Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Кыргызстандын 25(OH)D көрсөткүчтөрүнүн сырторунун аныктоочулары

Кыргызстандын 25(OH)D көрсөткүчтөрүнүн сырторунун аныктоочулары
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Бул макалада биринчи жолу Кыргызстандын түпкү калкынын кан сары суусунун орточо 25 (OH) D деңгээлинин флуктуациясынын детерминанттары сүрөттөлөт. Маанилүүлүк. Витамин D азыр көбүрөөк көңүл буруп жатат. 25 (OH) D жетишсиздиги скелеттик (рахит, остеопения, остеопороз) жана скелеттик эмес патологиялык эффекттердин (дерматоздор, гипертония, семирүү, онкологиялык, эндокриндик, аутоиммундук жана инфекциялык оорулар) өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Сарысудагы 25-гидроксивитамин D деңгээли> 75 нмоль/л же 30 нг/мл адамдын ден соолугун сактоо үчүн зарыл. Изилдөөнүн максаты -Кыргызстандын дени сак жергиликтүү калкынын арасында 25 (OH) D витамининин жетишсиздигинин детерминанттары UVR деңгээлиндеги гендердик жана сезондук термелүүлөр экендигин аныктоо. Материалдар жана ыкмалар. Кыргызстандын түпкү жашоочуларынын кан сары суусунун 25 (OH) D деңгээлине (41° ш., 75° E; күндүн нурунун узактыгы 1700-2900 с/жыл) пилоттук көп борборлуу кесилиш изилдөөсү жүргүзүлгөн. Тандалган 218 адам, анын 99у (45,4%) эркектер жана 119у (54,6%) аялдар. Өкүлчүлүктүн орточо жашы 38 ± 1,0 (95% CI 36,0 - 40,1) жылды түздү. Натыйжалар. Жалпы үлгүдөгү орточо кан 25 (OH) D3 деңгээли 46,9 ± 1,1 нмоль / л (95% CI 44,8 - 49,1 нмоль / л) болгон, бул тартыштыкка (<50 нмоль / л) туура келет. Ошол эле учурда эркектерде 25 (OH) D3 орточо көрсөткүчү 50,0 ± 1,5 нмоль/л (95% CI 46,9 - 53,0 нмоль/л), аялдарда 44,5 ± 1,5 нмоль/л (95% CI 41,5 - 47,5) болгон. nmol / L), p <0,013. 41,7 ± 2,3 (95% CI 37,1 - 46,4) жазында 50,0 ± 2,1 (95% CI 45,9 - 54,2) күзүндө 41,7 ± 2,3 (OH) D3 25 (OH) D3 статистикалык маанилүү (р <0,026) сезондук термелүүлөр болгон. Жыйынтыгы. Статистикалык жактан маанилүү гендердик жана сезондук термелүүлөргө, ошондой эле өлкөнүн географиялык абалына (41° N, 75° E) жана күндүн нурунун узактыгына (1700-2900 с/жыл.), орточо кан сары суусу 25 (OH) D3 карабастан. адекваттуу деңгээлге жетпейт (> 75 нмоль/л).

Авторлор жөнүндө

Исупова Алена Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика;

Исупов Роман Вячеславович, аспирант, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н.Ельцина, Бишкек,Кыргызская Республика

Isupova Alena Anatolyevna , Candidate of Medical Sciences, B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Senior Lecturer of the Department of Dermatovenerology and Phthisiology, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Isupov Roman Alekeslavovich, PhD student, B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

Исупова Алена Анатольевна, медицина илимдеринин кандидаты, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университетинун тери-венерология жана фтизиатрия кафедрасынын ага окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы;

Исупов Роман Вячеславович, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.
 2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acute
  hip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.
 3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.
 4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin
  D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.
 5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy:
  toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.
 6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of
  prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol
  (2013) 5:222–34.
 7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.
 8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau
  AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.
 9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency.
  Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.
 10. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.
 11. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.
 12. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes among
  acute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.

1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.

2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acutehip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.

3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.

4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.

5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy: toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.

6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol (2013) 5:222–34.

7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.

8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.

9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency.

10. Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.

11. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.

12. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.

13. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes amongacute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.

 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.
 2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acutehip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.
 3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.
 4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.
 5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy: toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.
 6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol (2013) 5:222–34.
 7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.
 8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.
 9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency. Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.
 10. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.
 11. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.
 12. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes amongacute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.
Для цитирования

Исупова А.А. , Исупов Р.В. Детерминанты показателей сывороточного 25 (OH) D коренных жителей Кыргызстана. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 34-39.

