Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди (В жана С) аныктоо жана тестирлөө маселелери

Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди (В жана С) аныктоо жана тестирлөө маселелери
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. В жана С гепатиттери менен ооругандарды тестирлөө жана эрте табуу – бул дарылоо жана алдын алуу кызматтарына жол ачат, адистештирилген жардамды жана дарылоону алуудагы, вирустук гепатит- тердин эпидемиясына натыйжалуу күрөшүүнүн негизги курамы болуп саналат. Изилдөөнүн максаты- өлкөдө кан аркылуу жугуучу В жана С гепатиттерине массалык тестирлөөнүн програм- масын иштеп чыгуу үчүн, кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин эпидемиясын жок кылуу багытында бининчи этап катары, Кыргызстанда вирустук В жана С гепатиттерин аныктоодогу (диагностика) абалын талдоо. Материалдар жана ыкмалар. КЖВГ боюнча эпидемиологиялык абалды изилдөө үчүн №1 Мамлекеттик отчёт- тук формасынын “ Жугуштуу жана мите курттар оорусу боюнча отчёт” Оорулардын алдын алуу департаментинин жана Саламаттык сактоо министрлигинин мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлүнүн (ОАД жана ССМ МСЭК) 2010-2021 ж. маалыматы, ошондой эле “ЦАДМИР” гепатология борборуна “вирустук В жана гепатити” менен кайрылган 19 жаштан 70 жашка чейинки 237 оорулунун амбулатордук картасы талданды. Натыйжалар. Кыргыз Республикасы кан аркылуу жугуучу вирустук гепатити (КЖВГ) менен абдан көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. 2021 жылы өткүр жана өнөкөт В гепатити менен ооругандар 100 000 калкка 29,2ни түздү, жана гепатит С –10,8; гепатит В жана С менен оорулуулуктун жалпы саны 100 000 калкка 40,1 түздү. Ге- патит В вирусун жуктургандардын арасында дельта-гепатитинин таралышы 33-47% жетти, тактап айтканда, бол- жол менен 120-160 миллион киши гепатит D менен ооруйт дегенге жатат. Бир нече саламаттык сактоо уюм дарынын гепатит В жана С га тестирлөөсүнүн жыйынтыгына таянсак, гепатит В вирусу табылган жарандардын саны 4,6% дан 7,3% чейин, ал эми гепатит С – 3,1% дан 7,7% чейин аныкталган. Расмий статистика булактарынын (ОАД МСЭК жана РММБ) өткүр жана өнөкөт В жана С гепатиттеринин жайылуусу боюнча көрсөткүчтөрү, эки мекеменин билдирүүсүндө биртоп эле айырмаланып турат. КЖВГнын ар төрдүү формалары, алардын негизинде өнүккөн цирроз жана боордун ракы менен ооругандардын, өлүмгө дуушар болгондордун саны жөнүндө так маа- лымат жок. Жыйынтыгы.Өнөкөт кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттүү жана анын негизинде болгон боордун циррозу менен жабыркаган бейтаптарга аныктоо (диагностикалоо), жогорку эффективдүү дарылоо ыкмаларына жана алдын алуу кызматтарына жетүүсүн камсыз кылуу үчүн, өлкөбүздө мындай оорулуулардын так санын билиш үчүн, чоң кишилерди массалык түрдө кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерге тестирлөө (изилдөө), эсептөөнү жана каттоону жакшыртуу абзел.

