Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Кардиоспецификалык ферменттер бийик тоолуу шарттарга адаптация жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы кардионекроздун жүрүшүнүн белгилери катары колдонушу жана ушул шарттарда милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таасири

Кардиоспецификалык ферменттер бийик тоолуу шарттарга адаптация жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы кардионекроздун жүрүшүнүн белгилери катары колдонушу жана ушул шарттарда милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таасири
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Бул макала эксперименталдык жаныбарлардын 30- күндүк бийик тоолуу шарттарга адаптациялануусу жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таа- сирин изилдөөгө арналган. Милдронат менен 10 күн дарылангандан кийин, адаптация жана кайра реадаптация- лоонун 30-чу күнү симуляцияланган кардионекрозу бар жаныбарларда креатинфосфокиназанын - МB ( КФК-MB), тропонин Т (ТрТ), аспартатаминотрансферазанын (AсAT), кан сывороткасындагы протеиндерди бай- ланыштыруучу май кислоталарынын (жүрөк формасы) кыйла азайган.

Авторлор жөнүндө

Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, аспирант, Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, преподаватель кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической химии им. А.Дж.Джумалиева, Бишкек, Кыргызская Республика;

Махмудова Жылдыз Акматовна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой биохимии с курсом общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика. 

Taalaybekova Merim Taalaybekovna, Grad student, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva,teacher of the Department of Biochemistry with the course of General and Bioorganic Chemistry named after  A.J.Dzhumalieva, Bishkek, Kyrgyz Republic;

Makhmudova Zhyldyz Akmatovna, doctor of biological sciences, head of the department of biochemistry with a course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic.

Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, аспирант, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын А.Дж.Джумалиев атындагы жалпы жана биоорганика курсу менен биохимия кафедрасынын окутуучусу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы;
Махмудова Жылдыз Акматовна, биология илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жалпы жана биорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасынын  башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. 

Шилтемелер

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

Для цитирования

Таалайбекова М.Т., Махмудова Ж.А. Кардиоспецифические ферменты как маркеры течения кардионекроза в условиях высокогорья и при реадаптации к низкогорью на фоне применения милдроната. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 3, с. 125-132; 

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

For citation

Taalabekova M.T., Makhmudova Zh.A. Cardiospecific enzymes as markers of the course of cardiac necrosis in high altitude conditions and during readaptation to low altitude with the use of mildronate. Health care of Kyrgyzstan 2021, no 3,
pp. 125-132;

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Цитата үчүн

Таалайбекова М.Т., Махмудова Ж.А. Кардиоспецификалык ферменттер бийик тоолуу шарттарга адаптация жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы кардионекроздун жүрүшүнүн белгилери катары колдонушу жана ушул шарттарда милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таасири. Кыргызстандын Cаламаттык
Cактоо 2021, № 3, б. 125-132;

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Авторлор Махмудова Ж.А., Таалайбекова М.Т.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125
Беттер 125-132
Орусча
Об авторах

Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, аспирант, Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, преподаватель кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической химии им. А.Дж.Джумалиева, Бишкек, Кыргызская Республика;

Махмудова Жылдыз Акматовна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой биохимии с курсом общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика. 

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

Для цитирования

Таалайбекова М.Т., Махмудова Ж.А. Кардиоспецифические ферменты как маркеры течения кардионекроза в условиях высокогорья и при реадаптации к низкогорью на фоне применения милдроната. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 3, с. 125-132; 

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Англисче
About authors

Taalaybekova Merim Taalaybekovna, Grad student, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva,teacher of the Department of Biochemistry with the course of General and Bioorganic Chemistry named after  A.J.Dzhumalieva, Bishkek, Kyrgyz Republic;

Makhmudova Zhyldyz Akmatovna, doctor of biological sciences, head of the department of biochemistry with a course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic.

Full text

PDF (RUS)

References

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

For citation

Taalabekova M.T., Makhmudova Zh.A. Cardiospecific enzymes as markers of the course of cardiac necrosis in high altitude conditions and during readaptation to low altitude with the use of mildronate. Health care of Kyrgyzstan 2021, no 3,
pp. 125-132;

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, аспирант, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын А.Дж.Джумалиев атындагы жалпы жана биоорганика курсу менен биохимия кафедрасынын окутуучусу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы;
Махмудова Жылдыз Акматовна, биология илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жалпы жана биорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасынын  башчысы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. 

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Zakharov, G.A. Changes in the coagulogram in adrenaline cardionecrosis and its correction with mildronate in rats not adapted to high altitudes [Text] / G.А. Zakharov, L.V. Zamuraeva // Coll. articles of the All-Russian 69th final scientific student conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of N.I. Pirogov. - Tomsk, 2010. - P.40-41.
2.  Verbitsky, E.V., Voinov VB, Litvinenko S.N. and others. To understanding the mechanisms of human adaptation to the conditions of high mountains [Text] / E.V. Verbitsky, V.B. Voinov, S.N. Litvinenko, K.V. Dvadnenko, Yu. Sysoeva // Journal of Fundamental Medicine and Biology. -2012. - № 3. - P. 45 - 53.
3. Sadykova, G.S. Physiological characteristics of the hormonal profile and bioelectric activity of the brain in permanent residents of the highlands [Text]: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 03.03.01 - Physiology / G.S. Sydykov. - Bishkek, 2017. - 22 p.
4. Muratov, J.K. Features of the action of lidocaine on the contractile activity of the myocardium and blood pressure indicators in the stomachs of the heart during the rise and adaptation to the highlands [Text] / Zh.K. Muratov // Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University. - Bishkek, 2008. - Volume 8. - № 12 - P.174-178.
5. Makhmudova, Zh.A. The state of the hemostasis system against the background of the use of etomerzol in conditions of the combined effects of physical activity and hyperthermia during shortterm adaptation [Text] / Zh.A. Makhmudova, A.Z. Zurdinov // Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of the KSMA. - Bishkek, 2004.- P. 55-56.
6. Filipchenko, E.G. The effect of panangin on the electrophysiological properties of the myocardium during its hypertrophy in low and high altitude conditions: an experimental study [Text]:author. dis.: 14.00.16 - pathological physiology / E.G. Filipchenko- Bishkek, 2009. - 27p.
7. Taalaibekova M.T., Makhmudova Zh.A. The course of experimental myocardial necrosis in animals against the background of the use of mildronate during a short stay in high mountains with subsequent readaptation to low mountains / Eurasian Union of Scientists, 2021, Vol. 2. 2 (82). P. 15-19

Цитата үчүн

Таалайбекова М.Т., Махмудова Ж.А. Кардиоспецификалык ферменттер бийик тоолуу шарттарга адаптация жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы кардионекроздун жүрүшүнүн белгилери катары колдонушу жана ушул шарттарда милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таасири. Кыргызстандын Cаламаттык
Cактоо 2021, № 3, б. 125-132;

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Көрүүлөр: 2856
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support