Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Өттөгү ташоорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооруган адамдарга симултандык операция жасоодо оору синдромунун интенсивдүүлүгү жана бейтаптардын активдешүү убактысы

Өттөгү ташоорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооруган адамдарга симултандык операция жасоодо оору синдромунун интенсивдүүлүгү жана бейтаптардын активдешүү убактысы
Полный текст  

Корутунду

Бул эмгекте авторлор өт ташынын оорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооругандардын си- мультациялык операциясында оору синдромунун интенсивдүүлүгүнө жана бейтаптардын активдешүү убакты- сына баа беришкен. Изилдөөнүн максаты оору синдромунун интенсивдүүлүгүнүн натыйжаларын жана бейтаптардын активдешүү убактысын изилдөө. Материалдар жана изилдөө ыкмалары. 2020-2022-жылга чейинки мезгилге үчүнчү даражадагы ооруканада өт ташынын оорусу жана гинекологиялык оорулар менен айкалышкан симултикалык операцияларды дарылоонун натыйжалары боюнча изилдөө жүргүзүлдү 131 бейтапка. Оорулуулар оорунун күчүн изилдөө үчүн үч топко бөлүнүштү. Биринчи топто 42(32,1%) оорулууларга симультацияланган операциялар жасалган: Лапароскопиялык холецистэктомия (лхэ) + Лапароскопиялык гинекологиялык операция (ЛГО), экинчи топто – лхэ+ачык гинеко- логиялык операция (АГО) -52(39,6%) жана үчүнчү топто -37 (28,3%) холецистэктомия. Операция жасалган оору- лууларда оору синдромунун интенсивдүүлүгүн объективдештирүү үчүн, оорунун визуалдык аналогдук шкала (ВАШ) жана хирургиялык мезгилден кийин анальгетиктердин санын колдонушкан. Оорунун күчтүүлүгү боюнча операциядан 6 саат өткөндөн кийин жана 24 сааттан кийин ( анальгетиктер дайындалганга чейин ) биринчи топто 42 бейтапка жана экинчи топто 52 бейтап, учунчу топто 37 бейтапта бааланган. Изилдөөнүн натыйжалары жана корутундулары. Ошентип, травматизациянын аз болушунан улам, бринчи то- бундагы бейтаптардагы оору синдромунун интенсивдүүлүгү төмөн болгон (лапароскопиялык холецистэктомия жана лапароскопиялык гинекологиялык хирургия боюнча операция жасалган). Операция мезгилинен 3-4 күн өткөндөн кийин, көпчүлүк бейтаптар операцияга байланыштуу ыңгайсыздыкты сезишкен жок. Изилдөөнүн жы- йынтыгы көрсөткөндөй, чоң көлөмдөгү кийлигишүү менен, хирургиялык биринчи топто операциядан кийинки оорулууларды калыбына келтирүү тезирээк өткөн жана экинчи менен учунчутопто болжол менен бирдей.

Авторлор жөнүндө

Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, старший лаборант кафедры общей хирургии Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Садыков Азамат Алимжанович, аспирант Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,  Бишкек, Кыргызская Республика
Cадабаев Максат Замирбекович, аспирант Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Talaibekova Aiperi Talaibekovna, Ph.D., student, Senior Laboratory Assistant, Department of General Surgery, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadykov Azamat Alimzhanovich, Ph.D., student, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadabayev Maksat Zamirbekovich, Ph.D., Student, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, С.Б. Даниярова  атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жалпы хирургия кафедрасы улук лаборанты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Садыков Азамат Алимжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Садабаев Максат Замирбекович, С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

Для цитирования

Талайбекова А.Т., Садыков А.А., Садабаев М.З. Интенсивность болевого синдрома и время активизации пациентов при симультанной операции больных c желчнокаменной болезнью и гинекологическими заболеваниями. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 100-105.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

For citation

Talaibekova A. T., Sadykov A. A., Sadabaev M. Z. The intensity of the pain syndrome and the time of activation of patie
nts with simultaneous surgery of patients with cholelithiasis and gynecological diseases. Health care of Kyrgyzstan2022,
No.4, pp. 100-105. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

Цитата үчүн

Талайбекова А.Т., Садыков А.А., Садабаев М.З. Өттөгү ташоорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооруган
адамдарга симултандык операция жасоодо оору синдромунун интенсивдүүлүгү жана бейтаптардын активдешүү убактысы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 100-105. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

Авторлор Таалайбекова М.Т., Садыков А.А., Садабаев М.З.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100
Беттер 100-105
Негизги сөздөр билим берүү, лапароскопия, холецистэктомия, операция, өттөгү таш оорусу, визуалдык аналогдук шкаласы, ткандардын жетишсиздиги, реабилитация
Орусча
Об авторах

Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, старший лаборант кафедры общей хирургии Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика
Садыков Азамат Алимжанович, аспирант Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова,  Бишкек, Кыргызская Республика
Cадабаев Максат Замирбекович, аспирант Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

Для цитирования

Талайбекова А.Т., Садыков А.А., Садабаев М.З. Интенсивность болевого синдрома и время активизации пациентов при симультанной операции больных c желчнокаменной болезнью и гинекологическими заболеваниями. Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 100-105.https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

Англисче
About authors

Talaibekova Aiperi Talaibekovna, Ph.D., student, Senior Laboratory Assistant, Department of General Surgery, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadykov Azamat Alimzhanovich, Ph.D., student, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sadabayev Maksat Zamirbekovich, Ph.D., Student, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

