Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Акромиоклавикулярдык муун бузулган учурда калыбына келтирүү ыкмасы

Акромиоклавикулярдык муун бузулган учурда калыбына келтирүү ыкмасы
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. акромиоклавикулярдык муунунун (АКМ) жаракаттарын дарылоо ыкмаларын тандоо за- манбап травматологиянын актуалдуу маселеси болуп саналат. АКМ жаракаттарды дарылоонун колдонулуп жа- ткан ыкмаларынын кемчиликтери бул локализациянын бузулушун оңдоонун оптималдуу ыкмаларын табуу үчүн терең изилдөө жүргүзүү зарылдыгын көрсөтүп турат. Изилдөөнүн максаты - акромиоклавикулярдык муундарды калыбына келтирүү үчүн иштелип чыккан жаңы ай- калыштырылган ыкманы көрсөтүү. Материалдар жана ыкмалар. Травматология жана ортопедия клиникасында авторлор тарабынан иштелип чыккан акромиоклавикулярдык муунду калыбына келтирүүнүн жаңы айкалыштырылган ыкмасы сүрөттөлгөн, ал үчүн Казакстан Республикасынын 2022-жылдын 22-июлундагы №27950 автордук күбөлүк алынган. Натыйжалар. Акромиоклавикулярдык муундун жаңы акромиоклавикулярдык байламтасын түзүү жана акро- миоклавикулярдык муунду илмек түрүндөгү пластинка менен бекитүү аркылуу калыбына келтирүүнүн жаңы комбинирленген ыкмасы көмөч сөөктүн өйдө да, алдыңкы-арткы багытта да жылып кетүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат жана акромиоклавикулярдык муундун жетиштүү туруктуулугун камсыз кылат. муун, ошондой эле илгич түрүндөгү пластинканы алгачкы этаптарда (3-4 ай) алып салууга мүмкүндүк берет, муну менен акромиоклави- кулярдык зонада илмек түрүндөгү пластинканын (1 жыл же андан көп) узак мөөнөттүү болушу менен байланыш- кан кыйынчылыктардын алдын алат. биргелешкен, тактап айтканда, subacromial остеолиз acromial жараянын scapula, subacromial impingement, сынык акромиалдык процесс жана илгич пластинка. Жыйынтыгы. Акромиоклавикулярдык муунду калыбына келтирүүнүн жаңы айкалыштырылган ыкмасы (2022- жылдын 22-июлундагы автордук күбөлүк № 27950) акромиоклавикулярдык муундун стабилдүү фиксациясын, эрте реабилитациялык дарылоону жана алгачкы стадияларда (3-4 ай) унцинаттуу пластинканы алып салууну камсыз кылат, ошону менен скапулада унцинат пластинкасынын узак убакытка (1 жыл же андан көп) болушу менен байланышкан кыйынчылыктардын алдын алууга көмөктөшүүчү.

Авторлор жөнүндө

Набиев Ергали Нугуманович, д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, Алмаата, Республика Казахстан
Халходжаев Махмуджан Камилжанович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Nabiyev Yergali Nugumanovich, MD, Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics, Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov, Almaaty, Republic of Kazakhstan
Khalkhojaev Makhmujan Kamiljanovich, postgraduate student of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Набиев Ергали Нугуманович, медицина илимдеринин доктору, С.Д.Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин травматология жана ортопедия кафедрасынын профессору, Алмаата, Казакстан Республикасы

Халходжаев Махмуджан Камилжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

Для цитирования

Набиев Е.Н., Халходжаев М.К. Способ восстановления акромиально-ключичного сочленения при ее повреждениях. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

For citation

Nabiev E.N., Khalkhojaev M.K.A method for restoring the acromioclavicular joint in case of its damage. Health care of
Kyrgyzstan 2022, No.4, pp. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

Цитата үчүн

Набиев Е.Н., Халходжаев М.К. Акромиоклавикулярдык муун бузулган учурда калыбына келтирүү
ыкмасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

Авторлор Набиев Е.Н., Халходжаев М.К.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61
Беттер 61-67
Негизги сөздөр акромиоклавикулярдык, клавикулярдык-коракоиддик, артикуляция, жарылуу, дислокация, көмөч сөөгү, табак, остеолиз, кагылышуу
Орусча
Об авторах

Набиев Ергали Нугуманович, д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, Алмаата, Республика Казахстан
Халходжаев Махмуджан Камилжанович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

