Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргызстандын дерматовенерологиялык кызматынын 100 жылдыгына – өнүгүү тарыхы

Кыргызстандын дерматовенерологиялык кызматынын 100 жылдыгына – өнүгүү тарыхы
Полный текст  

Корутунду

Макалада Кыргыз Республикасындагы дерматовенерологиялык кызматтын өнүгүүсү боюнча маалы- маттык материал берилген. Дерматовенерологиялык кызмат - теринин жугуштуу ооруларын жана жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды өз убагында аныктоо, дарылоо, реабилитациялоо жана алдын алуу боюнча дер- матовенерологиялык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюму. Дерматовенерологиялык кызматты өнүктүрүүдө инфекциялардын очогу роль ойноду, аны чечүү үчүн саламаттыкты сактоонун башкаруу органдары саламаттыкты сактоо системасын реконструкциялоону талап кылышты, анын натыйжасында жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды дарылоо жана алдын алуу чаралары вертикалдык тармакка интеграцияланды жана сифилисти экстенциллин менен дарылоо протоколу иштелип чыгып, клиникалык практикага киргизилген. Акыркы беш жылда жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар көп катталган жок.

Авторлор жөнүндө

Осмоналиев Марат Каканович, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Койбагарова Асель Алмазбековна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Юсупова Дилара Мухтаровна, к.м.н., директор Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Шакирова Айнура Таласбаевна, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Халикова Аиза Улугбековна, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Osmonaliev Marat Kakanovich, Ph.D., Associate Professor, Department of Dermatovenerolog, KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Koibagarova Asel Almazbekovna, MD, Professor, Head of the Department of Dermatovenerology,KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Yusupova Dilara Mukhtarovna, Ph.D., Director of the Republican Center of Dermatovenereology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Shakirova Ainura Talasbaevna, Assistant, Department of Dermatovenerology, KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Khalikova Aiza Ulugbekovna, Assistant, Department of Dermatovenerology, KSMA named after I.K. Akhunbaev,Bishkek, Kyrgyz Republic

Осмоналиев Марат Каканович, медицина илимдеринин кандидаты, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын тери-венерология кафедрасынын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Койбагарова Асель Алмазбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын тери-венерология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Юсупова Дилара Мухтаровна, медицина илимдеринин кандидаты, Республикалык дерматовенерология борборунун директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шакирова Айнура Таласбаевна, И.К. Ахунбаев атындагы КММА дерматовенерология кафедранын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Халикова Айза Улугбековна,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА дерматовенерология кафедранын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Руководство под редакцией Осмоналиева М.К. Болезни, передающиеся половым путем (БППП) и ВИЧ-СПИД. Том I, стр.1, 2000г.//Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Синдромный подход к ведению пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем. Клинический протокол для первичного уровня здравоохранения. стр.1-47. Бишкек 2014г. //Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Осмоналиев М.К. и соавторы. Методические рекомендации для врачей дерматовенерологов. Лечение экстенциллином больных ранними формами сифилиса. стр.1-8. Бишкек 1998г.//Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Клиническое руководство по лечению и диагностике сифилиса, гонореи и хламидиоза для всех уровней здравоохранения Кыргызской Республики. стр.1-60. Бишкек 2012г.//Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

1.  Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

1. Руководство под редакцией Осмоналиева М.К. Болезни, передающиеся половым путем (БППП) и ВИЧ-СПИД. Том I, стр.1, 2000г.//// Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Синдромный подход к ведению пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем. Клинический протокол для первичного уровня здравоохранения. стр.1-47. Бишкек 2014г. //Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Осмоналиев М.К. и соавторы. Методические рекомендации для врачей дерматовенерологов. Лечение экстенциллином больных ранними формами сифилиса. стр.1-8. Бишкек 1998г.//Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Клиническое руководство по лечению и диагностике сифилиса, гонореи и хламидиоза для всех уровней здравоохранения Кыргызской Республики. стр.1-60. Бишкек 2012г.//Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

Для цитирования

Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Юсупова Д.М., Шакирова А.Т., Халикова А.У. К 100-летию дерматовенерологической службы Кыргызстана - история развития. Здравоохранение Кыргызстана 2022,
№ 4, с. 212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

For citation

Osmonaliev M.K., Koibagarova A.A., Yusupova D.M., Shakirova A.T., Khalikova A.U. To the 100th anniversary of the
dermatovenerological service of Kyrgyzstan - the history of development. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

