Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин өттөгү таш менен ооругандарды дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжалары

Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин өттөгү таш менен ооругандарды дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжалары
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Өттөгү таш оорусу ашказан-ичеги-карын ооруларынын эң көп кездешкен ооруларынын бири деп эсептелет, алар негизинен эмгекке жарамдуу курактагы калктын 20-30%ында аныкталат, жашарууга карай өсүп, жаш курагы кеңейет. Бул эмгекте авторлор өт ташынын оорусу менен ооругандарды лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжаларын изилдешкен. Иштин максаты. Операция мезгилинен кийин от оорулууларын дагы лапароскопиялык холецистэктомиянын натыйжаларын жакшыртуу үчүн "Жалал-Абад" минералдык суусун баалоо. Материалдар жана изилдөө ыкмалары.Жалал-Абад облустук ооруканасында хирургиялык бөлүмдө өт ташынын оорусу менен ооруган 302 бейтаптын 2017-жылдан 2022-жылга чейинки оорулууларды текшерүү жүргүзүлдү. Оорулууларга лапароскопиялык холецистэктомия жасалат. Бардык оорулуулар эки топко бөлүнгөн:контролдуу жана негизги. Контролдоо тобу операциядан кийинки мезгилде алынган 104 бейтапты түздү– салттуу комплекстүү дарылоо. Алардын ичинен 68 (65,4%) өнөкөт калькулездук холецистит менен жана 36 (34,6%) курч калькулездук холецистит менен ооруган бейтаптарга операция жасашат. Негизги топ 198 бейтап, алардын ичинен өнөкөт каль- кулездук холецистит менен -124(62,1%) жана курч калькулездук холецистит менен ооруган 74(37,9%). Лапаро- скопиялык холецистэктомия операциядан кийин алгачкы мезгилде салттуу дарылоого иштелип чыккан схема боюнча Жалал-Абад минералдык суусун ичуу кошумча кошулган. Өттөгү таш оорусу менен ооруган 45 бейтапка "Жалал – Абад" минералдык суусун лапароскопиялык холецистэктомия операциядан кийин колдонулбаган жана 51 бейтапка колдонулган, изилдөөнүн жыйынтыгы 6 айдан 12 айга чейинки мезгилде каралган. 68 бейтап амбу- латордук текшерүүдөн өткөн жана 32% Жалал-Абадоблустук ооруканасында хирургиялык бөлүмдө стационар- дык текшерүүдөн өткөн. Жашоонун сапаты 3 айдан 6 айга чейин жана 6 айдан 12 айга чейин изилденген. Натыйжалар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин "Жалал-Абад" мине- ралдык суусу дарылангандардын калыбына келтирүү курсун өткөрүү боордун иштешин нормалдаштырууга, жыргалчылыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт. Бейтаптар стационардан чыккандан кийин санаториялык-курорттук дарылоону улантуу керек жана дарылоонун негизги ыкмасы "Жалал-Абад"минералдык сууларын колдонуу бо- лушу керек.

Авторлор жөнүндө

Курманов Рустам Абдыкайыпович, д.м.н., профессор, Ректор Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Садыков Азамат Алимжанович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, старший лаборант кафедры общей хирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квали фикации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Cадабаев Максат Замирбекович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б.Даниярова,Бишкек, Кыргызская Республика

Kurmanov Rustam Abdykayypovich, MD, Professor, Rector of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadykov Azamat Alimzhanovich, Ph.D., student at the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Enhancement of Qwali Registration named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Talaibekova Aiperi Talaibekovna, Ph.D., student, Senior Laboratory Assistant, Department of General Surgery, Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Enhancement of Qwali Registration named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadabayev Maksat Zamirbekovich, Ph.D., student at the S.B. Daniyarov Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Qwali Improvement, Bishkek, Kyrgyz Republic