Авторлор жөнүндө

Тобокалова Сапарбу Тобокаловна, д.м.н., зав профессорским курсом по инфекционным болезням КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Айтиева Жылдыз Тойчубековна, преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Ошского государственного университета, Ош, Кыргызская Республика
Заирова Гулзада Маматокторовна, к.м.н., заведующий кафедрой терапии с курсом инфектологии Южного филиала КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова, Ош, Кыргызская Республика

Tobokalova Saparbu Tobokalovna, MD, Head of the Professorial Course on Infectious Diseases, KSMIPiPK named after A.I. S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Aitieva Zhyldyz Toychubekovna, Lecturer at the Medical Faculty of Osh State University Faculty of Medicine, Osh, Kyrgyz Republic
Zairova Gulzada Mamatoktorovna, Ph.D., Head of the Department of Therapy with the Course of Infectology of the Southern Branch of KSMIAaR named after S.B. Daniyarova, Osh, Kyrgyz Republic

Тобокалова Сапарбу Тобокаловна, м.и.д., С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жугуштуу оорулар боюнча профессордук курстун башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Айтиева Жылдыз Тойчубековна, ОшМУ медицина факультетинин, терапия кафедрасында окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Заирова Гулзада Маматокторовна, м.и.к., С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун тущтук филиалдын Терапия жана жугуштуу оорулар кафедрасынын  башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Шилтемелер

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

Для цитирования

Тобокалова С.Т., Айтиева Ж.Т., Заирова Г.М. Вопросы диагностики и тестирования на гемоконтактные вирусные гепатиты (В и С) в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с.32-40. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

For citation

Tobokalova S.T., Aitieva J.T., Zairova M.T. Issues of diagnosis and testing for blood-borne viral hepatitis (B and C) in the
Kyrgyz Republic.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4,pp.32-40.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

Цитата үчүн

Тобокалова С.Т., Айтиева Ж.Т., Заирова Г.М. Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди
(В жана С) аныктоо жана тестирлөө маселелери. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 32-40.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

Авторлор Тобокалова С.Т., Айтиева Ж.Т., Заирова Г.М.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32
Беттер 32-40
Негизги сөздөр вирустук гепатит В, вирустук С гепатити, массалык тестирлөө, алдын алуу, диагностика
Орусча
Об авторах

Тобокалова Сапарбу Тобокаловна, д.м.н., зав профессорским курсом по инфекционным болезням КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Айтиева Жылдыз Тойчубековна, преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Ошского государственного университета, Ош, Кыргызская Республика
Заирова Гулзада Маматокторовна, к.м.н., заведующий кафедрой терапии с курсом инфектологии Южного филиала КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова, Ош, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

Для цитирования

Тобокалова С.Т., Айтиева Ж.Т., Заирова Г.М. Вопросы диагностики и тестирования на гемоконтактные вирусные гепатиты (В и С) в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с.32-40. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

Англисче
About authors

Tobokalova Saparbu Tobokalovna, MD, Head of the Professorial Course on Infectious Diseases, KSMIPiPK named after A.I. S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Aitieva Zhyldyz Toychubekovna, Lecturer at the Medical Faculty of Osh State University Faculty of Medicine, Osh, Kyrgyz Republic
Zairova Gulzada Mamatoktorovna, Ph.D., Head of the Department of Therapy with the Course of Infectology of the Southern Branch of KSMIAaR named after S.B. Daniyarova, Osh, Kyrgyz Republic

References

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

For citation

Tobokalova S.T., Aitieva J.T., Zairova M.T. Issues of diagnosis and testing for blood-borne viral hepatitis (B and C) in the
Kyrgyz Republic.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4,pp.32-40.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Тобокалова Сапарбу Тобокаловна, м.и.д., С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жугуштуу оорулар боюнча профессордук курстун башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Айтиева Жылдыз Тойчубековна, ОшМУ медицина факультетинин, терапия кафедрасында окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Заирова Гулзада Маматокторовна, м.и.к., С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун тущтук филиалдын Терапия жана жугуштуу оорулар кафедрасынын  башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Шилтемелер

1. Patel E. U. Patel E. U., Th io C. L., et al. Prevalence of hepatitis B and hepatitis D virus infections in the United States, 2011 ‐2016. Clin. Infec. Dis. 2019;69:709‐712.
2. Руководство по тестированию на гепатиты В и С, Женева, ВОЗ, 2017. [Guidelines for testing for Hepatitis B and C, Geneva, WHO, 2017.]
3. Do A., Reo N. S. Chronic viral hepatitis: current management and future directions. Gеррat Comm. 2020; 4:329–341.

