Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Зооантропоноздук трихофитиянын инфильтративдик ириңдүү формасынын клиникалык учуру

Зооантропоноздук трихофитиянын инфильтративдик ириңдүү формасынын  клиникалык учуру
Полный текст  

Корутунду

Бул илимий макалада 9 жаштагы балада зооантропоноздук трихофитиянын инфильтративдикириңдүү формасынын клиникалык учуру сүрөттөлөт. Киришүү. Трихофития – баштын терисине, денеге жана тырмактарга таасир этүүчү тери оорусу. Инфильтрациялык форма трихофитиянын эң оор клиникалык варианттарынын бири болуп саналат, ал теринин сезгенүү өзгөрүүлөрүнүн жана ириңдеринин болушу менен мүнөздөлөт. Изилдөөнүн максаты. Бул макалада баштын терисинин инфильтративдик-ириңдүү трихофитиясынын белгилери байкалган 9 жаштагы баланын окуясы баяндалган. Материалдар жана ыкмалар. Оорунун диагнозу клиникалык жыйынтыктарга жана микологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына негизделген. Культуралдык изилдөө тери үлгүлөрүндө Trichophyton verrucosum грибоктун бар экендигин көрсөттү. Дарылоо 8 жума бою антимикотикалык дарылар менен жүргүзүлдү. Мындан тышкары, оорунун жайылышын алдын алуу боюнча чаралар көрүлдү, анын ичинде жеке гигиена, тазалоочу буюмдарды дезинфекциялоо, кийим-кече жана шейшептерди кылдаттык менен тазалоо. Натыйжалар. Баштын терисиндеги тыртык атрофиянын очогу түрүндө туруктуу косметикалык дефектке алып келүүчү, өнүккөн таралган ириңдөө процесстеринин өнүгүшүн алдын алуу максатында бул микотикалык инфекцияны өз убагында диагностикалоонун маанилүүлүгү көрсөтүлдү. Жыйынтыгы. Флуконазол менен дарылоону жана калий перманганаты, гипертоникалык натрий хлоридинин эритмеси жана 20% ихтиол майы менен нымдоочу жергиликтүү терапияны жүргүзүүдөн жакшы натыйжа алынды.

Авторлор жөнүндө

Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич, д.м.н., зав. кафедрой семейной медицины додипломного образования, Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская
Республика
Жапарова Аида Калачиевна, зав. отделением дерматовенерологии Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Дхросо Холта, зав. отделением детской дерматовенерологии Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Джусупбеков Самат Джусупбекович, ассистент кафедры семейной медицины додипломного образования Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Usubaliev Meikin Beishenbaevich, Doctor of medicine, Head of the Department of Family Medicine of Pre-graduate education Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Zhaparova Aida Kalachievna, Head of the Department of Dermatovenerology of the Republican Center of Dermatovenerology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dhroso Holta, Head of the Department of Pediatric Dermatovenerology of the Republican Center for Dermatovenerology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Djusupbekov Samat Djusupbekovich, assistant of the Department of Family Medicine of Pre-Diploma Education of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbayev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич, медицина илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы  Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бакалавриаттагы үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Жапарова Аида Калачиевна, Республикалык тери-венерология борборунун тери-венерология бөлүмүнүн башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Дхросо Холта, Республикалык тери-венерология борборунун балдар тери-венерология бөлүмүнүн башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Джусупбеков Самат Джусупбекович, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бакалавриат үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Заторская Н.Ф., Проскурина М.И., Гребенюк В.Н., Маркова М.Н., Бобров М.А., Жукова О.В. Ошибки диагностики дерматомикозов у детей. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(1):98–103. https://doi. org/10.17116 /klinderma 20212001198. https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Усубалиев М. Б., Койбагарова А. А., Ибраимова А. Д., Кадырова А. И., Нурмаматова Б. Н. Комплексное лечение больных инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы с учетом иммунного статуса. Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2018. Том №1. С.49 – 52.
3. Медведева Т.В., Леина Л.М., Чилина Г.А., Богомолова Т.С. Трихомикозы: история изучения, современные представления об эпидемиологии, этиологии, диагностике и лечении. Клиническая дерматология и венерология. 2011;9(6):4‑9. 
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Щелкунова О.А., Решетникова Т.Б. Современные клинико-эпидемиологические особенности микроспории и трихофитии. Сибирское медицинское обозрение. 2012;1:93-96.
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

