Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кыргыз Республикасында АИВ жана гепатит вирусунун ко-инфекциясынан өлүү көрсөткүчүн анализдөө

Кыргыз Республикасында АИВ жана гепатит вирусунун ко-инфекциясынан өлүү көрсөткүчүн анализдөө
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. ВИЧ-инфекциясынын жана вирустук гепатиттеринин В, С түрүнүн негизги терс көрсөт күчтөрүнүн бири – оорунан улам эрте өлүмгө дуушар болуу. Изилдөөнүн максаты- Кыргыз Республикасындагы АИВ жана В, С вирустук гепатиттери менен коинфекциядан өлүмдүн көрсөткүчүн жана андан потенциалдуу өмүрүнөн ажыраган жылдарын (ПӨАЖ) аныктоо. Материалдар жана ыкмалар. Республикада 2001-2021-жылдар аралыгында ВИЧ/СПИДден каза болгон 2879 кишинин электрондук базасына MS Excel программасы менен статистикалык талдоо жүргүзүлдү. АИВ менен жашаган адамдардын оорусу, өлүмү, өмүрүнүн узактыгы жана ПӨАЖ көрсөткүчү талданды. Ошондой эле, АИВ-инфекциясы менен жашаган адамдардын омурунун узактыгы менен өлкөдө антиретровирустук терапияны жүргүзүүнүн ортосундагы корреляция байланыш Пирсон ыкмасы менен аныкталды. Натыйжалар. 2001-2021-жылдар аралыгында АИВ-инфекциясынан өлүм көрсөткүчүнүн 23 эсеге өсүшү байкалды (100 миң адамга 2001-жылы 0,14 – 2021-жылы 3,3). Каза болгондордун орточо жашы 39,9 жашты түздү. АИВ-инфекциясынан өлгөндөрдүн 60 % бир эле учурда вирустук гепатиттердин В жана С түрүн да жугузуп алышкандар түзүшкөн. Республика боюнча 2001-2021 жж. аралыгында АИВ-инфекциясынан ПӨАЖ 83817 жылды түздү. Динамикада ВИЧ-инфекциясын жуктурган адамдардын диагноз коюлгандан кийин орточо жашоо узактыгынын (0,4 жылдан 4,3 жылга чейин) өсүшү байкалат, бул антиретровирустук терапиянын жакшыртылышы менен байланыштуу, көрсөткүчтөрдүн отросунда түз күчтүү корреляция байланышы бар (r=0,96). Жыйынтыктар. Алынган жыйынтыктар АИВ/ВГ ко-инфекциясы эрте өлүмгө алып келип, жогорку зыяндуу экендигин көрсөтөт. Ишке жарактуу жаштардын жана репродуктивдүү курактардын арасында катталган өлүм мамлекеттин адам капиталын жоготууга алып келет.

Авторлор жөнүндө

Саттарова Гулсунай Жумабаевна, научный сотрудник НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Суранбаева Гулмира Сайбилдаевна, д.м.н., профессор, преподаватель Кыргызской государственной медицинской академия имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Sattarova Gulsunai Jumabaevna, Researcher of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Viral Infection Control of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Suranbaeva Gulmira Saibildaevna, MD, Professor, Lecturer of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Саттарова Гульсунай Жумабаевна,  КССУИнун  илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору,  КССУИнун Республикалык вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Суранбаева Гүлмира Сайбилдаевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Информационный бюллетень ВОЗ, 17 июль 2021 г./ WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Махмануров А.А. Оценка экономического ущерба от ВИЧ инфекции в Кыргызской Республике в результате преждевременной смертности // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Т. 13, № 6. С. 156-158./ Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Самородская И. В., Ватолина М. А., Бойцов С. А. Методические вопросы и результаты оценки глобального бремени болезней (обзор литературы) // Профилактическая медицина. 2015. № 1. С. 40-45. doi: 10.17116/profmed201518140-45/ Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики // Численность постоянного населения по полу и возрастным группам. 2001-2021 гг./ National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Национального статистического комитета Кыргызской Республики// Ожидаемая продолжительность жизни по полу и по возрасту 1990-2020 гг./ Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. Красильников И.А., Иванова А.Е., Семенова В.Г. Методические рекомендации по использованию показателя «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) для обоснования приоритетных проблем здоровья населения России.Москва 2014. / Krasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Акынбеков К.У., Чернова Н.Е., Абдуллин К.Д. Бишкек: Биостатистика, 2001. 102 с. / Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Карташов М.Ю.Распространенность и молекулярно-генетическая характеристика вирусов парентеральных гепатитов B, C и D у ВИЧ-позитивных лиц в Новосибирской области.//Вопросы вирусологии.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш. Сравнительная оценка распространенности парентеральных вирусных гепатитов В и С среди лиц живучих с ВИЧ и условно здоровых лиц в Кыргызской Республике // Здравоохранение Кыргызстана, 2021. №4. С.98-104. / Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

1. WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. КKrasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Kartashov M.Yu. The prevalence and molecular genetic features of parenteral hepatitis B, C and D viruses in HIV-positive individuals in the Novosibirsk region.//Problems of Virology.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

1. Информационный бюллетень ВОЗ, 17 июль 2021 г./ WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Махмануров А.А. Оценка экономического ущерба от ВИЧ инфекции в Кыргызской Республике в результате преждевременной смертности // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Т. 13, № 6. С. 156-158./ Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Самородская И. В., Ватолина М. А., Бойцов С. А. Методические вопросы и результаты оценки глобального бремени болезней (обзор литературы) // Профилактическая медицина. 2015. № 1. С. 40-45. doi: 10.17116/profmed201518140-45/ Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики // Численность постоянного населения по полу и возрастным группам. 2001-2021 гг./ National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Национального статистического комитета Кыргызской Республики// Ожидаемая продолжительность жизни по полу и по возрасту 1990-2020 гг./ Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. Красильников И.А., Иванова А.Е., Семенова В.Г. Методические рекомендации по использованию показателя «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) для обоснования приоритетных проблем здоровья населения России.Москва 2014. / Krasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Акынбеков К.У., Чернова Н.Е., Абдуллин К.Д. Бишкек: Биостатистика, 2001. 102 с. / Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Карташов М.Ю.Распространенность и молекулярно-генетическая характеристика вирусов парентеральных гепатитов B, C и D у ВИЧ-позитивных лиц в Новосибирской области.//Вопросы вирусологии.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш. Сравнительная оценка распространенности парентеральных вирусных гепатитов В и С среди лиц живучих с ВИЧ и условно здоровых лиц в Кыргызской Республике // Здравоохранение Кыргызстана, 2021. №4. С.98-104. / Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

Для цитирования

Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш.,Суранбаева Г.С. Анализ смертности от ко-инфекции ВИЧ и вирусных гепатитов В и С в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

For citation

Sattarova G. J., Nurmatov Z.Sh., Suranbaeva G.S.Analysis of mortality from co-infection with HIV and viral hepatitis B and C in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

Цитата үчүн

Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш.,Суранбаева Г.С. Кыргыз Республикасында АИВ жана гепатит вирусунун ко-инфекциясынан өлүү көрсөткүчүн анализдөө. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

Авторлор Саттарова Г.Ж., Суранбаева Г.С., Нурматов З.Ш.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120
Беттер 115-120
Негизги сөздөр АИВ инфекциясы, ко-инфекциясы, өлүм, В жана С вирустук гепатиттери, потенциалдуу өмүрүнөн ажыраган жылдар (ПӨАЖ)
Орусча
Об авторах

Саттарова Гулсунай Жумабаевна, научный сотрудник НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусными инфекциями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
Суранбаева Гулмира Сайбилдаевна, д.м.н., профессор, преподаватель Кыргызской государственной медицинской академия имени И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Информационный бюллетень ВОЗ, 17 июль 2021 г./ WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Махмануров А.А. Оценка экономического ущерба от ВИЧ инфекции в Кыргызской Республике в результате преждевременной смертности // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Т. 13, № 6. С. 156-158./ Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Самородская И. В., Ватолина М. А., Бойцов С. А. Методические вопросы и результаты оценки глобального бремени болезней (обзор литературы) // Профилактическая медицина. 2015. № 1. С. 40-45. doi: 10.17116/profmed201518140-45/ Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики // Численность постоянного населения по полу и возрастным группам. 2001-2021 гг./ National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Национального статистического комитета Кыргызской Республики// Ожидаемая продолжительность жизни по полу и по возрасту 1990-2020 гг./ Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. Красильников И.А., Иванова А.Е., Семенова В.Г. Методические рекомендации по использованию показателя «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) для обоснования приоритетных проблем здоровья населения России.Москва 2014. / Krasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Акынбеков К.У., Чернова Н.Е., Абдуллин К.Д. Бишкек: Биостатистика, 2001. 102 с. / Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Карташов М.Ю.Распространенность и молекулярно-генетическая характеристика вирусов парентеральных гепатитов B, C и D у ВИЧ-позитивных лиц в Новосибирской области.//Вопросы вирусологии.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш. Сравнительная оценка распространенности парентеральных вирусных гепатитов В и С среди лиц живучих с ВИЧ и условно здоровых лиц в Кыргызской Республике // Здравоохранение Кыргызстана, 2021. №4. С.98-104. / Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

