Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Медициналык жардамга кайрылууда жана кургак учуктан дарыланууда максаттуу топтордун жүрүм-турумуна таасир этүүчү факторлорду баалоо

Медициналык жардамга кайрылууда жана кургак учуктан дарыланууда максаттуу топтордун жүрүм-турумуна таасир этүүчү факторлорду баалоо
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Кыргызстан кургак учуктун дарыга туруктуу формасынын көрсөткүчтөрү боюнча дүйнө өлкөлөрдун сап башында турат. Кургак учук менен ооруп калуу коркунучу бар адамдар көбүнчө жетүүгө кыйын болгон топ- тордун арасында болушат, бул аларга медициналык кызмат алууну кыйындатат. Изилдөө кургак учук менен оору- гандардын текшерилүүсүнө жана дарыланууну аяктоого көмөктөшүүчү факторлорду жана тоскоолдуктарды, кургак учук менен ооруган бейтаптарды жана алардын үй-бүлөлөрүн кодулоонун жана басмырлоонун себептерин жана түрлөрүн, ошондой эле калк арасында кургак учук жөнүндө туура эмес маалыматтарды аныктады.

Авторлор жөнүндө

Ибраимова Чолпон Таласбаевна, руководитель отдела по социальным и поведенческим изменениям Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Хоффман Саманта Александра, степень магистра в области общественного здравоохранения, директор по стратегической информации Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Алимахунов Анарбек Кумахунович, степень магистра в области социально-гуманитарного образования, специалист по социальным и поведенческим изменениям Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Ибраимова Айнура Султановна, кандидат медицинских наук, Директор Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика

Ibraimova Cholpon Talasbaevna, Social Behavior Change Team-Leader, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Huffman Samantha Alexandra, Master of Public Health (MPH), Strategic Information Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek,Kyrgyz Republic
Alimakhunov Anarbek Kumakhunovich, Master of Social Sciences, Social Behavior Change Team Specialist, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ibraimova Ainura Sultanovna, Ph.D., Chief of Party, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic

Ибраимова Чолпон Таласбаевна, социалдык жана жүрүм-турумду өзгөртүү бөлүмүнүн башчысы USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

Хоффман Саманта Александра, коомдук саламаттык сактоо боюнча магистр даражасы, стратегиялык маалымат багытынын директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Алимахунов Анарбек Кумахунович, коомдук-гуманитардык билим берүү боюнча магистр даражасы, социалдык жана жүрүм-турумду өзгөртүү боюнча адис USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ибраимова Айнура Султановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019. Женева, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сопутствующие заболевания ТБ и факторы риска.
https://www.who.int/tb/areas-of-work/treatment/risk-factors/en/
3. Всемирная организация здравоохранения и Международная организация по миграции (ВОЗ и МОМ). Профилактика туберкулеза и помощь мигрантам. Октябрь 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Жумалиева Ч. и др. «Какие диагностические барьеры среди вновь выявленных больных туберкулезом легких в Кыргызстане: задержка пациента». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Ноябрь 2014.
5. Токтогонова А. и др. «Факторы риска потери наблюдения среди пациентов с ТБ, получающих лечение препаратами второго ряда, в четырех регионах Кыргызстана». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Декабрь 2014.
6. Алимахунов А., Общественная осведомленность и восприятие туберкулеза: результаты оценки Джалал-Абадской области за 2017 год. Презентация на Второй международной конференции по борьбе с туберкулезом в Центральной Азии, сентябрь 2017 г.
7. Гончарова O. и др. «Туберкулез среди мигрантов в г. Бишкек, столице Кыргызской Республики». Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, решения здравоохранения для бедных. Том 7 № 3. Сентябрь 2017, 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Барманкулова А. и др. «Туберкулез и устойчивость к рифампицину среди мигрантов в Кыргызстане: выявление с помощью нового диагностического теста». Нагойский журнал медицинских наук, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Соколовски Саманта. «Гендерная оценка в Кыргызстане». Stop TB Partnership, 2016.
10. Проект USAID «Победим туберкулез». Оценка социально-экономических факторов, включая гендерные факторы, влияющие на получение медицинских услуг ТБ пациентами в Кыргызской Республике. Сентябрь 2018.
11. Хоффман С. и др. «Трудовая эксплуатация, уязвимость к туберкулезу и доступ к лечению среди узбекских трудовых мигрантов в Казахстане». Социальные науки и медицина, том 74, выпуск 6 (март 2012 г.): 864-872. DOI:10.1016/j.soc scimed.2011.07.019
12. Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, Колумбийский университет. Одномоментное исследование факторов риска заболевания туберкулезом среди мигрантов в странах Центральной Азии. Сентябрь 2015.