1.Zatorskaya N.F., Proskurina M.I., Grebenyuk V.N., Markova M.N., Bobrov M.A., Zhukova O.V. Diagnostic mistakes in dermatomycoses in children. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2021;20(1):98 103. (In Russ.) https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Usubaliev M. B., Koybagarova А.А., Ibraimova A.D., Kadyrova A.I., Nurmamatova B.N. Complex treatment of patients with infiltrative-suppurative trichophytosis scalp based on immune status. Vestnik KSMA named after I. K. Akhunbaev. 2018. №1. pp. 49 – 52..(In Russ.)
3. Medvedeva TV, Leina LM, Chilina GA, Bogomolova TS. Trichomycoses: the history of investigations, current concepts of epidemiology, etiology, diagnostics, and treatment. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2011;9(6):4 9. (In Russ.)
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Shchelkunova O.A., Reshetnikova T.B. Modern clinical and epidemiological features of microsporia and trichophytosis. Siberian Medical Review. 2012;1: 93-96. (In Russ.).
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

1. Заторская Н.Ф., Проскурина М.И., Гребенюк В.Н., Маркова М.Н., Бобров М.А., Жукова О.В. Ошибки диагностики дерматомикозов у детей. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(1):98–103. https://doi. org/10.17116 /klinderma 20212001198.[Zatorskaya N.F., Proskurina M.I., Grebenyuk V.N., Markova M.N., Bobrov M.A., Zhukova O.V. Diagnostic mistakes in dermatomycoses in children. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2021;20(1):98 103.] (In Russ.) https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Усубалиев М. Б., Койбагарова А. А., Ибраимова А. Д., Кадырова А. И., Нурмаматова Б. Н. Комплексное лечение больных инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы с учетом иммунного статуса. Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2018. Том №1. С.49 – 52.[Usubaliev M. B., Koybagarova А.А., Ibraimova A.D., Kadyrova A.I., Nurmamatova B.N. Complex treatment of patients with infiltrative-suppurative trichophytosis scalp based on immune status. Vestnik KSMA named after I. K. Akhunbaev. 2018. №1. pp. 49 – 52.].(In Russ.)
3. Медведева Т.В., Леина Л.М., Чилина Г.А., Богомолова Т.С. Трихомикозы: история изучения, современные представления об эпидемиологии, этиологии, диагностике и лечении. Клиническая дерматология и венерология. 2011;9(6):4‑9. [Medvedeva TV, Leina LM, Chilina GA, Bogomolova TS. Trichomycoses: the history of investigations, current concepts of epidemiology, etiology, diagnostics, and treatment. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2011;9(6):4 9. ] (In Russ.)
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Щелкунова О.А., Решетникова Т.Б. Современные клинико-эпидемиологические особенности микроспории и трихофитии. Сибирское медицинское обозрение. 2012;1:93-96. [Shchelkunova O.A., Reshetnikova T.B. Modern clinical and epidemiological features of microsporia and trichophytosis. Siberian Medical Review. 2012;1: 93-96.] (In Russ.).
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

Для цитирования

Усубалиев М. Б., Жапарова А. К., Дхросо Х., Джусупбеков С. Д. Клинический случай инфильтративно-нагноительной формы зооантропонозной трихофитии. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №2,
с.28-32.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

For citation

Usubaliev M.B., Zhaparova А.К., Dhroso H.,Djusupbekov S.D. A clinical case of infiltrative-suppurative form of zooan
throponous trichophytia. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.2, pp.28-32. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

Цитата үчүн

Усубалиев М. Б., Жапарова А. К., Дхросо Х., Джусупбеков С. Д.Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 2, б. 28-32. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

