Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Заманбап шарттагы кургак учук менингитинин чоң адамдардагы клиникалык көрүнүшүнүн жана оорунун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү

Заманбап шарттагы кургак учук менингитинин чоң адамдардагы клиникалык көрүнүшүнүн жана оорунун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Кургак учук менингити өпкөдөн тышкаркы кургак учуктун эң оор формаларынын бирине кирет. Ал көп учурда оорулуулардын майып болушуна жана өлүмүнө алып келет. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук фтизиатрия борборунун адистештирилген бөлүмүндө жаткан 95 бей- таптын оорусунун тарыхы иш жүзүндө ретроспективдүү түрдө изилденген. Кургак учук менингити менен ооруган бейтаптардын медициналык-социалдык мүнөздөмөлөрү, клиникалык жана лаборатордук изилдөө ыкмаларынын көрсөткүчтөрү жана комплекстүү дарылоонун эффективдүүлүгү изилденген. Дээрлик бардык бейтаптарда мээнин затынын бузулушунун белгилери (менингоэнцефалит) аныкталган, бул кургак учуктун кеч диагностикаланган- дыгын көрсөтүп турат. Кургак учуктун козгогучтарын жүлүндүн суюктугунан аныктодогу эң сезгич ыкма - молекулярдык-генетикалык ыкмасы (GenXpert MTB/RIF) болуп чыкты. Кургак учук менингитинен болгон өлүмдүн жогорку көрсөткүчү бел- гиленген (55,8%). Оорунун кеч аныкталышы, кургак учук процессинин жалпыланган формалары жана бейтап- тардын кошумча оор дарттары орулуулардын өлүмүнүн негизги себептери болуп табылган.

Авторлор жөнүндө

Тыныстанова Раиса Исмаиловна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением легочной терапии №1 НЦФ МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Азыкова Айнура Бариевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КРСУ им Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика
Душимбекова Калдыгул Ахатовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиопульмонологии КГМИПиПК им С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Чубаков Тулеген Чубакович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМИПиПК им С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Tynystanova Raisa Ismailovna, Ph.D., Head of the Department of Pulmonary Therapy No. 1 of the NRC Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Azykova Ainura Barievna, Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Dermatovenerology and Phthisiology of the KRSU named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dushimbekova Kaldygul Akhatovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Phthisiopulmonology, KGMPiPK named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Chubakov Tulegen Chubakovich, MD, Professor, Head of the Department of Phthisiopulmonology, KGMPiPK named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Тыныстанова Раиса Исмаиловна, медицина илимдеринин кандидаты, №1 өпкө терапиясы кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Азыкова Айнура Бариевна, медицина илимдеринин кандидаты, Б.Н. Ельцин атындагы улук КРСУнун тери-венерология жана фтизиатрия кафедрасынын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Душимбекова Калдыгул Ахатовна, медицина илимдеринин кандидаты, C.Б. Данияров атындагы КМКДжАЖМИ  фтизиопульмонология кафедрасынын доценти , Бишкек, Кыргыз Республикасы

Чубаков Тулеген Чубакович, медицина илимдеринин доктору, профессор, C.Б. Данияров атындагы КМКДжАЖМИ фтизиопульмонология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

Для цитирования

Тыныстанова Р.И., Азыкова А.Б., Душимбекова К.А., Чубаков Т.Ч. Особенности клинических проявлений и течения туберкулезного менингита у взрослых в современных условиях. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

For citation

Tynystanova R.I., Azykova A.B., Dushimbekov K.A., Chubakov T.Ch. Features of clinical manifestations and course of
tuberculous meningitis in adults in modern conditions Health care of Kyrgyzstan 2022,No.2, pp. 103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

Цитата үчүн

Тыныстанова Р.И., Азыкова А.Б., Душимбекова К.А., Чубаков Т.Ч.Заманбап шарттагы кургак учук менингитинин чоң адамдардагы клиникалык көрүнүшүнүн жана оорунун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022, no 2, б.103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

Авторлор Тыныстанова Р.И., Азыкова А.Б., Душимбекова К.А., Чубаков Т.Ч.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg20226214103
Беттер 103-107
Негизги сөздөр кургак учук, кургак учук менингити, туберкулез (кургак учук) микобактериясы, жүлүн суюктугу
Орусча
Об авторах

