Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кан тамыр жаракатын эрте дарылоо-дарттабуусун уюштурууну оптималдаштыруу

Кан тамыр жаракатын эрте дарылоо-дарттабуусун уюштурууну оптималдаштыруу
Полный текст  

Корутунду

Киришүү. Кан тамырлардын травматикалык жаракаттарында жабыркагандарга биринчи жардам көрсөтүү эң маанилүү. Адабий булактардын маалыматтары жабыр тарткандардын көбү госпиталга чейинки жардам көрсөтүү стадиясында өлөрүн көрсөтүп турат, бул болсо травма алгандан кийинки алгачкы мүнөттөрдө биринчи жардам көрсөтүүнүн эң маанилүүлүгүн белгилейт. Изилдөөнүн максаты - кан тамырлардын травматикалык жаракаттарын эрте диагностикалоо жана дарылоону уюштурууну баалоо. Материалдар жана ыкмалар. Республикада кан тамыр травмасы менен жабыркагандар. Канды токтотуу ыкмалары жана башка биринчи медициналык жардам. Натыйжалар жана талкуулоо. Жаракат алган жерде биринчи медициналык жардамдын канааттандырарлык эмес абалы бар экени аныкталды. Бул жаракат өзүн-өзү жана өз ара жардам берүү эрежелери боюнча калктын начар билими жана көндүмдөрү менен түшүндүрүлөт. Жыйынтыктар. Бардык орто жана жогорку окуу жайларында, өндүрүштүк жана коомдук мекемелерде, ошондой эле шаарлардын жана айылдардын турак жай кварталдарында травматикалык жаракат алганда, өзгөчө кан кеткенде биринчи жардам көрсөтүү боюнча кыска мөөнөттүү курстарды кеңири уюштуруу зарыл. Кан тамыр травмасы менен жабыркагандарды госпиталга чейинки жардам берүү этабынын каталарын талдоодо, алар заманбап диагностикалык изилдөөлөрдүн комплексин иштеп чыгуу зарыл деген жыйынтыкка келишти, алар саламаттык сактоонун баштапкы деңгээлиндеги хирургдарга жана травматологдорго кан тамыр травмасы учурунда оптималдуу уюштуруучулук-тактикалык чечимди тандоого мүмкүндүк берет. Кан тамыр травмасы боюнча дарылоо-диагностикалык иш-чаралардын иштелип чыккан уюштуруу-тактикалык чечимдери жабыркагандарды дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу үчүн оптималдуу шарттарды түзөт.

Авторлор жөнүндө

Кутуев Жаныбек Акунович, аспирант, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Ошского Государственного Университета, Ош, Кыргызская Республика

Kutuev Zhanybek Akunovich, Postgraduate Student, Lecturer, Department of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic

Кутуев Жаныбек Акунович, аспиранты, ОшМУнун Медицина факультетинин хирургиялык оорулар кафедрасынын  окутуучусу, Ош, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Агаджанян В. В., Шаталин А. В., Кравцов С. А. Основные принципы организации и тактики медицинской транспортировки пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии. 2009; 1: 7-13. [ Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.]
2. Горяинов М. И. Научное обоснование возможности и необходимости изменения организации финансирования лечения пострадавших в ДТП. Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму: Труды третьей Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2008: 206-212. [Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.]
3. Есипов А. В., Пинчук О. В., Образцов А. В., Пешехонов Э. В., Яменсков В. В., Раков А. А. Лечение сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей в многопрофильном военном госпитале. Военно-медицинский журнал. 2020;341(1): 34–38. [Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.]
4. Дежурный Л. И., Лысенко К. И., Батурин Д. И. Роль оказания первой помощи пострадавшим в предотвращении преждевременной смертности в России // Социальные аспекты здоровья населения.2011; 18(2): 211-218. [Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.]
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обеспечения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016; 4:43-46. [Karimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.]
6. Намазбеков М. Н., Жумашев И. Б. Хирургическая тактика при повреждении магистральных сосудов. Хирургия Кыргызстана. 2007; 2: 151-152. [Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.]
7. Ревишвили А.Ш., Федоров А.В., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации. Хирургия. 2019; 3: 88-97. [ Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.]
8. Розин Ю. А., Иваненко А. А. Ранняя специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях магистральных сосудов в Донбассе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2016; 22(2): 156–160. [Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.]