Авторлор Усубалиев М. Б., Жапарова А. К., Дхросо Х., Джусупбеков С. Д.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32
Беттер 28-32
Негизги сөздөр дарылоо, алдын алуу, дерматомикоздор, зооантропоноздук трихофития, флуконазол, клиникалык учуру
Орусча
Об авторах

Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич, д.м.н., зав. кафедрой семейной медицины додипломного образования, Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская
Республика
Жапарова Аида Калачиевна, зав. отделением дерматовенерологии Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Дхросо Холта, зав. отделением детской дерматовенерологии Республиканского Центра Дерматовенерологии, Бишкек, Кыргызская Республика
Джусупбеков Самат Джусупбекович, ассистент кафедры семейной медицины додипломного образования Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Заторская Н.Ф., Проскурина М.И., Гребенюк В.Н., Маркова М.Н., Бобров М.А., Жукова О.В. Ошибки диагностики дерматомикозов у детей. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(1):98–103. https://doi. org/10.17116 /klinderma 20212001198. https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Усубалиев М. Б., Койбагарова А. А., Ибраимова А. Д., Кадырова А. И., Нурмаматова Б. Н. Комплексное лечение больных инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы с учетом иммунного статуса. Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2018. Том №1. С.49 – 52.
3. Медведева Т.В., Леина Л.М., Чилина Г.А., Богомолова Т.С. Трихомикозы: история изучения, современные представления об эпидемиологии, этиологии, диагностике и лечении. Клиническая дерматология и венерология. 2011;9(6):4‑9. 
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Щелкунова О.А., Решетникова Т.Б. Современные клинико-эпидемиологические особенности микроспории и трихофитии. Сибирское медицинское обозрение. 2012;1:93-96.
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

Для цитирования

Усубалиев М. Б., Жапарова А. К., Дхросо Х., Джусупбеков С. Д. Клинический случай инфильтративно-нагноительной формы зооантропонозной трихофитии. Здравоохранение Кыргызстана 2023, №2,
с.28-32.  https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

Англисче
About authors

Usubaliev Meikin Beishenbaevich, Doctor of medicine, Head of the Department of Family Medicine of Pre-graduate education Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Zhaparova Aida Kalachievna, Head of the Department of Dermatovenerology of the Republican Center of Dermatovenerology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Dhroso Holta, Head of the Department of Pediatric Dermatovenerology of the Republican Center for Dermatovenerology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Djusupbekov Samat Djusupbekovich, assistant of the Department of Family Medicine of Pre-Diploma Education of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbayev, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1.Zatorskaya N.F., Proskurina M.I., Grebenyuk V.N., Markova M.N., Bobrov M.A., Zhukova O.V. Diagnostic mistakes in dermatomycoses in children. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2021;20(1):98 103. (In Russ.) https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Usubaliev M. B., Koybagarova А.А., Ibraimova A.D., Kadyrova A.I., Nurmamatova B.N. Complex treatment of patients with infiltrative-suppurative trichophytosis scalp based on immune status. Vestnik KSMA named after I. K. Akhunbaev. 2018. №1. pp. 49 – 52..(In Russ.)
3. Medvedeva TV, Leina LM, Chilina GA, Bogomolova TS. Trichomycoses: the history of investigations, current concepts of epidemiology, etiology, diagnostics, and treatment. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2011;9(6):4 9. (In Russ.)
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Shchelkunova O.A., Reshetnikova T.B. Modern clinical and epidemiological features of microsporia and trichophytosis. Siberian Medical Review. 2012;1: 93-96. (In Russ.).
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

