Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын көрсөткүчтөрүнө талдоо

Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын көрсөткүчтөрүнө талдоо
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Кыска мөөнөттө болуу бөлүмү (мындан ары - ОКП) узак мөөнөттө болууну талап кылбаган саламаттык сактоо уюмдарында балдарга бир суткага чейин (24 сааттын ичинде) стационардык медициналык жардам көрсөтүүгө арналган түзүмдүк бөлүм болуп саналат. Изилдөөнүн максаты: Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмда- рынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаттык көрсөткүчтөрүнө талдоо жүргүзүү. Материалдар жана ыкмалар. Талдоо Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарындагы жана 23 саламаттыкты сактоо уюмдарынын деңгээлинде ЖБКнын ишмердүүлүгү жөнүндө КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу КР ЖК жана ММК фондунан алынган расмий статистикалык маалыматтардын негизинде жүргүзүлдү. 2018-2020- жылдар аралыгында Ош шаары. Натыйжалар. ОКПда ооруканага жаткырылган балдардын жаш курактык курамын талдоо 5 жашка чейинки бал- дардын басымдуу экендигин көрсөттү, алар 70%дан ашыгын түздү, анын 50%дан ашыгы 1 жашка чейинки балдар. Ата-энелер ОКПга негизинен өз алдынча жолдомо (70%дан ашыгы), салыштырылган жылдары МСАКты айланып өтүү менен кайрылышкан. РКУда дарылангандар боюнча балдардын дем алуу органдарынын оорулары биринчи орунда(34-40%), экинчи орунда тамак сиңирүү органдарынын оорулары (16-24%), жаракаттар жана уулануулар үчүнчү орунда экени аныкталган (12 - 24%) . Ооруканаларда балдардын өлүмүн жана өлүмүнүн көрсөткүчтөрүнүн динамикада салыштырганда, алардын төмөндөшү көрсөтүлгөн : 2018-жылдагы балдардын өлүмү 2020-жылы 1,51%дан 0,54%га чейин азайган. Жыйынтыктар.Балдардын ден соолугун сактоо кызматын оптималдаштыруу катары ооруканаларда ОКП түзүлүшү, албетте, балдарды ооруканаларда негизсиз узак мөөнөткө жаткыруу учурларынын азайышына, курч респиратордук инфекциялар, тамак сиңирүү органдарынын курч оорулары боюнча өз убагында медициналык кызматтарды көрсөтүүгө алып келди. Тамак сиңирүү системасы, травматизм жана уулануу, ошону менен стацио- нардык деңгээлде балдарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жогорулатууну камсыз кылуу.

Авторлор жөнүндө

Шукурова Венера Кожоновна, к.м.н.,заведующая кафедрой педиатрии с курсом детской анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова Бишкек, Кыргызская Республика

Боронбаева Эльнура Кочконовна, к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтики детских болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Субанбаева Гульнара Мансуровна, к.м.н., декан факультета после дипломного образования и науки Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Shukurova Venera Kozhonovna, Ph.D., Head of the Department of Pediatrics with a course in pediatric anesthesiology and resuscitation of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic 
Boronbayeva Elnura Kochkonovna, Ph.D., Acting Associate Professor of the Department of Propaedeutics of Children's Diseases, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
Subanbayeva Gulnara Mansurovna, Ph.D., Dean of the Faculty after Graduation and Science of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

Шукурова Венера Кожоновна, медицина илимдеринин кандидаты, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун балдар анестезиологиясы жана реаниматологиясы курсу менен педиатрия кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Боронбаева Элнура Кочконовна, медицина илимдеринин кандидаты, И.К. Ахунбаев  атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдардын ооруларынын пропедевтикасы кафедрасынын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Субанбаева Гүлнара Мансуровна, медицина илимдеринин кандидаты, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун дипломдон кийинки билим берүү жана илим факультетинин деканы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Оказание стационарной помощи детям при наиболее распространенных болезнях, карманный справочник ВОЗ, 2013г. [Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.]
2. Окончательная оценка качества стационарной педиатрической помощи в Кыргызстане, Отчет группы ВОЗ, Марзия Лаззерини, 2014г. [Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.]
3. Внедрение практики 24-часовой госпитализации в стационарах Кыргызской Республики, предоставляющих услуги детям, Т. Готсадзе, 2016г. [Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.]
4. Совместный приказ МЗ КР № 110 и ФОМС при Правительстве КР № 42 от 15.02. 2016г. «Об открытии отделений однодневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]
5. Приказ МЗ КР № 304 от 17.03.2021г. «О мерах по совершенствованию деятельности отделений/коек краткосрочного (однодневного) пребывания в стационарах, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]

1. Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.
2. Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.
3. Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.
4. Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."
5. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."

