Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына тийгизген таасири

COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына тийгизген таасири
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Өлкөдө режимдик чектөө чаралары киргизилди. 16-март, 2020-жыл, жалпысынан 47 күнгө созулду. Жаңы коронавирустук инфекциянын активдүү жайылуу мезгилинде калкка амбулатордук деңгээлде кызмат көрсөтүү, анын ичинде акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүнүн олуттуу кыскарышы байкалган. Изилдөөнүн максаты - аялдарга акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүгө COVID-19 таасирин изилдөө. Материалдар жана ыкмалар. Маалыматтарды талдоонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чараларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарына барууларынын азайышына таасирин тийгизди. Улуттук статистикалык комитеттин жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Электрондук саламаттыкты сактоо борборунун маалыматы боюнча, 2020-жылы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү экстрагениталдык себептерден (анын ичинде COVID-19) жана энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү олуттуу өскөн. акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр жана кош бойлуу аялдардын өз убагында алынбагандыгы. Ситуациялык анализдин жыйынтыгы. Маалыматтарды талдоонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чараларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарына барууларынын азайышына таасирин тийгизди. Жыйынтыктар жана аларды талкуулоо. Кош бойлуулуктун татаалдашы менен, тукумсуздукту, этек кирдин бузулушун дарылоо боюнча кызматтарды алуу. COVID-19 пандемиясы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнө таасирин тийгизди. Акыркы жылдарда, 2019-жылга чейин энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү төмөндөгөн болсо, 2020-жылы көрсөткүч 45, 6%га өскөн. Экстрагениталдык оорулардан каза болгон энелердин саны дээрлик эки эсеге өстү. Акушердик жана гинекологиялык кызматтардын жетишсиздигинен, өз убагында каттоодон өтпөгөндүктөн, энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнүн көбөйүшү да мүмкүн. Кош бойлуулук учурунда каза болгондордун үлүшү 11,7%га жана бойдон алдыруудан 0,7%га (кылмыштуу бойдон алдыруулар 50% жана жасалма бойдон калуулар 50%), 4,5% жатындын үзүлүшүнө байланыштуу болгон. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык, катышуучулардын 75,2% кош бойлуулукту пландаштырышкан эмес, бул, сыягы, COVID-19 менен күрөшүү боюнча чектөө чаралары учурунда түзүлгөн экономикалык кырдаалга байланыштуу. Кыргызстанда изилдөө көрсөткөндөй, COVID-19 кош бойлуу болбоо чечимине 26,27% таасир эткен. Ошондой эле чектөө чаралары киргизилгенден берки экономикалык абалдын начарлашы үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча чечимдерге олуттуу таасирин тийгизген жана балалуу болбогон респонденттердин 4,58% учурдагы COVID-19 пандемиянын коркунучунан улам баланын төрөлүшүн кийинкиге калтыруу керек деп эсептешкен.

Авторлор жөнүндө

Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, д.м.н., профессор, руководитель РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Респуб лика
Камчыбекова Тахмина Камчыбековна, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Amanbekov Eldiiar Bakytovich, graduate student, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, MD, Professor, Head of the RSPCIC NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, graduate student, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Kamchybekova Takhmina Kamchybekovna, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic

Аманбеков Эльдияр Бакытович,  аспирант, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, КССУИнун РИКИПБнун жетекчи, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Камчыбекова Тахмина Камчыбековна, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Коронавирус: статистика по странам. [Coronavirus: statistics by countryю]. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики «Здравоохранение». [National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health"]. http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. «Центр электронного здравоохранения при МЗ КР «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения КР за 2019 и 2020 год». [Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020"]. http://cez.med.kg
4. Хронология корона вируса. [Chronology of the corona virus]. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. Всемирная организация здравоохранения «Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19. [World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19]. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE-1): многострановой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны COVID-19. [International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave].
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья во время COVID-19 (I-SHARE): много странновой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны корона вирусной болезни 2019 г. [International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019]. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE) во время COVID-19: протокол исследования для национальных онлайн-опросов и глобального сравнительного анализа». [International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis]. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Влияние пандемии COVID-19 на сексуально репродуктивное здоровье женщин Кыргызской Республики. [Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic].
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Байызбекова Д.А.,Калиев М.Т.,Асаналиева Л.У. Качество и безопасность в условиях пандемии Covid-19:влияние обучения медицинcких работников.Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111. [Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111].

1. Coronavirus: statistics by country. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health". http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020". http://cez.med.kg
4. Chronology of the corona virus. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic.
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111.

1. Коронавирус: статистика по странам. [Coronavirus: statistics by countryю]. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики «Здравоохранение». [National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health"]. http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. «Центр электронного здравоохранения при МЗ КР «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения КР за 2019 и 2020 год». [Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020"]. http://cez.med.kg
4. Хронология корона вируса. [Chronology of the corona virus]. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. Всемирная организация здравоохранения «Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19. [World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19]. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE-1): многострановой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны COVID-19. [International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave].
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья во время COVID-19 (I-SHARE): много странновой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны корона вирусной болезни 2019 г. [International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019]. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE) во время COVID-19: протокол исследования для национальных онлайн-опросов и глобального сравнительного анализа». [International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis]. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Влияние пандемии COVID-19 на сексуально репродуктивное здоровье женщин Кыргызской Республики. [Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic].
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Байызбекова Д.А.,Калиев М.Т.,Асаналиева Л.У. Качество и безопасность в условиях пандемии Covid-19:влияние обучения медицинcких работников.Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111. [Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111].