Цитата үчүн

Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Юсупова Д.М., Шакирова А.Т., Халикова А.У. Кыргызстандын дерматовенерологиялык кызматынын 100 жылдыгына –өнүгүү тарыхы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

Авторлор Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Юсупова Д.М., Шакирова А.Т., Халикова А.У.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212
Беттер 212-215
Негизги сөздөр саламаттык сактоо, тарых, дерматология, венерология, сифилис
Орусча
Об авторах

Осмоналиев Марат Каканович, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Койбагарова Асель Алмазбековна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Юсупова Дилара Мухтаровна, к.м.н., директор Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Шакирова Айнура Таласбаевна, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика
Халикова Аиза Улугбековна, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Руководство под редакцией Осмоналиева М.К. Болезни, передающиеся половым путем (БППП) и ВИЧ-СПИД. Том I, стр.1, 2000г.//Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Синдромный подход к ведению пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем. Клинический протокол для первичного уровня здравоохранения. стр.1-47. Бишкек 2014г. //Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Осмоналиев М.К. и соавторы. Методические рекомендации для врачей дерматовенерологов. Лечение экстенциллином больных ранними формами сифилиса. стр.1-8. Бишкек 1998г.//Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Клиническое руководство по лечению и диагностике сифилиса, гонореи и хламидиоза для всех уровней здравоохранения Кыргызской Республики. стр.1-60. Бишкек 2012г.//Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

Для цитирования

Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Юсупова Д.М., Шакирова А.Т., Халикова А.У. К 100-летию дерматовенерологической службы Кыргызстана - история развития. Здравоохранение Кыргызстана 2022,
№ 4, с. 212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

Англисче
About authors

Osmonaliev Marat Kakanovich, Ph.D., Associate Professor, Department of Dermatovenerolog, KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Koibagarova Asel Almazbekovna, MD, Professor, Head of the Department of Dermatovenerology,KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Yusupova Dilara Mukhtarovna, Ph.D., Director of the Republican Center of Dermatovenereology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Shakirova Ainura Talasbaevna, Assistant, Department of Dermatovenerology, KSMA named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Khalikova Aiza Ulugbekovna, Assistant, Department of Dermatovenerology, KSMA named after I.K. Akhunbaev,Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1.  Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

For citation

Osmonaliev M.K., Koibagarova A.A., Yusupova D.M., Shakirova A.T., Khalikova A.U. To the 100th anniversary of the
dermatovenerological service of Kyrgyzstan - the history of development. Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp.212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Осмоналиев Марат Каканович, медицина илимдеринин кандидаты, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын тери-венерология кафедрасынын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Койбагарова Асель Алмазбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын тери-венерология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Юсупова Дилара Мухтаровна, медицина илимдеринин кандидаты, Республикалык дерматовенерология борборунун директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шакирова Айнура Таласбаевна, И.К. Ахунбаев атындагы КММА дерматовенерология кафедранын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Халикова Айза Улугбековна,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА дерматовенерология кафедранын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Руководство под редакцией Осмоналиева М.К. Болезни, передающиеся половым путем (БППП) и ВИЧ-СПИД. Том I, стр.1, 2000г.//// Guide edited by Osmonaliev M.K. Sexually transmitted diseases (STDs) and HIV-AIDS. Volume I, page 1, 2000.
2. Синдромный подход к ведению пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем. Клинический протокол для первичного уровня здравоохранения. стр.1-47. Бишкек 2014г. //Syndromic approach to the management of patients with sexually transmitted infections. Clinical protocol for primary health care. pp. 1-47. Bishkek 2014.
3. Осмоналиев М.К. и соавторы. Методические рекомендации для врачей дерматовенерологов. Лечение экстенциллином больных ранними формами сифилиса. стр.1-8. Бишкек 1998г.//Osmonaliev M.K. and co-authors. Guidelines for dermatovenereologists. Treatment with extencillin in patients with early forms of syphilis. pp.1-8. Bishkek 1998.
4. Клиническое руководство по лечению и диагностике сифилиса, гонореи и хламидиоза для всех уровней здравоохранения Кыргызской Республики. стр.1-60. Бишкек 2012г.//Clinical guidelines for the treatment and diagnosis of syphilis, gonorrhea and chlamydia for all levels of healthcare in the Kyrgyz Republic. pp.1-60. Bishkek 2012.

Цитата үчүн

Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Юсупова Д.М., Шакирова А.Т., Халикова А.У. Кыргызстандын дерматовенерологиялык кызматынын 100 жылдыгына –өнүгүү тарыхы. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 212-215. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.30.212

Көрүүлөр: 2665
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support