4. Tobokalova S. T. Acute hepatitis B and D in children with concomitant pathology.diss. Dr. medical Sciences:14.00.09 Moscow,2004. (in Russ.) Тобокалова С. Т. Острые гепатиты В и D у детей с со-путствующей патологией: автореф. дис.… д-ра мед. наук: 14.00.09 / – Москва, 2004.
5. “Report on the movement of infectious and parasitic diseases”, state reporting form No.1 of the Department for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Availableat:https://dgsen.kg/, http://cez.med.kg/ Access: 05.05.2021.«Отчет о движении инфекционных и паразитарных заболеваний», государственная отчетная форма № 1 Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпимиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Доступно по https://dgsen.kg/,http://cez.med.kg/
6. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Atlanta, GA 30333, 1998. Available at: https://www.cdc.gov/csels/dsepdss1978/ Access: 05.05.2021. Ричард Бикер. Принципы эпидемиологии. Введение в практическую эпидемиологию и биостатистику. Атланта: 1998. https://www.cdc.gov/csels /dsepd/ss1978/
7. Техническое руководство ВОЗ,УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди ПИН. Женева:ВОЗ, 2017. [WHO,UNODC and UNAIDS technical guidance for countries on the development of goals within the framework of the concept of ensuring universal access to HIV prevention, treatment and care among IDUs. Geneva:WHO, 2017. ]
8. Nogoibaeva K.A., Tobokalova S. T. Etiological and Epidemiological Characteristics of Lethality from Acute Viral Hepatitis,Kyrgyzstan, 2009–2018. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology, Russian journal. 2020; 97(1): 40–46. (In Russ.) doi: 10.36233/0372–9311–2020–97–1–40. Ногойбаева К. А., Тобокалова С. Т. Этиологическая и эпидемиологическая характеристика летальности от острого вирусного гепатита в Кыргызстане, 2009–2018 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. –2020. –№ 1. –С.40–46. http://elibrary.ru/item.asp?id=42457674
9. Zairova G.M., Tobokalova S. T., Nogoibaeva K. A., et al. Epidemiological features of familial foci of hepatitis B, C and D.VESTNIK of KSMA named after I.K. AKHUNBAEV.2015;(4):135–139. (in Russ.) Заирова Г.М, Тобокалова С. Т., Ногойбаева К. А., и др. Эпидемиологические особенности семейных очагов гепатита В, С и D // Вестник КГМА. – 2015. – №4. –С. 135–139.
10. Nurmatov Z. Sh. Evaluation of the effectiveness of vac cination of newborns against hepatitis B in Bishkek and Jalalabat, Kyrgyzstan, 2005. Medicine of Kyrgyzstan. 2007;(3):175–181. (in Russ.) Нурматов З. Ш. Оценка эффективности вакцино-профилактики новорожденных против гепатита В в г. Бишкек и г. Жалалабат, Кыргызстан, 2005 г. //Медицина Кыргызстана. – 2007. – № 3. – С. 175–181.
11 Patton H.. Tran TT. Managament of hepatitis В during pregnancy.Nat Rev Gastroenterol. Hepatol.2014-2020;11(7):402-9.
12. Eckman MH, Kaizer TE, Sherman K.E. The cost- effectiveness of screening for chronic hepatitis B infection in the United States/ Cltn. Infect Dis/ 2011;52[11]: 1294-306

Цитата үчүн

Тобокалова С.Т., Айтиева Ж.Т., Заирова Г.М. Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди
(В жана С) аныктоо жана тестирлөө маселелери. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 32-40.

https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.4.32

Көрүүлөр: 3196
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support