Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында дарыга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн BPaL режиминде дарылоону киргизүү

Кыргыз Республикасында дарыга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн BPaL режиминде дарылоону киргизүү
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

BPaL - Бедаквилин, Претоманид жана Линезолид – бул Бедаквилинден, жаны препарат Претоманид жана Линезолидден турган жаңы толук кыска 6 айлық режим, дарыга туруктуу кургак учук (ДТ-КУ) менен оору- гандарда изилдөөлөр катарында колдонууга Бүткүл дүйнѳлүк уюму менен бекитилген. Жагдайга жалпы кароо жана жагдайга тоскоолдук кылуу ыкмалары жана ДT-KУ үчүн кыска жана кѳп убакытта дарылоо режимдерине салыштырмалуу БПАЛ режимине ылайык бир бейтапты дарылоо үчүн дары-дармектердин наркын баалоо жүргүзүлгѳн. KNCVнин колдоосу менен Улуттук фтизиатрия борбору 2021-жылдан тартып Кыргыз Республикасында (КР) БПАЛ режимин колдонууга даярдана баштады. Бул мезгилде Кыргыз Республикасында БПАЛды колдонуу боюнча Колдонмо даярдалып, ага 2021-жылдын башында КР Саламаттык сактоо министрлиги кол койгон. Окутуу материалдары даярдалды, алар боюнча кургак учукка каршы кызматтын бардык негизги адистери Борбордук консилиумга жана Кара-Балта шаарындагы Республикалык Кургак учукка каршы ооруканага (РПТБ) басым жасоо менен окутулду, анда бардык пациенттерди тез арада дарылоо пландаштырылган. Жөнгө салуучу документациянын болушуна, окутуу, дары-дармектердин жана бейтаптардын болушуна караба- стан, дарылоого кабыл алуу жай болуп жатат. Кийинки 3 жылда BPaL режимин ишке ашырылса мамлекет 460,000 АКШ долларга чейин сактай алат. БПАЛ режиминде дарылоо өлкөгө ДТ-кургак учук менен ооруган бейтаптарды дарылоонун натыйжалуулугун бир кыйла жогорулатууга жана Кыргыз Республикасында кургак учука каршы экинчи саптагы препараттарды сатып алууга жумшалган мамлекеттик жана Глобалдык Фонддун каражатын рационалдуу пайдаланууга жардам берет.

Авторлор жөнүндө

Мырзалиев Бакыт Болотбекович, к.м.н., cтарший научный сотрудник, совместитель Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения; Ассистент кафедры фтизиарии КГМА им. И.К.Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика; Представитель KNCV в КР НПО KNCV, Амстердам, Нидерланды
Токтогонова Атыркуль Акматбековна, д.м.н., заместитель директора по науке, Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика
Сакмаматов Конуш Маматович, главный врач Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Myrzaliev Bakyt Bolotbekovich, Ph.D., senior researcher, part-time researcher at the National Center for Phthisiology of the Ministry of Health; Assistant of the Department of Phthisiaria KGMA named after I.K.Ahunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic; Representative of KNCV in KR NGO KNCV, Amsterdam, Netherlands
Toktogonova Atyrkul Akmatbekovna, MD,Deputy director for science, National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sakmamatov Konush Mamatovich, Chief Medical Officer, National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Мырзалиев Бакыт Болотбекович, м.и.к., улуу окумуштуу, штаттан тышкаркы,  Өлкө өкүлү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кургак учук кафедрасы ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы; KNCV, Нидерланды

Токтогонова Атыркул Акматбековна, медицина илимдеринин доктору, илим иштери боюнча директордун орун басары Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Сакмаматов Конуш Маматович, башкы дарыгер Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Шилтемелер