Для цитирования

Аманбеков Э.Б., Байызбекова Д.А., Абдиразаков Н.А., Камчыбекова Т. К. Влияние COVID -19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг женщинам. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с. 35 -42. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42 

For citation

Amanbekov E.B., Baiyzbekova D.A., Abdirazakov N.A, Kamchybekova T.K..Impact of COVID-19 on the Delivery of Obstetric and Gynecological Services to women. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 35-42.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42

Цитата үчүн

Аманбеков Э.Б., Байызбекова Д.А., Абдиразаков Н.А., Камчыбекова Т. К. COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына тийгизген таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 35-42. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42

Авторлор Абдиразаков Н.А., Камчыбекова Т. К., Аманбеков Э.Б., Байызбекова Д.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42
Беттер 35-42
Негизги сөздөр пандемия, кош бойлуулук, COVID-19, сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук, акушердик жана гинекологиялык кызматтар, Энелердин өлүмү
Орусча
Об авторах

Аманбеков Эльдияр Бакытович, аспирант, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, д.м.н., профессор, руководитель РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Респуб лика
Камчыбекова Тахмина Камчыбековна, научный сотрудник РНПЦИК НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Коронавирус: статистика по странам. [Coronavirus: statistics by countryю]. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики «Здравоохранение». [National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health"]. http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. «Центр электронного здравоохранения при МЗ КР «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения КР за 2019 и 2020 год». [Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020"]. http://cez.med.kg
4. Хронология корона вируса. [Chronology of the corona virus]. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. Всемирная организация здравоохранения «Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19. [World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19]. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE-1): многострановой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны COVID-19. [International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave].
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья во время COVID-19 (I-SHARE): много странновой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны корона вирусной болезни 2019 г. [International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019]. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE) во время COVID-19: протокол исследования для национальных онлайн-опросов и глобального сравнительного анализа». [International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis]. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Влияние пандемии COVID-19 на сексуально репродуктивное здоровье женщин Кыргызской Республики. [Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic].
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Байызбекова Д.А.,Калиев М.Т.,Асаналиева Л.У. Качество и безопасность в условиях пандемии Covid-19:влияние обучения медицинcких работников.Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111. [Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111].

Для цитирования

Аманбеков Э.Б., Байызбекова Д.А., Абдиразаков Н.А., Камчыбекова Т. К. Влияние COVID -19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг женщинам. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с. 35 -42. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42 

Англисче
About authors

Amanbekov Eldiiar Bakytovich, graduate student, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, MD, Professor, Head of the RSPCIC NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abdirazakov Nurbek Almazbekovich, graduate student, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
Kamchybekova Takhmina Kamchybekovna, researcher RSPCIC NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Coronavirus: statistics by country. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health". http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020". http://cez.med.kg
4. Chronology of the corona virus. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic.
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111.

For citation

Amanbekov E.B., Baiyzbekova D.A., Abdirazakov N.A, Kamchybekova T.K..Impact of COVID-19 on the Delivery of Obstetric and Gynecological Services to women. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 35-42.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Аманбеков Эльдияр Бакытович,  аспирант, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, КССУИнун РИКИПБнун жетекчи, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Абдиразаков Нурбек Алмазбекович, аспирант, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Камчыбекова Тахмина Камчыбековна, КССУИнун РИКИПБнун илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Коронавирус: статистика по странам. [Coronavirus: statistics by countryю]. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики «Здравоохранение». [National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic "Health"]. http://www.stat.kg/ru/statistics/zdravoohranenie/
3. «Центр электронного здравоохранения при МЗ КР «Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения КР за 2019 и 2020 год». [Center for E-Health under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic "Population Health and Activities of Health Care Organizations of the Kyrgyz Republic for 2019 and 2020"]. http://cez.med.kg
4. Хронология корона вируса. [Chronology of the corona virus]. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/./ https://kloop.kg/blog/2021/01/08/hronologiya-koronavirusa-chto-proizoshlo-za-2020-god/
5. Всемирная организация здравоохранения «Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19. [World Health Organization "Chronology of WHO's Action against COVID-19]. https://www.who.int/ru/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
6. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE-1): многострановой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны COVID-19. [International Study of Sexual and Reproductive Health (I-SHARE-1): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial COVID-19 wave].
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704103/
7. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья во время COVID-19 (I-SHARE): много странновой анализ взрослых из 30 стран до и во время начальной волны корона вирусной болезни 2019 г. [International Studyof Sexual and Reproductive Health during COVID-19 (I-SHARE): a multi-country analysis of adults from 30 countries before and during the initial wave of corona virus disease 2019]. https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e991/6523817?login=false
8. Международное исследование сексуального и репродуктивного здоровья (I-SHARE) во время COVID-19: протокол исследования для национальных онлайн-опросов и глобального сравнительного анализа». [International Sexual and Reproductive Health Survey (I-SHARE) during COVID-19: Research protocol for national online surveys and global comparativeanalysis]. https://sti.bmj.com/content/sextrans/97/2/88.full.pdf?with-ds=yes
9. Влияние пандемии COVID-19 на сексуально репродуктивное здоровье женщин Кыргызской Республики. [Impact of the COVID-19 pandemic on the sexual reproductive health of women in the Kyrgyz Republic].
https://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/vliyanie_pandemii_russ.pdf
10. Байызбекова Д.А.,Калиев М.Т.,Асаналиева Л.У. Качество и безопасность в условиях пандемии Covid-19:влияние обучения медицинcких работников.Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111. [Baiyzbekova D.A., Kaliev M.T., Asanaliyeva L.U. Quality and safety in pandemic covid-19 conditions: impact of training of medical workers.Healthcare of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 111-120. doi.10.51350/zdravkg202112415111].

Цитата үчүн

Аманбеков Э.Б., Байызбекова Д.А., Абдиразаков Н.А., Камчыбекова Т. К. COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына тийгизген таасири. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б. 35-42. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.4.35.42

Көрүүлөр: 2469
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support