For citation

Talaibekova A. T., Sadykov A. A., Sadabaev M. Z. The intensity of the pain syndrome and the time of activation of patie
nts with simultaneous surgery of patients with cholelithiasis and gynecological diseases. Health care of Kyrgyzstan2022,
No.4, pp. 100-105. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Талайбекова Айпери Талайбековна, аспирант, С.Б. Даниярова  атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун жалпы хирургия кафедрасы улук лаборанты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Садыков Азамат Алимжанович, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Садабаев Максат Замирбекович, С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Адамян Л.В., Панин А.В.,Козаченко А.В. Эндоскопические методы выполнении симультанных операций в гинекологии //Эндоскопия в гинекологии (Под.ред.акад.РАМН д.м.н.,проф.Кулакова В.Н.,член.корр.РАМН, д.м.н, проф. Адамян Л.В.-М.: 1999-с 511-517. [Adamyan L.V., Panin A.V.,Kozachenko A.V. Endoscopic methods of performing simultaneous operations in gynecology //Endoscopy in gynecology.(Ed. akad.RAMS MD, Prof.KulakovaV.N., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences,MD, prof Adamyan L.V.-M.:1999-from 511-517}
2. Байгазаков А.Т. Эндовидеохирургические технологии в симультанном лечении сочетанных хирургических и гинекологических патологий.:Автореферат доктор медицинских наук Бишкек.2016-с.1-43. [Baigazakov A.T. Endovideosurgical technologies in simultaneous treatment of combined surgical and gynecological pathologies.:Abstract Doctor of Medical Sciences Bishkek.2016-p.1-43]
3. Басос А.С., Майстренко Н.А., Берлев В.Н. и др. Симультанная лапароскопическая холецистэктомия у гинекологических больных: Достоинства и недостатки //Эндоскопич.хир.-М.,2009.-№1-с.143-144. [Basos A.S., Maistrenko N.A., Berlev V.N.et al. Simultaneous laparoscopic cholecystectomy in gynecological patients: Advantages and disadvantages //Endoscopic.hir. -M., 2009.-No.1-p.143-144]
4. Гешелин С.А., Каштальян М.А., Глаучик И.З. и др. Симультанные операции у больных с холециститем.//Украинский журнал хирургии.-Киев 2008.-№2.-с.60-63. [Geshelin S.A., Kashtalyan M.A., Glauchik I.Z., etc. Simultaneous operations in patients with cholecystitis.//Ukrainian Journal of Surgery.-Kiev, 2008.-No.2.-pp.60-63.]
5. Кащеев В.Н. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии.:Автореферат к.м.н.- Москва. 2007-с.99-105. [Kashcheev V.N. Simultaneous operations based on laparoscopic cholecystectomy.:Abstract of the Candidate of Medical Sciences - Moscow. 2007-p.99-105.]
6. Пучков К.В., Баков В.С., Иванов В.В. Симультанные лапароскопические оперативные вмешательства в хирургии и гинекологии. -М.,2005-168с.[ Puchkov K.V., Bakov V.S., Ivanov V.V. Simultaneous laparoscopic surgical interventions in surgery and gynecology. -M., 2005-168s.]
7. Осмонбекова Н.С. Значение и методика анализа качества жизни хирургических больных. [текст] Н.С. Осмонбекова,Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский. // Хирургия. -Москва,2012, -№5 -с.84-87. [Osmonbekova N.S. The significance and methodology of analyzing the quality of life of surgical patients. [text] N.S. Osmonbekova , F.S. Kurbanov, S.R. Dobrovolsky. Surgery.-Moscow, 2012, -No. 5 -pp.84-87.]
8. Иманкулова А.С., Чынгышева Ж.А., Кабаев Б.А.,Толбашиева Г.У., Кожомкулова К.А. Сравнительная оценка эффективности послеопреционного обезболивания в урологической и хирургической практике. Журнал Здравоохранение Кыргызстана №1 2021г. Страница 54-60. [Imankulova A.S.,Chyngysheva Zh.A.,Kabaev B.A., Tolbashieva G.U., Kozhomkulova K.A. Comparative evaluation of the effectiveness of postoperative anesthesia in urological and surgical practice. Journal of Health care of Kyrgyzstan No. 1 2021. Page 54-60.]
9. Шихметов А.Н., Осин Л.А.,Пазычев А.А., Задикян А.М., Опыт хирургического лечения симультанной патологии у гинекологических больных. Журнал Обмен опытом / практика Москва 2018г. [Shikhmetov A.N., Osin L.A., Pazychev A.A., Zadikyan A.M., Experience of surgical treatment of simultaneous pathology in gynecological patients.The journal Exchange of experience / practice Moscow 2018]
10. Эффективность одномоментных эндовидеохирургических операций у гинекологических больных с сочетанной хирургической патологией. Байгазаков А.Т., Ниязов Б.С. и др.//Московский хирургический журнал ,- Москва 2015-№5(45)-с 46-49 . [The effectiveness of simultaneous endovideosurgical operations in gynecological patients with combined surgical pathology. Baigazakov A.T., Niyazov B.S., etc.//Moscow Surgical Journal,- Moscow 2015-No.5(45)-from 46-49]

Цитата үчүн

Талайбекова А.Т., Садыков А.А., Садабаев М.З. Өттөгү ташоорусу жана гинекологиялык оорулар менен ооруган
адамдарга симултандык операция жасоодо оору синдромунун интенсивдүүлүгү жана бейтаптардын активдешүү убактысы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 100-105. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.14.100

Көрүүлөр: 2452
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support