1. Глобальный отчет по туберкулезу. ВОЗ, 2020-2021//Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Консолидированное руководство по ведению больных с лекарственной устойчивостью. ВОЗ, 2021.//Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Данные Национального центра фтизиатрии, 2022.//Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Програмное внедрение BPaL. Партнерство остановить туберкулез, 2021. //Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Бюджетные последствия использования BPaL для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. BMJ Глобальное здроровье, 2020.//Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Основные этапы введения и расширения использования схем, содержащих BPaL. Конференция UNION, 2021.//Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. Внедрение BPaL. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project//BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Приемлемость, осуществимость и возможность того, что заинтересованные стороны внедрят новый режим BPaL для лечения пациентов с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную устойчивостью. BMC Общественное здравоохранение, 2021.//Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Предварительное руководство CDC по использованию претоманида как части схемы [бедаквилин, претоманид и линезолид (BPaL)] для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. CDC, 2022./Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Претоманид: клинические испытания и перспективы применения в схемах лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Туберкулёз и болезни лёгких, Том 99, № 6, 2021//Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

1. Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

1. Глобальный отчет по туберкулезу. ВОЗ, 2020-2021//Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Консолидированное руководство по ведению больных с лекарственной устойчивостью. ВОЗ, 2021.//Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Данные Национального центра фтизиатрии, 2022.//Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Програмное внедрение BPaL. Партнерство остановить туберкулез, 2021. //Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Бюджетные последствия использования BPaL для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. BMJ Глобальное здроровье, 2020.//Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Основные этапы введения и расширения использования схем, содержащих BPaL. Конференция UNION, 2021.//Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. Внедрение BPaL. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project//BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Приемлемость, осуществимость и возможность того, что заинтересованные стороны внедрят новый режим BPaL для лечения пациентов с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную устойчивостью. BMC Общественное здравоохранение, 2021.//Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Предварительное руководство CDC по использованию претоманида как части схемы [бедаквилин, претоманид и линезолид (BPaL)] для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. CDC, 2022./Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Претоманид: клинические испытания и перспективы применения в схемах лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Туберкулёз и болезни лёгких, Том 99, № 6, 2021//Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

Для цитирования

Мырзалиев Б.Б., Токтогонова А.А., Сакмаматов К.М. Внедрение BPaL для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 92-96.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

For citation

Myrzaliev B.B., Toktogonova A.A.,Sakmamatov K.M.Introduction of BPaL for the treatment of drug-resistant tuberculosis in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.2, pp.92-96. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

 

 

Цитата үчүн

Мырзалиев Б.Б., Токтогонова А.А., Сакмаматов К.М. Кыргыз Республикасында дарыга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн BPaL режиминде дарылоону киргизүү. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 92-96.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

Авторлор Мырзалиев Б.Б., Токтогонова А.А., Сакмаматов К.М.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg2022621292
Беттер 92-96
Негизги сөздөр Кыргызстан, кургак учук, КУТ-ТБ, БПАЛ, баасы, дарылоо, туруктуу, киргизүү
Орусча
Об авторах

Мырзалиев Бакыт Болотбекович, к.м.н., cтарший научный сотрудник, совместитель Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения; Ассистент кафедры фтизиарии КГМА им. И.К.Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика; Представитель KNCV в КР НПО KNCV, Амстердам, Нидерланды
Токтогонова Атыркуль Акматбековна, д.м.н., заместитель директора по науке, Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика
Сакмаматов Конуш Маматович, главный врач Национального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Глобальный отчет по туберкулезу. ВОЗ, 2020-2021//Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Консолидированное руководство по ведению больных с лекарственной устойчивостью. ВОЗ, 2021.//Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Данные Национального центра фтизиатрии, 2022.//Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Програмное внедрение BPaL. Партнерство остановить туберкулез, 2021. //Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Бюджетные последствия использования BPaL для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. BMJ Глобальное здроровье, 2020.//Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Основные этапы введения и расширения использования схем, содержащих BPaL. Конференция UNION, 2021.//Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. Внедрение BPaL. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project//BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Приемлемость, осуществимость и возможность того, что заинтересованные стороны внедрят новый режим BPaL для лечения пациентов с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную устойчивостью. BMC Общественное здравоохранение, 2021.//Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Предварительное руководство CDC по использованию претоманида как части схемы [бедаквилин, претоманид и линезолид (BPaL)] для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. CDC, 2022./Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Претоманид: клинические испытания и перспективы применения в схемах лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Туберкулёз и болезни лёгких, Том 99, № 6, 2021//Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

Для цитирования

Мырзалиев Б.Б., Токтогонова А.А., Сакмаматов К.М. Внедрение BPaL для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 92-96.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

