Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна карата калктын иммунитети

Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна  карата калктын иммунитети
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Кыргыз Республикасында 2021-жылдагы коронавирустук инфекциялык пандемиянын экинчи толкунунан кийинки мезгилде калктын SARS-CoV-2 вирусуна каршы иммунитетине баа берүү үчүн сероэпидемиологиялык изилдөөнүн экинчи туру өткөрүлдү. Изилдөөнүн максаты- COVID-19 интенсивдүү жайылуу мезгилинде Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2ге каршы калктын иммунитетинин деңгээлин жана структурасын аныктоо. Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө методдору сероэпидемиологиялык, популяциялык, жаш курагы боюнча стратификацияланган, проспективдүү (кросс-секциялык). Изилдөөнүн материалдары изилдөөгө макул болгон адамдардын сывороткалары жана жеке маалыматтары болгон. Натыйжалар. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, республикада 2021-жылдын февраль айында коронавирус инфекциясына антителолору бар адамдардын үлүшү 2020-жылдын июлундагы 30,8%га каршы 71,2% түздү. Региондор боюнча серопреваленттик изилдөөнүн биринчи турунда 13төн 62,7%ке чейин, экинчи турда 63,9дан 77,8%ке чейин өзгөргөн. Изилдөөнүн биринчи турунда 1446 серопозитивдүү адамдын ичинен 925-64,0% (61,5-66,5) COVID-19 белгилерине ээ болгон, ал эми экинчи турда 3372/1696-50,3% (48,6-52,0) тиешелүүлүгүнө жараша. Медициналык жардам сурап кайрылган 1446/315тен биринчи турда -21,8% (19,7-23,9), экинчи турда 3372/855тен -25,4% (23,9-26,9). Изилдөөнүн эки турунун тең жыйынтыктары көрсөткөндөй, жаш курактын өсүшү менен катар эле медициналык жардамга кайрылган адамдардын үлүшү биринчи турда 10,0% дан 27,5% га чейин, ал эми экинчи турда 6,2% дан 37,5%га чейин өскөн. Жыйынтыктар.Бардык курак категорияларында серопозитивдүүлүктүн өсүшү байкалган жана текшерилген адамдарда жаштын өсүшү менен серопозитивдүүлүктүн үлүшү көбөйгөн. Каралып жаткан адамдардын жеке маалыматтарынын негизинде эпидемиологиялык көрсөткүчтөрдү талдоо көрсөткөндөй, изилдөөнүн биринчи раундунун жыйынтыгы менен салыштырганда клиникалык симптомдордун көрүнүшү 13,7%га, медициналык жардамга кайрылган бейтаптардын саны 3,6%га жана ооруканага жаткырылгандардын саны 4,6%га. Бул коронавирус инфекциясынын клиникалык агымынын оордугунун төмөндөшүнөн кабар берет. Оорунун белгилеринин төмөндөшү өзгөчө 0-9 жана 10-19 жаш категориясында байкалат.

Авторлор жөнүндө

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант, научный сотрудник Азиатского медицинского института им. С.Тентишева, Кант, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Кучук Татьяна Энверовна, к.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра контролю качества лабораторий диагностики инфекционных болезней НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Nuridinova Zhanylai Nuridinovna, postgraduate scientific researcher Asian medical institute named after S. Tentishev, Kant, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD,Head of the Republican Scientific and Practical Center for Viral Infection Control of the NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Kuchuk Tatyana Enverovna, Ph.D., Head of the Republican Scientific and Practical Center for Quality Control of Laboratories for the Diagnosis of Infectious Diseases of NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант, С.Тентишев атындагы Азиалык медициналык институтунун илимий кызматкери, Кант, Кыргыз Республикасы

Нурматов Зуридин Шарипович, медициналык  илимдердин доктору, КССУИнун Вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Кучук Татьяна Энверовна, медициналык  илимдердин кандидаты, КССУИнун Инфекциялык ооруларга лабораториялык диагноз коюунун сапатын көзөмөлдөө  боюнча  республикалык илимий практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Шилтемелер

1. Директор ВОЗ на пресс- брифинге по коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 11 февраля 2020 г. [WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020 ] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. ВОЗ [WHO official website] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live - Статистика по коронавирусу - [COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики [Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic] [Электронный ресурс]. URL: https://new.med.kg/
6. Официальный сайт ВОЗ/Коронавирусная инфекция: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 [WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19] [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения [Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс].URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О. //Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19//«Здравоохранение Кыргызстана» №3 2022 – С.148-156. [Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156]. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

1. WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020  URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. WHO official website. URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. URL: https://new.med.kg/
6. WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс. URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

1. Директор ВОЗ на пресс- брифинге по коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 11 февраля 2020 г. [WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020 ] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. ВОЗ [WHO official website] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live - Статистика по коронавирусу - [COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики [Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic] [Электронный ресурс]. URL: https://new.med.kg/
6. Официальный сайт ВОЗ/Коронавирусная инфекция: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 [WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19] [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения [Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс].URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О. //Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19//«Здравоохранение Кыргызстана» №3 2022 – С.148-156. [Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156]. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Для цитирования

Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э. Популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №1, с.21-28. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

For citation

Nuridinova Zh. N., Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E. Herd immunity to the SARS-CoV-2 among the population of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 21-28. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

Цитата үчүн

Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш. , Кучук Т.Э. Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна карата калктын иммунитети. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 21-28.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

Авторлор Нуридинова Ж.Н. , Нурматов Ш.Ж., Кучук Т.Э.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28
Беттер 21-28
Негизги сөздөр SARS-CoV-2, пандемия, гуморалдык иммунитет, спецификалык антителолор, серопозитивдүүлүк
Орусча
Об авторах

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант, научный сотрудник Азиатского медицинского института им. С.Тентишева, Кант, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Кучук Татьяна Энверовна, к.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра контролю качества лабораторий диагностики инфекционных болезней НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Директор ВОЗ на пресс- брифинге по коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 11 февраля 2020 г. [WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020 ] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. ВОЗ [WHO official website] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live - Статистика по коронавирусу - [COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики [Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic] [Электронный ресурс]. URL: https://new.med.kg/
6. Официальный сайт ВОЗ/Коронавирусная инфекция: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 [WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19] [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения [Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс].URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О. //Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19//«Здравоохранение Кыргызстана» №3 2022 – С.148-156. [Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156]. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Для цитирования

Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э. Популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №1, с.21-28. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

Англисче
About authors

Nuridinova Zhanylai Nuridinovna, postgraduate scientific researcher Asian medical institute named after S. Tentishev, Kant, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD,Head of the Republican Scientific and Practical Center for Viral Infection Control of the NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Kuchuk Tatyana Enverovna, Ph.D., Head of the Republican Scientific and Practical Center for Quality Control of Laboratories for the Diagnosis of Infectious Diseases of NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020  URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. WHO official website. URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. URL: https://new.med.kg/
6. WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс. URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

For citation

Nuridinova Zh. N., Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E. Herd immunity to the SARS-CoV-2 among the population of the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 21-28. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант, С.Тентишев атындагы Азиалык медициналык институтунун илимий кызматкери, Кант, Кыргыз Республикасы

Нурматов Зуридин Шарипович, медициналык  илимдердин доктору, КССУИнун Вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Кучук Татьяна Энверовна, медициналык  илимдердин кандидаты, КССУИнун Инфекциялык ооруларга лабораториялык диагноз коюунун сапатын көзөмөлдөө  боюнча  республикалык илимий практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы

 

 

Шилтемелер

1. Директор ВОЗ на пресс- брифинге по коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 11 февраля 2020 г. [WHO Director-General's speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020 ] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
2. Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI:10.1007/ s11427-020-1637-5.
3. ВОЗ [WHO official website] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1
4. COVID Live - Статистика по коронавирусу - [COVID Live-Coronavirus Statistics. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики [Operational summary of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic] [Электронный ресурс]. URL: https://new.med.kg/
6. Официальный сайт ВОЗ/Коронавирусная инфекция: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 [WHO official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19] [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
7. Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI:
10.1016/j.immuni.2020.04.012.
8. Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9.
DOI:10.1038/318323a0.
9. Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368.
10. Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vaccine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.
11. Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения [Open source epidemiological statistics for public health][Электронный ресурс].URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
12. Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Касымбеков Ж.О. //Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии COVID-19//«Здравоохранение Кыргызстана» №3 2022 – С.148-156. [Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova Zh.N., Kasymbekov Zh.O.//Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156]. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Цитата үчүн

Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш. , Кучук Т.Э. Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна карата калктын иммунитети. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 21-28.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.2.21.28

Көрүүлөр: 2502
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support