For citation

Usubaliev M.B., Zhaparova А.К., Dhroso H.,Djusupbekov S.D. A clinical case of infiltrative-suppurative form of zooan
throponous trichophytia. Health care of Kyrgyzstan 2023, No.2, pp.28-32. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич, медицина илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы  Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бакалавриаттагы үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Жапарова Аида Калачиевна, Республикалык тери-венерология борборунун тери-венерология бөлүмүнүн башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Дхросо Холта, Республикалык тери-венерология борборунун балдар тери-венерология бөлүмүнүн башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Джусупбеков Самат Джусупбекович, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бакалавриат үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын ассистенти, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Заторская Н.Ф., Проскурина М.И., Гребенюк В.Н., Маркова М.Н., Бобров М.А., Жукова О.В. Ошибки диагностики дерматомикозов у детей. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(1):98–103. https://doi. org/10.17116 /klinderma 20212001198.[Zatorskaya N.F., Proskurina M.I., Grebenyuk V.N., Markova M.N., Bobrov M.A., Zhukova O.V. Diagnostic mistakes in dermatomycoses in children. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2021;20(1):98 103.] (In Russ.) https://www.mediasphera.ru/issues/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya/2021/1/119972849202 1011098
2. Усубалиев М. Б., Койбагарова А. А., Ибраимова А. Д., Кадырова А. И., Нурмаматова Б. Н. Комплексное лечение больных инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы с учетом иммунного статуса. Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2018. Том №1. С.49 – 52.[Usubaliev M. B., Koybagarova А.А., Ibraimova A.D., Kadyrova A.I., Nurmamatova B.N. Complex treatment of patients with infiltrative-suppurative trichophytosis scalp based on immune status. Vestnik KSMA named after I. K. Akhunbaev. 2018. №1. pp. 49 – 52.].(In Russ.)
3. Медведева Т.В., Леина Л.М., Чилина Г.А., Богомолова Т.С. Трихомикозы: история изучения, современные представления об эпидемиологии, этиологии, диагностике и лечении. Клиническая дерматология и венерология. 2011;9(6):4‑9. [Medvedeva TV, Leina LM, Chilina GA, Bogomolova TS. Trichomycoses: the history of investigations, current concepts of epidemiology, etiology, diagnostics, and treatment. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2011;9(6):4 9. ] (In Russ.)
4. Klimko N.N., Kozlova Ya.I., Khostelidi S.N., et al. The burden of serious fungal diseases in Russia. Mycoses. 2015; 58: 58-62. doi.org/10.1111/myc.12388.
5. Щелкунова О.А., Решетникова Т.Б. Современные клинико-эпидемиологические особенности микроспории и трихофитии. Сибирское медицинское обозрение. 2012;1:93-96. [Shchelkunova O.A., Reshetnikova T.B. Modern clinical and epidemiological features of microsporia and trichophytosis. Siberian Medical Review. 2012;1: 93-96.] (In Russ.).
6. Brown G.D., Denning D.W., Gow N.A.R., et al. Hidden Killers: human fungal infections. Sci. Transl. Med. 2012;4:1-9.
doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404.
7. Mashiah J., Kutz A., Ben Ami R., et al. Tinea capitis out break among pediatric refugee population, an evolving healthcare challenge. Mycoses. 2016; 59: 553-557. doi.org/10.1111/myc.12501.
8. Arenas R, et al. Tinea Capitis: A Practical Approach. J Mycol Mycological Sci 2019, 2(2): 000113. DOI: 10.23880/oajmms16000113.
9. Michaels B.D., Del Rosso J.Q. Tinea capitis in infants: recognition, evaluation, and management suggestions. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012; 5 (2): 49-59. PMID: 22468173, PMCID: PMC3315884
10. Fremerey C., Nenoff P. Tinea capitis in a newborn. New England Journal of Medicine. 2018; 378: 2022. doi.org/10.1056/NEJMicm1711862
11. Shemer A., Grunwald M.H., Gupta A.K., et al. Griseofulvin and fluconazole reduce transmission of tinea capitis in schoolchildren. Pediatric Dermatology. 2015; 32: 696-700.doi.org/10.1111/pde.12653

Цитата үчүн

Усубалиев М. Б., Жапарова А. К., Дхросо Х., Джусупбеков С. Д.Кыргызстандын саламаттык сактоо 2023, № 2, б. 28-32. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2023.2.6.4.28.32

Көрүүлөр: 2261
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support