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334 

For citation

Isupova A.A., Isupov R.V. Determinants of serum 25 (OH)D indicators of Kyrgyzstan.
Health care of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 34-39. 

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334

Цитата үчүн

Исупова А.А. , Исупов Р.В. Кыргызстандын 25 (OH) D көрсөткүчтөрүнүн сырторунун аныктоочулары.
Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б. 34-39. 

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334 

Авторлор Исупова А.А., Исупов Р.В.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334
Беттер 34-39
Негизги сөздөр ден соолук, дерматоздор, остеопороз, сөөктүн сапаты, сарысу 25 (OH) D3, D витамининин жетишсиздиги, мезгилдик термелүүлөр, Кыргызстан
Орусча
Об авторах

Исупова Алена Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика;

Исупов Роман Вячеславович, аспирант, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н.Ельцина, Бишкек,Кыргызская Республика

Полный текст

 PDF (RUS)

Список литературы
 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.
 2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acute
  hip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.
 3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.
 4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin
  D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.
 5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy:
  toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.
 6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of
  prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol
  (2013) 5:222–34.
 7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.
 8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau
  AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.
 9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency.
  Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.
 10. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.
 11. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.
 12. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes among
  acute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.
Для цитирования

Исупова А.А. , Исупов Р.В. Детерминанты показателей сывороточного 25 (OH) D коренных жителей Кыргызстана. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 4, с. 34-39.

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334 

Англисче
About authors

Isupova Alena Anatolyevna , Candidate of Medical Sciences, B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Senior Lecturer of the Department of Dermatovenerology and Phthisiology, Bishkek, Kyrgyz Republic;
Isupov Roman Alekeslavovich, PhD student, B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

Full text

 PDF (RUS)

References

1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.

2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acutehip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.

3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.

4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.

5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy: toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.

6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol (2013) 5:222–34.

7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.

8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.

9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency.

10. Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.

11. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.

12. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.

13. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes amongacute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.

For citation

Isupova A.A., Isupov R.V. Determinants of serum 25 (OH)D indicators of Kyrgyzstan.
Health care of Kyrgyzstan 2021, No. 4, pp. 34-39. 

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Исупова Алена Анатольевна, медицина илимдеринин кандидаты, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университетинун тери-венерология жана фтизиатрия кафедрасынын ага окутуучусу, Бишкек, Кыргыз Республикасы;

Исупов Роман Вячеславович, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин аспиранты, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Толук текст

 PDF (RUS)

Шилтемелер
 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1; 5(1): 51–108.
 2. Nurmi I, Kaukonen JP, Lüthje P, Naboulsi H, Tanninen S, Kataja M, Kallio ML, Leppilampi M. Half of the patients with an acutehip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland. Osteoporos Int. 2005; 16(12):2018-24.
 3. Cashman Kevin D. Vitamin D Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcified Tissue International. 2019;106(1):14–29.
 4. Clemens T. L., Henderson S. L., Adams J. S., Holick M. F. Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin D3. The Lancet. 1982;319(8263):74–76.
 5. Mut-Salud N, Alvarez PJ, Garrido JM, Carrasco E, Aranega A, Rodriguez-Serrano F. Antioxidant intake and antitumor therapy: toward nutritional recommendations for optimal results. Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: 6719534.
 6. Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LCM, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. . A pilot study assessing the effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol (2013) 5:222–34.
 7. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016; 103:1033.
 8. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Apr;74(4):337-345.
 9. Jacob M, Censani M. 13-Year-Old Boy Presenting with Bilateral Femur Fractures in the Setting of Severe Vitamin D Deficiency. Case Rep Pediatr. 2021;4;2021:2440999 doi: 10.1016/s0140-6736(82)90214-8.
 10. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and Health—The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019;60:237–244.
 11. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective.Front Neurosci. 2021 Sep 22;15:726457.
 12. Wei L, Chen C, Dai YQ, Ding L, Li HY, Lin YJ, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D deficiency predicts poor outcomes amongacute ischemic stroke patients receiving intravenous thrombolysis. Chin Med J 2019; 132:491–494.
Цитата үчүн

Исупова А.А. , Исупов Р.В. Кыргызстандын 25 (OH) D көрсөткүчтөрүнүн сырторунун аныктоочулары.
Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 4, б. 34-39. 

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021124334 

Көрүүлөр: 4843
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support