Для цитирования

Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш.,Суранбаева Г.С. Анализ смертности от ко-инфекции ВИЧ и вирусных гепатитов В и С в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2023, № 1, с.115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

Англисче
About authors

Sattarova Gulsunai Jumabaevna, Researcher of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD, Head of the Republican Scientific and Practical Center for Viral Infection Control of the NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
Suranbaeva Gulmira Saibildaevna, MD, Professor, Lecturer of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. КKrasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Kartashov M.Yu. The prevalence and molecular genetic features of parenteral hepatitis B, C and D viruses in HIV-positive individuals in the Novosibirsk region.//Problems of Virology.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

For citation

Sattarova G. J., Nurmatov Z.Sh., Suranbaeva G.S.Analysis of mortality from co-infection with HIV and viral hepatitis B and C in the Kyrgyz Republic. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Саттарова Гульсунай Жумабаевна,  КССУИнун  илимий кызматкери, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Нурматов Зуридин Шарипович, медицина илимдеринин доктору,  КССУИнун Республикалык вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Суранбаева Гүлмира Сайбилдаевна, медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Информационный бюллетень ВОЗ, 17 июль 2021 г./ WHO fact sheet, 17 July 2021/ https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/hiv-aids
2. A.Sh. Tashpolotova, A.Sh. Alisherova, G.S. Suranbaeva, K.K. Nurmatov / Changes in immunological parameters in cirrhosis of the liver in the outcome of chronic hepatitis c virus infection // European Journal of Natural History. 2022. – No1. – P. 10-13. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48061243
3. Махмануров А.А. Оценка экономического ущерба от ВИЧ инфекции в Кыргызской Республике в результате преждевременной смертности // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Т. 13, № 6. С. 156-158./ Mahmanurov A.A. Evaluation of the economic damage from the hiv infection it the result of earlier mortality in Kyrgyz Republic //Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. 2013, vol 13, no 6. pp. 156-158.
4. Самородская И. В., Ватолина М. А., Бойцов С. А. Методические вопросы и результаты оценки глобального бремени болезней (обзор литературы) // Профилактическая медицина. 2015. № 1. С. 40-45. doi: 10.17116/profmed201518140-45/ Samorodskaya I. V., Vatolina M. A., Boytsov S. A. Methodological issues and results of assessing the global burden of disease (literature review) // Preventive medicine. 2015. no. 1. pp. 40-45.
5. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики // Численность постоянного населения по полу и возрастным группам. 2001-2021 гг./ National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic // Number of permanent population bysex and age groups. 2001-2021.
6. Национального статистического комитета Кыргызской Республики// Ожидаемая продолжительность жизни по полу и по возрасту 1990-2020 гг./ Official data of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic// Life expectancy by sex andage 1990-2020.
7. Красильников И.А., Иванова А.Е., Семенова В.Г. Методические рекомендации по использованию показателя «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) для обоснования приоритетных проблем здоровья населения России.Москва 2014. / Krasilnikov I.A., Ivanova A.E., Semenova V.G. Methodological recommendations on the use of the indicator "years of potential life lost" (PYLL) to substantiate the priority health problems of the Russian population at the federal, regional and municipallevels. Moscow 2014. 32 p.
8. Акынбеков К.У., Чернова Н.Е., Абдуллин К.Д. Бишкек: Биостатистика, 2001. 102 с. / Akynbekov K.U., Chernova N.E., Abdullin K.D. Bishkek: Biostatistics, 2001.102 p.
9. Карташов М.Ю.Распространенность и молекулярно-генетическая характеристика вирусов парентеральных гепатитов B, C и D у ВИЧ-позитивных лиц в Новосибирской области.//Вопросы вирусологии.2022; 67(5):423-438.DOI: https://doi.org/10.36233/0507-4088-133
10. Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш. Сравнительная оценка распространенности парентеральных вирусных гепатитов В и С среди лиц живучих с ВИЧ и условно здоровых лиц в Кыргызской Республике // Здравоохранение Кыргызстана, 2021. №4. С.98-104. / Sattarova G.J., Nurmatov Z.Sh. Comparative assessment of prevalence of parenteral viral hepatitis among people with HIV and conditionally healthy in the Kyrgyz Republic // Health care of Kyrgyzstan. 2021. No. 4. P. 98-104.

Цитата үчүн

Саттарова Г.Ж., Нурматов З.Ш.,Суранбаева Г.С. Кыргыз Республикасында АИВ жана гепатит вирусунун ко-инфекциясынан өлүү көрсөткүчүн анализдөө. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.115-120. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.16.115.120

Көрүүлөр: 2228
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support