1. World Health Organization (WHO). Global Tuberculosis Report 2019. Geneva, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. World Health Organization (WHO). TB comorbidities and risk factors. https://www.who.int/tb/areas-of-work/ treatment/
risk-factors/en/
3. World Health Organization and International Organization for Migration (WHO and IOM). Tuberculosis Prevention and
Care for Migrants. Oct. 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Zhumalieva, Chynar, Meerim Ryspekova, and Dinara Madybaeva. “What are diagnostic barriers among newly diagnosedpulmonary TB patients in Kyrgyzstan: patient delay.” TB CARE I/KNCV research series. November 2014.
5. Toktogonova, Atyrkul, Svetlana Fedorova, Ekaterina Kotysheva, Ekaterina Maliukova, and Nurila Kurmanova. “Risk factors for loss to follow-up among TB patients on second line treatment in four regions of Kyrgyzstan.” TB CARE I/KNCV research series. December 2014.
6. Alimakhunov, Anarbek. “Public Awareness and Perceptions of TB: 2017 Jalal-Abad Oblast Assessment Results.” Presentation at the Second International Conference on TB Control in Central Asia, Sept. 2017
7. Goncharova, O., O. Denisiuk, R. Zachariah, K. Davtyan, D. Nabirova, C. Acosta, and A. Kadirov. “Tuberculosis among
migrants in Bishkek, the capital of the Kyrgyz Republic.” Public Health Action, Volume 7, Number 3 (21 September 20
17) : 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Barmankulova, Aigul, Michiyo Higuchi, Mohammad Abul Bashar Sarker, Md. Abdul Alim, and Nobuyuki Hamajima.“Tuberculosis and rifampicin resistance among migrants in Kyrgyzstan: detection by a new diagnostic test.” Nagoya Journal of Medical Sciences, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Sokolowski, Samanta. “Gender Assessment in Kyrgyzstan.” Stop TB Partnership, 2016.
10. USAID TB Defeat Project. “Evaluation of socio-economic factors, including gender-specific factors affecting receipt of medical services by TB patients in the Kyrgyz Republic.” Sept. 2018.
11. Huffman, Samantha A., Jaap Veen, Monique M. Hennink and Deborah A. McFarland. “Exploitation, vulnerability to tuberculosis and access to treatment among Uzbek labor migrants in Kazakhstan.” Social Science and Medicine, Volume 74, Issue 6 (March 2012): 864-872. DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.07.019
12. Columbia University Global Health Research Center of Central Asia. “A Cross-Sectional Study of Tuberculosis Risk Factors among Migrants in Central Asia.” Sept. 20151. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019. Женева, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сопутствующие заболевания ТБ и факторы риска.
https://www.who.int/tb/areas-of-work/treatment/risk-factors/en/
3. Всемирная организация здравоохранения и Международная организация по миграции (ВОЗ и МОМ). Профилактика туберкулеза и помощь мигрантам. Октябрь 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Жумалиева Ч. и др. «Какие диагностические барьеры среди вновь выявленных больных туберкулезом легких в Кыргызстане: задержка пациента». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Ноябрь 2014.
5. Токтогонова А. и др. «Факторы риска потери наблюдения среди пациентов с ТБ, получающих лечение препаратами второго ряда, в четырех регионах Кыргызстана». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Декабрь 2014.
6. Алимахунов А., Общественная осведомленность и восприятие туберкулеза: результаты оценки Джалал-Абадской области за 2017 год. Презентация на Второй международной конференции по борьбе с туберкулезом в Центральной Азии, сентябрь 2017 г.
7. Гончарова O. и др. «Туберкулез среди мигрантов в г. Бишкек, столице Кыргызской Республики». Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, решения здравоохранения для бедных. Том 7 № 3. Сентябрь 2017, 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Барманкулова А. и др. «Туберкулез и устойчивость к рифампицину среди мигрантов в Кыргызстане: выявление с помощью нового диагностического теста». Нагойский журнал медицинских наук, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Соколовски Саманта. «Гендерная оценка в Кыргызстане». Stop TB Partnership, 2016.
10. Проект USAID «Победим туберкулез». Оценка социально-экономических факторов, включая гендерные факторы, влияющие на получение медицинских услуг ТБ пациентами в Кыргызской Республике. Сентябрь 2018.
11. Хоффман С. и др. «Трудовая эксплуатация, уязвимость к туберкулезу и доступ к лечению среди узбекских трудовых мигрантов в Казахстане». Социальные науки и медицина, том 74, выпуск 6 (март 2012 г.): 864-872. DOI:10.1016/j.soc scimed.2011.07.019
12. Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, Колумбийский университет. Одномоментное исследование факторов риска заболевания туберкулезом среди мигрантов в странах Центральной Азии. Сентябрь 2015.