Для цитирования

Набиев Е.Н., Халходжаев М.К. Способ восстановления акромиально-ключичного сочленения при ее повреждениях. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

Англисче
About authors

Nabiyev Yergali Nugumanovich, MD, Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics, Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov, Almaaty, Republic of Kazakhstan
Khalkhojaev Makhmujan Kamiljanovich, postgraduate student of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

For citation

Nabiev E.N., Khalkhojaev M.K.A method for restoring the acromioclavicular joint in case of its damage. Health care of
Kyrgyzstan 2022, No.4, pp. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Набиев Ергали Нугуманович, медицина илимдеринин доктору, С.Д.Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин травматология жана ортопедия кафедрасынын профессору, Алмаата, Казакстан Республикасы

Халходжаев Махмуджан Камилжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Kalinsky, E.B. Surgical treatment of patients with chronic dislocations of the acromial end of the clavicle / E.B. Kalinsky, B.M. Kalinsky, L.A. Yakimov // Moscow surgical journal. - 2014. - No. 4 (38). – P. 16–19.
2. Rakhimov, S.K. Biomechanical features of damage to the ligamentous apparatus of the acromioclavicular joint (review) / S.K. Rakhimov, E. N. Nabiev, N. B. Orlovsky [et al.] // International Scientific and Practical Conference World science. - 2017. - V. 5, No. 3 (19). – P. 46–50.
3. Holweg, P. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft / P. Holweg, W. Pichler, G. Gruber, et al. // Case. Rep. Med. – 2017. May 23. – doi: 10.1155/2017/5457625. – [Epub].
4. Chang, N. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis / N. Chang, A. Furey, A. Kurdin // J. Orthop. Trauma. – 2018. – Vol. 32 (1). – P. 1–
5. Beitzel, K. Upper Extremity Committee of ISAKOS. ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries / K. Beitzel, A. D. Mazzocca, K. Bak, et al. //Arthroscopy. – 2014. – Vol. 30. – P. 271–278№
6. Hann, C. Combined Arthroscopically assisted coraco- and acromioclavicular stabilization of acute high-grade acromioclavicular joint separations / C. Hann, N. Kraus, M. Minkus, et al. // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 212–220.
7. Issa, S.P. Arthroscopically assisted reduction of acute acromioclavicular joint dislocation using a single double-button device: Medium-term clinical and radiological outcomes / S. P. Issa, C. Payan, M. Le Hanneur, et al. // Orthop. Traumatol. Surg. Res. –2018. – Vol. 104 (1). – P. 33–38.
8. Kany, J. All Arthroscopic augmented Vargas procedure:An option after failed acromioclavicular jointdislocation reconstruction. A technical note / J. Kany, R. Guinand, P. Croutzet // Orthop. Traumatol. Surg. Res. – 2016. – Vol. 102 (5). – P. 669–672.
9. Madi, S. A dual injury of the shoulder: acromioclavicular joint dislocation (type IV) coupled with ipsilateral mid-shaft clavicle fracture / S. Madi, V. Pandey, V. Khanna, et al. // BMJ. Case Rep. – 2015. Nov 23. – doi: 10.1136/bcr-2015-213254. – [Epub].
10. Грицюк, А.А. Биохимические аспекты фиксации акромиального конца ключицы при ее вывихе // А.А. Грицюк, А.Н.Середа, А.А. Столяров ЦВМКГ. – 2010. – С. 23-26./Gritsyuk, A.A. Biochemical aspects of fixation of the acromial end of the collarbone during its dislocation//A.A. Gritsyuk, A.N. Sereda, A.A. Stolyarov TsVMKG. – 2010. - S. 23-26.
11. Beitzel, К. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations II Arthroscopy: / Beitzel К. [et al.]. // J.of Arthroscopic and Related Surgery. – 2013. – Vol. 29, № 2. – P.387-397.
12. Tauber, M. Arthroscopic Stabilization of Chronic Acromioclavicular Joint Dislocations: Triple- Versus Single-Bundle Reconstruction / M. Tauber, D. Valler, S. Lichtenberg, et al. // Am. J. Sports Med. – 2016. – Vol. 44. – P. 482–489.
13. Certificate of entering information into the state register of rights to objects protected by copyright No. 27950 dated July 22, 2022. "Combined way to restore the acromioclavicular joint".

Цитата үчүн

Набиев Е.Н., Халходжаев М.К. Акромиоклавикулярдык муун бузулган учурда калыбына келтирүү
ыкмасы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 61-67. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.8.61

Көрүүлөр: 2838
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support