Курманов Рустам Абдыкайыпович, медицина илимдеринин доктору, профессор,  С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун ректоры, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Садыков Азамат Алимжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, С.Б. Даниярова  атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жалпы хирургия кафедрасы улук лаборанты, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Садабаев Максат Замирбекович, С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Бучко, А.А., Новожилова Л.И., Ефименко Н.В. и др. Физические факторы в лечении больных хроническим бескаменным холециститом// Значение курортологии в обеспечении здоровья населения России. Материалы Российской научно-практической конференции. Ессентуки, 1997. С. 48-56. / Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Сопер Н.Г. и др. Лапароскопическая холецистэктомия: новый "золотой стандарт"./Н.Г.Сопер и др.// Arch Surg 1992.Стр.127: 917. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3.Бышевский, А.Ш., Биохимия для врача./А.Ш. Бышевский, О.А.Терсенов//Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994.-С. 3. / Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4. Луцевич, О.Э. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите./О.Э.Луцевич, В.А.Гордеев, Ю.А.Прохоров,Е.А.Подистова// Вкн.: Современныепроблемыхирургии. М 1993; С. 9 - 40. / Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Мавродий, В.М. Функциональный подход к методикам питьевого лечения./В.М.Мавродий// Санаторно-курортное лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ. Тезисы докладов региональной научно-практическойконференции. Ессентуки. 1990. С. 8-10./Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Шварц, В.Я. Нормализующее действие минеральных вод на функциональное состояние органов пищеварения./В. Я. Шварц// Вопросы курортологии, физиотерапии, ЛФК. 1991.-No4.- С. 30-34. / Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7. Шварц, В.Я. Лечение болезней печени и желчных путей./В.Я.Шварц, М.П.Загорулько//Ессентуки 1991. С. 80. / Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Шварц, В.Я. Лечение заболеваний органов пищеварения минеральной водой «Ессентуки-новая»/В.Я.Шварц, А.А.Попов, В.К.Фролков и др. //Ессентуки. 1991. С. 123. / Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9. Южный клуб хирургов. Проспективный анализ 1518 Лапароскопических холецистэктомий// NEnglJMed 1991, 324. Стр.1073-1078. The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10. Страсберг С. М. и др. Лапароскопическая хирургия желчных протоков./ С.М. Страсберг// GastrointestEndoscClinNorthAm 1996.-Том 6.-С. 81 Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

1. Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3. Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4.  Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7.  Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9.  The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10.  Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

1. Бучко, А.А., Новожилова Л.И., Ефименко Н.В. и др. Физические факторы в лечении больных хроническим бескаменным холециститом// Значение курортологии в обеспечении здоровья населения России. Материалы Российской научно-практической конференции. Ессентуки, 1997. С. 48-56. / Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Сопер Н.Г. и др. Лапароскопическая холецистэктомия: новый "золотой стандарт"./Н.Г.Сопер и др.// Arch Surg 1992.Стр.127: 917. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3.Бышевский, А.Ш., Биохимия для врача./А.Ш. Бышевский, О.А.Терсенов//Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994.-С. 3. / Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4. Луцевич, О.Э. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите./О.Э.Луцевич, В.А.Гордеев, Ю.А.Прохоров,Е.А.Подистова// Вкн.: Современныепроблемыхирургии. М 1993; С. 9 - 40. / Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Мавродий, В.М. Функциональный подход к методикам питьевого лечения./В.М.Мавродий// Санаторно-курортное лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ. Тезисы докладов региональной научно-практическойконференции. Ессентуки. 1990. С. 8-10./Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Шварц, В.Я. Нормализующее действие минеральных вод на функциональное состояние органов пищеварения./В. Я. Шварц// Вопросы курортологии, физиотерапии, ЛФК. 1991.-No4.- С. 30-34. / Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7. Шварц, В.Я. Лечение болезней печени и желчных путей./В.Я.Шварц, М.П.Загорулько//Ессентуки 1991. С. 80. / Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Шварц, В.Я. Лечение заболеваний органов пищеварения минеральной водой «Ессентуки-новая»/В.Я.Шварц, А.А.Попов, В.К.Фролков и др. //Ессентуки. 1991. С. 123. / Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9. Южный клуб хирургов. Проспективный анализ 1518 Лапароскопических холецистэктомий// NEnglJMed 1991, 324. Стр.1073-1078. The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10. Страсберг С. М. и др. Лапароскопическая хирургия желчных протоков./ С.М. Страсберг// GastrointestEndoscClinNorthAm 1996.-Том 6.-С. 81 Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

Для цитирования

Курманов Р.А., Садыков А.А., Талайбекова А.Т., Садабаев М.З. Отдаленные результаты лечения больных желчнокаменной болезнью после лапароскопической холецистэктомии. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с.82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