Для цитирования

Ибраимова Ч. Т., Хоффман С.А., Алимахунов А.К., Ибраимова А.С. Оценка факторов, влияющих на поведение целевых групп при обращении за медицинской помощью и лечении туберкулеза.Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2,с. 70-77.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970

For citation

Ibraimova Ch.T., Huffman S. A., Alimakhunov A.K., Ibraimova A.S. Evaluation of factors affecting the behavior of target
groups in health care-seeking and tuberculosis treatment. Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 2, pp. 70-77. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970 

Цитата үчүн

Ибраимова Ч. Т., Хоффман С.А., Алимахунов А.К., Ибраимова А.С.Медициналык жардамга кайрылууда жана кургак учуктан дарыланууда максаттуу топтордун жүрүм-турумуна таасир этүүчү факторлорду баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 70-77. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970

Авторлор Ибраимова Ч.Т., Хоффман С.А., Алимахунов А.К., Ибраимова А.С.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg202262970
Беттер 70-77
Негизги сөздөр кургак учук, Диагностика, Дарылоо, көмөктөшүүчү факторлор жана тоскоолдуктар, жактоочулук, кодулоо, Гендер
Орусча
Об авторах

Ибраимова Чолпон Таласбаевна, руководитель отдела по социальным и поведенческим изменениям Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Хоффман Саманта Александра, степень магистра в области общественного здравоохранения, директор по стратегической информации Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Алимахунов Анарбек Кумахунович, степень магистра в области социально-гуманитарного образования, специалист по социальным и поведенческим изменениям Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика
Ибраимова Айнура Султановна, кандидат медицинских наук, Директор Проекта USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019. Женева, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сопутствующие заболевания ТБ и факторы риска.
https://www.who.int/tb/areas-of-work/treatment/risk-factors/en/
3. Всемирная организация здравоохранения и Международная организация по миграции (ВОЗ и МОМ). Профилактика туберкулеза и помощь мигрантам. Октябрь 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Жумалиева Ч. и др. «Какие диагностические барьеры среди вновь выявленных больных туберкулезом легких в Кыргызстане: задержка пациента». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Ноябрь 2014.
5. Токтогонова А. и др. «Факторы риска потери наблюдения среди пациентов с ТБ, получающих лечение препаратами второго ряда, в четырех регионах Кыргызстана». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Декабрь 2014.
6. Алимахунов А., Общественная осведомленность и восприятие туберкулеза: результаты оценки Джалал-Абадской области за 2017 год. Презентация на Второй международной конференции по борьбе с туберкулезом в Центральной Азии, сентябрь 2017 г.
7. Гончарова O. и др. «Туберкулез среди мигрантов в г. Бишкек, столице Кыргызской Республики». Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, решения здравоохранения для бедных. Том 7 № 3. Сентябрь 2017, 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Барманкулова А. и др. «Туберкулез и устойчивость к рифампицину среди мигрантов в Кыргызстане: выявление с помощью нового диагностического теста». Нагойский журнал медицинских наук, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Соколовски Саманта. «Гендерная оценка в Кыргызстане». Stop TB Partnership, 2016.
10. Проект USAID «Победим туберкулез». Оценка социально-экономических факторов, включая гендерные факторы, влияющие на получение медицинских услуг ТБ пациентами в Кыргызской Республике. Сентябрь 2018.
11. Хоффман С. и др. «Трудовая эксплуатация, уязвимость к туберкулезу и доступ к лечению среди узбекских трудовых мигрантов в Казахстане». Социальные науки и медицина, том 74, выпуск 6 (март 2012 г.): 864-872. DOI:10.1016/j.soc scimed.2011.07.019
12. Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, Колумбийский университет. Одномоментное исследование факторов риска заболевания туберкулезом среди мигрантов в странах Центральной Азии. Сентябрь 2015.

