Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун натыйжаларын баалоо

Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун натыйжаларын баалоо
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Киришүү. Эпилепсияга каршы дарылар (ЭКД) менен дарылоо эпилепсияны дарылоонун негизги ба- гыты болуп саналат. Бирок, кээ бир оорулууларда невропатологдор эпилепсияга каршы дарыларды колдонгонуна карабастан, эпилепсия менен оорулууларда эпилепсия оорунун дары-дармекке туруктуулугу же фармакорези- стенция пайда болот. Эпилепсиянын дарыга туруктуу формаларында операция пациентке толук айыгууга же тал- малардын жыштыгын олуттуу кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Изилдөөнүн максаты- дарыга туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун ар кан- дай ыкмалары менен дарылоонун натыйжаларын талдоо жана баалоо болгон. Материалдар жана ыкмалар. Хирургиялык дарылоонун натыйжаларына келечектүү талдоо жүргүзүлүп, изилдөөгө 2004-жылдан 2013-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караш- туу Улуттук госпиталдын нейрохирургиялык клиникасында дарыларга туруктуу эпилепсия менен ооруган 138 бейтап камтылган. Биз неврологиялык, нейрофизиологиялык жана нейровизуалдык изилдөөлөрдүн маалымат- тарын, ошондой эле жакынкы жана узак мөөнөттүү хирургиялык дарылоонун натыйжасын изилдедик. Жыйынтыктар. Эпилепсия боюнча операциялардан келип чыккан татаалдашуулардын жалпы деңгээли кыйла төмөн болгон (2 гана бейтапта резекциялык операциялардан (каллосотомия) кийин сплит-мээ синдрому пайда болгон). Дарыга туруктуу эпилепсияны дарылоодо кыйла эффективдүү жана коопсуз операция, биздин байкообуз боюнча, бир нече субпиалдык транссекция болгон, 20 бейтаптын талмасы толугу менен токтогон (62,5%). Тыянактар. Эпилепсиянын ар кандай формаларында хирургиялык дарылоонун колдонулуучу ыкмаларынын эффективдүүлүгү көрсөтүлгөн. Дары-дармекке туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык да- рылоо көпчүлүк учурларда патологиялык процесстин регрессиясына же абалын турукташтырууга мүмкүндүк берет.

Авторлор жөнүндө

Мамытов Миталип Мамытович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии додипломного и последипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Кадыров Руслан Маннафович, д.м.н., профессор РАЕ РФ, директор хирургического центра “Кортекс”, Бишкек, Кыргызская Республика
Мамытова Элмира Миталиповна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики им. акад. А. Мурзалиева Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Mamytov Mitalip Mamytovich, MD, Professor, Head of the Department of Neurosurgery of Undergraduate and Postgraduate Education, KSMA named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kadyrov Ruslan Mannafovich, Doctor of Medical Sciences, Professor RAN RF, Director of the Cortex Surgical Center, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mamytova Elmira Mitalipovna, MD, Associate Professor, Head of the Department of Neurology and Clinical Genetics named after Academician A. Murzaliev of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Мамытов Миталип Мамытович, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын Дипломго чейинки жана дипломдон кийинки билим берүүнүн нейрохирургиясы кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Кадыров Руслан Маннафович, медицина илимдеринин доктору, Россиянын Табигый илимдер академиясынын профессору, Кортекс хирургиялык борборунун директору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Мамытова Эльмира Миталиповна, медицина илимдеринин доктору, доцент, акад. А.Мурзалиев атындагы неврология жана клиникалык генетика кафедрасынын башчысы, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

Для цитирования

Мамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М. Оценка результатов хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии у взрослых. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 3,с. 130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

For citation

Mamytov M.M., Kadyrov R.M., Mamytova E.M. Evaluation of the results of surgical treatment of pharmacoresistant
epilepsy in adults.Health care of Kyrgyzstan 2022,No.3, pp.130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

Цитата үчүн

Мамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М. Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун натыйжаларын баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022, № 3,с. 130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

Авторлор Мамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130
Беттер 130-139
Негизги сөздөр фармакозезистенттүү эпилепсия, эпилепсияны хирургиялык дарылоонун эффективдүүлүгү
Орусча
Об авторах

Мамытов Миталип Мамытович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии додипломного и последипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Кадыров Руслан Маннафович, д.м.н., профессор РАЕ РФ, директор хирургического центра “Кортекс”, Бишкек, Кыргызская Республика
Мамытова Элмира Миталиповна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики им. акад. А. Мурзалиева Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

Для цитирования

Мамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М. Оценка результатов хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии у взрослых. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 3,с. 130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

Англисче
About authors

Mamytov Mitalip Mamytovich, MD, Professor, Head of the Department of Neurosurgery of Undergraduate and Postgraduate Education, KSMA named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kadyrov Ruslan Mannafovich, Doctor of Medical Sciences, Professor RAN RF, Director of the Cortex Surgical Center, Bishkek, Kyrgyz Republic
Mamytova Elmira Mitalipovna, MD, Associate Professor, Head of the Department of Neurology and Clinical Genetics named after Academician A. Murzaliev of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

PDF (RUS)

References

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

For citation

Mamytov M.M., Kadyrov R.M., Mamytova E.M. Evaluation of the results of surgical treatment of pharmacoresistant
epilepsy in adults.Health care of Kyrgyzstan 2022,No.3, pp.130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Мамытов Миталип Мамытович, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын Дипломго чейинки жана дипломдон кийинки билим берүүнүн нейрохирургиясы кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Кадыров Руслан Маннафович, медицина илимдеринин доктору, Россиянын Табигый илимдер академиясынын профессору, Кортекс хирургиялык борборунун директору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Мамытова Эльмира Миталиповна, медицина илимдеринин доктору, доцент, акад. А.Мурзалиев атындагы неврология жана клиникалык генетика кафедрасынын башчысы, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Fisher R.S. et al. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. Blackwell Publishing Inc. - 2014.- Vol. 55, № 4. - P. 475–482.
2. WHO | Epilepsy: a public health imperative // WHO. World Health Organization. - 2019.
3. Beghi E. et al. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet Neurol. Lancet Publishing Group. - 2019. - Vol. 18, № 4. - P. 357–375.
4. Commission on Epidemiology and Prognosis I.L.A.E. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy // Epilepsia. - 1993.- Vol. 34, № 4. - P. 592–596.
5. Fiest K.M. et al. Prevalence and incidence of epilepsy // Neurology. Lippincott Williams and Wilkins. - 2017. - Vol. 88, № 3. - P. 296–303.
6. Wiebe S., Jette N. Pharmacoresistance and the role of surgery in difficult to treat epilepsy // Nat. Rev. Neurol. Nat Rev Neurol. -2012. - Vol. 8, № 12. - P. 669–677.
7. Engel Jr JVNP. Outcome with respect to epileptic seizures // Surgical treatment of the epilepsies. – 1993. – Р. 609-621.
8. Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand B, Tomson T. Mortality in a Population-based Cohort of Epilepsy Surgery Patients // Epilepsia. – 2003. - 44(4). – Р. 575-581.
9. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies // Epilepsia.- 2009. - 51(6). – Р.1069-1077.
10. Benbadis S, Heriaud L, Tatum W, Vale F. Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled // Seizure. – 2003. 12(3). – Р.167-170.

Цитата үчүн

Мамытов М.М., Кадыров Р.М., Мамытова Э.М. Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун натыйжаларын баалоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо  2022, № 3,с. 130-139. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229319130

Көрүүлөр: 3218
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support