For citation

Kurmanov R.A.,Sadykov A.A.,Talaybekova A.T.,Sadabaev M.Z.Long-term results of treatment of patients with cholelithi
asis after laparoscopic cholecystectomy.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

Цитата үчүн

Курманов Р.А., Садыков А.А., Талайбекова А.Т., Садабаев М.З. Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин өттөгү таш менен ооругандарды дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжалары. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

Авторлор Курманов Р.А., Талайбекова А.Т. , Садыков А.А., Садабаев М.З.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82
Беттер 82-87
Негизги сөздөр курорт, Щелочтук фосфатаза, белок- пигмент алмашуу, метеоризм, лапароскопия, холецистэктомия, өттөгү таш оорусу
Орусча
Об авторах

Курманов Рустам Абдыкайыпович, д.м.н., профессор, Ректор Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Садыков Азамат Алимжанович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, старший лаборант кафедры общей хирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квали фикации им. С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Cадабаев Максат Замирбекович, аспирант Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б.Даниярова,Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Бучко, А.А., Новожилова Л.И., Ефименко Н.В. и др. Физические факторы в лечении больных хроническим бескаменным холециститом// Значение курортологии в обеспечении здоровья населения России. Материалы Российской научно-практической конференции. Ессентуки, 1997. С. 48-56. / Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Сопер Н.Г. и др. Лапароскопическая холецистэктомия: новый "золотой стандарт"./Н.Г.Сопер и др.// Arch Surg 1992.Стр.127: 917. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3.Бышевский, А.Ш., Биохимия для врача./А.Ш. Бышевский, О.А.Терсенов//Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994.-С. 3. / Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4. Луцевич, О.Э. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите./О.Э.Луцевич, В.А.Гордеев, Ю.А.Прохоров,Е.А.Подистова// Вкн.: Современныепроблемыхирургии. М 1993; С. 9 - 40. / Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Мавродий, В.М. Функциональный подход к методикам питьевого лечения./В.М.Мавродий// Санаторно-курортное лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ. Тезисы докладов региональной научно-практическойконференции. Ессентуки. 1990. С. 8-10./Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Шварц, В.Я. Нормализующее действие минеральных вод на функциональное состояние органов пищеварения./В. Я. Шварц// Вопросы курортологии, физиотерапии, ЛФК. 1991.-No4.- С. 30-34. / Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7. Шварц, В.Я. Лечение болезней печени и желчных путей./В.Я.Шварц, М.П.Загорулько//Ессентуки 1991. С. 80. / Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Шварц, В.Я. Лечение заболеваний органов пищеварения минеральной водой «Ессентуки-новая»/В.Я.Шварц, А.А.Попов, В.К.Фролков и др. //Ессентуки. 1991. С. 123. / Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9. Южный клуб хирургов. Проспективный анализ 1518 Лапароскопических холецистэктомий// NEnglJMed 1991, 324. Стр.1073-1078. The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10. Страсберг С. М. и др. Лапароскопическая хирургия желчных протоков./ С.М. Страсберг// GastrointestEndoscClinNorthAm 1996.-Том 6.-С. 81 Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

Для цитирования

Курманов Р.А., Садыков А.А., Талайбекова А.Т., Садабаев М.З. Отдаленные результаты лечения больных желчнокаменной болезнью после лапароскопической холецистэктомии. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с.82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

Англисче
About authors

Kurmanov Rustam Abdykayypovich, MD, Professor, Rector of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadykov Azamat Alimzhanovich, Ph.D., student at the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Enhancement of Qwali Registration named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Talaibekova Aiperi Talaibekovna, Ph.D., student, Senior Laboratory Assistant, Department of General Surgery, Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Enhancement of Qwali Registration named after S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadabayev Maksat Zamirbekovich, Ph.D., student at the S.B. Daniyarov Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Qwali Improvement, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3. Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4.  Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7.  Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9.  The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10.  Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