Для цитирования

Ибраимова Ч. Т., Хоффман С.А., Алимахунов А.К., Ибраимова А.С. Оценка факторов, влияющих на поведение целевых групп при обращении за медицинской помощью и лечении туберкулеза.Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2,с. 70-77.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970

Англисче
About authors

Ibraimova Cholpon Talasbaevna, Social Behavior Change Team-Leader, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Huffman Samantha Alexandra, Master of Public Health (MPH), Strategic Information Director, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek,Kyrgyz Republic
Alimakhunov Anarbek Kumakhunovich, Master of Social Sciences, Social Behavior Change Team Specialist, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
Ibraimova Ainura Sultanovna, Ph.D., Chief of Party, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. World Health Organization (WHO). Global Tuberculosis Report 2019. Geneva, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. World Health Organization (WHO). TB comorbidities and risk factors. https://www.who.int/tb/areas-of-work/ treatment/
risk-factors/en/
3. World Health Organization and International Organization for Migration (WHO and IOM). Tuberculosis Prevention and
Care for Migrants. Oct. 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Zhumalieva, Chynar, Meerim Ryspekova, and Dinara Madybaeva. “What are diagnostic barriers among newly diagnosedpulmonary TB patients in Kyrgyzstan: patient delay.” TB CARE I/KNCV research series. November 2014.
5. Toktogonova, Atyrkul, Svetlana Fedorova, Ekaterina Kotysheva, Ekaterina Maliukova, and Nurila Kurmanova. “Risk factors for loss to follow-up among TB patients on second line treatment in four regions of Kyrgyzstan.” TB CARE I/KNCV research series. December 2014.
6. Alimakhunov, Anarbek. “Public Awareness and Perceptions of TB: 2017 Jalal-Abad Oblast Assessment Results.” Presentation at the Second International Conference on TB Control in Central Asia, Sept. 2017
7. Goncharova, O., O. Denisiuk, R. Zachariah, K. Davtyan, D. Nabirova, C. Acosta, and A. Kadirov. “Tuberculosis among
migrants in Bishkek, the capital of the Kyrgyz Republic.” Public Health Action, Volume 7, Number 3 (21 September 20
17) : 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Barmankulova, Aigul, Michiyo Higuchi, Mohammad Abul Bashar Sarker, Md. Abdul Alim, and Nobuyuki Hamajima.“Tuberculosis and rifampicin resistance among migrants in Kyrgyzstan: detection by a new diagnostic test.” Nagoya Journal of Medical Sciences, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Sokolowski, Samanta. “Gender Assessment in Kyrgyzstan.” Stop TB Partnership, 2016.
10. USAID TB Defeat Project. “Evaluation of socio-economic factors, including gender-specific factors affecting receipt of medical services by TB patients in the Kyrgyz Republic.” Sept. 2018.
11. Huffman, Samantha A., Jaap Veen, Monique M. Hennink and Deborah A. McFarland. “Exploitation, vulnerability to tuberculosis and access to treatment among Uzbek labor migrants in Kazakhstan.” Social Science and Medicine, Volume 74, Issue 6 (March 2012): 864-872. DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.07.019
12. Columbia University Global Health Research Center of Central Asia. “A Cross-Sectional Study of Tuberculosis Risk Factors among Migrants in Central Asia.” Sept. 2015For citation