Англисче
About authors

Myrzaliev Bakyt Bolotbekovich, Ph.D., senior researcher, part-time researcher at the National Center for Phthisiology of the Ministry of Health; Assistant of the Department of Phthisiaria KGMA named after I.K.Ahunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic; Representative of KNCV in KR NGO KNCV, Amsterdam, Netherlands
Toktogonova Atyrkul Akmatbekovna, MD,Deputy director for science, National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sakmamatov Konush Mamatovich, Chief Medical Officer, National Center for Phthisiology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

For citation

Myrzaliev B.B., Toktogonova A.A.,Sakmamatov K.M.Introduction of BPaL for the treatment of drug-resistant tuberculosis in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.2, pp.92-96. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

 

 

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Мырзалиев Бакыт Болотбекович, м.и.к., улуу окумуштуу, штаттан тышкаркы,  Өлкө өкүлү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кургак учук кафедрасы ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы; KNCV, Нидерланды

Токтогонова Атыркул Акматбековна, медицина илимдеринин доктору, илим иштери боюнча директордун орун басары Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Сакмаматов Конуш Маматович, башкы дарыгер Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Глобальный отчет по туберкулезу. ВОЗ, 2020-2021//Global Tuberculosis Report. WHO, 2020-2021
2. Консолидированное руководство по ведению больных с лекарственной устойчивостью. ВОЗ, 2021.//Consolidated guidelines for the management of drug-resistant patients. WHO, 2021.
3. Данные Национального центра фтизиатрии, 2022.//Data from the National Center of Phthisiology, 2022.
4. Програмное внедрение BPaL. Партнерство остановить туберкулез, 2021. //Programmatic introduction of the BPaL regimen. STOP TB Partnership, 2021 bpal_guide_final_nov_2021_web_1.pdf
5. Бюджетные последствия использования BPaL для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. BMJ Глобальное здроровье, 2020.//Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis. BMJ Global Health, 2020. Budgetary impact of using BPaL for treating extensively drug-resistant tuberculosis | BMJ Global Health 

6. Основные этапы введения и расширения использования схем, содержащих BPaL. Конференция UNION, 2021.//Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens. UNION conference, 2021. Final_Essentials steps for introduction and scale-up of the BPaL containing regimens_Nov18.pdf (theunion.org)[Essentialia gradus introductio et scale-up deBPaL continens, diaetam. UNIO colloquium, 2021. Final_Essentials gradus introductio et scale-up de BPaL continens regime ns_Nov18.pdf (theunion.org) ]
7. Внедрение BPaL. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project//BPaL introduction. KNCV, 2022. https://www.kncvtbc.org/en/extension-project/
8. Приемлемость, осуществимость и возможность того, что заинтересованные стороны внедрят новый режим BPaL для лечения пациентов с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную устойчивостью. BMC Общественное здравоохранение, 2021.//Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients. BMC Public Health, 2021. Acceptability, feasibility, and likelihood of stakeholders implementing the novel BPaL regimen to treat extensively drug-resistant tuberculosis patients | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)
9. Предварительное руководство CDC по использованию претоманида как части схемы [бедаквилин, претоманид и линезолид (BPaL)] для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. CDC, 2022./Provisional CDC Guidance for the Use of Pretomanid as part of a Regimen [Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL)] to Treat Drug-Resistant Tuberculosis Disease. CDC, 2022. Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) | TB |CDC
10. Претоманид: клинические испытания и перспективы применения в схемах лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Туберкулёз и болезни лёгких, Том 99, № 6, 2021//Pretomanid: Clinical Trials and Prospects to Be Used in Treatment Regimens for Multiple and Extensive Drug Resistant Tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, Vol. 99, No. 6, 2021. https://rumedo.ru/uploads/materials/0865f3316f137d87ca2b89fab5ec02fe.pdf?ysclid=l2eb4d41i2

Цитата үчүн

Мырзалиев Б.Б., Токтогонова А.А., Сакмаматов К.М. Кыргыз Республикасында дарыга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн BPaL режиминде дарылоону киргизүү. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 2, б. 92-96.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621292

Көрүүлөр: 3286
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support