Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатиттеринин таралышын ретроспективдүү талдоо

Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатиттеринин таралышын ретроспективдүү талдоо
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Вирустук гепатиттеринин В жана С түрү анын кенири таралышынын, ооруунун оордугунан жана социалдык-экономикалык кесепеттеринен улам коомдук саламаттык сактоонун негизги көйгөйлөрүнүн бири бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча В жана С вирустук гепатиттери кенири таралган өлкөлөр болуп Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрү, Борбордук жана Чыгыш Азия өлкөлөрү эсептелинет. Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатитинин таралышын ретроспективдүү анализдөө. Методдор жана материалдар. Материал катары Саламаттык сактоо министрлигине караштуу электрондук саламаттыкты сактоо борбору жана Ооруулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин 1998-2021-жж. отчеттук маалыматтары колдонулду. Оорулардын узак мөөнөттүү динамикасын баалоо эң аз квадраттар ыкмасы менен жүргүзүлдү. Ошондой эле Excel программасы менен статистикалык маалыматтарды иштеп чыгуунун стандарттуу ыкмалары колдонулду. Натыйжалар.1998-2021 жылдар аралыгында ВГВ оорусунун көрсөткүчү 15 эсеге кыскарган (100 000 калкка 27,7ден 1,8ге чейин). ВГС көрсөткүчү 100 000 калкка 2,3 (2010; 2012) ден 0,8 (2021) чейин. ВГВ жана ВГС айрыкча 18-49 жаш курактар арасында кенири жайылган, алар бардык жаш курактар арасынан 80,6 жана 67,9 па- йызын түзүшөт. Жыйынтыгы. Кыргыз Республикасында ВГВ жана ВГС жаңы учурларын расмий каттоо бейтаптардын кайрылуусу боюнча гана жүргүзүлөт, ошондуктан бул расмий көрсөткүчтөр оорунун таралышынын реалдуу абалын чагылдырбайт. ВГВга чалдыгуулардын кескин азайышы ВГВга каршы милдеттүү эмдөөнү эмдөө графигине киргизүү менен байланыштуу, ошондуктан ВГВга чалдыгууларды азайтуу максатында 49 жашка чейинки калкты пландуу эмдөө жүргүзүү керек.

Авторлор жөнүндө

Кененбаева Роза Миязбековна, аспирант, преподаватель КГМА им. И.К.Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, д.м.н., профессор, руководитель Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Саттарова Гулсунай Жумабаевна, научный сотрудник НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Респуб лика

Kenenbaeva Roza Miyazbekovna, postgraduate student, lecturer of KSMA named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, MD, Professor, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sattarova Gulsunai Jumabaevna, Researcher of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic

Кененбаева Роза Миязбековна, аспирант, И.К.Ахунбаева атындагы КММАнын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, КССУИнун РИКИПБнун жетекчи, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Саттарова Гүлсүнай Жумабаевна, КССУИнун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Асанжанова, Н.Н. Эпидемиологические особенности парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в популяции инъекционных наркоманов в г.Бишкек [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.30 / Н.Н. Асанжанова. – Бишкек, 2005. – 18 с. [Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.]
2. Байызбекова Д.А. Комплексная оценка эпидемиологии наркопотребления и проблем профилактики ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. Автореф. Дис. … д.м.н.: 14.02.02 – эпидемиология /Д.А. Байызбекова. - Бишкек – 2011. – 48 С. [Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.]
3. ВОЗ. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. ВОЗ, 2016.- 56 с. акт. на 05.11.2022г. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250042 [World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177]
4. Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа. Метод.рекомендации. // Байызбекова Д.А., Розыева Р.С., Сыдыков А.С. и др.- Бишкек, 2009.- 59 с.  [Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.]

1. Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.
2. Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.
3. World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177
4. Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.

1. Асанжанова, Н.Н. Эпидемиологические особенности парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в популяции инъекционных наркоманов в г.Бишкек [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.30 / Н.Н. Асанжанова. – Бишкек, 2005. – 18 с. [Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.]
2. Байызбекова Д.А. Комплексная оценка эпидемиологии наркопотребления и проблем профилактики ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. Автореф. Дис. … д.м.н.: 14.02.02 – эпидемиология /Д.А. Байызбекова. - Бишкек – 2011. – 48 С. [Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.]
3. ВОЗ. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. ВОЗ, 2016.- 56 с. акт. на 05.11.2022г. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250042 [World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177]
4. Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа. Метод.рекомендации. // Байызбекова Д.А., Розыева Р.С., Сыдыков А.С. и др.- Бишкек, 2009.- 59 с.  [Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.]