1.  Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.
2. Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.
3. Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.
4. Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обKarimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.
6.  Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.
7. Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.
8.  Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.

1. Агаджанян В. В., Шаталин А. В., Кравцов С. А. Основные принципы организации и тактики медицинской транспортировки пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии. 2009; 1: 7-13. [ Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.]
2. Горяинов М. И. Научное обоснование возможности и необходимости изменения организации финансирования лечения пострадавших в ДТП. Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму: Труды третьей Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2008: 206-212. [Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.]
3. Есипов А. В., Пинчук О. В., Образцов А. В., Пешехонов Э. В., Яменсков В. В., Раков А. А. Лечение сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей в многопрофильном военном госпитале. Военно-медицинский журнал. 2020;341(1): 34–38. [Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.]
4. Дежурный Л. И., Лысенко К. И., Батурин Д. И. Роль оказания первой помощи пострадавшим в предотвращении преждевременной смертности в России // Социальные аспекты здоровья населения.2011; 18(2): 211-218. [Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.]
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обеспечения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016; 4:43-46. [Karimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.]
6. Намазбеков М. Н., Жумашев И. Б. Хирургическая тактика при повреждении магистральных сосудов. Хирургия Кыргызстана. 2007; 2: 151-152. [Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.]
7. Ревишвили А.Ш., Федоров А.В., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации. Хирургия. 2019; 3: 88-97. [ Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.]
8. Розин Ю. А., Иваненко А. А. Ранняя специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях магистральных сосудов в Донбассе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2016; 22(2): 156–160. [Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.]

Для цитирования

Кутуев Ж.А. Оптимизация организации ранней лечебно-диагностической помощи при травме сосудов. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №4, с.142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

For citation

Kutuev Zh.A.Optimization of the organization of early medical and diagnostic care for vascular injury. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

Цитата үчүн

Кутуев Ж.А. Кан тамыр жаракатын эрте дарылоо-дарттабуусун уюштурууну оптималдаштыруу. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

Авторлор Кутуев Ж.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146
Беттер 142-146
Негизги сөздөр негизги кан тамырларынын жабыркашы, айкалышкан жабыркоолор, калкты жана медициналык кызматкерлерди окутуу, госпиталга чейинки жардам, уюштуруу-тактикалык чечимдер, кан тамырлардын жабыркашын дарттабуусу жана дарылоосу
Орусча
Об авторах

Кутуев Жаныбек Акунович, аспирант, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Ошского Государственного Университета, Ош, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Агаджанян В. В., Шаталин А. В., Кравцов С. А. Основные принципы организации и тактики медицинской транспортировки пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии. 2009; 1: 7-13. [ Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.]
2. Горяинов М. И. Научное обоснование возможности и необходимости изменения организации финансирования лечения пострадавших в ДТП. Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму: Труды третьей Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2008: 206-212. [Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.]
3. Есипов А. В., Пинчук О. В., Образцов А. В., Пешехонов Э. В., Яменсков В. В., Раков А. А. Лечение сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей в многопрофильном военном госпитале. Военно-медицинский журнал. 2020;341(1): 34–38. [Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.]
4. Дежурный Л. И., Лысенко К. И., Батурин Д. И. Роль оказания первой помощи пострадавшим в предотвращении преждевременной смертности в России // Социальные аспекты здоровья населения.2011; 18(2): 211-218. [Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.]
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обеспечения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016; 4:43-46. [Karimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.]
6. Намазбеков М. Н., Жумашев И. Б. Хирургическая тактика при повреждении магистральных сосудов. Хирургия Кыргызстана. 2007; 2: 151-152. [Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.]
7. Ревишвили А.Ш., Федоров А.В., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации. Хирургия. 2019; 3: 88-97. [ Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.]
8. Розин Ю. А., Иваненко А. А. Ранняя специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях магистральных сосудов в Донбассе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2016; 22(2): 156–160. [Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.]