1. Оказание стационарной помощи детям при наиболее распространенных болезнях, карманный справочник ВОЗ, 2013г. Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.]
2. Окончательная оценка качества стационарной педиатрической помощи в Кыргызстане, Отчет группы ВОЗ, Марзия Лаззерини, 2014г. [Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.]
3. Внедрение практики 24-часовой госпитализации в стационарах Кыргызской Республики, предоставляющих услуги детям, Т. Готсадзе, 2016г. [Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.]
4. Совместный приказ МЗ КР № 110 и ФОМС при Правительстве КР № 42 от 15.02. 2016г. «Об открытии отделений однодневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]
5. Приказ МЗ КР № 304 от 17.03.2021г. «О мерах по совершенствованию деятельности отделений/коек краткосрочного (однодневного) пребывания в стационарах, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]

Для цитирования

Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М. Анализ показателей качества медицинских услуг для детей в отделениях кратковременного пребывания на уровне организаций здравоохранения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Ош.Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.189- 197.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189 

For citation

ShukurovaV.K., Boronbaeva E.K., Subanbaeva G.M. Analysis of quality indicators of medical services for children in
short-term stay departments at the level of healthcare organizations in Batken, Jalal-Abad, Osh regions and Osh city.
Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.189-197. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189

Цитата үчүн

Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын көрсөткүчтөрүнө талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 189-197. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189

Авторлор Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189
Беттер 189-197
Негизги сөздөр стационар, балдар, кыска мөөнөттө болуу бөлүмү (СКБ), анализ, балдардын оорулары
Орусча
Об авторах

Шукурова Венера Кожоновна, к.м.н.,заведующая кафедрой педиатрии с курсом детской анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова Бишкек, Кыргызская Республика

Боронбаева Эльнура Кочконовна, к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтики детских болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Субанбаева Гульнара Мансуровна, к.м.н., декан факультета после дипломного образования и науки Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Оказание стационарной помощи детям при наиболее распространенных болезнях, карманный справочник ВОЗ, 2013г. [Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.]
2. Окончательная оценка качества стационарной педиатрической помощи в Кыргызстане, Отчет группы ВОЗ, Марзия Лаззерини, 2014г. [Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.]
3. Внедрение практики 24-часовой госпитализации в стационарах Кыргызской Республики, предоставляющих услуги детям, Т. Готсадзе, 2016г. [Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.]
4. Совместный приказ МЗ КР № 110 и ФОМС при Правительстве КР № 42 от 15.02. 2016г. «Об открытии отделений однодневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]
5. Приказ МЗ КР № 304 от 17.03.2021г. «О мерах по совершенствованию деятельности отделений/коек краткосрочного (однодневного) пребывания в стационарах, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]

Для цитирования

Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М. Анализ показателей качества медицинских услуг для детей в отделениях кратковременного пребывания на уровне организаций здравоохранения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Ош.Здравоохранение Кыргызстана 2022, №4, с.189- 197.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189 

Англисче
About authors

Shukurova Venera Kozhonovna, Ph.D., Head of the Department of Pediatrics with a course in pediatric anesthesiology and resuscitation of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic 
Boronbayeva Elnura Kochkonovna, Ph.D., Acting Associate Professor of the Department of Propaedeutics of Children's Diseases, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
Subanbayeva Gulnara Mansurovna, Ph.D., Dean of the Faculty after Graduation and Science of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.
2. Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.
3. Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.
4. Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."
5. Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."

For citation

ShukurovaV.K., Boronbaeva E.K., Subanbaeva G.M. Analysis of quality indicators of medical services for children in
short-term stay departments at the level of healthcare organizations in Batken, Jalal-Abad, Osh regions and Osh city.
Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.189-197. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Шукурова Венера Кожоновна, медицина илимдеринин кандидаты, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун балдар анестезиологиясы жана реаниматологиясы курсу менен педиатрия кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Боронбаева Элнура Кочконовна, медицина илимдеринин кандидаты, И.К. Ахунбаев  атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдардын ооруларынын пропедевтикасы кафедрасынын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Субанбаева Гүлнара Мансуровна, медицина илимдеринин кандидаты, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институтунун дипломдон кийинки билим берүү жана илим факультетинин деканы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Оказание стационарной помощи детям при наиболее распространенных болезнях, карманный справочник ВОЗ, 2013г. Providing inpatient care to children for the most common diseases, WHO Pocket Guide, 2013.]
2. Окончательная оценка качества стационарной педиатрической помощи в Кыргызстане, Отчет группы ВОЗ, Марзия Лаззерини, 2014г. [Final Quality Assessment of Inpatient Pediatric Care in Kyrgyzstan, WHO Group Report, Marzia Lazzerini, 2014.]
3. Внедрение практики 24-часовой госпитализации в стационарах Кыргызской Республики, предоставляющих услуги детям, Т. Готсадзе, 2016г. [Introduction of 24-hour hospitalization in hospitals of the Kyrgyz Republic providing services to children, T. Gotsadze, 2016.]
4. Совместный приказ МЗ КР № 110 и ФОМС при Правительстве КР № 42 от 15.02. 2016г. «Об открытии отделений однодневного пребывания в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Joint order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 110 and the MHIF under the Government of the Kyrgyz Republic No. 42 of 15.02. 2016 "On the opening of one-day departments in health care organizations providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]
5. Приказ МЗ КР № 304 от 17.03.2021г. «О мерах по совершенствованию деятельности отделений/коек краткосрочного (однодневного) пребывания в стационарах, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в Кыргызской Республике». [Order of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic No. 304 of 17.03.2021 "On measures to improve the activities of departments/beds of short-term (one-day) stay in hospitals providing medical care to children in the Kyrgyz Republic."]

Цитата үчүн

Шукурова В.К., Боронбаева Э.К., Субанбаева Г.М. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлинде кыска мөөнөттүү стационардык бөлүмдөрдөгү балдарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын көрсөткүчтөрүнө талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 189-197. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.27.189

Көрүүлөр: 2668
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support