Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Интракраниалдык менингиомалар: клиникалык сүрөттөмө, гистопатология жана генетикалык маркерлер ортосундагы корреляция

Интракраниалдык менингиомалар: клиникалык сүрөттөмө, гистопатология жана генетикалык маркерлер ортосундагы корреляция
Полный текст  

Корутунду

Эмгектин максаты. Менингиомалардын клиникалык мүнөздөмөлөрү, алардын арасында рецидив, баш-сөөктүн эрозиясы, корреляция боло турган анык генетикалык маркерлер барбы же жок экендиги тууралуу суроону чечүү. Материалдар жана ыкмалар. Бул изилдөөдө менингиомалары бар отуз сегиз бейтап тандалып алынган. Операция учурунда гистопатологиялык, цитогенетикалык жана молекулярдык анализдери үчүн кан менен шишиктин үлгүлөрү алынган. Хромосомдордогу 1p и 22q гетерозиготтуулукту жоготуу (LOH) изилденген, ал эми 22q12.2 хромосомунун NF2 гени оорулуу мутациялар бар экендигине текшерилген. Алынган натыйжалар. Көп усчурда менингиомалардын жайнашуусу конвекситалдык (25%) жана парасагиттал- дык (21%) болгон. Гистология натыйжалары көрөткөндөй, 86,8% бейтапта I даражадагы шишиктер аныкталган, ал эми калгандарда - II даражадагы шишиктер. Патогендик R341X нонсенс-мутациясы NF2 генинде бир гана бейтапта аныкталды. Ар бир 1p и 22q хромосомундагы LOH 44,7% бейтапта байкалган. Шишик мүнөздөмөсү менен эркек жынысы ортосунда(значение p = 0,0059), жана 22q LOH (значение p = 0,0425) маанилүү ассоциа- циялар табылды. Биздин эсептөөлөр боюнча, LOH 22q шишиктин өсүү мүмкүнчүлүгүн төрт эсе жогорулатат, ал көп шишик, рецидив жана баш-сөөк эрозиясынан билинет (OR = 4,8; 95% CI: 1,2–23,4). Жыныска тууралоо бул эффектини күчөттү (OR = 6,1; 95% ДИ: 1,1–48,7). Жыйынтыгы. Алынган натыйжалар көрөткөндөй, эркек бейтаптарда жана 22q LOH менингиомалары бар бей- таптарда жогорку божомол боюнча көп шишик, рецидив жана баш-сөөк эрозиясы менен коштолгон шишиктер өсүүсү күтүлөт. Биз бул бейтаптардын тобуна өзгөчө көңүл бурууну сунуштайбыз. Адъюванттык нур терапия- сынын бул сценарийдеги пайдасын тактоо үчүн изилдөөлөр улантылуу керек.

Авторлор жөнүндө

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАН КР, врач-нейрохирург, кафедры нейрохирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К.Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика

Арстанбеков Нематилла Абдуллаевич, докторант, врач-нейрохирург, кафедры нейрохирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика

Yrysov Keneshbek Bakirbayevich, MD, Professor, Corresponding member National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, neurosurgeon,Department of Neurosurgery, Kyrgyz State Medical Academy I. K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Arstanbekov Nematilla Abdullaevich, doctoral student, neurosurgeon, Department of Neurosurgery, Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, медицина илимдеринин доктору, профессор, КР УИА корр.-мүчөсү,  И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясынын нейрохирургия кафедрасынын нейрохирург -дарыгери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Арстанбеков Нематилла Абдуллаевич, докторант, И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясынын нейрохирургия кафедрасынын нейрохирург -дарыгери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

Для цитирования

Ырысов К.Б., Арстанбеков Н.А.Интракраниальные менингиомы: корреляции между клинической картиной, гистопатологией и генетическими маркерами.Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 41 -46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

For citation

Yrysov K. B., Arstanbekov N. A. Intracranial meningiomas: correlations between clinical picture, histopathology and ge
netic markers.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

Цитата үчүн

Ырысов К.Б., Арстанбеков Н.А. Интракраниалдык менингиомалар: клиникалык сүрөттөмө,гистопатология жана генетикалык маркерлер ортосундагы корреляция. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

Авторлор Ырысов К.Б., Арстанбеков Н.А.
Ссылка doi.org https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41
Беттер 41-46
Негизги сөздөр шишик, Жыйынтыгы, тобокел фактору, гендердик айырмалар, менингиома
Орусча
Об авторах

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАН КР, врач-нейрохирург, кафедры нейрохирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К.Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика

Арстанбеков Нематилла Абдуллаевич, докторант, врач-нейрохирург, кафедры нейрохирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева,Бишкек, Кыргызская Республика

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

Для цитирования

Ырысов К.Б., Арстанбеков Н.А.Интракраниальные менингиомы: корреляции между клинической картиной, гистопатологией и генетическими маркерами.Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 4, с. 41 -46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

Англисче
About authors

Yrysov Keneshbek Bakirbayevich, MD, Professor, Corresponding member National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, neurosurgeon,Department of Neurosurgery, Kyrgyz State Medical Academy I. K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic
Arstanbekov Nematilla Abdullaevich, doctoral student, neurosurgeon, Department of Neurosurgery, Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

References

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

For citation

Yrysov K. B., Arstanbekov N. A. Intracranial meningiomas: correlations between clinical picture, histopathology and ge
netic markers.Health care of Kyrgyzstan 2022, No.4, pp. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич, медицина илимдеринин доктору, профессор, КР УИА корр.-мүчөсү,  И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясынын нейрохирургия кафедрасынын нейрохирург -дарыгери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Арстанбеков Нематилла Абдуллаевич, докторант, И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясынын нейрохирургия кафедрасынын нейрохирург -дарыгери, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Шилтемелер

1. Zang K.D., Singer H. Chromosomal constitution of meningiomas. Nature 2019;216:84-5.
2. Mark J., Levan G., Mielman F. Identification by fluorescence of the G chromosome loss in human meningiomas. Heredias 2019;71:163-8.
3. Dumanski J.P., Carlbom E., Collins V.P. Deletion mapping of a locus on human chromosome 22 involved in the oncogenesis of meningioma. Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:9275-9.
4. Dumanski J.P., Rouleau G.A., Nodenskjold M. Molecular genetic analysis of chromosome 22 in 81 cases of meningioma.Cancer Res 2019;50:5863-76.
5. Sanson M., Richard S., Delattre O. Allelic loss on chromosome 22 correlates with histopathological predictors of recurrence of meningiomas. Int J Cancer 2019;50:391-4.
6. Berra B., Papi L., Bigozzi U. Correlation between cytogenetic data and ganglioside pattern in human meningiomas. Int J Cancer 2019;47:329-33.
7. Seizinger B.R., De la Monte S., Atkins L. Molecular genetic approach to human meningioma: Loss of genes on chromosome 22.Proc Natl Acad Sci USA 2018;84:5419-23.
8. Kim J., Lee S., Rhee C. Loss of heterozygosity on chromosome 22q and 17p correlates with aggressiveness of meningiomas. J Neurooncol 2019;40:101-6.
9. Battersby R.D.E., Ironside J.W., Maltby E.L. Inherited multiple meningiomas: A clinical, pathological and cytogenetic study of an affected family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;49:362-8.
10. Leuraud P., Dezamis E., Aguirre-Cruz L. Prognostic value of allelic losses and telomerase activity in meningiomas. J Neurosurg 2021;100:303309.
11. Arinami T., Kondo I., Hamaguchi H. Multifocal meningiomas in a patient with a constitutional ring chromosome 22. J MedGenet 2016;23:178-80.
12. Ruttledge M., Sarrazin J., Rangaratnam S. Evidence for the complete inactivation of the NF2 gene in the majority of sporadicmeningiomas. Nat Genet 2019;6:180-4.
13. Simon M., Bostrom J.P., Hartmann C. Molecular genetics of meningiomas: from basic research to potential clinical applications.Neurosurgery 2017;60:787-98.
14. Zankl H., Zang K.D. Correlation between clinical and cytogenetical data in 180 human meningiomas. Cancer Genet Cytogenet 2018;1:351-6.
15. Greider C. Telomerase activation. One step on the road to cancer? Trends Genet 2019;15:109-12.
16. Lee J.Y.K., Finkelstein S., Hamilton R.L. Loss of heterozygosity analysis of benign, atypical, and anaplastic meningiomas. Neurosurgery 2014;55(5): 1163-73.
17. Rozen S., Skaletsky H.J. Primer on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S. Bioin formatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. Totowa NJ: Humana Press, 2020:365-86.
18. Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl AcidsSymp Ser 2019;41:95-8.
19. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R- project.org, 2017.

Цитата үчүн

Ырысов К.Б., Арстанбеков Н.А. Интракраниалдык менингиомалар: клиникалык сүрөттөмө,гистопатология жана генетикалык маркерлер ортосундагы корреляция. Кыргызстандын саламаттык сактоо 2022, no 4, б. 41-46. https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022.4.10.5.41

Көрүүлөр: 2847
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support