Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

COVID-19 пандемиясынын биринчи толкуну учурунда Кыргыз Республика- сынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусун сероэпидемиологиялык изилдөө

COVID-19 пандемиясынын биринчи толкуну учурунда Кыргыз Республика- сынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусун сероэпидемиологиялык изилдөө
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Сероэпидемиологиялык изилдөөнүн максаты коомдук саламаттык сактоо жаатындагы жооп чараларын негиздөө үчүн Кыргыз Республикасынын калкын COVID-19 коронавирус инфекциясына карата калктын иммунитетин жынысына, жашына жана географиялык таралышына жараша баалоо болгон. Методдор. Кыргызстандын бардык аймактарында 2020-жылдын 26-июнунан 25-августуна чейин кайчылаш катмарлуу серологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. БМСЖ уюмдары туш келди тандалып алынган жана катышуучуларды туш келди тандоо үчүн ар бир БМСЖдагы адамдардын тизмеси колдонулган. Окутуудан өткөн медицина кызматкерлери катышуучулардан алардын жашы, жынысы, COVID-19 симптомдору бар экендиги, медициналык жардам жана ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу маек куруп, SARS-CoV-2 ге каршы антителолордун жалпы санын аныктоо үчүн кан үлгүлөрүн чогултушту. SARS-CoV-2ге антителолордун серопреваленттүүлүгүн курактык тобу, жынысы жана аймактар боюнча сүрөттөп берилди. Жыйынтыктар. Изилдөөгө катышкан 4691 адамдын ичинен 1446-30,8% (95% CI 29,5-32,1) SARS-CoV-2ге антителолор болгон. Серопозитивдүүлүк 45-64 жашкурактагы (36,1%; 95% CI 33,5 -38,7) жана башка улуу курактагы топторго салыштырмалуу 0-9 жаш курактагы топто(16,5%; 95% CI 13,8-19,2) эң төмөн болгон, жана ошндой эле эркектер (27,2%; 95% CI 24,8-29,4) жана аялдар (32,5%; 95% CI 31,0-34,2). Түштүк аймактарда серопреваленттүүлүк 13,0 (95% CI 9,7-16,3) 16,3% (95% CI 14,0-18,6), түндүктө 46,0 (95% CI 40 ,7-51,3) 62,7% (95%CI 59,2-69,2) чейинөзгөрдү. Серопозитивдүү 1446 адамдын 925инде (64%; 95% CI 62,2–65,4)арасында COVID-19 симптомдору болгон: 0–9 жаштагы 45,0% баштап (95% CI 36,1–53,9), 65 жаштан жогорку курактагыларда 71% (95% CI 60,3-81,7) чейин. Серопозитивдүү 1446 бейтаптын ичинен 315 (21,8%) медициналык жардамга кайрылышкан, кайрылгандардын үлүшү 65 жаштан жогорку курактаргылардын 19/69 (27,5%) арасында катталган. Серопозитивдүү адамдардын арасында 80 (5,5%) ооруканага жаткырылган. Талкуу. Натыйжалар көрсөткөндөй, калктын 70% жакыны коронавирустук инфекцияга дуушар болуп калууда, улуу курактагылар арасында эмдөө зарылчылыгын жаратты. Ошондой эле балдардын көп бөлүгү SARS-C0V-2 вирусуна серопозитивдүү бойдон калууда. Клиникалык симптомдордун, медициналык жардамдын жана ооруканага жатуунун төмөн көрсөткүчтөрү оорунун жеңил түрү бар бейтаптарды амбулатордук дарылоону сунуштоо үчүн негиз болду.

Авторлор жөнүндө

Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НПО «ПМ» МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика
Кучук Татьяна Энверовна, к.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра контролю качества лабораторий диагностики инфекционных болезней НПО «ПМ» МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбекова Калия Токтосуновна, д.м.н., Национальный профессиональный специалист странового офиса ВОЗ в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызская Республика
Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант научный сотрудник Научно-производственного объединение «Профилактическая медицина» МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, д.м.н.,врио министра здравоохранения КР, Бишкек, Кыргызская Республика

Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections, Scientific Production Association “Preventive Medicine” MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kuchuk Tatyana Enverovna, Ph.D., Head of the Republican Scientific and Practical Center for Quality Control of Infectious Disease Diagnostic Laboratories, Scientific Production Association “Preventive Medicine”
MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekova KaliyaToktosunovna, MD, National Proffesional Officer Regional office WHO Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nuridinova Zhanylai Nuridinovna, scientific researcher, Scientific Production Association “Preventive Medicine” MoH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekov Zharkynbek Orozbekovich, MD,Acting Minister of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

 

Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин  вирустук инфекцияларды контролдоо боюнча республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Күчүк Татьяна Энверовна, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин Республикалык илимий-практикалык борбордун жугуштуу оорулардын диагностикалык лабораторияларынын сапатын контролдоо борборунун башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбекова Калия Токтосуновна, медицина илимдеринин доктору, ДСУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн улуттук кесипкөй адиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Нуридинова Жаңылай Нуридиновна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин аспирантурасынын илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

Для цитирования

Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О.Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 3,с. 148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

For citation

Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O. Seroepidemiological study of the
SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.3, pp.148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Цитата үчүн

Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О.COVID-19 пандемиясынын биринчи толкуну учурунда Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусун сероэпидемиологиялык изилдөө. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, № 3,с. 148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Авторлор Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Абдиразаков Н.А., Касымбеков Ж.О.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148
Беттер 148-156
Негизги сөздөр коронавирус, сероэпидемиологиялык изилдөө, антитело, серопревалентүү, Кыргыз Республикасы
Орусча
Об авторах

Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НПО «ПМ» МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика
Кучук Татьяна Энверовна, к.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра контролю качества лабораторий диагностики инфекционных болезней НПО «ПМ» МЗ КР, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбекова Калия Токтосуновна, д.м.н., Национальный профессиональный специалист странового офиса ВОЗ в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызская Республика
Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант научный сотрудник Научно-производственного объединение «Профилактическая медицина» МЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, д.м.н.,врио министра здравоохранения КР, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

Для цитирования

Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О.Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 3,с. 148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Англисче
About authors

Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for the Control of Viral Infections, Scientific Production Association “Preventive Medicine” MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kuchuk Tatyana Enverovna, Ph.D., Head of the Republican Scientific and Practical Center for Quality Control of Infectious Disease Diagnostic Laboratories, Scientific Production Association “Preventive Medicine”
MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekova KaliyaToktosunovna, MD, National Proffesional Officer Regional office WHO Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nuridinova Zhanylai Nuridinovna, scientific researcher, Scientific Production Association “Preventive Medicine” MoH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Kasymbekov Zharkynbek Orozbekovich, MD,Acting Minister of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

 

Full text

PDF (RUS)

References

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

For citation

Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O. Seroepidemiological study of the
SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.3, pp.148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин  вирустук инфекцияларды контролдоо боюнча республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Күчүк Татьяна Энверовна, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин Республикалык илимий-практикалык борбордун жугуштуу оорулардын диагностикалык лабораторияларынын сапатын контролдоо борборунун башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбекова Калия Токтосуновна, медицина илимдеринин доктору, ДСУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн улуттук кесипкөй адиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Нуридинова Жаңылай Нуридиновна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин аспирантурасынын илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики на 24.06.2020г.  https://med.kg/[Operational summary Ministry of Health of the Kyrgyz Republic as of June 24, 2020. https://med.kg/]
2. Протокол популяционного сероэпидемиологического стратифицированного по возрасту сследования коронавирусной нфекции 2019 (COVID-19) в Кыргызской Республике утвержден приказом МЗ КР №384 от 5.06.2020г. [Protocol for a population-based seroepidemiological age-stratified study of coronavirus infection 2019 (COVID-19) in the Kyrgyz Republic was approved by the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 384 dated June 5, 2020.]
3. Приказ МЗ КР № 1 от 21.02.2020 г. «О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики».[Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 1 dated February 21, 2020 “On additionto the order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 52 dated January 31, 2020. "In accordance with the Order Government dated January 29, No. 30, protocol order No. 1 dated January 29, 2020 of the meeting of the Republican headquarters toprevent the importation and prevention of further spread of coronavirus infection into the territory Kyrgyz Republic".]
4. Распоряжение Правительство Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р. [Order of the Government of the Kyrgyz Republic dated March 22, 2020 No. 93-r]
5. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 от 14 сентября 2020г. [Recommendations for taking measures to protect health in educational institutions in connection with the spread COVID-19 September 14, 2020] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Ad
justing_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf
6. Сборник. «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики». http://cez.med.kg [Collection. “Health of the population and activities of healthcare organizations in the Kyrgyz Republic”. http://cez.med.kg]
7. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения.[Open source epidemiological statistics for public health] http://www. penepi.com/Menu/OE_Menu.htm
8. Boast, A.// An evidence summary of Pediatric COVID-19 literature// doi:10.31440/dftb.24063
9. ShikhaGarg, Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa O’Halloran etc. //Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020// Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)Weekly/ April 17, 2020 / 69(15); pp. 458–464 https://www.cdc.gov /mmwr/ volumes/69/ wr/mm 6915e3.htm

Цитата үчүн

Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О.COVID-19 пандемиясынын биринчи толкуну учурунда Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусун сероэпидемиологиялык изилдөө. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, № 3,с. 148-156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Көрүүлөр: 3129
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support