Для цитирования

Кутуев Ж.А. Оптимизация организации ранней лечебно-диагностической помощи при травме сосудов. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №4, с.142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

Англисче
About authors

Kutuev Zhanybek Akunovich, Postgraduate Student, Lecturer, Department of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic

References

1.  Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.
2. Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.
3. Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.
4. Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обKarimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.
6.  Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.
7. Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.
8.  Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.

For citation

Kutuev Zh.A.Optimization of the organization of early medical and diagnostic care for vascular injury. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.1, pp. 142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Кутуев Жаныбек Акунович, аспиранты, ОшМУнун Медицина факультетинин хирургиялык оорулар кафедрасынын  окутуучусу, Ош, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Агаджанян В. В., Шаталин А. В., Кравцов С. А. Основные принципы организации и тактики медицинской транспортировки пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии. 2009; 1: 7-13. [ Aghajanyan V. V., Shatalin A.V., Kravtsov S. A. Basic principles of organization and tactics of medical transportation of victims with polytrauma. Bulletin of Traumatology and Orthopedics. 2009;1:7-13.]
2. Горяинов М. И. Научное обоснование возможности и необходимости изменения организации финансирования лечения пострадавших в ДТП. Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму: Труды третьей Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2008: 206-212. [Goryainov M. I. Scientific substantiation of the possibility and necessity of changing the organization of financing the treatment of victims of road accidents. Problems of ensuring explosion safety and countering terrorism: Proceedings of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2008:206-212.]
3. Есипов А. В., Пинчук О. В., Образцов А. В., Пешехонов Э. В., Яменсков В. В., Раков А. А. Лечение сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей в многопрофильном военном госпитале. Военно-медицинский журнал. 2020;341(1): 34–38. [Esipov A.V., Pinchuk O. V., Obraztsov A.V., Peshekhonov E. V., Yamenskov V. V., Rakov A.A. Treatment of combined bone and vascular limb injuries in a multidisciplinary military hospital. Military Medical Journal. 2020;341(1):34-38.]
4. Дежурный Л. И., Лысенко К. И., Батурин Д. И. Роль оказания первой помощи пострадавшим в предотвращении преждевременной смертности в России // Социальные аспекты здоровья населения.2011; 18(2): 211-218. [Dezhurnyi L.I., Lysenko K. I., Baturin D. I. The role of first aid to victims in preventing premature mortality in Russia. Social aspects of public health.2011;18(2):211-218.]
5. Каримов Ж. М., Кочкоров М. Результаты экспертной оценки эффективности системы медицинского обеспечения пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016; 4:43-46. [Karimov Zh. M., Kochkorov M. Results of an expert assessment of the effectiveness of the medical support system for victims of a traffic accident. Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 2016;4:43-46.]
6. Намазбеков М. Н., Жумашев И. Б. Хирургическая тактика при повреждении магистральных сосудов. Хирургия Кыргызстана. 2007; 2: 151-152. [Namazbekov M. N., Zhumashev I. B. Surgical tactics in case of damage to the main vessels. Surgery of Kyrgyzstan. 2007;2:151-152.]
7. Ревишвили А.Ш., Федоров А.В., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации. Хирургия. 2019; 3: 88-97. [ Revishvili A.Sh., Fedorov A.V., Sazhin V.P., Olovyanny V.E. The state of emegency surgical care in the Russian Federation. Surgery. 2019;3:88-97.]
8. Розин Ю. А., Иваненко А. А. Ранняя специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях магистральных сосудов в Донбассе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2016; 22(2): 156–160. [Rozin Yu. A., Ivanenko A. A. Early specialized surgical care for gunshot wounds of the main vessels in Donbass. Angiology and vascular surgery. 2016; 22(2) :156-160.]

Цитата үчүн

Кутуев Ж.А. Кан тамыр жаракатын эрте дарылоо-дарттабуусун уюштурууну оптималдаштыруу. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 1, б.142-146. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.1.2.20.142.146

Көрүүлөр: 2196
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support