостничная пластика в комплексном лечении остеомиелита дистальных метаэпифизов костей предплечья (анатомо-клиническое исследование) [Текст] / Ш.Л.Динаев // Автореф. дис. … канд. мед. наук.– М., 2014. – 20 с.
6. Живцов О.П. Хирургическое лечение остеомиелитических полостных дефектов длинных трубчатых костей с применением остеопластических материалов (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / О.П.Живцов // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2015. – 20 с.

7. Зайцев, А.Б. Реконструктивно-восстановительное лечение больных остеомиелитом голени [Текст] / Зайцев А.Б.: Автореф.дис. ... д-ра мед.наук. - Нижний Новгород, 2009. - 32 с.
8. Козлов, И.В. Пластическое замещение остеомиелитических дефектов голени и стопы лоскутами с осевым типом кровоснабжения (клинико-анатомическое исследование [Текст] / И.В. Козлов // Автореф. дис. ... канд.мед.наук - СПб., 2008. -24 с.
9.Одарченко Д.И. Применение локальных армирующих антибактериальных носителей при лечении хронического остеомиелита длинных костей (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] / Д.И.Одарченко // Автореф. дис. … канд.мед. наук. – М., 2013. – 21 с.
10. Пекишев, А.В. Использование кровоснабжаемых кожно-костных лоскутов при лечении остеомиелита костей стопы и нижней трети голени [Текст] / А.В.Пекишев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2005. – 18 с.
11. Подгорнов, В.В. Использование кровоснабжаемых комплексов тканей при лечении остеомиелита пяточной кости [Текст]/ В.В.Подгорнов // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 22 с.
12. Ячменев А.Н. Диагностика и лечение остеомиелита ключицы (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / А.Н.Ячменев // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 20 с.

Цитата үчүн

Абурасулов М.Г., Сагымбаев Э.М.,Буларкиева Э.А. Салттуу технологияларды колдонуунун фонунда
түтүктүү сөөктөрдүн посттравматикалык өнөкөт остеомиелити менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун дароо жана узак мөөнөттүү натыйжалары. Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б.  62-68. doi.10.51350/zdravkg-2021124762

Көрүүлөр: 1791
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)