Для цитирования

Кененбаева Р.М., Байызбекова Д.А., Саттарова Г.Ж. Ретроспективный анализ распространенности гемоконтактных вирусных гепатитов В и С в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.110-114. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

For citation

Kenenbaeva R.M., Baiyzbekova D.A.,Sattarova G.J.Retrospective analysis of the prevalence of blood-borne viral hepatitis B and C in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp.110-114.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

Цитата үчүн

Кененбаева Р.М., Байызбекова Д.А., Саттарова Г.Ж. Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатиттеринин таралышын ретроспективдүү талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.110-114. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

Авторлор Кененбаева Р.М., Саттарова Г.Ж., Байызбекова Д.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114
Беттер 110-114
Негизги сөздөр Оору, Эмдөө, Кыргыз Республикасы, ретроспективдүү анализ , В жана С вирустук гепатиттери
Орусча
Об авторах

Кененбаева Роза Миязбековна, аспирант, преподаватель КГМА им. И.К.Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика
Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, д.м.н., профессор, руководитель Республиканского научно-практического центра Инфекционного контроля НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Саттарова Гулсунай Жумабаевна, научный сотрудник НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Респуб лика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Асанжанова, Н.Н. Эпидемиологические особенности парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в популяции инъекционных наркоманов в г.Бишкек [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.30 / Н.Н. Асанжанова. – Бишкек, 2005. – 18 с. [Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.]
2. Байызбекова Д.А. Комплексная оценка эпидемиологии наркопотребления и проблем профилактики ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. Автореф. Дис. … д.м.н.: 14.02.02 – эпидемиология /Д.А. Байызбекова. - Бишкек – 2011. – 48 С. [Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.]
3. ВОЗ. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. ВОЗ, 2016.- 56 с. акт. на 05.11.2022г. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250042 [World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177]
4. Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа. Метод.рекомендации. // Байызбекова Д.А., Розыева Р.С., Сыдыков А.С. и др.- Бишкек, 2009.- 59 с.  [Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.]

Для цитирования

Кененбаева Р.М., Байызбекова Д.А., Саттарова Г.Ж. Ретроспективный анализ распространенности гемоконтактных вирусных гепатитов В и С в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.110-114. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

Англисче
About authors

Kenenbaeva Roza Miyazbekovna, postgraduate student, lecturer of KSMA named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Baiyzbekova Dzhainagul Alchinbekovna, MD, Professor, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Infection Control of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Sattarova Gulsunai Jumabaevna, Researcher of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.
2. Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.
3. World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177
4. Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.

For citation

Kenenbaeva R.M., Baiyzbekova D.A.,Sattarova G.J.Retrospective analysis of the prevalence of blood-borne viral hepatitis B and C in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp.110-114.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Кененбаева Роза Миязбековна, аспирант, И.К.Ахунбаева атындагы КММАнын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна, медицина илимдеринин доктору, профессор, КССУИнун РИКИПБнун жетекчи, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Саттарова Гүлсүнай Жумабаевна, КССУИнун илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Асанжанова, Н.Н. Эпидемиологические особенности парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в популяции инъекционных наркоманов в г.Бишкек [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.30 / Н.Н. Асанжанова. – Бишкек, 2005. – 18 с. [Asanzhanova, N.N. Epidemiological features of parenteral viral hepatitis and HIV infection in the population ofinjection drug addicts in Bishkek [Text]: dissertation abstract. ... candidate of medical sciences: 14.00.30 / N.N. Asanzhanova. -Bishkek, 2005. - 18 p.]
2. Байызбекова Д.А. Комплексная оценка эпидемиологии наркопотребления и проблем профилактики ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. Автореф. Дис. … д.м.н.: 14.02.02 – эпидемиология /Д.А. Байызбекова. - Бишкек – 2011. – 48 С. [Baiyzbekova D.A. Comprehensive assessment of the epidemiology of drug use and problems of HIV prevention in the Kyrgyz Republic. Abstract of the Dissertation. ... doctors of medical sciences: 14.02.02 - epidemiology / D.A. Baiyzbekova. - Bishkek - 2011. - 48 p.]
3. ВОЗ. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. ВОЗ, 2016.- 56 с. акт. на 05.11.2022г. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250042 [World Health Organization. (2016). Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/246177]
4. Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа. Метод.рекомендации. // Байызбекова Д.А., Розыева Р.С., Сыдыков А.С. и др.- Бишкек, 2009.- 59 с.  [Conducting a retrospective epidemiological analysis. Method.recommendations. //Baiyzbekova D.A., Rozieva R.S., Sydykov A.S. etc. - Bishkek, 2009. - 59 p.]

Цитата үчүн

Кененбаева Р.М., Байызбекова Д.А., Саттарова Г.Ж. Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатиттеринин таралышын ретроспективдүү талдоо. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.110-114. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.15.110.114

Көрүүлөр: 2309
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support