For citation

Kurmanov R.A.,Sadykov A.A.,Talaybekova A.T.,Sadabaev M.Z.Long-term results of treatment of patients with cholelithi
asis after laparoscopic cholecystectomy.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Курманов Рустам Абдыкайыпович, медицина илимдеринин доктору, профессор,  С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун ректоры, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Садыков Азамат Алимжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, С.Б. Даниярова  атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жалпы хирургия кафедрасы улук лаборанты, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Садабаев Максат Замирбекович, С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Бучко, А.А., Новожилова Л.И., Ефименко Н.В. и др. Физические факторы в лечении больных хроническим бескаменным холециститом// Значение курортологии в обеспечении здоровья населения России. Материалы Российской научно-практической конференции. Ессентуки, 1997. С. 48-56. / Buchko, A.A., NovozhilovaL.I., EfimenkoN.V., etc. Physical factors in the treatment of patients with chronic stone-free cholecystitis//The importance of balneology in ensuring the health of the Russian population.Materials of the Russian scientific and practical conference. Essentuki,1997. pp. 48-56.
2. Сопер Н.Г. и др. Лапароскопическая холецистэктомия: новый "золотой стандарт"./Н.Г.Сопер и др.// Arch Surg 1992.Стр.127: 917. Soper N.G. et al. Laparoscopic cholecystectomy: the new "gold standard"./N.G.Soper et al//Arch Surg 1992.P. 127:917.

3.Бышевский, А.Ш., Биохимия для врача./А.Ш. Бышевский, О.А.Терсенов//Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994.-С. 3. / Byshevsky, A.Sh., Biochemistry for a doctor./A.Sh. Byshevsky, O.A. Tersenov//Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.- p. 3.
4. Луцевич, О.Э. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите./О.Э.Луцевич, В.А.Гордеев, Ю.А.Прохоров,Е.А.Подистова// Вкн.: Современныепроблемыхирургии. М 1993; С. 9 - 40. / Lutsevich, O.E. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis./O.E.Lutsevich, V.A.Gordeev, Yu.A.Prokhorov, E.A.Podistova//In the book: Modern problems of surgery. M 1993; p. 9 - 40.
5. Мавродий, В.М. Функциональный подход к методикам питьевого лечения./В.М.Мавродий// Санаторно-курортное лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ. Тезисы докладов региональной научно-практическойконференции. Ессентуки. 1990. С. 8-10./Mavrodi, V.M. Functional approach to methods of drinking treatment./V.M.Mavrodi// Spa treatment of diseases of the digestive system and metabolism. Abstracts of reports of the regional scientific and practical conference. Essentuki. 1990. pp. 8-10.
6. Шварц, В.Я. Нормализующее действие минеральных вод на функциональное состояние органов пищеварения./В. Я. Шварц// Вопросы курортологии, физиотерапии, ЛФК. 1991.-No4.- С. 30-34. / Schwartz, V.Ya. The normalizing effect of mineral waters on the functional state of the digestive organs./ V.Ya.Schwartz// Questions of balneology, physiotherapy, physical therapy. 1991.- No4.- pp. 30-34.
7. Шварц, В.Я. Лечение болезней печени и желчных путей./В.Я.Шварц, М.П.Загорулько//Ессентуки 1991. С. 80. / Schwartz,V.Ya. Treatment of diseases of the liver and bile ducts./V.Ya.Schwartz, M.P.Zagorulko//Essentuki 1991. p. 80.
8. Шварц, В.Я. Лечение заболеваний органов пищеварения минеральной водой «Ессентуки-новая»/В.Я.Шварц, А.А.Попов, В.К.Фролков и др. //Ессентуки. 1991. С. 123. / Schwartz, V.Ya. Treatment of digestive diseases with mineral water "Essentuki-novaya"/V.Ya.Shvartz, A.A.Popov, V.K.Frolkov, etc. //Essentuki. 1991. p. 123.
9. Южный клуб хирургов. Проспективный анализ 1518 Лапароскопических холецистэктомий// NEnglJMed 1991, 324. Стр.1073-1078. The Southern Surgeons Club. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies// N Engl J Med 1991,324. P 1073-1078.
10. Страсберг С. М. и др. Лапароскопическая хирургия желчных протоков./ С.М. Страсберг// GastrointestEndoscClinNorthAm 1996.-Том 6.-С. 81 Strasberg S. M. et al. Laparoscopic surgery of bile duct./S.M. Strasberg//GastrointestEndoscClin North Am 1996.-Vol. 6.-P. 81

Цитата үчүн

Курманов Р.А., Садыков А.А., Талайбекова А.Т., Садабаев М.З. Лапароскопиялык холецистэктомиядан кийин өттөгү таш менен ооругандарды дарылоонун узак мөөнөттүү натыйжалары. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 82-87. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.11.82

Көрүүлөр: 2806
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support