Тыныстанова Раиса Исмаиловна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением легочной терапии №1 НЦФ МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Азыкова Айнура Бариевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КРСУ им Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика
Душимбекова Калдыгул Ахатовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фтизиопульмонологии КГМИПиПК им С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Чубаков Тулеген Чубакович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМИПиПК им С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

Для цитирования

Тыныстанова Р.И., Азыкова А.Б., Душимбекова К.А., Чубаков Т.Ч. Особенности клинических проявлений и течения туберкулезного менингита у взрослых в современных условиях. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

Англисче
About authors

Tynystanova Raisa Ismailovna, Ph.D., Head of the Department of Pulmonary Therapy No. 1 of the NRC Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
Azykova Ainura Barievna, Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Dermatovenerology and Phthisiology of the KRSU named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dushimbekova Kaldygul Akhatovna, Ph.D., Associate Professor, Department of Phthisiopulmonology, KGMPiPK named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Chubakov Tulegen Chubakovich, MD, Professor, Head of the Department of Phthisiopulmonology, KGMPiPK named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

For citation

Tynystanova R.I., Azykova A.B., Dushimbekov K.A., Chubakov T.Ch. Features of clinical manifestations and course of
tuberculous meningitis in adults in modern conditions Health care of Kyrgyzstan 2022,No.2, pp. 103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Тыныстанова Раиса Исмаиловна, медицина илимдеринин кандидаты, №1 өпкө терапиясы кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Азыкова Айнура Бариевна, медицина илимдеринин кандидаты, Б.Н. Ельцин атындагы улук КРСУнун тери-венерология жана фтизиатрия кафедрасынын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Душимбекова Калдыгул Ахатовна, медицина илимдеринин кандидаты, C.Б. Данияров атындагы КМКДжАЖМИ  фтизиопульмонология кафедрасынын доценти , Бишкек, Кыргыз Республикасы

Чубаков Тулеген Чубакович, медицина илимдеринин доктору, профессор, C.Б. Данияров атындагы КМКДжАЖМИ фтизиопульмонология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. WHO. Global tuberculosis report 2020. Oct 15, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131 (accessed Nov 1, 2021).
2. Seddon JA, Tugume L, Solomons R, Prasad K, Bahr NC. The current global situation for tuberculous meningitis: epidemiology, diagnostics, treatment and outcomes. Wellcome Open Res 2019; 4: 167
3. Huynh, J., Donovan, J., Phu, N.H., Nghia, H.D.T., Thuong, N.T.T. and Thwaites, G.E., 2022. Tuberculous meningitis: progress and remaining questions. The Lancet Neurology, 21(5), pp.450-464.
4. А.С. Ракишева, Ж.А. Сапиева, Ю.В. Репина, Г.Э. Тулепова, Т.К. Утаганова Особенности клиники, диагностики и исходов туберкулезного менингита в современных условиях // Вестник КазНМУ. 2015. №2. С. 59-61.
5. Синицын М.В., Богородская ЕМ., Родина О.В., Кубракова Е.П., Романова Е.Ю., Бугун А.В. Поражение центральной нервной системы у больных туберкулезом в современных эпидемических условиях. - Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7 № 1. С. 111-120.
6. Huo Y, Zhan Y, Liu G, Wu H. Tuberculosis meningitis: early diagnosis and treatment with clinical analysis of 180 patients. Radiology of Infectious Diseases. 2019 Mar 1;6(1):21-5.6. Р
7. А.А.Асамбаев, Р.И. Тыныстанова, Б.Б. Бегалиева, В.Д. Жукова, А.А. Токтогонова. Особенности клиники, течения и лечения больных туберкулезным менингитом// Сборник научных трудов. 1993, Бишкек, С. 44-48.

Цитата үчүн

Тыныстанова Р.И., Азыкова А.Б., Душимбекова К.А., Чубаков Т.Ч.Заманбап шарттагы кургак учук менингитинин чоң адамдардагы клиникалык көрүнүшүнүн жана оорунун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022, no 2, б.103-107. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20226214103

Көрүүлөр: 3110
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support