Ibraimova Ch.T., Huffman S. A., Alimakhunov A.K., Ibraimova A.S. Evaluation of factors affecting the behavior of target
groups in health care-seeking and tuberculosis treatment. Health care of Kyrgyzstan 2022, No. 2, pp. 70-77. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970 

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Ибраимова Чолпон Таласбаевна, социалдык жана жүрүм-турумду өзгөртүү бөлүмүнүн башчысы USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу,  Бишкек, Кыргыз Республикасы

Хоффман Саманта Александра, коомдук саламаттык сактоо боюнча магистр даражасы, стратегиялык маалымат багытынын директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Алимахунов Анарбек Кумахунович, коомдук-гуманитардык билим берүү боюнча магистр даражасы, социалдык жана жүрүм-турумду өзгөртүү боюнча адис USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ибраимова Айнура Султановна, медицина илимдеринин кандидаты, долбоордун директору USAIDдин «Кургак учукту айыктуруу» долборуу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019. Женева, 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сопутствующие заболевания ТБ и факторы риска.
https://www.who.int/tb/areas-of-work/treatment/risk-factors/en/
3. Всемирная организация здравоохранения и Международная организация по миграции (ВОЗ и МОМ). Профилактика туберкулеза и помощь мигрантам. Октябрь 2014. https://www.who.int/tb/publications/WHOIOM_TBmigration.pdf
4. Жумалиева Ч. и др. «Какие диагностические барьеры среди вновь выявленных больных туберкулезом легких в Кыргызстане: задержка пациента». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Ноябрь 2014.
5. Токтогонова А. и др. «Факторы риска потери наблюдения среди пациентов с ТБ, получающих лечение препаратами второго ряда, в четырех регионах Кыргызстана». Серия исследований TB CARE I/KNCV. Декабрь 2014.
6. Алимахунов А., Общественная осведомленность и восприятие туберкулеза: результаты оценки Джалал-Абадской области за 2017 год. Презентация на Второй международной конференции по борьбе с туберкулезом в Центральной Азии, сентябрь 2017 г.
7. Гончарова O. и др. «Туберкулез среди мигрантов в г. Бишкек, столице Кыргызской Республики». Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, решения здравоохранения для бедных. Том 7 № 3. Сентябрь 2017, 218-223. DOI: https://doi.org/10.5588/pha.17.0002
8. Барманкулова А. и др. «Туберкулез и устойчивость к рифампицину среди мигрантов в Кыргызстане: выявление с помощью нового диагностического теста». Нагойский журнал медицинских наук, 77 (Feb. 2015): 41-49
9. Соколовски Саманта. «Гендерная оценка в Кыргызстане». Stop TB Partnership, 2016.
10. Проект USAID «Победим туберкулез». Оценка социально-экономических факторов, включая гендерные факторы, влияющие на получение медицинских услуг ТБ пациентами в Кыргызской Республике. Сентябрь 2018.
11. Хоффман С. и др. «Трудовая эксплуатация, уязвимость к туберкулезу и доступ к лечению среди узбекских трудовых мигрантов в Казахстане». Социальные науки и медицина, том 74, выпуск 6 (март 2012 г.): 864-872. DOI:10.1016/j.soc scimed.2011.07.019
12. Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, Колумбийский университет. Одномоментное исследование факторов риска заболевания туберкулезом среди мигрантов в странах Центральной Азии. Сентябрь 2015.

Цитата үчүн

Ибраимова Ч. Т., Хоффман С.А., Алимахунов А.К., Ибраимова А.С.Медициналык жардамга кайрылууда жана кургак учуктан дарыланууда максаттуу топтордун жүрүм-турумуна таасир этүүчү факторлорду баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 70-77. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262970

Көрүүлөр: 3437
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support